Přímé spojení se společností Kögel
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
Další kontaktní informace

Přímé spojení se společností Kögel, s.r.o.

Kögel, s.r.o.
Dvořisko 1219
CZ-56537 Choceň 

Tel. +420 465 738 111
Fax: +420 465 738 204
info(at)koegel.com

Kontakty Distribuce v Česká republika (Praha)

Čestmír Klíma
Mobile: +420 (0) 733 / 627797
cestmir.klima(at)koegel.com

Miloš Miloš
Mobile: +420 (0) 607 / 530061
milos.milos(at)koegel.comMichal Klíma

Mobile: +420 (0) 777 / 335037
michal.klima
(at)koegel.com

 

 

 

Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti Kögel Trailer GmbH

A. Všeobecná ustanovení

 1. Oblast použití
  1. Všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen: „Podmínky“) společnosti Kögel Trailer GmbH (dále jen: „Kögel“) platí výlučně v obchodním styku s živnostníky, oprávněnými osobními společnostmi, jakož i podniky ve smyslu § 14 obč. zák., právnickými osobami podle veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním majetkovým fondem.
  2. Tyto Podmínky platí pro veškeré výkony, všechny objednávky podané společností Kögel a smlouvy uzavřené se společností Kögel, a to i na úseku poprodejních služeb a prodeje náhradních dílů. V rámci běžných obchodních vztahů se tyto podmínky vztahují též na budoucí výkony, i když už nebudou výslovně sjednány, pokud nebudou výslovně a písemně ve smlouvě dohodnuty odchylky.
  3. Podmínky platí pro všechny smluvní vztahy. Vedle toho platí:
   1. pro prodej a dodávky Podmínky uvedené pod bodem B,
   2. pro smlouvy o údržbě a opravách Podmínky uvedené pod bodem C.
   3. pro telematický systém Podmínky uvedené pod bodem D.
  4. Zahrnutí všeobecných prodejních a dodacích podmínek i podmínek uvedených pod bodem 1.3.1 a také 1.3.2 se výhradně řídí jen německým právem.
 2. Ochranná doložka
  1. Pokud není výslovně učiněno jiné smluvní ujednání, pak platí výlučně Podmínky společnosti Kögel. Jiná ustanovení, obzvláště všeobecné obchodní, nákupní a dodací podmínky zákazníka, se nemohou stát součástí smlouvy, a to ani tehdy, když vůči nim společnost Kögel výslovně nevyjádří svůj nesouhlas.
  2. Podmínky společnosti Kögel platí zejména i tehdy, když zákazník při znalosti těchto podmínek dodávku bez výhrad přijme.
 3. Zadržovací právo a právo na vzájemný zápočet, postoupení
  1. Zadržovací právo a právo na vzájemný zápočet zákazníkovi nepřísluší, ledaže by protipohledávka, o niž by se právo na zadržení a vzájemný zápočet opíraly, byla shledána právoplatná nebo uznána společností Kögel.
  2. Postoupení pohledávky vůči společnosti Kögel třetím osobám, ať už je jakéhokoli druhu, je dovoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Kögel.
 4. Vlastnická práva, práva na ochranu průmyslového vlastnictví a autorská práva
  1. Společnost Kögel si vyhrazuje vlastnictví předběžných nákladů rozpočtů, výkresů, obrázků, vzorů, dokumentací a dalších informací fyzického a nefyzického charakteru – také v elektronické podobě („Materiály“). Materiály se nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kögel zpřístupňovat třetím osobám. Po ukončení smlouvy a také když nebo pokud žádná smlouva neexistuje, je třeba Materiály dle volby společnosti Kögel neprodleně vrátit zpět společnosti Kögel nebo je s konečnou platností zlikvidovat nebo vymazat. Vymazání nebo zlikvidování je třeba společnosti Kögel doložit. Zadržovací právo vzniká pouze v případě nesporných protinároků popř. u protinároků, u nichž bylo konstatováno, že jsou právoplatné.
  2. Pokud společnost Kögel předá Materiály zákazníkovi, nepřenášejí se tím na zákazníka žádná práva na průmyslové vlastnictví nebo autorská práva, jejichž vlastníkem je společnost Kögel. Stejně tak to nelze považovat za udělení licence nebo jiných práv k Materiálům.
  3. Dodáním předmětů dodávky se na zákazníka nepřenášejí žádná práva na ochranu průmyslového vlastnictví, autorská práva nebo autorská užívací práva, jejichž vlastníkem je společnost Kögel. Stejně tak nelze na dodání předmětů dodávky nahlížet jako na udělení licence ohledně práv na ochranu průmyslového vlastnictví, autorských práv nebo autorských užívacích práv, která se vztahují k předmětům dodávky.
 5. Rozhodné právo, soudní příslušnost, Salvátorská klauzule pro všechna ustanovení, ostatní
  1. Osobní údaje jsou společností Kögel ukládány pouze s přihlédnutím k právním ustanovením. Jinak je odkazováno na samostatné prohlášení o ochraně dat.
  2. Pokud by některá ustanovení těchto podmínek nebo jejich části byly neplatné či by se neplatnými staly, zůstanou tím ostatní ustanovení nedotčena.
  3. Výhradním sídlem soudu pro všechny spory vzniklé z daného smluvního vztahu je Augsburg. Společnost Kögel si vyhrazuje právo podat žalobu u příslušného soudu zákazníka.
  4. Platí německé hmotné právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi (CISG).
  5. Za smluvní jazyk a také jazyk pro výklad textu smlouvy je považována němčina jako uznaný úřední jazyk EU.
  6. Pokud některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno účinným ustanovením, které se nejvíce blíží zamýšlenému hospodářskému cíli původního ustanovení. Totéž platí v případě mezery.

B. Podmínky pro prodej a pro dodávky

 1. Nabídka, uzavření smlouvy
  1. Nabídky společnosti Kögel jsou nezávazné.
  2. Je-li objednávka zákazníka kvalifikována jako nabídka, může společnost Kögel tuto objednávku – s výhradou jiné úmluvy – přijmout ve lhůtě tří týdnů.
  3. Rozsah plnění společností Kögel bude s konečnou platností určen výlučně písemným přijetím nabídky/potvrzením zakázky včetně příloh. Při každé změně, která bude iniciována společností Kögel nebo zákazníkem, bude následovat aktualizované potvrzení zakázky. Všechna ujednání, která budou učiněna mezi společností Kögel a zákazníkem k provedení této smlouvy, jsou s konečnou platností určena ve smlouvě a těchto Podmínkách. Ústně učiněné vedlejší úmluvy a změny ve smlouvě nebo Podmínkách vyžadují písemné potvrzení společnosti Kögel.
  4. Převod práv a povinností zákazníka na třetí stranu vyžaduje předchozí písemné schválení společností Kögel.
 2. Ceny, platební podmínky
  1. Ceny platí z výrobního závodu společnosti Kögel v Burtenbachu, pokud písemná smlouva mezi stranami neobsahuje odlišné ustanovení.
  2. Pokud není dohodnuto jinak, rozumějí se ceny v eurech. U zakázek v zahraniční měně platí ceny v měně uvedené ve smlouvě.
  3. Společnost Kögel si v případě zákazníkem požadovaných dodatečných změn na vozidle nebo změn dohodnutého dodacího termínu vyhrazuje právo uplatnit dodatečný poplatek za zpracování v aktuální výši 190,00 EUR netto za každou změnu a vozidlo. To neplatí, pokud zákazník společnosti Kögel písemně oznámí svůj požadavek na změnu do 14 kalendářních dnů od data původního potvrzení zakázky. Dodatečné náklady na materiál, které se vztahují k případu změny, budou účtovány zvlášť.
  4. V případě dodatečného, opožděného udělení zakázky na vytváření nápisů bez poskytnutí údajů si společnost Kögel vyhrazuje právo uplatnit přirážku za zpracování v aktuální výši 190,00 EUR netto za každé vozidlo. Společnost Kögel si dále v případě opožděného schválení plachty nebo opožděného schválení nápisů vyhrazuje právo uplatnit přirážku za zpracování v aktuální výši 190,00 EUR netto za každé vozidlo. Za opožděné udělení zakázky nebo schválení je považováno, pokud zákazník udělení zakázky nebo schválení neoznámí písemně společnosti Kögel do 14 kalendářních dnů od data potvrzení zakázky nebo od původního oznámení návrhu. Dodatečné náklady na materiál, které se vztahují k případu změny, budou účtovány zvlášť.
  5. Ceny jsou ceny netto a platí s připočtením příslušné zákonné platné DPH.
  6. Při platbách na fakturu jsme zákonem oprávněni prověřit bonitu za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy nebo její realizací. Z tohoto důvodu najímáme informační agentury.
   Ke zjišťování hodnot pravděpodobnosti o budoucí platební morálce používáme i údaje o adresách. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále naleznete informace o ochraně údajů, kterými Vás informujeme o souvisejícím zpracovávání údajů. Pokud s tímto zpracováním údajů nesouhlasíte nebo si nepřejete, abychom Vaši bonitu prověřovali, nemůžete u nás platit na fakturu/uzavřít s námi smlouvu.

   INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ: Před sjednáním obchodů s finančním rizikem nezaplacení provedeme prověrku bonity. V souladu s čl. 13 a 14 GDPR Vás v této souvislosti informujeme o zpracování údajů:  Za zpracování údajů je odpovědná společnost, undefineddatenschutz(at)koegel.com. Vaše údaje (údaje o jméně, adrese, příp. uzavření a vykonání obchodu v souladu se smlouvou, informace o sporných, splatných a opakovaně upomínaných pohledávkách nebo pohledávkách s exekučním titulem jakož i o jejich vyřízení, o jednání v rozporu se smlouvou nebo o podvodném jednání) předáváme za účelem dotazu na Vaši bonitu spolku Verband der Vereine Creditreform e.V. na adrese Hellerbergstraße 12, D-41460 Neuss nebo německé pobočce agentury Euler Hermes SA, na adrese Friedensallee 254, D-22763 Hamburk. Účelem je prověření bonity (s ním může být spojeno i ověření totožnosti a existence negativních záznamů, zjištění hodnot pravděpodobnosti o platební schopnosti a ochotě platit pomocí matematicko-statistických postupů) a předání výsledků (informací/výsledných hodnot pro posouzení kredibility/platební schopnosti a ochoty platit) zpět nám. Tyto údaje podporují naše rozhodování při posouzení Vaší bonity/kredibility nebo odhadu Vaší budoucí platební morálky. Další informace o zpracování údajů informační kanceláří naleznete na následujícím odkazu Opens external link in new windowhttps://www.creditreform.de/navigations/content-footer/datenschutzerklaerung.html, nebo Opens external link in new windowhttps://www.eulerhermes.de/datenschutz.html. Údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud si to vyžaduje provádění opatření před uzavřením smlouvy nebo její realizací, a na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je plnění našich povinností vyplývajících z pojištění pro případ výpadku pohledávek, snaha vyhnout se neplatičství, a tím podnik chránit před finančními ztrátami. Ke zpracování údajů přistupujeme pouze bezprostředně před uzavřením smlouvy s finančním rizikem nezaplacení (např. u smluv na úvěr nebo na splátky, objednávkách/dodávkách na fakturu a jiných služeb poskytnutých před zaplacením). Uzavření takové smlouvy závisí na posouzení Vaší bonity. U stávajících smluv beze změn nastává náš oprávněný zájem opět v případě jejich porušení. Kromě předávání Vašich údajů informační kanceláři mají přístup k Vašim údajům také naši zaměstnanci (finanční účetní) a poskytovatelé služeb, kteří s těmito údaji nakládají během plnění úkolů za výše uvedenými účely. Osobní údaje nejsou předávány do třetích států. Údaje, které nám předá hospodářská informační agentura, uchováváme až do pominutí účelu (např. uzavření smlouvy). I v takových případech se však uplatňují výjimky, pokud existuje rozpor mezi zákonnými nebo smluvními lhůtami pro uchovávání nebo pokud údaje ještě potřebujeme k uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků (např. když musíme v rámci našeho pojištění proti výpadku pohledávek prokázat řádné prověření bonity). Samozřejmě můžete kdykoliv s platností do budoucna vznést námitku proti dalšímu zpracování svých údajů, které je založeno výhradně na našich oprávněných zájmech (čl. 21 odst. 1 GDPR), pokud z Vaší zvláštní situace vyplývají legitimní zájmy na vyloučení zpracování údajů a my již nemáme závažné důvody pro další zpracování údajů. Kromě práva vznést námitku máte za určitých podmínek podle čl. 15 až 18 GDPR právo na informace, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo právo na omezení zpracování údajů z naší strany. Dále máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní ustanovení o ochraně údajů (čl. 77 GDPR).

  7. Přepravní, expediční, nakládací, balicí a dopravní náklady nejsou v cenách zahrnuty a budou vyúčtovány zvlášť, pokud písemná smlouva mezi stranami neobsahuje odlišné ustanovení.
  8. U dodávek v rámci Evropské unie musí zákazník na důkaz svého osvobození od DPH včas před smluvně sjednaným dodacím termínem sdělit své daňové identifikační číslo. V případě zanedbání včasného a úplného sdělení si společnost Kögel vyhrazuje právo vyúčtovat odpovídající platnou DPH.
  9. U dodávek mimo EU je společnost Kögel oprávněna doúčtovat zákonnou DPH, jestliže zákazník během jednoho měsíce po příslušné expedici nepředloží vývozní doklad.
  10. Společnost Kögel si vyhrazuje právo změnit odpovídajícím způsobem své ceny po uzavření smlouvy, pokud v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou dojde k poklesu nebo nárůstu nákladů, jejichž vznik nezavinila společnost Kögel, obzvláště na základě uzavřených kolektivních dohod o mzdách nebo při změně cen materiálů a surovin, např. hliníku, oceli, gumy, PVC, dřeva, nebo změn cen energie, např. elektřiny nebo plynu, nebo při změnách podnikových daní. Tato snížení nebo zvýšení ceny společnost Kögel na požádání prokáže objednavateli.
  11. Pokud není dohodnuto jinak, je kupní cena (netto) bez srážky splatná při ohlášení připravenosti předmětu dodávky k odeslání ze společnosti Kögel. Není-li cena v tomto okamžiku ještě pevně stanovena anebo nemůže-li být zákazníkovi z jiných důvodů oznámena, bude kupní cena splatná po doručení faktury.
  12. Při zakázkové výrobě nebo při dodávkách o větším objemu má Kögel právo již před začátkem realizace předložit zákazníkovi dílčí fakturu na zálohovou platbu. Tato dílčí faktura je pro zákazníka splatná po doručení faktury. Společnost Kögel je oprávněna podmínit odpovídající realizaci zakázky uhrazením zálohové platby. Zaplacená dílčí faktura bude započtena při zpracování závěrečného vyúčtování.
  13. Pro platby je rozhodující pouze jejich konečné připsání na bankovní účet společnosti Kögel. Právní následky při prodlení plateb zákazníka se určují podle zákonných ustanovení obč. zák., pokud tyto Podmínky neobsahují žádná odlišná ustanovení.
  14. Platí-li zákazník s prodlením, je společnost Kögel oprávněna po bezvýsledném uplynutí dodatečné lhůty jednoho týdne prohlásit veškeré pohledávky vůči zákazníkovi za splatné nebo/a odstoupit od smlouvy.
  15. Společnost Kögel je oprávněna u každé upomínky nebo poskytnutí dodatečné lhůty zaúčtovat paušální poplatek za upomínku ve výši 5,00 EUR za první upomínku, 10,00 EUR za druhou upomínku a 16,00 EUR za třetí upomínku. Kromě toho platí ustanovení podle § 288 odst. IV obč. zák.
  16. Vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že nárok na platbu je ohrožen nedostatečnou výkonností zákazníka, náleží společnosti Kögel práva podle § 321 obč. zák. (námitka nejistoty). Společnost Kögel má pak též právo prohlásit za splatné všechny nepromlčené pohledávky z probíhajícího obchodního styku se zákazníkem. Tato námitka nejistoty se vztahuje i na všechny další nezaplacené dodávky a služby z obchodního styku se zákazníkem.
  17. Uplatnění skonta není přípustné, pokud se ovšem strany písemně nedohodnou jinak.
 3. Lhůty pro dodávky a doba poskytování plnění
  1. Všechny dodací lhůty a termíny uváděné společností Kögel jsou pouze přibližné, pokud ovšem lhůty ve smlouvě nejsou výslovně označeny jako závazné.
  2. Tyto dodací lhůty a termíny začínají běžet teprve po úplném objasnění všech detailů provedení a technických otázek, které se týkají předmětu dodávky. Zákazník kromě toho musí řádně a včas splnit všechny jemu příslušející závazky. Nejsou-li tyto předpoklady splněny, prodlouží se lhůty přiměřeným způsobem, pokud ovšem opoždění dodávek nezavinila společnost Kögel. Námitka nesplnění smlouvy zůstává vyhrazena.
  3. Termíny a lhůty nemohou začínat dříve, než zákazník předloží potřebná úřední osvědčení nebo povolení.
  4. Vyšší moc nebo jiné překážky, které leží mimo dosah vlivu společnosti Kögel, např. válka, stávka, výluka apod. prodlužují lhůty a posouvají termíny způsobem odpovídajícím jejich účinkům.
  5. Dodržení dodací lhůty podléhá výhradě správného a včasného zajištění dodávek zákazníka vůči společnosti Kögel, ledaže by nesprávná nebo opožděná dodávka zákazníka vůči společnosti Kögel byla zaviněna společností Kögel.
  6. Společnost Kögel zákazníkovi oznámí po dokončení výroby předmětu dodávky jeho připravenost. Zákazník je povinen vyzvednout si předmět dodávky během tří pracovních dnů po příchodu oznámení o připravenosti.
  7. Společnost Kögel je oprávněna provádět vhodné dílčí dodávky a účtovat dílčí faktury.
  8. Pokud se zákazník opozdí s převzetím dodávky nebo nedodrží-li jiné závazky k součinnosti, má společnost Kögel právo požadovat náhradu za takto vzniklé škody včetně případných zvýšených výdajů. Případné další nároky zůstávají vyhrazeny.
  9. Dostane-li se společnost Kögel z jiných důvodů s plněním smlouvy do prodlení, omezí se prokazovaná škoda z prodlení na 0,5 % smluvní ceny opožděné dodávky za každý celý týden prodlení, nanejvýš ovšem na 5 % smluvní ceny.
  10. Zákazník je povinen na požádání společnosti Kögel během přiměřené lhůty dvou týdnů oznámit, zda kvůli opoždění dodávky způsobenému společností Kögel od smlouvy odstupuje nebo trvá na dodávce.
  11. Poplatek za skladování/opoždění dodávky
   1. Jsou-li zásilka nebo dodávka sedlového návěsu zpožděny ze zavinění zákazníka, může společnost Kögel při zpoždění déle než 20 dnů po přijetí oznámení o připravenosti za každý den od 21. dne do 30. dne po přijetí oznámení o připravenosti účtovat poplatek za skladování ve výši 15 EUR netto, za každý den od 31. dne do 60. dne po přijetí oznámení o připravenosti účtovat poplatek za skladování ve výši 30 EUR netto a za každý další den od 61. dne po přijetí oznámení o připravenosti účtovat poplatek za skladování ve výši 45 EUR netto.
    Toto výhradně platí u zákazníka s obchodním sídlem v tuzemsku.
    Důkaz vyšších nebo nižších skladovacích nákladů zůstává oběma smluvním stranám ponechán na vůli.
   2. Jsou-li zásilka nebo dodávka sedlového návěsu zpožděny ze zavinění zákazníka, který má své obchodní sídlo v zahraničí, může Kögel při zpoždění déle než 30 dnů po přijetí oznámení o připravenosti za každý den od 31. dne do 60. dne po přijetí oznámení o připravenosti účtovat poplatek za skladování ve výši 15 EUR netto, za každý den od 61. dne do 90. dne po přijetí oznámení o připravenosti účtovat poplatek za skladování ve výši 30 EUR netto a za každý další den od 91. dne po přijetí oznámení o připravenosti účtovat poplatek za skladování ve výši 45 EUR netto.
    Toto výhradně platí u zákazníka s obchodním sídlem v zahraničí.
    Důkaz vyšších nebo nižších skladovacích nákladů zůstává oběma smluvním stranám ponechán na vůli.
  12. Je-li dodavatelská smlouva vyřizována zpětně a má-li zákazník vůči společnosti Kögel povinnost nahradit škodu, je společnost Kögel oprávněna požadovat paušální náhradu škody ve výši 15 % čisté hodnoty zakázky, pokud zákazník neprokáže, že porušení smlouvy kladené mu za vinu nezpůsobilo žádnou škodu nebo úbytek hodnoty anebo újma vzniklá společnosti Kögel je podstatně nižší než paušální náhrada.
  13. Společnost Kögel si vyhrazuje – jako alternativu k bodu 3.12 – volitelnou možnost vypočítat a uplatňovat konkrétní výšku škody. Vykonání této volby se děje zasláním dopisu s vyčíslením nároku.
 4. Místo plnění a převod rizik
  1. Riziko náhodného zničení nebo zhoršení stavu přechází ode dne ohlášení o připravenosti k odeslání popř. k odběru („oznámení o připravenosti“) na zákazníka.
  2. Pokud si to zákazník přeje, pojistí společnost Kögel dodávku přepravním pojištěním. Takto vzniklé náklady ponese zákazník.
  3. Místem plnění pro všechny dodávky a služby, stejně jako pro odstraňování případných vad je výrobní závod společnosti Kögel v Burtenbachu.
 5. Materiálové vady
  1. Za materiálové vady nově vyrobených předmětů dodávky ručí společnost Kögel 12 měsíců, počítaje od převodu rizika, a to takto:
   1. Uplatnění nároků zákazníka ze záruky předpokládá, že zákazník řádně splnil své povinnosti prošetření a reklamace podle § 377 obchodního zákoníku.
   2. Pokud se v dodávce objeví vada, která prokazatelně vznikla před převodem rizik, je společnost Kögel oprávněna podle své volby provést dodatečné plnění formou odstranění vady (až 3krát u stejné vady) nebo dodávky nové věci. V případě odstranění vady je společnost Kögel povinna nést bezprostřední náklady opravy nebo – při náhradní dodávce – náklady náhradní dodávky včetně obvyklých zasilatelských nákladů, pokud se tyto náklady nezvýší tím, že předmět dodávky bude dopraven na jiné místo než je místo plnění. U míst dodání mimo Spolkovou republiku Německo jsou celkové hrazené náklady omezeny na výšku hodnoty zakázky. Převzetí dalších nákladů ze strany zákazníka, např. přepravní náklady zákazníka na místo opravy nebo výpadek užívání nebo poskytnutí náhradního vozidla jsou výslovně vyloučeny.
   3. Nároky ze záruky nelze vymáhat při pouze nepatrné odchylce od sjednaných parametrů nebo při nepatrném omezení upotřebitelnosti.
   4. Nároky zákazníka ze záruky jsou dále vyloučeny při přirozeném opotřebení nebo poškození, které vznikne po převodu rizik následkem chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, nevhodných provozních prostředků nebo na základě mimořádných vnějších vlivů souvisejících s počasím, které podle smlouvy nebyly předpokládány.
   5. Jestliže zákazník nebo třetí osoby provedou neodborné změny nebo údržbářské práce, rovněž se na následky z nich vyplývající nevztahují žádné nároky na odstranění vad.
   6. Pro rám vozidla a jiné kovové součásti nových vozidel, které byly nalakovány v kataforézní lakovně společnosti Kögel a jsou odpovídajícím způsobem označeny, přebírá společnost Kögel dlouhodobou záruku na odolnost proti rezivění, ztrátě funkce, snížení funkčnosti nebo omezení smluvní způsobilosti na dobu trvání 10 let od dodání. Předpokladem je, že jsou dodržovány speciální předpisy výrobce pro ošetřování laku a vykonávána údržba podle příslušného návodu k obsluze, přičemž je údržba prováděna a dokumentována společností Kögel nebo autorizovanou servisní dílnou.
   7. Je-li zjištěna jen nepatrná vada, má zákazník právo pouze na snížení smluvní ceny. Právo na slevu zůstává jinak vyloučeno.
   8. Pokud závadu spoluzavinil také zákazník, zejména kvůli nedodržení jeho povinnosti zabránit škodě nebo škodu zmírnit, vznikne společnosti Kögel po opravě nárok na náhradu škody vůči zákazníkovi odpovídající velikosti podílu zákazníka na spoluzavinění.
   9. Ochrana údajů: Odpovědnou osobou ve smyslu ochrany údajů je společnost Kögel Trailer GmbH, undefineddatenschutz(at)koegel.com. Právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníka je čl. 6 odst. 1 písm. b), c), f) GDPR. Účelem zpracování údajů je naplnění obchodního vztahu se zákazníkem. Oprávněným zájmem společnosti Kögel je rychlé, efektivní a cenově výhodné dodání objednaného zboží a vykonávání servisních smluv, příp. plnění nároků zákazníka plynoucích ze záruky. K údajům mají přístup zaměstnanci společnosti Kögel, kteří je potřebují ke splnění svých úkolů, a v požadovaném rozsahu také dodavatelé společnosti Kögel, aby zákazníkovi bylo přímo dodáno objednané zboží nebo aby byly poskytnuty objednané služby, např. opravy. Popřípadě jsou údaje na základě zákonných ustanovení předány na veřejná místa (např. vyšetřujícím orgánům). Jakýkoliv přenos údajů související s angažováním dodavatelů ze třetích zemí je zajištěn rozhodnutím Komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 GDPR. Společnost Kögel uchovává údaje o zákaznících po dobu platnosti smlouvy a vymaže je tehdy, když výmazu nebrání žádné zákonné povinnosti k uchovávání nebo když už údaje nepotřebuje k uplatnění, vykonání a obhájení právních nároků (čl. 17 odst. 3 písm. b), e) GDPR). Zákazník má za určitých podmínek podle čl. 15 až 18 GDPR právo na informace, opravu nebo výmaz osobních údajů nebo právo na omezení zpracování údajů společností Kögel. Navíc má zákazník právo vznést námitku proti dalšímu zpracování svých osobních údajů, pokud z jeho zvláštní osobní situace vyplývají legitimní zájmy na vyloučení zpracování údajů a společnost Kögel nemá závažné zákonné důvody pro další zpracování údajů (čl. 21 odst. 1 GDPR). Dále má zákazník právo podat stížnost dozorčímu orgánu, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní ustanovení o ochraně údajů (čl. 77 GDPR).
  2. Ručení za použité předměty dodávky, použitá vozidla nebo použité díly se poskytuje při současném vyloučení záruky na materiálové vady.
  3. Barevné odchylky lakování, zbarvení dílů všeho druhu a barvy plachty, stejně jako digitálního tisku v technicky přípustném rozsahu nepředstavují vadu. V souvislosti se zaváděním a změnou barev a výrobních postupů podle nařízení REACH nelze poskytnout záruku na barevnou věrnost lakování, zbarvení dílů všeho druhu a barvy plachty, stejně jako digitálního tisku u již dodaných vozů.
 6. Právní vady
  1. Pokud není ujednáno jinak, je společnost Kögel povinna dodávat předměty dodávky pouze v Německu bez práv na ochranu průmyslového vlastnictví (např. práva na ochranu obchodní známky, patentová práva a práva na ochranu užitného vzoru), autorských a ostatních práv třetích stran.
  2. Pokud vznese třetí osoba vůči zákazníkovi oprávněné nároky kvůli porušení práv na ochranu průmyslového vlastnictví, ručí společnost Kögel na dobu 12 (dvanácti) měsíců od expedice podle níže uvedených předpisů:
   1. Společnost Kögel dle svého uvážení a na vlastní náklady vymůže pro příslušnou dodávku buď užívací právo, nebo změní nebo vymění předmět dodávky tak, aby oprávněně uplatněná práva na ochranu průmyslového vlastnictví již nebyla porušována („dodatečné plnění“). Pokud bude dodatečné plnění neúspěšné, může zákazník uplatnit zákonná práva na odstoupení od smlouvy a snížení ceny.
   2. Povinnost společnosti Kögel, vyložená v bodu 6.2.1, existuje pouze tehdy, pokud zákazník neprodleně písemně vyrozumí společnost Kögel o uplatnění nároků třetí osobou, neuzná porušení práv, a pokud zůstanou vyhrazeny všechny obranné prostředky a smírčí jednání. Jestliže zákazník pozastaví užívání předmětu dodávky z důvodu snížení škody nebo jiných závažných důvodů, je povinen upozornit třetí osobu na to, že s pozastavením užívání není spojeno uznání porušení práv na ochranu průmyslového vlastnictví.
  3. Pokud za porušení práva na ochranu průmyslového vlastnictví nese odpovědnost zákazník, jsou nároky zákazníka vůči společnosti Kögel vyloučeny:
   1. Ručení společnosti Kögel vůči zákazníkovi je především vyloučeno tehdy, když zákazník provede změny na předmětu dodávky, montáž dodatečných zařízení nebo spojí předmět dodávky s jinými přístroji nebo zařízeními, a pokud se na tom zakládá porušení práv na ochranu průmyslového vlastnictví.
   2. Pokud třetí strana uplatní vůči společnosti Kögel porušení práv na ochranu průmyslového vlastnictví, které se zakládá na důvodech uvedených v bodě 6.3.1, je zákazník povinen společnost Kögel zprostit ručení.
   3. Mimoto společnost Kögel neručí zákazníkovi za porušení cizích práv na ochranu průmyslového vlastnictví předmětem dodávky, který byl vyroben podle výkresů, návrhů, zadání nebo jiných údajů zákazníka. Stejně tak neručí společnost Kögel za nepředvídatelné používání předmětu dodávky.
   4. Pokud třetí strana uplatní vůči společnosti Kögel porušení práv na ochranu průmyslového vlastnictví, které se zakládá na důvodech uvedených v bodě 6.3.3, je zákazník povinen společnost Kögel zprostit ručení.
   5. Jinak platí kromě ručení společnosti Kögel podle bodů 6.2 a 6.3 adekvátně předpisy v bodě 7.
  4. Ostatní právní vady:
   1. Pokud existují jiné právní vady, platí adekvátně předpisy v bodech 6.2 až 6.3.
   2. Jinak se ručení společnosti Kögel za ostatní právní vady stanovuje podle předpisů v bodě 7.
  5. Další nebo jiné nároky zákazníka a jeho pověřenců vůči společnosti Kögel z důvodu právní vady než ty, které jsou upraveny v tomto bodě a bodě 7, jsou vyloučeny.
 7. Ručení
  1. Společnost Kögel ručí, i v případě škod kvůli porušení povinností při projednávání smlouvy, lhostejno z jakého právního důvodu – zejména též za škody, které nevznikly na předmětu dodávky samém – pouze při úmyslu, zaviněném porušení podstatných smluvních povinností, hrubé nedbalosti orgánů nebo vedoucích pracovníků, zaviněném usmrcení, úrazu, poškození zdraví, podvodném zamlčení závad, zárukách nepřítomnosti závad, závadách, pokud podle zákona o ručení za výrobek je za ně nutno ručit.
  2. Při porušení podstatných smluvních povinností ručí společnost Kögel i při hrubé nedbalosti řadových zaměstnanců jakož i při lehké nedbalosti. V případě lehké nedbalosti se ručení omezuje na smluvně typické, racionálně předvídatelné škody. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, u nichž se zproštění odpovědnosti vztahuje na takovou povinnost, jejíž splnění teprve vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejíž dodržení zákazník může za normálních okolností spoléhat.
  3. Jiné ručení – ať už by mělo být učiněno z jakýchkoli právních důvodů – zejména také na náhradu škod, které nevznikly na předmětu dodávky, je vyloučeno.
  4. Společnost Kögel neručí za následky závad, u nichž je záruka vyloučena.
  5. Nezávisle na základu nároků ručí společnost Kögel za věcné a majetkové škody jakož i za osobní škody pouze v rozmezí existujícího pojištění odpovědnosti z provozu podniku. Částka krytá pojištěním činí paušálně na osobní a věcné škody 5 mil. EUR. Pokud je pojistitel osvobozen od plnění (např. spoluúčast, hromadná škoda, maximální pojistné krytí za jeden rok, vyloučení rizika), nastupuje společnost Kögel s vlastním náhradním plněním s maximálním limitem až do spoluúčasti z pojištění odpovědnosti z provozu podniku.
  6. V případě servisní nebo svolávací akce iniciované ze zákonných důvodů nebo dobrovolně společností Kögel je společnost Kögel oprávněna informovat zákazníka a vyzvat zákazníka, aby nechal provést ve stanovené lhůtě kontrolu vozidla v servisní dílně, kterou určila společnost Kögel. Jinak platí výše uvedené body 7.1 až 7.5.
 8. Promlčení
  1. Pokud není dohodnuto jinak, jsou nároky zákazníka, které mu vůči společnosti Kögel náleží na základě dodávky a v souvislosti s ní – ať už z jakéhokoli právního důvodu – promlčeny po jednom roce po předání dodávky nebo převodu rizik.
 9. Kalkulace při započítání použitých vozidel na protiúčet
  1. Při započítání použitých vozidel na protiúčet je směrodatná hodnota zjištěná ke dni převzetí, pokud mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí dojde k úbytku hodnoty nebo poškození použitého vozidla.
  2. Není-li možno dosáhnout shody o míře úbytku hodnoty cestou vyjednávání, je společnost Kögel oprávněna provést ocenění u Německé automobilové svěřenecké správy (DAT). Za základ pro odpočet použitého vozidla bude vzat výsledek ocenění. Přitom budou náklady na ocenění odečteny.
  3. Je-li smluvně sjednáno, že použité vozidlo započítávané společností Kögel do platby se má předat se zkouškou Spolku pro technickou kontrolu (TÜV), je přezkoušení jinou úřední nebo úředně schválenou zkušebnou vyloučeno. Zároveň tato zkouška nesmí být starší než 14 dní. Veškeré u TÜV zjištěné závady, kvůli nimž se podle zkušební zprávy vyžaduje opětovné předvedení vozidla, musí dát zákazník na vlastní účet odstranit, aniž by tím byl ovlivněn sjednaný obnos započítání na protiúčet. Zkušební zprávu je třeba předložit před předáním vozidla. Jestliže zákazník tuto povinnost ke sjednanému datu předání nesplní, má společnost Kögel právo provést odstranění vady sama na vzájemný zápočet nebo odmítnout započítání použitého vozidla na protiúčet a požadovat sjednaný obnos k započítání na protiúčet s okamžitou splatností.
 10. Výhrada vlastnictví
  1. Společnost Kögel si vyhrazuje vlastnictví dodávky až do obdržení všech plateb z dodavatelské smlouvy včetně veškerých pohledávek nedoplatků z kontokorentního účtu, jež společnosti Kögel vůči zákazníkovi náleží nebo budou náležet.
  2. Při protismluvním jednání zákazníka, obzvláště při prodlení v placení, je společnost Kögel oprávněna uplatnit výhradu vlastnictví a odstoupit od smlouvy.
  3. Během doby trvání výhrady vlastnictví náleží společnosti Kögel právo na vlastnictví technického průkazu vozidla (osvědčení o registraci, část II).
  4. Při zpětném odebrání dodávky společností Kögel nedochází k odstoupení od smlouvy, ledaže by společnost Kögel výslovně a písemně učinila takové prohlášení. Ani při zabavení dodávky společností Kögel nedochází k odstoupení od smlouvy, ledaže by společnost Kögel výslovně a písemně učinila takové prohlášení.
   Zisk z prodeje se zaúčtuje na závazky zákazníka se srážkou přiměřených nákladů na prodej.
  5. Zákazník je povinen s předmětem koupě pečlivě zacházet; zejména je povinen pojistit jej na vlastní náklady na úplné havarijní pojištění do výše nové hodnoty.
  6. Při exekuci nebo jiných zásazích třetích osob musí zákazník neprodleně písemně zpravit společnost Kögel, aby ta mohla podat žalobu podle § 771 občanského soudního řádu. Pokud třetí osoba není schopna uhradit soudní a mimosoudní výlohy žaloby podle § 771 občanského soudního řádu, ručí za vzniklé výdaje a ztráty zákazník.
  7. Zákazník je oprávněn dodávku v řádné obchodní činnosti dále prodat; pak ovšem již nyní postupuje společnosti Kögel všechny pohledávky ve výši konečného fakturovaného obnosu (včetně DPH) pohledávky společnosti Kögel, které mu z dalšího prodeje vzniknou vůči jeho odběrateli nebo třetí straně, a to bez ohledu na to, zda předmět koupě bude prodán bez dalšího přepracování nebo po přepracování.
  8. K inkasování této pohledávky zůstává zákazník zmocněn i po postoupení. Oprávnění společnosti Kögel, aby pohledávku inkasovala sama, tím zůstává nedotčeno. Společnost Kögel se zavazuje, že pohledávku nebude inkasovat, pokud zákazník dostojí svým platebním závazkům z přijatých tržeb, a to i vůči třetím osobám, nedostane se do prodlení s placením a zejména pokud vůči němu nebude vznesen žádný návrh na zahájení konkursního, vyrovnávacího nebo insolvenčního řízení a ani se nedostane do platební neschopnosti.
  9. Společnost Kögel může požadovat, aby ji objednavatel obeznámil s postoupenými pohledávkami a jeho dlužníky, uvedl všechny údaje potřebné k inkasu, předal příslušné související podklady a dlužníkům (třetím osobám) oznámil postoupení.
  10. Zpracování nebo úprava dodávky zákazníkem se v každém případě koná pro společnost Kögel. Jestliže je dodávka zpracovávána s jinými předměty, jež nejsou ve vlastnictví společnosti Kögel, pak společnost Kögel získává spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty dodávky (fakturovaný konečný obnos včetně DPH) k druhým zpracovávaným předmětům v době zpracování.
  11. Na věc vznikající zpracováním si společnost Kögel vyhrazuje vlastnictví podle podmínek výše uvedených ustanovení. V tomto ohledu se článek 10 použije obdobně .
  12. Společnost Kögel se zavazuje, že na požádání zákazníka uvolní jí náležící zajištění v míře, v jaké realizovatelná hodnota zajištění překročí zajišťovanou pohledávku o více než 10 %; volba zajištění k uvolnění přísluší společnosti Kögel.
 11. Leasing a koupě na splátky
  1. Pokud společnost Kögel Trailer aktuálně nebo dodatečně a na žádost zákazníka souhlasila s novou kupní smlouvu s leasingovou společností za podmínek leasingové nebo financující společnosti v rámci koupě na splátky ze strany zákazníka v souvislosti s již existující kupní smlouvou zákazníka, platí následující:
  2. Souhlas je zákazníkovi výslovně dán s ohledem na stávající kupní smlouvu s odkladnou podmínkou, že nová kupní smlouva s poskytovatelem leasingu/financující společností bude účinná v plném rozsahu jejich podmínek. V opačném případě zůstává předchozí kupní smlouva mezi zákazníkem a společností Kögel Trailer zachována za nezměněných podmínek. Stornování této původní kupní smlouvy se zákazníkem bude provedeno, až bude plně vypořádána a zaplacena nová kupní smlouva s poskytovatelem leasingu/financující společností.
  3. Pokud poskytovatel leasingu/financující společnost požadují jako předpoklad splatnosti/splacení kupní ceny zákazníkem uhrazenou zálohu jako první splátku nebo zaplacení DPH z kupní ceny předem společnosti Kögel Trailer nebo poskytovateli leasingu/financující společnosti, zákazník se vůči společnosti Kögel Trailer zavazuje, že tuto platbu provede bezodkladně nebo ve stanovených lhůtách.
  4. Pokud poskytovatel leasingu/financující společnost požaduje jako předpoklad splatnosti a splacení kupní ceny zákazníkem podepsané prohlášení o převzetí či předávací protokol, zavazuje se zákazník vůči společnosti Kögel, že toto prohlášení či tento protokol neprodleně podepíše, nejpozději 3 dny po poskytnutí vozidla a po obdržení předávacího protokolu či prohlášení o převzetí, a v souladu s dalšími požadavky leasingové společnosti zašle zpět poskytovateli leasingu a v opisu společnosti Kögel, pokud předmět koupě nevykazuje žádné vady. Zákazníkovi bude umožněno ověřit si bezvadný stav vozidla.
  5. Jestliže zákazník nedostojí svým povinnostem podle bodu 1.3 nebo podle bodu 1.4 nebo je nesplní včas, nebo odstoupí-li poskytovatel leasingu/financující společnost z důvodů, za něž nenese odpovědnost společnost Kögel, platí následující:
   1. Odstoupí-li poskytovatel leasingu od leasingové smlouvy/financující společnost od koupě na splátky z důvodů, za něž nese odpovědnost zákazník, obzvláště když zákazník poruší své povinnosti podle bodu 1.3 nebo bodu 1.4, pak znovu nabude platnosti původní smlouva mezi zákazníkem a společností Kögel kvůli odpadnutí odkladné podmínky.
   2. Jestliže se zákazník s plněním svého závazku podle bodu 1.3 opozdí o více než 7 dnů, pak ručí za pohledávku z kupní ceny zásadně společně a nerozdílně s poskytovatelem leasingu.
   3. Právo společnosti Kögel Trailer požadovat kvůli přestoupení bodu 1.3 navíc také náhradu škody od zákazníka zůstává nedotčeno.

C. Podmínka pro smlouvy o servisu a opravách

 1. Oblast použití
  Provádí-li společnost Kögel pro zákazníka na základě smlouvy o údržbě nebo opravách takové údržbářské nebo opravářské služby, pak platí kromě podmínek v ustanoveních A. a B. také podmínky uvedené v ustanovení C., pokud ovšem písemná smlouva o údržbě nebo opravách k tomu neobsahuje odlišná ustanovení.
 2. Přejímka
  1. Po ukončení prací a po ohlášení o připravenosti společností Kögel se neprodleně vykoná přejímka. Přejímka proběhne v místě montáže.
  2. O přejímce bude vyhotoven protokol, který obě strany podepíšou.
  3. Pokud zákazník nevyužije sjednaný termín přejímky, považuje se plnění za převzaté.
 3. Osobní zavinění
  Společnost Kögel nepřevezme žádnou záruku a ručení za jednání a zavinění osob, které budou poskytnuty zákazníkem. Tyto osoby jsou pomocníky zákazníka při plnění.
 4. Chyby při montáži
  Při výskytu montážních závad, za něž nese odpovědnost společnost Kögel, vzniká nárok na bezplatnou opravu.
 5. Ručení
  Co se týče ručení a jeho rozsahu, platí obdobně bod 7.
 6. Lhůty a termíny
  1. Pokud jsou pro montážní práce stanoveny závazné lhůty, začínají běžet teprve tehdy, až zákazník splní všechny své závazky k součinnosti.
  2. Pokud nebudou lhůty dodrženy vinou společnosti Kögel, je zákazník povinen písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu.
  3. Po uplynutí této lhůty může zákazník od smlouvy odstoupit. Nároky na náhradu škody ze zpoždění jsou vyloučeny, pokud nebylo způsobeno úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
  4. Dodatečně změny na přání zákazníka se provádějí na jeho náklady v rámci proveditelných možností. Tyto změny prodlužují lhůty způsobem odpovídajícím jejich účinkům.
 7. Zvýšené náklady
  Zvýšené náklady přesahující původně udělenou zakázku, a to zejména na změněné montážní a servisní výkony a také na další nepředvídaná ztížení, které spadají pod odpovědnost objednavatele, budou uhrazeny zvlášť podle vynaložených prostředků.
 8. Platební podmínky
  1. Po přejímce (viz C. 2.1) je splatná faktura za údržbu, opravy nebo montáže.
  2. Společnost Kögel má zadržovací právo na příslušné vozidlo až do zaplacení celé fakturované částky.

D. Telematický systém Kögel

 1. Všeobecné informace
  1. Telematický systém zjišťuje a zpracovává data o příslušném přívěsu Kögel, např. data pro určení polohy, doby jízdy, trasy, geofencingu, chlazení, návěsu a data EBS přívěsu („data přívěsu“). Pro určení polohy se využívají satelitní systémy GPS nezávislé třetí strany.
  2. Telematický systém se skládá z telematického modulu („telematický hardware“), který je připojen k elektronickému brzdovému systému (EBS) v přívěsu nebo k zařízení vestavěnému do přívěsu, například k chladicímu agregátu, a ze softwaru speciálně vyvinutého pro telematický systém („telematický software“), který ovládá telematický hardware.
  3. Po zjištění dat přívěsu jsou data přívěsu dočasně ukládána do telematického hardwaru a přenášena na telematický webový portál společnosti Kögel („webový portál Kögel“). Pro přenos dat přívěsu se používají mobilní sítě nezávislé třetí strany.
  4. Zákazník pak může získat zjištěná data přívěsu prostřednictvím webového portálu Kögel. K tomuto účelu se zjištěná a odeslaná data přívěsu shromažďují na serveru, kde se ukládají, zpracovávají a využívají. Data přívěsu jsou upravována zejména graficky. Pro ukládání dat přívěsu se používají servery nezávislé třetí strany.
  5. Kromě podmínek v ustanoveních A., B. a C. platí také podmínky uvedené v ustanovení D.
 2. Telematický systém
  1. Společnost Kögel prodává, dodává a pronajímá přívěsy s telematickým systémem nebo telematický systém jako samostatnou jednotku, pro následné použití ze strany zákazníka nebo uživatele („zákazník“). Telematický systém se skládá z telematického hardwaru a předinstalovaného telematického softwaru.
  2. Na výrobu, dodávku a pronájem telematického systému se vztahují Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti Kögel.
  3. Společnost Kögel předpokládá, že se telematický systém může připojit k webovému portálu Kögel přes mobilní sítě třetí strany, aby odesílal data přívěsu na webový portál Kögel.
  4. Všechna práva k telematickému hardwaru a telematickému softwaru, jako jsou autorská práva, patenty, průmyslové vzory a jiná práva k duševnímu vlastnictví, náleží společnosti Kögel.
 3. Webový portál
  1. Společnost Kögel poskytuje webový portál, na kterém se shromažďují, ukládají a zpracovávají data přívěsu.
  2. Společnost Kögel založí pro zákazníka po uzavření smlouvy uživatelský profil. Uživatelský profil obsahuje uživatelské jméno a heslo. Zákazník sdělí společnosti Kögel administrativní kontaktní osobu („kontaktní osoba“). Ta obdrží od společnosti Kögel heslo a uživatelské jméno, včetně administrátorských oprávnění. Z bezpečnostních důvodů musí kontaktní osoba změnit heslo ihned po jeho obdržení.
  3. Kontaktní osoba může povolit dalším osobám používání webového portálu. Za tímto účelem založí další přístupová data.
  4. Zákazník musí zajistit bezpečné a svědomité využívání přístupových dat všemi oprávněnými osobami a musí zamezit získání přístupových dat neoprávněnými třetími stranami.
  5. Všechna práva k webovému portálu Kögel, například autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví, náleží společnosti Kögel.
  6. Společnost Kögel vyvíjí webový portál dále podle vlastního uvážení, například rozšiřováním stávajících funkcí, přidáváním nových funkcí nebo modernizací webového portálu Kögel. Neexistuje právní nárok na další vývoj nebo modernizaci webového portálu Kögel.
  7. Data přívěsu se ukládají na 24 měsíců a po tuto dobu jsou k dispozici pro vyhledávání prostřednictvím webového portálu.
 4. Telematický hardware – povinnosti zákazníka
  1. Zákazník nemá právo otvírat nebo upravovat telematický hardware. Pokud existuje důvod k otevření telematického hardwaru, například kvůli kontrole hardwarových komponent, musí zákazník kontaktovat společnost Kögel nebo autorizovaného prodejce. Neoprávněné otevření nebo úprava hardwaru vede ke ztrátě veškerých záruk a nároků na záruční plnění.
  2. Telematický hardware obsahuje SIM kartu, která je nezbytná pro vytvoření spojení mezi telematickým hardwarem a mobilními sítěmi třetí strany. SIM karta zůstává majetkem společnosti Kögel. Zákazník nesmí používat SIM kartu k jiným účelům, než je řádné fungování telematického systému. Zejména nesmí zákazník SIM kartu demontovat a používat ji v jiných zařízeních než v telematickém hardwaru.
  3. V případě ukončení služeb společnosti Kögel ze strany společnosti Kögel nebo zákazníka bude SIM karta společností Kögel deaktivována.
  4. Zákazník je odpovědný za správné používání SIM karty. V případě ztráty nebo nesprávného použití SIM karty, odpovídá zákazník za všechny škody, náklady, výdaje nebo pokuty, které společnost Kögel utrpěla v důsledku ztráty nebo nesprávného použití.
 5. Telematický software včetně webového portálu – povinnosti zákazníka
  1. Zákazník nesmí provádět změny telematického softwaru bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kögel.
  2. Zejména nesmí zákazník bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kögel provozovat telematický hardware s jiným telematickým softwarem, než který předem instalovala nebo poskytla společnost Kögel.
  3. Přístup na webový portál Kögel vyžaduje, aby měl zákazník připojení k internetu a používal webový prohlížeč, který je kompatibilní s webovým portálem Kögel. Náklady vynaložené na poskytování a používání připojení k internetu, například internetové tarify poskytovatele internetu, nese zákazník.
 6. Blokování webového portálu
  1. Společnost Kögel si vyhrazuje právo blokovat přístup na webový portál Kögel, pokud je to nezbytné například z důvodu údržby nebo aktualizace.
  2. Společnost Kögel si vyhrazuje právo blokovat přístup k webovému portálu Kögel i v případech, kdy zákazník nesplní podstatné smluvní povinnosti. Za podstatné smluvní povinnosti se považují:
   1. Platební povinnosti zákazníka;
   2. Povinnost používat telematický systém, zejména SIM kartu, pouze k určenému účelu;
   3. Povinnost neotvírat telematický hardware a neměnit telematický software;
 7. Ochrana dat
  1. Při běžném používání telematického systému se nutně předpokládá, že data přívěsu se budou shromažďovat, získávat, zpracovávat a zasílat společnosti Kögel ke zpracování a použití. Zjištěná data přívěsu mohou obsahovat osobní údaje ve smyslu článku 4 bod 1 GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákazník jsi je toho vědom a zajistí, že odpovídající právní podklad mu bude k dispozici.
  2. Zákazník je povinen před shromažďováním, získáváním, zpracováváním a využíváním dat přívěsu informovat o tom v souladu s právními předpisy všechny dotčené osoby, například řidiče, podnikovou radu či zástupce pracovníků nebo zástupce zaměstnanců, a také získat všechny potřebné povolení a souhlasy před uvedením telematického systému do provozu.
  3. Zákazník se ujistí, že shromažďování, získávání, zpracovávání a využívání dat přívěsu je v zemi, kde se má telematický systém používat, povoleno a že jsou splněny všechny zákonné požadavky.
  4. Firma Kögel je oprávněna v rámci plnění smlouvy využívat pomoc třetí strany.
  5. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost Kögel použila data přívěsu shromážděná, získaná a zpracovaná podle bodu 1 v anonymní podobě pouze pro statistické účely.
  6. Na přání zákazníka poskytne společnost Kögel zákazníkovi programovací rozhraní („API“) pro využívání dat přívěsu. Využití dat přívěsu mimo telematický systém Kögel je výhradně na vlastní odpovědnost zákazníka.
 8. Odpovědnost společnosti Kögel
  1. Pro zjišťování údajů o poloze přívěsu je nutné bezproblémové, trvalé spojení mezi telematickým hardwarem a satelitními systémy GPS třetí strany. Zejména některé stavby, například mosty nebo tunely, mohou způsobovat pozemní rušení a výpadky či přetížení satelitních systémů GPS třetí strany a ovlivňovat spojení s příslušným satelitním systémem GPS. Společnost Kögel nenese žádnou odpovědnost, pokud spojení GPS mezi telematickým hardwarem a satelitními systémy GPS třetí strany není v místě a čase k dispozici nebo je v nedostatečné kvalitě. Společnost Kögel také nenese žádnou odpovědnost za přesnost zjištěných údajů o poloze.
  2. Pro přenos údajů o poloze přívěsu na webový portál Kögel je nutné bezproblémové, trvalé spojení mezi telematickým hardwarem a mobilními sítěmi třetí strany. Zejména některé stavby, například mosty nebo tunely, mohou způsobovat pozemní rušení a výpadky či přetížení mobilních sítí a ovlivňovat spojení s příslušnými mobilními sítěmi. Také pokrytí mobilními sítěmi není zaručeno ve všech regionech. Společnost Kögel nenese žádnou odpovědnost za místní, časovou i kvalitativně dostatečnou dostupnost mobilních sítí, přes které jsou data přívěsu přenášena na webový portál Kögel.
  3. V závislosti na dostupnosti a kvalitě mobilních sítí může docházet k opožděnému přenosu dat přívěsu na webový portál Kögel. Společnost Kögel nenese odpovědnost za opožděný přenos nebo dostupnost dat přívěsu prostřednictvím webového portálu Kögel.
  4. Společnost Kögel vyvine veškeré úsilí k zajištění dostupnosti webového portálu Kögel. Společnost Kögel nicméně není odpovědná za přechodné poruchy webového portálu Kögel nebo telematického systému, které jsou nezbytné pro zlepšení nebo rozšíření webového portálu nebo výkonu telematického systému (například opravy, údržba, aktualizace nebo rozšíření), stejně jako v případě technických závad.
  5. Dále je odpovědnost vyloučena zejména pokud jde o nepřímé a následné škody, stejně jako v případě ztráty dat nebo poškození dat.
  6. Výše uvedená omezení odpovědnosti se netýkají případů, (i) kdy společnost Kögel převzala odpovědnost písemnou formou nebo písemnou formou přislíbila určité vlastnosti, (ii) kdy se uplatní zákon o odpovědnosti za vady výrobku, (iii), kde byla škoda způsobena společností Kögel úmyslně nebo byla způsobena hrubou nedbalostí jejích orgánů či vedoucích pracovníků, stejně jako (iv) v případě ublížení na zdraví nebo ztrátách na životech.
  7. Odpovědnost za telematický hardware se řídí Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami společnosti Kögel.
  8. Společnost Kögel neodpovídá za správnost a úplnost dat přívěsu, která se používají k vedení knihy jízd pro finanční úřady.
 9. Ceny a platební podmínky
  1. Pokud není dohodnuto jinak, rozumějí se ceny v eurech. U zakázek v zahraniční měně platí ceny v měně uvedené ve smlouvě.
  2. Ceny platí s připočtením příslušné zákonné platné DPH.
  3. Uplatnění skonta není přípustné, pokud se ovšem strany písemně nedohodnou jinak.
  4. Společnost Kögel je oprávněna u každé upomínky nebo poskytnutí dodatečné lhůty zaúčtovat paušální poplatek za upomínku ve výši 5,00 EUR za první upomínku, 10,00 EUR za druhou upomínku a 16,00 EUR za třetí upomínku.

Stav 9. května 2019, Kögel Trailer GmbH

Kontakt a servis
Kontakt a servis

Hledáte prodejního partnera přímo na místě nebo chcete přímo kontaktovat kontaktní osobu? Zde naleznete všechny důležité kontakty v krátkém přehledu.

Použitá vozidla
Použitá vozidla

Burza použitých vozidel Kögel. Tato vozidla ještě nepatří do starého železa. Top vozidla za výhodné ceny.

K mediatéce
K mediatéce

Nenašli jste hledaný dokument? V mediatéce Kögel naleznete všechna videa, prospekty, letáky a mnohem více.

Tento web používá soubory cookie pro sledování nebo sledovací software, který vám m.j. poskytne plnou funkčnost našich webových stránek a tím i lepší online zážitek. Další informace o souborech cookie a metodách webtrackingu, stejně jako váš souhlas, které používáme, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://www.koegel.com/cz/ochrana-dat/. Technicky nepotřebné soubory cookie nebo náš sledovací software však nebudou aktivovány, dokud nám neudělíte svůj souhlas.