Es sieht so aus, als ob Sie aus sind, Möchten Sie zur Website wechseln?

Číslo pro tísňová volání
Kontakt
Ke stažení
Prodejna součástek

Transparentnost a informační povinnosti pro zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a zainteresované strany Kögel Trailer GmbH

podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

Tímto dokumentem vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů společností Kögel Trailer GmbH a o právech, která Vám náleží podle zákona o ochraně osobních údajů.

Správce / ochrana osobních údajů

Kögel Trailer GmbH
zastoupena vedením společnosti: Christian Renners, Thomas Heckel

Am Kögel-Werk 1 89349 Burtenbach Deutschland
tel: +49 8285 88-0
fax: +49 8285 88-17905 mail: info@koegel.com web: www.koegel.com
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů datenschutz@koegel.com

Kategorie / původ osobních údajů

V rámci smluvního vztahu a za účelem uzavření smlouvy zpracováváme následující osobní údaje:

U firemních zákazníků:
• Kontaktní údaje (např. jméno/příjmení současných a případně předchozích kontaktních osob a tituly, název a adresa společnosti zákazníka (zaměstnavatele), telefonní číslo s provolbou, firemní e-mailová adresa)
• Údaje související s prací (např. funkce ve společnosti, oddělení)

U soukromých zákazníků:
• Základní údaje (oslovení, jméno/příjmení, tituly, případně datum narození)
• Kontaktní údaje (např. jméno a soukromá adresa (případně patro, obec, stát), mobilní telefon, číslo pevné linky, e-mailová adresa, číslo faxu)
• Jiná doručovací/fakturační adresa (např. jméno a adresa (případně patro, obec, stát), případně telefonní číslo, případně e-mailová adresa)
• Historie objednávek
• Případně bankovní údaje (v rámci mandátu k inkasu SEPA také jméno/příjmení majitele účtu)
• Případně preferovaný platební systém, informace o úvěruschopnosti a úvěrové historii

Vaše osobní údaje od Vás získáváme v rámci procesu uzavírání smlouvy nebo během probíhajícího smluvního vztahu.

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou vždy dodržována ustanovení GDPR, BDSG a dalších příslušných právních předpisů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem provedení předsmluvních opatření (např. pro přípravu nabídek produktů nebo služeb) a za účelem plnění smluvních povinností (např. pro realizaci naší služby, dodavatelské smlouvy nebo pro zpracování objednávky/zakázky/platby) (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo pokud existuje zákonná povinnost zpracování (např. z důvodu požadavků daňového práva) (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR). Jedná se o účely, pro které byly osobní údaje původně shromážděny.
Váš souhlas se zpracováním údajů může samozřejmě také představovat nařízení o ochraně osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Před udělením souhlasu vás budeme informovat o účelu zpracování údajů a o vašem právu na odvolání podle čl. 7 odst. 3 GDPR.
Společnost Kögel Trailer GmbH má rovněž zájem udržovat s Vámi, jako se zákazníkem, vztah a zasílat vám informace a nabídky o našich produktech/službách e-mailem nebo Vás v této souvislosti kontaktovat telefonicky. Abychom Vám mohli zasílat relevantní informace a nabídky nebo Vás kontaktovat telefonicky (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), zpracováváme Vaše osobní údaje.
Pro účely odhalování trestných činů budou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze za podmínek uvedených v čl. 10 GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů

Jakmile Vaše údaje již nebudou pro výše uvedené účely potřebné nebo jakmile svůj souhlas odvoláte, budou vymazány. Údaje budou uchovávány i po skončení smluvního vztahu pouze v případech, kdy jsme k tomu povinni nebo oprávněni. Předpisy, které nám ukládají povinnost uchovávat údaje, najdete například v německém obchodním zákoníku (Handelsgesetzbuch) nebo v německém daňovém zákoníku (Abgabenordnung). Doba uchovávání může být až deset let. Kromě toho je třeba dodržovat zákonné promlčecí lhůty.

Příjemci osobních údajů / kategorie příjemců

V naší společnosti dbáme na to, aby Vaše osobní údaje dostávala pouze ta oddělení a osoby, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností.

V některých případech podporují naše odborná oddělení při plnění jejich úkolů poskytovatelé služeb. Se všemi poskytovateli služeb byly uzavřeny potřebné smlouvy o ochraně osobních údajů.
Kromě toho jsme ze zákona povinni poskytovat určité informace orgánům veřejné moci, jako jsou: finanční úřady, orgány činné v trestním řízení a celní orgány.

Přenos osobních údajů do třetí země / záměr převodu

Osobní údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci smluvního nebo dodavatelského vztahu nebo to vyžaduje zákon, nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas.
Vaše osobní údaje předáváme poskytovateli/poskytovatelům služeb nebo společnosti ve skupině mimo Evropský hospodářský prostor, konkrétně do Spojených států amerických.
Dodržování úrovně ochrany osobních údajů je zaručeno standardními smluvními doložkami.

Práva subjektů údajů

Vaše práva jako subjektu údajů jsou standardizována v článcích 15 až 22 GDPR.

To zahrnuje:
• Právo na informace (čl. 15 GDPR)
• Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
• Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
• Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
• Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
• Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na: datenschutz@koegel.com. Totéž platí, pokud máte dotazy ohledně zpracování údajů v naší společnosti nebo chcete odvolat udělený souhlas. Proti zpracování údajů můžete také podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud Vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.
Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud jejich zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo k obraně právních nároků.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitku bez udání důvodů; to platí i pro profilování, pokud je s tímto přímým marketingem spojeno. Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, pak pro tyto účely už nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat.

Povinnost poskytovat údaje

Pro uzavření nebo zpracování smluvního vztahu jste povinni poskytnout určité osobní údaje. To je nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu a plnění souvisejících smluvních a právních povinností. Bez poskytnutí těchto údajů není realizace smlouvy možná.

Automatizované individuální rozhodování

K rozhodnutí nepoužíváme čistě automatizované metody zpracování.

IE