Přímé spojení se společností Kögel
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
Další kontaktní informace

Přímé spojení se společností Kögel, s.r.o.

Kögel, s.r.o.
Dvořisko 1219
CZ-56537 Choceň 

Tel. +420 465 738 111
Fax: +420 465 738 204
info(at)koegel.com

Kontakty Distribuce v Česká republika (Praha)

Čestmír Klíma
Mobile: +420 (0) 733 / 627797
cestmir.klima(at)koegel.com

Miloš Miloš
Mobile: +420 (0) 607 / 530061
milos.milos(at)koegel.comMichal Klíma

Mobile: +420 (0) 777 / 335037
michal.klima
(at)koegel.com

 

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů webové stránky a služeb společnosti Kögel Trailer GmbH
 1. O nás

  My, společnost Kögel Trailer GmbH, odpovídáme za shromažďování, zpracování a uchovávání vašich dat. Naše údaje jsou vždy uvedeny ve vydavatelských údajích.
  Pečlivé zacházení s osobními údaji je pro nás nejvyšší prioritou. Při zpracování dodržujeme právní předpisy, například obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), a související vnitrostátní předpisy.
  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny domény (Opens external link in new windowwww.koegel.com; Opens external link in new windowparts.koegel.com ) dostupných webových stránek naší společnosti. Pokud přejdete v rámci naší nabídky na webové stránky jiných provozovatelů, platí na nich jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a za jejich obsah odpovídá příslušný provozovatel těchto webových stránek.
  Abychom vám poskytli komplexní přehled o zpracování osobních údajů v naší společnosti, uvádíme přehled všech našich služeb, v rámci kterých shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje.
  Pokud se na jednotlivé služby vztahují zvláštní nebo dodatečné podmínky, nebo potřebujeme váš souhlas, budeme vás před použitím příslušné služby informovat zvlášť (např. pro odebírání informačního bulletinu nebo nákup v našem obchodě pro fanoušky nebo obchodě s díly).
  Zároveň přijímáme různá bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních informací. Takže například přenos mezi vaším webovým prohlížečem a našimi servery je vždy šifrovaný. Kromě toho zachováváme řadu technických a organizačních opatření k nepřetržité ochraně vašich informací.

 2. Proč zpracováváme vaše údaje

  Naše webové stránky můžete v podstatě používat bez odhalení své identity. Pokud byste se chtěli zaregistrovat do některé z našich personalizovaných služeb, použít naše internetové obchody, přihlásit se k odběru informačního bulletinu nebo nás kontaktovat, požádáme o vaše jméno a další osobní údaje. Záleží na vašem rozhodnutí, zda tyto (rozšířené) údaje poskytnete. Údaje, které potřebujeme k poskytování našich služeb, jsou takto označeny.
  Sběr a zpracování vašich osobních údajů probíhá pro následující účely na základě následujících právních základů:
  • Uzavření smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR
  • Plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • Správa zákazníků podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), f) GDPR
  • Komunikace a výměna dat podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), f) GDPR
  • Externí zastoupení a reklama podle čl. 6 odst. 1 písm. a), f) GDPR
  • Vyjádření souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
  • Zajištění správného fungování systému zpracování dat podle článku 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR
  • Postup při výběru uchazeče v rámci správy personálu a zdrojů na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR ve spojení s § 26 nového spolkového zákona o ochraně dat (BDSG)
 3. Jaké údaje od vás sbíráme a zpracováváme

  Sbíráme od vás různé kategorie osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména spojením s identifikátorem, jako je jméno. Osobní údaje zahrnují například informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození (je-li uvedeno). Statistické informace, které s vámi nemohou být přímo či nepřímo spojeny – například popularita jednotlivých webových stránek nebo počet uživatelů stránky – nejsou osobními údaji. Data jsou shromažďována přímo a nepřímo. V obou případech se údaje shromažďují pouze v nezbytném rozsahu. Údaje budou zpracovávány výhradně pro účely uvedené v bodě 2. Je na vašem rozhodnutí, chcete-li nám poskytnout údaje, které vám sice pomáhají při optimalizaci využívání našich služeb, ale nejsou nezbytné. Taková pole pro údaje jsou označena jako „nepovinná“.
  Mezi přímé údaje, které získáváme, patří:
  • Oslovení a jméno, např. pro personalizaci vašeho uživatelského účtu nebo objednávání v našem obchodě pro fanoušky nebo obchodě s díly
  • E-mailovou adresu a případně zvolené heslo, např. pro účely odebírání informačního bulletinu, používání zákaznického účtu nebo pro kontaktování našich pracovníků prostřednictvím kontaktního formuláře
  • Údaje o adrese, např. za účelem zpracování objednávky (doručení) v rámci našeho obchodu pro fanoušky nebo obchodu s díly
  • Údaje k platbě pro zpracování platby vaší objednávky
  • Údaje o žadateli, které nám předkládáte v souvislosti s žádostí
  • Údaje, které nám předáváte aktivně a vědomě v rámci využívání našich služeb
  • Další údaje, které nám dobrovolně předáváte, např. vámi vyplněná pole pro údaje označená jako „nepovinná“

  Kromě toho jsou o vás v rámci využívání našich služeb získávány nepřímé údaje:
  • Technická data o připojení, např. otevřená stránka našeho webu, vaše IP adresa, zkrácená o poslední tři číslice, datum a čas otevření, použité zařízení
  • Data shromážděná v rámci sledování webových stránek a sledování informačního bulletinu
  • Údaje, které obdržíme od našich poskytovatelů služeb v souvislosti se zpracováním objednávek v obchodě pro fanoušky nebo obchodě s díly, např. informace o pravděpodobnostech platby a potížích s platebním stykem nebo oznámení o doručení

  Nezletilí:
  Naše webové stránky nejsou určeny pro nezletilé osoby a my vědomě nesbíráme osobní údaje od nezletilých.
  Osoby mladší 16 let nám mohou osobní údaje předávat pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Za tímto účelem nám musí být v souladu s čl. 8 odst. 2 GDPR sděleny kontaktní údaje zákonného zástupce, abychom se mohli o jeho souhlasu přesvědčit. Tyto údaje i údaje nezletilé osoby budou následně zpracovány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud zjistíme, že nám osoba mladší 16 let zaslala osobní informace bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, okamžitě tyto informace smažeme. Tato část se nevztahuje na žádosti.

 4. Kdo má přístup k vašim údajům a komu je předáváme

  1. Přístup
   Přístup k námi uloženým osobním údajům je omezen na naše zaměstnance a na námi pověřené poskytovatele služeb, kteří musí v rámci svých úkolů údaje zpracovávat.
   Pokud umožníme přístup k vašim údajům třetím osobám, získali jsme od vás svolení nebo pro to existuje zákonný důvod.
   Pro poskytování služeb a zpracování vašich dat využíváme také poskytovatele služeb (mimo jiné pro hosting, zasílání informačního bulletinu, dodávání objednaného zboží, zpracování plateb, zasílání dopisů nebo e-mailů, pro správu a analýzu databází, zajištění našeho webového serveru či sledování webových stránek). V rámci těchto zvláštních ustanovení jsme pro jednotlivé služby, které vám poskytujeme, zavedli následující. Poskytovatelé služeb zpracovávají data výhradně na základě našich pokynů a jsou povinni dodržovat platné zásady ochrany osobních údajů. Všichni smluvní zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup pouze k údajům v rozsahu a v období potřebném pro poskytování služeb nebo v rozsahu, s jakým jste v rámci zpracování a používání dat souhlasili.
  2. Předávání údajů v rámci podnikatelské skupiny
   Předávání údajů v rámci podnikatelské skupiny, ke které patříme, probíhá výhradně v rámci EU/EHP a slouží pouze pro interní administrativní účely. „Podnikatelskou skupinou“ rozumíme přidružené společnosti ve smyslu čl. 4 odst. 19 GDPR.
  3. Přenos do třetích zemí a právní základ
   Servery některých poskytovatelů služeb, které používáme, se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Společnosti v těchto zemích podléhají zákonu na ochranu údajů, který obecně nechrání osobní údaje ve stejném rozsahu jako v členských státech Evropské unie. Pokud jsou vaše informace zpracovávány v zemi, která neuznává stejnou úroveň ochrany údajů jako Evropská unie, použijeme k zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů smluvní či jiné uznávané prostředky. Výslovně na to znovu poukazujeme v souvislosti s jednotlivými službami.
   Pokud se přenos osobních údajů uskutečňuje ve třetích zemích, probíhá na základě rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise, které se týká štítu EU–USA na ochranu soukromí podle čl. 45 GDPR nebo standardní smlouvy EU 2010 podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR ve spojení s rozhodnutím Evropské komise ze dne 5. 2. 2010 (2010/87/EU) nebo podle čl. 49 odst. 1 písm. GDPR.
  4. Předávání orgánům činným v trestním řízení
   Ve výjimečných případech poskytujeme osobní údaje orgánům činným v trestním řízení. K tomu dochází na základě odpovídajících zákonných závazků, např. trestního zákoníku, daňových zákonů, zákona o praní špinavých peněz nebo zákona o státní policii.
 5. Lhůty pro uchovávání

  Osobní údaje uchováváme v rozsahu zákonných ustanovení nebo vašeho souhlasu.
  K určení konkrétního období pro uchovávání používáme následující kritéria:
  Osobní údaje uchováváme až do účelu, pro který byly shromážděny (např. do konce smluvního vztahu nebo poslední činnosti, pokud neexistuje dlouhodobý dluh, nebo do zrušení vašeho souhlasu s konkrétním zpracováním dat).
  Uchovávání se mimo to uskutečňuje pouze, pokud
  • existuje zákonná povinnost vedení záznamů (např. podle německých zákonů AO a HGB)
  • jsou údaje stále potřebné k uplatňování a výkonu právních nároků nebo k obraně proti právním nárokům, např. kvůli technologickým a forenzním požadavkům na odvrácení útoků na naše webové servery a jejich stíhání
  • by smazání bylo v rozporu s oprávněným zájmem subjektů údajů
  • nebo
  • se použije jiná výjimka podle čl. 17 odst. 3 GDPR.
 6. Vaše práva

  Máte řadu zákonných práv, na která budeme níže odkazovat. Kromě toho je k dispozici náš úředník pro ochranu údajů, který odpoví na všechny otázky týkající se vašich shromážděných a zpracovávaných osobních údajů. Kontaktovat ho můžete pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
  1. Právo na informace a přenositelnost dat
   Máte právo kdykoliv získat informace o osobních údajích, které u nás o vás zpracováváme.
   Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, můžete také podle čl. 20 odst. 1 GDPR požádat, aby vám byly osobní údaje uložené o vás zaslány ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Na požádání také předáme údaje přímo příjemci dle vašeho výběru.
  2. Právo na opravu, omezení a smazání
   Navíc v souladu s články 16 až 18 GDPR můžete požádat o opravu, omezení (blokování) nebo smazání vašich osobních údajů, pokud jsme údaje zpracovali nesprávně, existují důvody pro omezení dalšího zpracování dat nebo pokud je zpracování dat z různých důvodů nezákonné či je jejich uchovávání nepřípustné z jiných právních důvodů. Upozorňujeme, že vaše právo na smazání může být omezeno zákonnými lhůtami pro uchovávání.
  3. Právo na odvolání
   Pokud naše zpracování údajů vychází výhradně z našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete proti tomuto zpracování podat námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR. V takovém případě přestaneme vaše údaje zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování nebude probíhat za účelem vynucení, výkonu nebo obhajoby právního nároku. Dále máte právo vznést námitky proti použití vašich údajů pro účely přímého marketingu s účinkem do budoucna podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  4. Právo na odvolání
   Pokud jste nám umožnili zpracovávat vaše osobní údaje souhlasem, máte právo na odvolání podle čl. 7 odst. 3 GDPR s účinkem do budoucna.
  5. Právo na stížnost k dozorčímu orgánu
   Můžete podat stížnost u dozorčího orgánu, pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů nebo jinými vnitrostátními a mezinárodními zákony na ochranu údajů.

   Kontaktní údaje našeho příslušného dozorčího orgánu jsou:
   Bavorský státní úřad pro ochranu údajů (BayLDA)
   Promenade 27
   91522 Ansbach
   Německo
   Telefon: +49 (0) 981 53 1300
   undefinedpoststelle(at)lda.bayern.de
  6. Kontaktní údaje
   Chcete-li uplatnit vaše práva, můžete nám zaslat neformální zprávu pomocí následujících kontaktních údajů. Následující kontaktní údaje, použijte pro odvolání vašeho souhlasu, přičemž uveďte informace o tom, který souhlas chcete odvolat.

   Odpovědná osobaDSB
   Kögel Trailer GmbH
   Am Kögel-Werk 1
   89349 Burtenbach
   Německo
   Tel.: +49 8285 88-0
   Fax: +49 8285 88-17905
   E-mail: undefinedinfo(at)koegel.com
   it.sec GmbH & Co. KG
   Einsteinstr. 55
   89077 Ulm
   Německo
   Tel.: +49 731 20589-24
   E-mail: undefineddatenschutz(at)it-sec.de


 7. Používání naší webové stránky – profilování, soubory cookie a webtracking

  1. Základy cookie a možnosti opt-out
   V některých oblastech naší webové stránky používáme tzv. soubory cookie, např. abychom rozpoznali preference návštěvníků a webové stránky optimálně nastavili. To umožňuje snadnější navigaci a výrazně jednodušší používání webových stránek. Soubory cookie nám také pomáhají identifikovat zvláště oblíbené oblasti našich webových stránek. Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevný disk návštěvníka. Umožňují uchovat informace po určitou dobu a identifikovat počítač návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a individuální výkon používáme trvalé soubory cookie.
   Používáme i tzv. krátkodobé soubory cookie, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás o umístění souborů cookie informoval. Tak pro vás bude používání souborů cookie transparentní. Získáváme následující technické údaje o připojení: Otevřená stránka našeho webu, vaše IP adresa zkrácená o poslední tři číslice, datum a čas otevření, použité zařízení, údaje o nastavení prohlížeče. To se provádí pro ověření autorizace akcí a ověřování žádajícího uživatele našich služeb. Právními podklady jsou čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s článkem 32 a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zabezpečení našeho webového serveru, například k obraně před útoky a k zajištění funkčnosti našich služeb.
   Soubory cookie, které nejsou z technického hlediska nezbytné, neinstalujeme, dokud nám neudělíte výslovný souhlas, který můžete kdykoli odvolat.
   V rámci našich informací o souborech cookie na našich webových stránkách souhlasíte s následujícím prohlášením:
   Tento web používá soubory cookie pro sledování nebo sledovací software, který vám m.j. poskytne plnou funkčnost našich webových stránek a tím i lepší online zážitek. Další informace o souborech cookie a metodách webtrackingu, stejně jako váš souhlas, které používáme, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://www.koegel.com/cz/ochrana-dat/. Technicky nepotřebné soubory cookie nebo náš sledovací software však nebudou aktivovány, dokud nám neudělíte svůj souhlas.
   Pokud úplně vyloučíte použití souborů cookie, nemůžete používat jednotlivé funkce našich webových stránek, včetně možnosti zrušit sledování založené na souborech cookie. Povolte případně soubory cookie opt-out těch služeb, kde chcete zastavit sledování.
   Mějte také na paměti, že odstranění všech souborů cookie bude mít za následek smazání i souborů cookie opt-out. V případě potřeby je budete muset znovu nastavit. Soubory cookie jsou také vázány na prohlížeč. To znamená, že musí být nastaveny zvlášť pro každý prohlížeč, který používáte, na každém zařízení, které používáte. Potřebné odkazy naleznete níže v popisu příslušné služby.
   Následující soubory cookie používáme, pokud to povolíte a nenastavíte jeden nebo více souborů cookie opt-out, pro konkrétní účel:
   Název souboru cookieÚčel použitíDélka uchováváníTechnicky nezbytnéZrušení souhlasu (pokud soubor cookie není technicky nutný)
   PrestaShop-4208bd649f01e3f7729f5d6afc06c2c2Identifikace uživatele do obchodu pro fanouškyNa konci relaceAno (přihlášení / údržba obsahu)viz níže
   Fe_typyo_userIdentifikace užovatele Typo3Na konci relaceAno (přihlášení / údržba obsahu)viz níže
   resolutionUkládání rozlišení obrazovky do mezipamětiNa konci relaceAno (design)viz níže
   _utmaSledování / Google Analytics2 rokySledováníviz níže
   _utmbSledování / Google Analytics30 minutSledováníviz níže
   _utmcSledování / Google AnalyticsNa konci relaceSledováníviz níže
   _utmtSledování / Google Analytics10 minutSledováníviz níže
   _utmzSledování / Google AnalyticsSledováníviz níže
   _gaSledování / Google Analyticsviz níže
   _gatSledování / Google Analyticsviz níže
   authenticationCookieauthenticationCookie is used by ASP.NET for authentication1 hourYessee below
   cookieconsent_statuscookieconsent_status is used by the Cookie Consent Javascript Plugin1 yearYessee below
   CurrentCustomerIdCurrentCustomerId is used by us to save the current customer1 dayYessee below
   XSRF-TokenXSRF token and XSRF-V is also used to prevent cross forgery1 yearYessee below
   XSRF-VXSRF token and XSRF-V is also used to prevent cross forgery1 yearYessee below
   UMB_UCONTEXTUMB_UCONTEXT is for authentication for Umbraco Backend4 hoursYessee below
   CART_IDCART_ID is used by us to save the shopping cart1 dayYessee below
   ARRAffinityARRAffinity is used by Azure IIS to make the assignment to the respective Web app instances1 yearYessee below
   __RequestVerificationToken__RequestVerificationToken is used to prevent cross forgery1 yearYessee below
   ai_userai_user and ai_session is used by Microsoft Azure Application Insights to get client-side logs30 minutesYessee below
   ai_sessionai_user and ai_session is used by Microsoft Azure Application Insights to get client-side logs1 yearYessee below
  2. Google Analytics
   Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google LLC. („Google“). Google Analytics používá tzv „cookies“, textové soubory, které jsou na vašem počítači ukládány do paměti a umožňují analýzu vašeho využívání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem využívání této webové stránky se odesílají na server Google v USA a zde se ukládají. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Google bude naším jménem využívat těchto informací k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky a sestavování zpráv o webových aktivitách pro provozovatele internetových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetu a webových stránek. IP adresa vašeho prohlížeče předávaná v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Jeden způsob, jak odmítnout analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics, je nastavit soubor cookie opt-out, který říká společnosti Google, aby neuchovávala ani nepoužívala vaše informace pro účely webových analýz. Upozorňujeme, že pomocí tohoto řešení nebude webová analýza prováděna pouze tehdy, pokud prohlížeč uloží cookie opt-out. Chcete-li nyní nastavit soubor cookie opt-out, klikněte na Opens external link in new windowhttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.
   Můžete také zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete na následujícím odkazu stáhnout a nainstalovat plug-in, který zabrání společnosti Google shromažďovat a zpracovávat data vygenerovaná souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy). Aktuální odkaz je: Opens external link in new windowhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

   Příjemci údajů: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   Privacy-Shield / Štít na ochranu soukromí: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  3. Správce značek Google
   Správce značek Google je produkt společnosti Google, který nám umožňuje pomocí rozhraní spravovat značky webových stránek z aplikací, jako je Google Analytics. Správce značek je doména bez souborů cookie a neshromažďuje osobní údaje. 
  4. Mapy Google
   Použití:Naše webové stránky využívají službu „Mapy Google“. Když na těchto stránkách otevřete Mapy Google, budou údaje zprostředkovány společnosti Google LLC. V rámci poskytování služby Mapy Google byla se společností Google LLC uzavřena dohoda o společné kontrole. Na základě toho vám dáváme k dispozici následující informace.

   Odpovědná strana, ve spolupráci s níž je na našich stránkách společně provozována služba Mapy Google („Google“):Google Building Gordon House
   4 Barrow St
   Dublin
   D04 E5W5
   Irland


   V dohodě podle čl. 26 odst. 1 GDPR bylo mezi společně odpovědnými stranami stanoveno, kdo plní které povinnosti podle GDPR:

   Dohodu ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR lze nalézt na následujícím odkazu:
   Opens external link in new windowhttps://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

   Kontaktní údaje pro ochranu údajů:Kontaktní údaje pro ochranu údajů lze nalézt v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Google je:

   Keith Enright
   Director, Privacy Legal
   Google LLC
   Google Data Protection Office
   1600 Amphitheatre Pkwy
   Mountain View, California 94043

   E-mail: undefinedprivacy-shield-google(at)google.com
   Telefone: 650-253-0000
   Fax: 650-618-1806

   Kategorie subjektů údajů:Návštěvníci našich webových stránek, kteří používají službu Mapy Google.

   Kategorie osobních údajů:Údaje o návštěvnících našich webových stránek, které společnost Google zpracovává, lze nalézt na následujícím odkazu:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, Doplňují je samostatné zásady ochrany osobních údajů pro službu Mapy Google:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Původ datSpolečnost Google získává údaje přímo od subjektů údajů prostřednictvím našich webových stránek.

   Právní základ zpracování údajůSlužba Mapy Google bude použita výhradně s vaším svolením, čl. 6 odst. 1 písm a) GDPR.
   Provádění Map Google můžete předejít tím, že pomocí programu JavaScript Blocker selektivně zabráníte spuštění kódu JavaScript. Alternativně můžete zcela deaktivovat spuštění JavaScript v nastavení prohlížeče.

   --------------------------------------------------------

   Právní základy, na kterých společnost Google zakládá zpracování dat, lze nalézt na následujícím odkazu:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, Doplňují je samostatné zásady ochrany osobních údajů pro službu Mapy Google:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Účely zpracování datSlužbu Mapy Google využíváme, abychom umožnili vyhledávání obchodníků a plánování tras, a sledujeme tím následující cíle:
   • Externí prezentace a reklama
   • Komunikace a výměna dat
   • Správa událostí
   • v případě potřeby zahájení a vypořádání smluv
   Cíle, které společnost Google sleduje zpracováním osobních údajů, lze najít na následujícím odkazu: Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, Doplňují je samostatné zásady ochrany osobních údajů pro službu Mapy Google:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Délka uchováváníŽádné údaje neukládáme.
   Ukládání a mazání údajů je povinností společnosti Google. Informace k tomu lze nalézt na následujícím odkazu:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, Doplňují je samostatné zásady ochrany osobních údajů pro službu Mapy Google:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Kategorie příjemcůK údajům zpracovávaným společností Google nemáme my, resp. naši zaměstnanci, ani poskytovatelé služeb přístup.

   --------------------------------------------------------

   Kategorie příjemců, kterým společnost Google zpřístupňuje údaje, a informace o výměně údajů v rámci koncernu jsou k dispozici na následujícím odkazu:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, Doplňují je samostatné zásady ochrany osobních údajů pro službu Mapy Google:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Přenos údajů do třetích zemíPři využívání služby Mapy Google jsou údaje navíc zprostředkovávány třetím státům.
   Přenos souvisejících údajů do třetích zemí je zajištěn rozhodnutím o přiměřenosti Komise EU podle čl. 45 GDPR nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 GDPR:
   Společnost Google LLC je držitelem certifikace Privacy Shield: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
   Vzhledem k dohodám o Privacy Shield mezi EU a USA musí společnost Google subjektům údajů udělit různá práva, která pak lze uplatnit přímo vůči společnosti Google.

   Použitá logika a rozsah profilování nebo automatizovaného individuálního rozhodnutí založeného na shromážděných datechPokud budou subjekty údajů sledovány prostřednictvím shromažďování údajů, ať už pomocí souborů cookie nebo podobných technik, nebo ukládáním IP adresy, je společnost Google povinna o této skutečnosti informovat.
   Informace k tomu lze nalézt na následujícím odkazu:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, Doplňují je samostatné zásady ochrany osobních údajů pro službu Mapy Google:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Práva subjektů údajůOdpovědné osoby musí společně poskytnout subjektům údajů různá práva týkající se zpracování jejich údajů.
   Práva subjektů údajů lze nalézt v našich zásadách ochrany osobních údajů. Tato práva lze uplatnit přímo vůči společnosti Google. Příslušný dozorčí orgán společnosti Google je v členském státě, ve kterém má společnost Google svou hlavní pobočku v rámci Evropské unie (Google Ireland Ltd.):

   Pověřenec pro ochranu údajů (Data Protection Commission)
   21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
   D02 RD28, Ireland
   Adresa webu: Opens external link in new windowhttp://gdprandyou.ie/contact-us/
  5. Video Youtube vložené prostřednictvím iFrame v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů
   YouTube, službu od Googlu, používáme k zobrazování video obsahu. Pro ochranu vašeho soukromí jsme aktivovali rozšířený režim ochrany osobních údajů.
   YouTube také používá soubory cookie ke shromažďování informací o návštěvnících na svých webových stránkách. Služba YouTube je používá k vytváření video statistik, předcházení podvodům a zlepšení použitelnosti pro uživatele. Otevření videa obvykle také vede k připojení k síti Google DoubleClick. Pokud spustíte video, mohlo by dojít k dalšímu zpracování dat, zejména pokud jste již přihlášeni na Youtube. Na to nemáme žádný vliv.
   Stisknutím tlačítka start na videu souhlasíte s přenosem dat na Youtube LLC:
   Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně údajů (Opens external link in new windowhttp://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube).

   Příjemci údajů: Youtube LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   Privacy-Shield / Štít na ochranu soukromí: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 
  6. Tlačítka pro sociální média
   Naše webové stránky používají tlačítka pro sociální média (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube), které vám umožní interakci s třetími stranami.
   Tato tlačítka pro sociální média nejsou integrována jako pluginy prostřednictvím takzvaného iFrame, ale jako odkazy. Stisknutím tlačítka pro sociální média budete přesměrováni přímo na stránku příslušného poskytovatele. Za dodržování zásad ochrany osobních údajů a za správnost, aktuálnost a úplnost poskytnutých informací o zpracování dat je odpovědný daný poskytovatel podle čl. 4 č. 17 GDPR.
  7. Facebook-Connect
   n/a
  8. Cookie Consent
   Cookie Consent is a free JavaScript plugin for alerting users about the use of cookies on the Kögel Parts Shop (URL: Opens external link in new windowhttps://parts.koegel.com). Further information can be found at Cookie Consent by Insites (URL: Opens external link in new windowhttps://cookieconsent.insites.com/).
 8. Přítomnost společnosti („Fanpages“) na sociálních sítích


  Sociální_sítěFacebook.com
  Odpovědný subjekt, který provozuje fanpage („provozovatel platformy“):Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Irsko

  V dohodě podle čl. 26 odst. 1 GDPR bylo mezi společně odpovědnými stranami stanoveno, kdo plní které povinnosti podle GDPRDohodu ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR lze nalézt na následujícím odkazu:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
  Provozovatel platformy zpřístupňuje subjektům údajů základní obsah této dohody.

  Kontaktní údaje pro ochranu údajů:Kontaktní údaje pro ochranu údajů naleznete v našich zde uvedených zásadách ochrany osobních údajů, případně můžete prostřednictvím následujícího formuláře kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů provozovatele platformy:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/help/contact/540977946302970

  Kategorie subjektů údajů:Registrovaní i neregistrovaní návštěvníci naší stránky na sociálních sítích.

  Kategorie osobních údajů:Údaje, které zpracováváme o registrovaných návštěvnících naší fanpage:
  Uživatelské jméno, pod kterým jste se registrovali, údaje sdílené v profilu (např. jméno, profese, adresa, kontaktní údaje, příp. také zvláštní kategorie osobních údajů, jako je náboženská příslušnost, údaje o zdraví atd.), údaje, které vznikají při sdílení obsahů, výměně informací a komunikaci, údaje požadované v souvislosti se smlouvou na žádost registrovaných návštěvníků. Jinak zpracováváme pouze pseudonymizovaná data, jako jsou statistiky a náhledy na to, jak naše stránky interagují s příspěvky, stránkami, videi a dalším obsahem (aktivita na stránce, zobrazení stránky, údaje o „Líbí se mi“, dosah, obecné demografické údaje, místní a zájmové informace o věku, pohlaví, zemi, městě, jazyku), hodnocení úspěšnosti a pozadí našich inzerátů, další analýzy a měření pro ….
  Pseudonymizovaná data nemůžeme spojit s příslušnou funkcí mapování (např. informace o jméně). Proto není možné identifikovat jednotlivé návštěvníky, kteří tak zůstávají anonymní.
  --------------------------------------------------------
  Údaje, které zpracováváme o neregistrovaných návštěvnících naší fanpage:
  Pseudonymizovaná data, jako jsou statistiky a náhledy na to, jak naše stránky interagují s příspěvky, stránkami, videi a dalším obsahem (aktivita na stránce, zobrazení stránky, údaje o „Líbí se mi“, dosah, obecné demografické údaje, místní a zájmové informace o věku, pohlaví, zemi, městě, jazyku), hodnocení úspěšnosti a pozadí našich inzerátů, další analýzy a měření pro …
  Pseudonymizovaná data nemůžeme spojit s příslušnou funkcí mapování (např. informace o jméně). Proto není možné identifikovat jednotlivé návštěvníky, kteří tak zůstávají anonymní.
  --------------------------------------------------------
  Údaje zpracovávané provozovatelem platformy o registrovaných a neregistrovaných návštěvnících naší stránky naleznete na následujícím odkazu:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Původ datÚdaje získáváme přímo od subjektů údajů nebo od provozovatele platformy.

  Právní základ zpracování údajůÚdaje zpracováváme na základě následujících právních základů:
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: Souhlas subjektů údajů
  • příp. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: Plnění smlouvy se subjektem údajů nebo provádění předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů
  • Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
   • Optimalizace naší fanpage
   • Propagace prodeje našich produktů a služeb nebo poptávky
   • Zjednodušení komunikace a výměny dat
  Speciální kategorie osobních údajů zpracováváme, pokud vůbec, pouze na základě následujících právních základů:
  • čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR: Souhlas subjektu údajů
  • čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR: Osobní údaje jsou subjektu údajů veřejně dostupné
  --------------------------------------------------------
  Právní základy, na kterých provozovatel platformy zakládá zpracování dat, lze nalézt na následujícím odkazu:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/about/privacy/legal_bases
  Pokud budou subjekty údajů sledovány prostřednictvím shromažďování údajů, ať už pomocí souborů cookie nebo podobných technik, nebo ukládáním IP adresy, získá provozovatel platformy předem jejich souhlas.
  Provozovatel platformy je povinen informovat subjekty údajů zejména o tom, za jakým účelem a na jakém právním základě zaznamenává v tzv. lokálním úložišti první otevření fanpage i u neregistrovaných návštěvníků a zda lze osobní údaje neregistrovaných návštěvníků (např. IP adresa nebo jiné údaje, které se shromažďují do osobních údajů) použít k vytváření profilů.

  Účely zpracování datÚdaje jsou zpracovávány pro následující účely:
  • Externí prezentace a reklama
  • Komunikace a výměna dat
  • Správa událostí
  • v případě potřeby zahájení a vypořádání smluv
  Délka uchováváníUkládání a mazání údajů je povinností provozovatele platformy podle dohody ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR. Informace k tomu lze nalézt na následujícím odkazu:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Kategorie příjemcůKe zpracovávaným údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří se starají o naše fanpage a potřebují údaje pro výše uvedené účely. Pokud subjekty údajů zveřejní své údaje veřejně na naší stránce, mají k nim přístup i další registrovaní a případně i neregistrovaní návštěvníci.
  --------------------------------------------------------
  Kategorie příjemců, o kterých provozovatel platformy zveřejňuje údaje nebo umožňuje registrovanému návštěvníkovi zveřejnit jejich údaje, stejně jako informace o výměně údajů mezi společnostmi, lze nalézt na následujícím odkazu:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Přenos údajů do třetích zemíPokud subjekty údajů zveřejní své údaje veřejně na naší stránce, mají k nim přístup i další registrovaní a případně i neregistrovaní návštěvníci po celém světě.

  V rámci provozu fanpage předává provozovatel platformy údaje také do třetích zemí.

  Přenos souvisejících údajů do třetích zemí je zajištěn rozhodnutím o přiměřenosti Komise EU podle čl. 45 GDPR nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 GDPR:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  --------------------------------------------------------
  Společnost Facebook Inc. je držitelem certifikace Privacy Shield:
  Opens external link in new windowwww.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
  Vzhledem k dohodám o Privacy Shield mezi EU a USA musí Facebook subjektům údajů udělit různá práva, která pak lze uplatnit přímo vůči společnosti Facebook.

  Použitá logika a rozsah profilování nebo automatizovaného individuálního rozhodnutí založeného na shromážděných datechPokud budou subjekty údajů sledovány prostřednictvím shromažďování údajů, ať už pomocí souborů cookie nebo podobných technik, nebo ukládáním IP adresy, je provozovatel platformy povinen podle dohody ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR o tom subjekty údajů informovat.
  Pokud po otevření podstránky v rámci naší fanpage ukládáme soubory cookie relace a tři soubory cookie s životností od čtyř měsíců do dvou let, musí provozovatel platformy subjektům údajů vyjmenovat zejména účely a právní základ.
  Informace k tomu lze nalézt na následujícím odkazu:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/policies/cookies/

  Práva subjektů údajůOdpovědné osoby musí společně poskytnout subjektům údajů různá práva týkající se zpracování jejich údajů, která jim byla udělena na základě dohody ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR přímo vůči provozovateli platformy:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  Subjekty údajů mají za určitých podmínek podle čl. 15 až 18 GDPR právo na informace, opravu nebo vymazání osobních údajů, nebo právo na omezení zpracování údajů odpovědnou osobou. Subjekty údajů mají také právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů s účinkem do budoucna (čl. 7 odst. 3 GDPR). Vedle toho mohou podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout další zpracování svých údajů, které je založeno pouze na oprávněných zájmech odpovědné osoby (čl. 21 odst. 1 GDPR). To mohou učinit za předpokladu, že jejich zvláštní osobní situace vyvolává legitimní zájmy na vyloučení zpracování údajů a že odpovědná osoba již nemá závažné důvody pro další zpracování údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mají subjekty údajů právo kdykoli vznést námitky proti tomuto zpracování s účinností do budoucna (čl. 21 odst. 2 GDPR). Pokud se zpracovávání údajů provádí na základě souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR nebo vychází ze smlouvy se subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a používají se automatizované postupy, mohou subjekty údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR požádat o poskytnutí uchovávaných osobních údajů ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu nebo o předání údajů třetí straně, kterou subjekt údajů určí.

  Subjekty údajů mají v zásadě právo podle čl. 22 odst. 1 GDPR nepodléhat automatickému individuálnímu rozhodnutí. Pokud je takové automatické individuální rozhodnutí podle čl. 22 odst. 2 písm. a) až c) GDPR povoleno, jsou subjektům údajů podle čl. 22 odst. 3 GDPR přiznána následující práva: Právo na vyjádření vlastního názoru, právo vznést námitky proti zásahu osoby ze strany odpovědné osoby, právo napadnout automatizované individuální rozhodnutí (právo na odvolání).

  Subjekty údajů mají dále právo podat stížnost dozorčímu orgánu, pokud se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, čl. 77 GDPR.

  Příslušný dozorčí orgán provozovatele platformy je:

  Pověřenec pro ochranu údajů
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Irsko
  Adresa webu: Opens external link in new windowgdprandyou.ie/contact-us/

 9. Další informace a předpisy k jednotlivým službám

  1. Informační bulletin
   Na základě vaší výslovné žádosti vám zašleme náš informační bulletin o tématech, které jste vybrali, a informace o naší společnosti. Upozorňujeme, že doručení se může uskutečnit, pouze pokud jste znovu výslovně potvrdili žádost v rámci našeho postupu double opt-in.
   Osobní údaje shromážděné v průběhu registrace k informačnímu bulletinu se používají výhradně k zasílání a personalizaci informačního bulletinu (např. k oslovení vaším jménem). Souhlas s uložením osobních údajů, který jste nám dali k zasílání informačního bulletinu, můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Za účelem odvolání souhlasu obsahuje každý informační bulletin odpovídající odkaz. Případně nás také můžete kontaktovat přímo, abychom realizovali vaše zrušení. Podrobnosti o daném souhlasu jsme vám sdělili v e-mailu double-opt-in.

   Analýza používání informačního bulletinu
   Náš informační bulletin obsahuje počítání pixelů. Počítáním pixelů je neviditelná grafika v e-mailových zprávách ve formátu HTML s cílem umožnit při otevření e-mailu záznam souboru s protokoly a záznam odkazů aktivovaných z bulletinu s následnou analýzou. To nám umožňuje pomocí statistického vyhodnocení hodnotit úspěch našich informačních kampaní a optimalizovat náš informační bulletin. Tak vám můžeme lépe prezentovat témata a nabídky, které více odpovídají vašim zájmům.
   Takto shromážděné osobní údaje zpracovává náš poskytovatel služeb uvedený níže.
   Pokud nesouhlasíte, můžete se z odběru informačního bulletinu kdykoli odhlásit pomocí odkazu obsaženém v tomto bulletinu.

   Příjemci údajů: CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, D- 26180 Rastede. Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, D-10179 Berlin.
  2. Kontaktní formulář
   Údaje, které nám předložíte prostřednictvím kontaktního formuláře, budou zpracovávány pro účely komunikace a výměny dat tak, aby odpovídaly na vaši konkrétní žádost. Tyto údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud je jejich zpracování vyžadováno pro tyto účely nebo až do uplynutí jakýchkoli dalších lhůt pro uchovávání.
  3. Soutěže
   Čas od čase máte možnost účastnit se na našich webových stránkách soutěží nebo podobných propagačních akcí. V rámci těchto akcí mohou být za účelem zpracování rovněž shromažďovány a uchovávány osobní údaje, jejichž rozsah lze převzít z příslušného přihlašovacího formuláře. Údaje, které k vedení soutěže nutně nepotřebujeme, ale které nám umožňují vás například v případě výhry upozornit rychleji, jsou výslovně označeny jako nepovinné.  Osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci takové soutěže, budou použity výhradně pro zpracování propagačních akcí (v případě soutěže např. pro stanovení výher, vyhlašování výhry a odeslání ceny). Po skončení akce budou data účastníků, kteří nevyhráli, okamžitě vymazána nebo v případě vítěze po uplynutí zákonné povinnosti pro uchovávání.
  4. Online zpracování žádosti
   Žádost můžete podat online prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktovat telefonem, dopisem nebo pomocí WhatsApp. Z hlediska regulace je použití aplikace WhatsApp v současné době klasifikováno jako sporné, zejména proto, že zatím neexistuje žádný oficiální výsledek testu ochrany dat služby WhatsApp ze strany dozorčích orgánů nebo německého úřadu pro ochranu osobních údajů BfDI. Míso WhatsApp nás tedy můžete kontaktovat pomocí některé z nabízených alternativ, které jsou z hlediska zákona o ochraně dat nesporné, např. poštou nebo e-mailem. To platí zejména v případě, že byste nám chtěli zaslat dokumenty k žádosti a příp. i obzvláště citlivé údaje. Pokud v rámci procesu žádosti použijete WhatsApp, uložíme vedle informací obsažených v dokumentech k žádosti i vaše jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu uložené ve vašem účtu WhatsApp. Další údaje se shromažďují pouze tehdy, pokud nám je zasíláte jiným způsobem jako součást procesu žádosti.
   Svůj souhlas s uložením údajů a mobilního telefonního čísla a s jejich použitím v rámci procesu žádosti můžete kdykoli odvolat. Odvolání lze provést zprávou WhatsApp nebo e-mailem na výše uvedené kontaktní údaje.
   Vaše údaje z elektronické žádosti přijme příslušné oddělení lidských zdrojů a předá je příslušnému oddělení nebo osobě pověřené zpracováním. Všichni zúčastnění zpracovávají podklady k žádosti s potřebnou péčí a zcela důvěrně.
   Po dokončení výběrového řízení uchováváme podklady k žádosti další 3 měsíce a poté je odstraníme nebo zlikvidujeme, pokud s vámi neuzavřeme pracovní smlouvu. Pokud bychom chtěli zahrnout vaše podklady k žádosti do našeho seznamu žadatelů, budeme vás kontaktovat. V oznámení můžete aktivně souhlasit s dalším uchováváním dokumentů.
   Upozorňujeme, že žádosti, které nám pošlete e-mailem, nám budou předány nezašifrované. Proto doporučujeme používat šifrovací software. Kromě toho nemůžeme zaručit, že údaje, které nám poskytnete při používání aplikace WhatsApp, budou předány zašifrované, protože šifrování je odpovědností služby WhatsApp a nelze jej ověřit.
  5. Online obchody
   Na našich webových stránkách vám nabízíme obchod s díly, kde si můžete zakoupit náhradní díly, a obchod pro fanoušky s propagačními předměty a další nabídky značky Kögel.
   Od vás shromážděné údaje používáme pro sestavení smlouvy, zejména abychom vám umožnili nakupovat a dodávat produkty a provádět platby.
   V závislosti na zvoleném způsobu dopravy poskytneme potřebné údaje – pokud jsou k dispozici, doplněné o vaší e-mailovou adresu a telefonní číslo, abychom vás mohli informovat o zabalení, termínu nebo sdělit informace o sledování zásilek – určené pro provedení přepravy a doručení vybranému poskytovateli přepravních služeb.
   Také předáváme údaje potřebné pro provedení platby a příp. i pro řízení rizik poskytovateli platebních služeb, kterého jste vybrali. Zde platí následující doplňující informace a ustanovení:
   1. Platební metoda PayPal
    V rámci našeho online obchodu vám umožňujeme provádět platby pomocí poskytovatele platebních služeb PayPal. Platba je zpracována prostřednictvím PayPal nebo přes PayPal prostřednictvím vaší kreditní karty nebo bankovního účtu. Služba PayPal dále nabízí ochranu kupujících a poradenství. Vybráním poskytovatele platebních služeb PayPal v online obchodu jsou data automaticky převedena na PayPal. Rozhodnete-li se pro způsob platby PayPal, výslovně souhlasíte s přenosem osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní čísla, údaje o objednávkách, dodací údaje) určených k provedení platby a předcházení podvodům.
    Výměna údajů se uskutečňuje nejen za účelem provedení platby, ale také pro identifikaci, předcházení podvodům a snížení našeho úvěrového rizika. Pokud to bude nutné, budou vyměňovány údaje o hospodářské situaci či nákupním a platebním chování v minulosti. V této souvislosti se prostřednictvím služby Klarna vyměňují také údaje s úřady a to za předpokladu, že mají oprávněný zájem a nejsou v rozporu s oprávněnými zájmy subjektu údajů.
    Údaje mohou být předány přidruženým společnostem. To platí i pro dodavatele služeb (zpracovatele, společné odpovědné osoby i třetí strany), pokud je to nezbytné pro provedení zakázky.
    Tento souhlas v rámci služby PayPal můžete kdykoli odvolat s účinkem v budoucnu. Odvolání nemá žádný vliv na předchozí přenosy.

    Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal jsou k dispozici na adrese Opens external link in new windowhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

    Příjemci údajů: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburk, Lucembursko.
   2. Platební metoda kreditní karta
    V rámci našeho online obchodu vám umožňujeme provádět platby kreditní kartou pomocí poskytovatele platebních služeb Heidelpay GmbH. Potřebné údaje o kreditní kartě zadáváte přímo do vloženého formuláře našeho poskytovatele platebních služeb.
    Výběrem platební metody „kreditní karta“ se údaje automaticky přenesou do společnosti Heidelpay GmbH. Rozhodnete-li se pro způsob platby kreditní kartou, výslovně souhlasíte s přenosem osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, kupní cena) určených k provedení platby a předcházení podvodům.
    Údaje mohou být předány přidruženým společnostem. To platí i pro dodavatele služeb (zpracovatele, společné odpovědné osoby i třetí strany), pokud je to nezbytné pro provedení zakázky.

    Tento souhlas v rámci společnosti Heidelpay GmbH můžete kdykoli odvolat s účinkem v budoucnu. Odvolání nemá žádný vliv na předchozí přenosy.

    Příjemci údajů: Heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg.
   3. Platební metoda okamžitý převod
    V rámci našeho online obchodu vám umožňujeme provádět platby okamžitým převodem pomocí poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH.
    Pomocí výše uvedeného způsobu platby nám jako prodejci může být platba potvrzena v reálném čase, abychom mohli okamžitě začít s doručením objednávky.
    Výběrem platební metody „okamžitý převod“ se údaje automaticky přenesou do společnosti SOFORT GmbH. Rozhodnete-li se pro způsob platby okamžitým převodem, výslovně souhlasíte s přenosem osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní čísla, bankovní spojení, PIN, TAN, kupní cena) určených k provedení platby a předcházení podvodům.
    Výměna údajů se uskutečňuje nejen za účelem provedení platby, ale také pro identifikaci předcházení podvodům. Pokud to bude nutné, budou vyměňovány údaje o hospodářské situaci či nákupním a platebním chování v minulosti. V této souvislosti se prostřednictvím služby SOFORT GmbH vyměňují také údaje s úřady a to za předpokladu, že mají oprávněný zájem a nejsou v rozporu s oprávněnými zájmy subjektu údajů.
    Údaje mohou být předány přidruženým společnostem. To platí i pro dodavatele služeb (zpracovatele, společné odpovědné osoby i třetí strany), pokud je to nezbytné pro provedení zakázky.
    Tento souhlas v rámci společnosti SOFORT GmbH můžete kdykoli odvolat s účinkem v budoucnu. Odvolání nemá žádný vliv na předchozí přenosy.
    Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti SOFORT GmbH jsou k dispozici na adrese Opens external link in new windowhttps://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

    Příjemci údajů: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.
  6. Zákaznický účet
   Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost vytvořit osobní zákaznický účet. Zákaznický účet umožňuje personalizovat služby, které jste si vybrali na našich webových stránkách, propojit je a uložit vlastní nastavení.
  7. Zpracování údajů za účelem přímé reklamy
   Písemná reklama
   Pokud to zákon dovoluje, můžeme vaše jméno a poštovní adresu použít také k zasílání reklamy na vlastní nabídky. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s bodem odůvodnění 47 GDPR. Naším oprávněným zájmem je podpora prodeje nebo poptávky mezi našimi stávajícími zákazníky. Samozřejmě můžete kdykoli v budoucnosti vznést námitky proti zpracování vašich údajů pro reklamní účely. Písemná zpráva na výše uvedené kontaktní údaje je dostačující. Poté odstraníme vaše údaje z našeho seznamu. Údaje potvrzující vaše odvolání uchováme po dobu dalších 6 let v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR. Během této doby budou vaše osobní údaje blokovány proti dalšímu zpracování.

   Telefonická reklama
   V rozsahu povoleném zákonem můžeme vaše jméno, příslušnou společnost a telefonní číslo použít také, abychom vás informovali o našich nabídkách, které by vás mohly zajímat. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s bodem odůvodnění 47 GDPR, § 7 odst. 2 č. 2 UWG (německý zákon o potlačování nekalé soutěže). Naším oprávněným zájmem je podpora prodeje nebo poptávky mezi našimi stávajícími obchodními zákazníky. Samozřejmě můžete kdykoli v budoucnosti vznést námitky proti zpracování vašich údajů pro reklamní účely. Písemná zpráva na výše uvedené kontaktní údaje je dostačující. Poté odstraníme vaše údaje z našeho seznamu. Údaje potvrzující vaše odvolání uchováme po dobu dalších 6 let v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR. Během této doby budou vaše osobní údaje blokovány proti dalšímu zpracování.
  8. Blog
   Příspěvky na našem blogu můžete jedním kliknutím sdílet na Facebooku. Hned při vyvolání příspěvků navíc uvidíte, jak často byly jednotlivé příspěvky v minulosti sdíleny.

   K našim příspěvkům můžete také přidat vlastní komentář. V této souvislosti budete požádáni, abyste uvedli tyto údaje:
   • jméno (dobrovolný údaj)
   • text komentáře

   Váš komentář bude zveřejněn na naší stránce. Vezměte prosím na vědomí, že komentáře ještě před zveřejněním dle potřeby ručně kontrolujeme a že se tudíž objevují na stránce s určitým zpožděním. Pokud uvedete jméno (může přitom jít i o pseudonym), bude zveřejněno vedle Vašeho komentáře. Právním podkladem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším zájmem je umožnit výměnu názorů.
   Svou případnou námitku proti zpracování Vašich údajů, které nám poskytnete využitím možnosti připojit svůj komentář, zašlete prosím na e-mailovou adresu undefineddatenschutz(at)koegel.com.
Kontakt a servis
Kontakt a servis

Hledáte prodejního partnera přímo na místě nebo chcete přímo kontaktovat kontaktní osobu? Zde naleznete všechny důležité kontakty v krátkém přehledu.

Použitá vozidla
Použitá vozidla

Burza použitých vozidel Kögel. Tato vozidla ještě nepatří do starého železa. Top vozidla za výhodné ceny.

K mediatéce
K mediatéce

Nenašli jste hledaný dokument? V mediatéce Kögel naleznete všechna videa, prospekty, letáky a mnohem více.

Tento web používá soubory cookie pro sledování nebo sledovací software, který vám m.j. poskytne plnou funkčnost našich webových stránek a tím i lepší online zážitek. Další informace o souborech cookie a metodách webtrackingu, stejně jako váš souhlas, které používáme, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://www.koegel.com/cz/ochrana-dat/. Technicky nepotřebné soubory cookie nebo náš sledovací software však nebudou aktivovány, dokud nám neudělíte svůj souhlas.