Přímé spojení se společností Kögel
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
Další kontaktní informace

Přímé spojení se společností Kögel, s.r.o.

Kögel, s.r.o.
Dvořisko 1219
CZ-56537 Choceň 

Tel. +420 465 738 111
Fax: +420 465 738 204
info(at)koegel.com

Kontakty Distribuce v Česká republika (Praha)

Čestmír Klíma
Mobile: +420 (0) 733 / 627797
cestmir.klima(at)koegel.com

Miloš Miloš
Mobile: +420 (0) 607 / 530061
milos.milos(at)koegel.comMichal Klíma

Mobile: +420 (0) 777 / 335037
michal.klima
(at)koegel.com

 

 

 

Nákupní podmínky firmy Kögel Trailer GmbH
 1. Oblast použití
  1. Nákupní podmínky firmy Kögel platí výlučně v obchodním styku s podniky ve smyslu § 14 obč. zák., právnickými osobami podle veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním majetkovým fondem.
  2. Tyto nákupní podmínky platí pro veškeré výkony, všechny objednávky podané firmou Kögel a smlouvy uzavřené s firmou Kögel. V rámci běžných obchodních vztahů se tyto podmínky vztahují též na budoucí výkony, i když nebudou znovu výslovně sjednány, pokud nebudou výslovně a písemně ve smlouvě dohodnuty odchylky.
 2. Ochranná doložka
  1. Pokud není výslovně učiněno jiné smluvní ujednání, pak platí výlučně nákupní podmínky společnosti Kögel. Jiná ustanovení, obzvláště všeobecné obchodní, prodejní a dodací podmínky dodavatele, se nemohou stát součástí smlouvy, a to ani tehdy, když Kögel vůči nim výslovně nevyjádří svůj nesouhlas. Nákupní podmínky platí též u zakázek na základě služební smlouvy nebo smlouvy o dílo s dodavatelem.
  2. Všechny objednávky se provádějí písemně; je přípustné přidělení zakázky faxem, stejně tak i přidělení e-mailem autorizovanou osobou ze společnosti Kögel. Ústně nebo telefonicky učiněné objednávky nebo dohody vyžadují dodatečné výslovné písemné potvrzení společnosti Kögel; totéž platí pro veškeré změny a doplňky objednávek.
  3. U vícejazyčně podaných vysvětlivek se způsob a rozsah dodávky v pochybných případech určuje dle německého znění.
  4. Existuje-li mezi smluvními partnery rámcová nákupní smlouva, je dodavatel povinen přijímat a provádět zakázky či objednávky od firmy Kögel podléhající této příslušné rámcové nákupní smlouvě. Potvrzení zakázky nesmí v žádném případě obsahovat změněnou nákupní cenu anebo změněné nákupní podmínky. Ani bezvýhradné přijetí dodávky nebo služby na tom nic nemění.
 3. Uzavření smlouvy, součásti smlouvy
  1. Pokud se objednávkou od společnosti Kögel smlouva ještě nerealizovala, jsou nákupní objednávky nezávazné. V takovém případě se smlouva realizuje teprve písemným potvrzením zakázky od dodavatele, která se přijímá do 7 dnů po doručení objednávky. V opačném případě Kögel nebude objednávkou nadále vázán.
  2. Jestliže se potvrzení zakázky dodavatele odchyluje od objednávky, musí na to dodavatel firmu Kögel výslovně upozornit zvláštním dopisem. Chybí-li toto upozornění, pak nelze mlčení firmy Kögel považovat za souhlas s odchylkami od objednávky, i když bude předmět dodávky podle objednávky převzat.
  3. Pouze písemné objednávky opatřené objednacím číslem jsou pro dodavatele závazné.
  4. Pokud dodávky nebo jednotlivé části dodávek podléhají vnitrostátním exportním předpisům, pak je na dodavateli, aby si na vlastní náklady opatřil potřebná povolení.
  5. Podklady a údaje předané dodavatelem (např. výkresy, popisy, údaje o hmotnosti) jsou závazné a stávají se součástí smlouvy.
  6. Případná vlastnická a autorská užívací práva dodavatele na vzorky, výkresy, dokumentaci a podobné informace jsou společnosti Kögel poskytnuta bez územního a časového omezení a společnost Kögel je v rámci řádného obchodního styku smí používat a předávat dále třetím osobám.
  7. Všechny návrhy, výkresy, výpočty a ostatní podklady se poskytují s výslovnou výhradou vlastnických nebo autorských práv pouze pro účely vypracování nabídky nebo vyřízení objednávky. Není dovoleno zpřístupňovat je třetím osobám bez předchozího výslovného písemného souhlasu. Po vyřízení je nutno vrátit je v úplnosti i bez vyžádání zpět firmě Kögel Trailer GmbH.
  8. Veškeré podklady je třeba udržovat v tajnosti vůči třetím osobám. To platí jak pro dobu trvání nabídky do provedení, tak i po vypršení případného smluvního vztahu a později až do data, ke kterému se případně obsažené výrobní znalosti nebo obchodní tajemství stanou všeobecně známými.
  9. Pokud dodavatel přestoupí výše uvedené povinnosti, bude povinen zaplatit firmě Kögel Trailer GmbH smluvní pokutu ve výši 10 % z konečné ceny stanovené v objednávce, nejméně ovšem ve výši 5.000,– €. Navíc musí firmě Kögel Trailer GmbH plně uhradit případně vzniklé škody, přičemž smluvní pokuta se započítá do tohoto nároku na náhradu škody.
  10. Dodavatel musí nejpozději při dodání zboží předat všechny požadované dokumenty k dodávce a pro smluvně předpokládané upotřebení, jako např. zkušební osvědčení. Údaje v osvědčeních o zkouškách, osvědčeních o původu a podobných ověřeních nebo o potvrzeních požadovaných firmou Kögel platí jako ujednání o stavu věci. Dodavatel odpovídá za dodržení všech zákonných předpisů. Potřebná dobrozdání a analýzy, které slouží ke specifikaci nebo pro pojištění, musí dodavatel na požádání poskytnout na vlastní náklady. Pro kontrolu kvality platí směrnice společnosti Kögel pro zajištění kvality vycházející z normy DIN EN ISO 9001:2000, podle nichž odpovědnost za výrobek spočívá výlučně na dodavateli. Zajišťování kvality se vykonává na základě této normy DIN. Dodavatel je povinen ze své strany postupovat podle tohoto předpisu. Kögel má právo kdykoli provádět potřebné audity podle DIN, jako systémové, procesní nebo dílčí audity, ve výrobním závodě dodavatele. Kontroly kvality prováděné firmou Kögel v dodavatelském závodě nepředstavují potvrzení smluvně odpovídajícího stavu předmětu dodávky. Kögel má právo reklamovat vadné zboží.
 4. Ceny, účtování a placení
  1. Ceny uvedené v objednávce jsou pevné a závazné ceny.
  2. Pokud není dohodnuto jinak, rozumějí se ceny v eurech. U zakázek v zahraniční měně platí ceny v měně uvedené v objednávce.
  3. Pokud nejsou přijata odlišná písemná ujednání, platí ceny vždy vč. balení, naložení, dodávky, pojištění, cla (dodání procleno podle Incoterms 2000) a DPH v příslušné zákonné výšce. Vracení obalů vyžaduje zvláštní ujednání.
  4. Faktury se nepřikládají k zásilce, nýbrž se ke každé objednávce odesílají zvlášť po dodání zboží ve dvojím vyhotovení – podle potřeby s vykázáním DPH a uvedením čísla zakázky. Faktury musejí vyhovovat podmínkám § 14 Zákona o dani z obratu.
  5. Pokud není ujednáno jinak, provádí se platba ke konci měsíce následujícího po vystavení faktury a doručení předmětů dodávky se 3% srážkou, nebo dva měsíce po konci výše uvedeného měsíce netto bankovním převodem. Také při přejímce předčasné dodávky nebo předčasného poskytnutí služby poběží splatnost až od původně sjednaného dodacího termínu.
  6. Vykonání platby neznamená uznání dodávky nebo služby za odpovídající smlouvě.
  7. Při vadném plnění má Kögel právo pozdržet platbu až do řádného splnění dodávky či služby, aniž by přitom odpadly případně poskytnuté rabaty, srážky nebo jiná platební zvýhodnění.
  8. Úhrady / platby za nabídky, vypracování nabídky nebo předběžné kalkulace nákladů nejsou dohodnuty a neprovádějí se.
 5. Dodací termíny
  1. Dodací lhůty a dodací termíny uvedené v objednávce jsou pro dodavatele závazné.
  2. Pokud dodavatel nedodrží sjednané dodací lhůty a termíny, má Kögel podle svého uvážení právo buď požadovat splnění smlouvy, anebo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody kvůli neplnění. Uplatnění dalších nároků tím zůstává nedotčeno. Kögel má v případě opoždění dodávky zejména právo požadovat náhradu škody kvůli neplnění, pořídit si náhradu u třetí strany a meškajícímu dodavateli naúčtovat případné cenové rozdíly. Veškeré vícenáklady na dopravu, poplatky a výlohy vzniklé opožděným odesláním ponese dodavatel.
  3. V případě prodlení je Kögel též oprávněn požadovat paušalizovanou náhradu škody z prodlení ve výši 0,15 % hodnoty dodávky (brutto) za den, avšak ne více než 5 % celkové hodnoty dodávky (brutto). Další zákonné nároky tím zůstávají nedotčeny. Dodavatel má právo prokázat společnosti Kögel, že následkem prodlení nevznikla žádná nebo vznikla podstatně menší škoda. Paušální náhrada se pak přiměřeně sníží.
  4. Okolnosti, které ohrožují dodržení sjednaných dodacích termínů, je třeba neprodleně písemně oznámit společnosti Kögel. Právo firmy Kögel uplatňovat zákonné nebo smluvní nároky zůstávají nedotčeny.
  5. Příčiny nebo události, jež vedou k zastavení nebo omezení provozu, provozní poruchy jakéhokoli druhu, vypuknutí války nebo úřední nařízení formou zákonů, dekretů apod., události vyšší moci, stávky a pracovní výluky opravňují firmu Kögel odložit splnění převzatých závazků k odběru nebo od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit. Nelze z toho odvozovat nároky na náhradu škody.
 6. Dodávka, převod rizik, místo plnění, převzetí
  1. Všechny dodávky je třeba s firmou Kögel včas odsouhlasit.
  2. Dodavatel se zavazuje, každou zásilku vždy předem ohlásit dohodnutou přenosovou cestou (např. online s čárovým kódem). Ohlášení zásilky je třeba odeslat 10 kalendářních dnů před doručením zásilky, aby je Kögel obdržel dříve než zásilka dorazí. Rozsah dodávky musí dostatečně jasně vyplývat z údajů ohlášení zásilky; vzhledem k tomu se vyžaduje přesné označení předmětu dodávky, množství (počet ks, rozměry, hmotnosti atd.) jakož i uvedení data odeslání a objednacích čísel.
  3. Dílčí dodávky a dílčí plnění nejsou dovoleny, pokud nebude dohodnuto jinak.
  4. Místem plnění je sídlo společnosti Kögel v Burtenbachu.
  5. Na každé dodávce je třeba vyznačit objednací číslo na nákladním listu, balicím ústřižku, nálepkách nebo podobným způsobem. Na avízech odeslání zásilky, dodacích listech a fakturách je nutno uvádět číslo a datum objednávky.
  6. Riziko zničení nebo zhoršení stavu zboží přechází na firmu Kögel teprve tehdy, když má Kögel předměty dodávky bezprostředně ve svém držení. Pokud se provádí přejímka, je směrodatná pro převod rizik. Má-li být dodávka doručena příjemci určenému firmou Kögel, přechází riziko fyzickým předáním předmětu.
  7. Množstevní odchylky vyžadují výslovné povolení firmy Kögel.
  8. Kögel není povinen převzít neobjednané dodávky nebo služby nad sjednaný rámec, neúplné dodávky nebo služby, vadné nebo jiné než objednané zboží a nedohodnuté dílčí dodávky nebo služby. Při neúplných dodávkách schválených podle bodu 6.6 ve smyslu § 377 obchodního zákoníku následuje odpovídající snížení ceny v poměru objednaného zboží k jeho dodanému redukovanému množství.
 7. Závady, vyšetřování a záruka
  1. § 377 obchodního zákoníku se nepoužije, pokud závada není patrná.
  2. Dále je Kögel povinen zboží ihned zkontrolovat a neprodleně reklamovat závady pouze podle pravidel v následujících ustanoveních.
  3. Kögel zkontroluje zboží metodou námátkového výběru se silnou vypovídací hodnotou (zkouška nejméně 10 % dodaného zboží) na odchylky kvality a kvantity. Jakákoli reklamace se považuje za včasnou v každém případě, je-li podána u dodavatele ve lhůtě 14 pracovních dnů, poté co Kögel převzal zboží do svého přímého držení.
  4. Jestliže je zboží dodavatelem podle dohody dodáno přímo třetí osobě, pak je reklamace včasná, je-li podána u dodavatele během lhůty 21 dnů.
  5. Dodavatel poskytne firmě Kögel záruku v rámci smluvních a zákonných předpisů.
  6. Firmou Kögel oprávněně reklamované zboží bude po vyúčtování dopravních nákladů odesláno zpět na nebezpečí dodavatele. Náhradní dodávky se proto uskutečňují proti nové fakturaci, ale bez dodatečných přepravních nákladů, s poznámkou „Náhradní dodávka“ a s uvedením předešlé reklamované objednávky.
  7. Dodavatel garantuje, že se na jeho předměty dodávky nevztahují práva třetích osob a že s nimi může neomezeně disponovat. Je-li společnost Kögel třetími osobami činěna odpovědnou za porušení ochranných průmyslových práv (známkových, autorských nebo patentových práv) nebo vlastnických práv nebo jiných práv třetích osob na základě předmětů dodaných dodavatelem, musí dodavatel firmu Kögel zprostit takové odpovědnosti včetně nákladů na obhajobu.
  8. Dodavatel je povinen společnosti Kögel nahradit všechny výdaje, vzniklé ze svolávacích akcí prováděných firmou Kögel nebo v souvislosti s nimi, ledaže by taková svolávací akce nebyla zapřičiněna dodávkou dodavatele. V případě spoluzavinění se musí dodavatel podle svého odpovídajícího podílu na ručení spoluúčastnit na úhradě výdajů. V tomto smyslu hrazené výdaje zahrnují také prokázané vnitropodnikové vlastní náklady společnosti Kögel. O obsahu a rozsahu prováděných svolávacích akcí bude Kögel dodavatele – pokud je to možné a proveditelné – informovat a poskytne mu příležitost k vyjádření stanoviska.
 8. Výhrada vlastnictví
  1. Kögel neuznává žádné prodloužené nebo rozšířené výhrady vlastnictví. Prostá výhrada vlastnictví může být uznána pouze do té míry, v níž firmě Kögel zůstane právo prodávat, kombinovat a zpracovávat dodané zboží v rámci řádného obchodního provozu.
  2. Kögel si vyhrazuje vlastnictví všech předmětů dodaných firmou Kögel a již pokytnutých součástí. Zpracování nebo kombinování u dodavatele se provádí pro firmu Kögel. Jestliže Kögel zpracovává dodané zboží s výhradou vlastnictví s předměty, jež nejsou ve vlastnictví firmy Kögel, získává Kögel spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k druhým zpracovávaným předmětům. Pro vypočítání hodnoty je směrodatné datum zpracování.
 9. Autorské právo, zachování tajemství
  1. Modely, vzorky nástrojů, výkresy, diapozitivy apod., které Kögel dodavateli předá k provedení smlouvy, nesmějí být bez předchozího písemného povolení předány třetím osobám a mohou být použity pouze pro potřeby projektu předmětu dodávky. Totéž platí pro předměty vyrobené pomocí těchto výrobních prostředků. Platí to také pro předměty, které dodavatel vyvinul nebo dále vyvíjel podle údajů firmy Kögel nebo za spolupráce s firmou Kögel.
  2. Poznatky získané ve spolupráci mezi dodavatelem a firmou Kögel – obzvláště technické parametry, ceny, informace o vývoji výrobků – není dovoleno předávat třetím osobám a je třeba zachovat je v tajnosti, pokud nejsou všeobecně známy nebo byly třetími osobami legitimně nabyty. Dodavatel musí s poddodavatelem uzavřít odpovídající dohodu o zachování tajemství a na požádání ji doložit firmě Kögel. Totéž platí, jestliže dodavatel při exkluzívní smlouvě s firmou Kögel na své náklady vyvinul přístroje a předměty uvedené v tomto odstavci.
  3. Po provedení smlouvy je třeba společnosti Kögel vrátit zpět předměty uvedené pod bodem 9.1 a převést na ni zpět případná prostá užívací práva.
  4. Pokud dodavatel přestoupí výše uvedené povinnosti, bude povinen zaplatit firmě Kögel Trailer GmbH smluvní pokutu ve výši 10 % z konečné ceny stanovené v objednávce, nejméně ovšem ve výši 5.000,– €. Navíc musí firmě Kögel Trailer GmbH plně uhradit případně vzniklé škody, přičemž se smluvní pokuta započítá do tohoto nároku na náhradu škody.
 10. Promlčení
  1. Nároky ze záruky firmy Kögel – ať už z jakéhokoli právního důvodu – budou promlčeny po 30 měsících od dodání předmětu dodávky. Bod 6.5 věta 2 platí obdobně.
  2. Promlčecí doba k opraveným nebo nově dodaným dílům během promlčecí doby v rámci záruky začíná podle bodu 10.1 nově běžet od data, kdy dodavatel zcela vykonal dodatečné plnění.
 11. Postoupení a dání do zástavy
  Převedení práv a povinností dodavatele uvedeného v této smlouvě na třetí osoby – zejména postoupení nebo dání do zástavy – vyžaduje k jejich právní účinnost předchozí písemné povolení firmy Kögel.
 12. Náhradní díly
  1. Dodavatel je povinen dodávat náhradní díly za přiměřených podmínek po dobu předpokládaného technického využívání, nejméně ovšem 10 let po uskutečnění dodávky.
  2. Pokud dodavatel zastaví výrobu náhradních dílů, je povinen firmu Kögel o tom informovat a dát jí možnost poslední objednávky.
 13. Jiné
  1. Doplňky nebo změny smlouvy vyžadují písemnou formu, ledaže by pracovník firmy Kögel byl zplnomocněn k jejímu doplnění nebo změně.
  2. Osobní údaje se ve firmě Kögel ukládají s ohledem na ustanovení zákona.
  3. Zadržovací právo a právo na vzájemný zápočet dodavateli nepřísluší, ledaže by protipohledávka, o niž by se právo na zadržení a vzájemný zápočet opíraly, byla právoplatně zjištěna nebo uznána firmou Kögel.
  4. Pokud by některá jednotlivá ustanovení našich obchodních podmínek byla neúčinná, zůstanou tím zbývající ustanovení nedotčena.
  5. Výlučná a stranami výslovně sjednaná soudní příslušnost pro všechny spory vzniklé ze smluvních vztahů je Augsburg.
  6. Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN.
  7. Německý jazyk jakožto uznávaný úřední jazyk EU se používá jako jazyk smlouvy a také při výkladu textů ve všech dokumentech.

Stav: únor 2010, Kögel Trailer GmbH

Kontakt a servis
Kontakt a servis

Hledáte prodejního partnera přímo na místě nebo chcete přímo kontaktovat kontaktní osobu? Zde naleznete všechny důležité kontakty v krátkém přehledu.

Použitá vozidla
Použitá vozidla

Burza použitých vozidel Kögel. Tato vozidla ještě nepatří do starého železa. Top vozidla za výhodné ceny.

K mediatéce
K mediatéce

Nenašli jste hledaný dokument? V mediatéce Kögel naleznete všechna videa, prospekty, letáky a mnohem více.

Tento web používá soubory cookie pro sledování nebo sledovací software, který vám m.j. poskytne plnou funkčnost našich webových stránek a tím i lepší online zážitek. Další informace o souborech cookie a metodách webtrackingu, stejně jako váš souhlas, které používáme, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://www.koegel.com/cz/ochrana-dat/. Technicky nepotřebné soubory cookie nebo náš sledovací software však nebudou aktivovány, dokud nám neudělíte svůj souhlas.