Uw directe verbinding met Kögel
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
verdere contactinformatie

Kögel BeNeLux B.V.
Eckerstraat 20
8263 CB Kampen
Nederlands

Tel.: +31 657 742 995

Kamer van Koophandel: 6969962

Verkoop nieuwe voertuigen
+49 18 05 56 34 35 - 22

Reserveonderdelen
Maa.-Vri.: 7 h - 18 h
+49 18 05 56 35 - 36

Inkoop
+49 18 05 56 35 - 66

Boekhouding
+49 18 05 56 35 - 44

Klantenservice
Maa.-Vri.: 7 h - 18 h
+49 18 05 56 34 35 - 55

Voertuigvrijgave
+49 18 05 56 35 - 77

Voertuiglevering
+49 18 05 56 35 - 33

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de firma Kögel Trailer GmbH

A. Algemene bepalingen

 1. Toepassingsgebied
  1. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hieronder: „Voorwaarden“) van de firma Kögel Trailer GmbH (hierna: „Kögel“) gelden uitsluitend voor bedrijfsactiviteiten met ondernemingen in de betekenis van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke activa.
  2. Deze voorwaarden gelden voor alle prestaties, alle door Kögel verstrekte bestellingen en met Kögel afgesloten overeenkomsten, waaronder die op het gebied van after sales/reserveonderdelen. In het kader van lopende handelsbetrekkingen gelden deze voorwaarden ook voor toekomstige prestaties, zelfs als deze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen en voor zover afwijkingen in de overeenkomst niet uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
  3. De voorwaarden gelden voor alle contractuele relaties. Daarnaast gelden:
   1. voor de verkoop en de levering de onder B. weergegeven voorwaarden,
   2. voor onderhouds- en reparatiecontracten de onder C. vermelde voorwaarden,
   3. voor het Telematics-systeem de onder D. vermelde voorwaarden.
  4. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en ook de onder 1.3.1 en 1.3.2 genoemde voorwaarden gelden uitsluitend in overeenstemming met het Duitse recht.
 2. Uitsluitingsclausule
  1. Voor zover niet uitdrukkelijk een andere contractuele overeenkomst is getroffen, gelden uitsluitend de voorwaarden van Kögel. Andere regelingen, in het bijzonder algemene handels-, inkoop- of leveringsvoorwaarden van de klant, worden geen deel van de overeenkomst, ook niet als Kögel niet uitdrukkelijk bezwaar ertegen heeft gemaakt.
  2. De voorwaarden van Kögel gelden in het bijzonder ook indien de klant de levering onder kennisname van deze voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.
 3. Retentie- en schuldvergelijkingsrecht, cederen
  1. De klant geniet geen retentie- of schuldvergelijkingsrechten, tenzij de tegenvordering waarop de rechten zijn gebaseerd, als rechtsgeldig is vastgesteld of door Kögel wordt erkend.
  2. Het cederen van een vordering jegens Kögel, ongeacht de aard ervan, aan derden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Kögel.
 4. Eigendoms- en auteursrechten
  1. Kögel behoudt zich het eigendom voor van kostenramingen, tekeningen, afbeeldingen, monsters, documentatie en andere informatie van stoffelijke of niet-stoffelijke aard – ook in elektronische vorm ('materialen'). Materialen mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Kögel. Na beëindiging van de overeenkomst en ook indien of voor zover er geen overeenkomst tot stand komt, moeten de materialen naar goeddunken van Kögel onmiddellijk aan Kögel worden teruggegeven of uiteindelijk worden vernietigd of gewist. Aan Kögel moet het vernietigen of wissen worden bewezen. Een retentierecht bestaat alleen in het geval van onbetwiste of als rechtsgeldig vastgestelde tegenaanspraken.
  2. Voor zover Kögel materialen overdraagt aan de klant, worden hierdoor geen industriële eigendomsrechten of auteursrechten die Kögel geniet, overgedragen aan de klant. Evenmin mag dit worden beschouwd als het verlenen van een licentie of andere rechten op de materialen.
  3. Door de levering van voorwerpen van levering aan de klant worden geen industriële eigendomsrechten, auteursrechten of auteursrechtelijke gebruiksrechten die Kögel geniet, overgedragen aan de klant. Evenmin mag de levering van voorwerpen van levering worden beschouwd als het verlenen van een licentie op industriële eigendomsrechten, auteursrechten of auteursrechtelijke gebruiksrechten die de voorwerpen van levering genieten.
 5. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, scheidbaarheidsclausule voor alle regelingen, diversen
  1. Kögel slaat persoonsgegevens alleen met inachtneming van de wettelijke bepalingen op. Voor het overige wordt verwezen naar de aparte privacyverklaring.
  2. Indien sommige bepalingen van deze voorwaarden of delen ervan ongeldig zijn of worden, heeft dat geen invloed op de overige bepalingen hiervan.
  3. De exclusieve rechtbank voor alle geschillen voortkomend uit de betreffende contractuele relatie is de rechtbank van Augsburg. Kögel behoudt zich het recht voor bij de wettelijke rechtbank een klacht in te dienen.
  4. Duitse materieel recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).
  5. De Duitse taal geldt als erkende, officiële taal van de EU, zowel voor de taal van de overeenkomst als voor de interpretatie van de tekst van de overeenkomst
  6. Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd geldig. In plaats van de ongeldige bepaling treedt een geldige bepaling die het gewenste economische doeleinde het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in geval van een leemte in de overeenkomst.

B. Voorwaarden voor verkoop en voor leveringen

 1. Offerte, afsluiten van overeenkomst
  1. Offertes van Kögel zijn vrijblijvend.
  2. Indien de bestelling van de klant moet worden beschouwd als een offerte, kan Kögel deze – onder voorbehoud van andere afspraken – binnen een termijn van drie weken accepteren.
  3. De prestatieomvang van Kögel wordt door de schriftelijke acceptatie van de offerte/opdrachtbevestiging inclusief bijlagen als finaal vastgelegd. Bij elke wijziging die door Kögel of door de klant wordt gevraagd, wordt een geactualiseerde opdrachtbevestiging opgesteld. Alle afspraken die tussen Kögel en de klant voor de uitvoering van deze overeenkomst zijn gemaakt, worden tot besluit in de overeenkomst en deze voorwaarden vastgelegd. Mondelinge nevenafspraken en wijzigingen van de overeenkomst of de voorwaarden dienen schriftelijk te worden bevestigd door Kögel.
  4. De overdracht van rechten en verplichtingen van de klant aan derden behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kögel.
 2. Prijzen, betalingsvoorwaarden
  1. De prijzen gelden 'af fabriek' van Kögel in Burtenbach, tenzij de schriftelijke overeenkomst tussen de partijen hiervan afwijkende bepalingen bevat.
  2. Voor zover niets anders is overeengekomen, worden de prijzen uitgedrukt in euro. Bij opdrachten in buitenlandse valuta gelden de in de overeenkomst vermelde valutaprijzen.
  3. Kögel behoudt zich het recht voor bij door de klant gevraagde wijzigingen achteraf aan het voertuig of aan de afgesproken leveringstijd door de klant, bewerkingskosten van actueel € 190,00 netto per wijzigingsgeval en per voertuig achteraf in rekening te brengen. Dit geldt niet indien de klant zijn wijzigingsverzoek binnen 14 kalenderdagen na de datum van de oorspronkelijke opdrachtbevestiging schriftelijk aan Kögel meldt. Aanvullende materiaalkosten die betrekking hebben op het wijzigingsgeval, worden extra berekend.
  4. Bij het achteraf of te laat doorgeven van een beletteringsopdracht zonder beschikbare gegevens behoudt Kögel zich het recht voor een bewerkingstoeslag van actueel € 190,00 netto per voertuig in rekening te brengen. Verder behoudt Kögel zich het recht voor bij te late goedkeuring van plannen of bij te late goedkeuring van belettering een bewerkingstoeslag van actueel € 190,00 netto per voertuig in rekening te brengen. Het doorgeven of goedkeuren wordt als 'te laat' beschouwd indien de klant de gegevens niet binnen 14 kalenderdagen na de datum van opdrachtbevestiging of van het oorspronkelijke voorstel schriftelijk aan Kögel meldt. Aanvullende materiaalkosten die betrekking hebben op het wijzigingsgeval, worden extra berekend.
  5. De prijzen zijn nettoprijzen en gelden exclusief de alsdan wettelijk geldende belasting over de toegevoegde waarde.
  6. Bij betalingen op factuur zijn wij – in het kader van hetgeen wettelijk is toegestaan – gerechtigd om een kredietcontrole uit te voeren ten behoeve van een aantal pre-contractuele maatregelen of voor de afwikkeling van de overeenkomst. Hiervoor gebruiken wij kredietwaardigheidsbureaus.
   Voor een bepaling van waarschijnlijkheidswaarden over het toekomstige betalingsgedrag worden ook adresgegevens gebruikt. De gegevensverwerking geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Onze privacyverklaring die u informeert over de daarmee samenhangende gegevensverwerking vindt u hierna. Indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke gegevensverwerking of de kredietcontrole niet wenst, is betaling op factuur/het afsluiten van een overeenkomst met ons niet mogelijk.

   INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING: Voorafgaand aan het aangaan van transacties met een financieel risico op wanbetaling voeren wij een kredietwaardigheidscontrole uit. Over de daarmee samenhangende gegevensverwerking informeren wij u conform artikel 13, 14 van de AVG: de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kögel Trailer GmbH, undefineddatenschutz(at)koegel.com. Wij geven uw persoonsgegevens (naamgegevens, adres, contractgegevens (bijvoorbeeld afsluiting en contractuele uitvoering van een transactie, informatie over vorderingen die onbetwist en verschuldigd zijn en waarvoor meermaals tot betaling is aangemaand, of vorderingen met executoriale titel en ook de afhandeling ervan, niet-contractueel of frauduleus gedrag)) ten behoeve van het opvragen van uw betalingscapaciteit en -gedrag door aan Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss of de vestiging Euler Hermes Deutschland van Euler Hermes SA, Friedensallee 254, D-22763 Hamburg. Het doel is het uitvoeren van een kredietcontrole (identiteitscontrole om te kunnen uitmaken of er negatieve registraties zijn, bepaling van waarschijnlijkheidswaarden op basis van mathematisch-statistische procedures voor het beoordelen van de solvabiliteit en de bereidheid tot betalen) en het doorgeven van het resultaat (informatie/scorewaarden ter beoordeling van de kredietwaardigheid/het vermogen en de bereidheid tot betalen) aan ons. Deze gegevens ondersteunen onze besluitvorming bij het beoordelen van uw betalingscapaciteit/kredietwaardigheid en bij de inschatting van uw toekomstige betalingsgedrag. Nadere informatie over de gegevensverwerking door het kredietwaardigheidsbureau is te vinden via de volgende link Opens external link in new windowhttps://www.creditreform.de/navigations/content-footer/datenschutzerklaerung.html, en ook Opens external link in new windowhttps://www.eulerhermes.de/datenschutz.html. De gegevensverwerking door ons berust op artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, voor zover deze noodzakelijk is in het kader van maatregelen die voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst worden genomen of voor de afwikkeling van de overeenkomst en ook op ons gerechtvaardigde belang volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het nakomen van onze plichten uit hoofde van onze verzekering tegen wanbetaling van vorderingen, het voorkomen van een wanbetaling en zodoende het behoeden van onze onderneming voor financiële verliezen. Een dergelijke gegevensverwerking wordt door ons alleen uitgevoerd indien wij op het punt staan om een overeenkomst af te sluiten die een financieel risico door wanbetaling inhoudt (bijvoorbeeld bij kredietovereenkomsten of overeenkomsten voor betaling in termijnen, andere door ons vooraf gedane concessies) en waarvan het afsluiten alleen nog afhankelijk is van het antwoord op de vraag over uw betalingscapaciteit. Bij reeds bestaande, ongewijzigd blijvende overeenkomsten herleeft een gerechtvaardigd belang van onze kant bij contractuele onregelmatigheden. Naast het kredietbureau waaraan uw gegevens worden doorgegeven, hebben alleen onze medewerkers in de financiële boekhouding toegang tot uw gegevens en ook onze dienstverleners die in het kader van het uitoefenen van hun taken voor de bovengenoemde doeleinden met deze gegevens moeten omgaan. Er vindt geen gegevensdoorgifte naar derde landen plaats. Wij slaan de door het kredietbureau aan ons doorgegeven gegevens op tot het moment waarop zij niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (bijvoorbeeld het afsluiten van de overeenkomst met u). Uitzonderingen hierop gelden voor zover wettelijke of contractuele bewaartermijnen hiermee in tegenspraak zijn of wij de gegevens nog nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen (bijvoorbeeld indien wij in het kader van onze kredietverzekering een bewijs van correcte kredietwaardigheidscontrole moeten overleggen). Uiteraard kunt u te allen tijde conform artikel 21, lid 1 van de AVG met vooruitwerkende kracht bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking die uitsluitend berust op ons gerechtvaardigde belang, indien hiervoor uit uw specifieke persoonlijke situatie blijkt dat u er een beschermingswaardige belang bij heeft om te worden uitgesloten van de gegevensverwerking en er voor ons geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verdere gegevensverwerking meer bestaan. Naast uw recht van bezwaar heeft u onder zekere voorwaarden conform artikel 15 tot en met artikel 18 van de AVG een recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een recht op beperking van de gegevensverwerking door ons. Bovendien heeft u het recht om conform artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op privacyrechtelijke bepalingen.

  7. Kosten voor vervoer, verzending, verlading, verpakking en vracht zijn niet in de prijzen inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij de schriftelijke overeenkomst tussen de partijen hiervan afwijkende bepalingen bevat.
  8. Bij leveringen binnen de Europese Unie moet de klant voor het aantonen van zijn vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde zijn btw-nummer tijdig vóór de contractueel overeengekomen leveringstermijn doorgeven. In geval van het achterwege blijven van de tijdige en volledige mededeling terzake behoudt Kögel zich het recht voor de betreffende geldende belasting over de toegevoegde waarde in rekening te brengen.
  9. Bij leveringen buiten de EU is Kögel gerechtigd om de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde achteraf in rekening te brengen als de klant niet binnen één maand na de betreffende verzending een uitvoerbewijs verstrekt.
  10. Kögel behoudt zich het recht voor zijn prijzen na het afsluiten van de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen wanneer kosten tussen het afsluiten van de overeenkomst en de levering dalen of stijgen zonder dat Kögel hierin enige inspraak heeft, in het bijzonder op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten qua lonen, wijziging van prijzen van materialen en grondstoffen, bijvoorbeeld qua aluminium, staal, rubber, pvc of hout, wijzigingen qua energieprijzen, zoals bijvoorbeeld stroom of gas, of wijzigingen qua bedrijfsbelastingen. Kögel zal de documenten aangaande deze prijsverlagingen of -verhogingen desgewenst aan de besteller overleggen.
  11. Indien niets anders is overeengekomen, is de koopsom (netto) zonder aftrek bij melding van de gereedheid tot levering van het voorwerp van levering door Kögel ter betaling opeisbaar. Staat de prijs op dat moment nog niet vast of kan deze om andere redenen niet worden vermeld aan de klant, dan wordt de koopsom opeisbaar op het moment van ontvangst van de factuur.
  12. Bij speciale fabricages of grotere te leveren hoeveelheden is Kögel gerechtigd om de klant – reeds voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering – een deelfactuur als verzoek tot aanbetaling te sturen. Deze deelfactuur is door de klant te betalen bij ontvangst van de deelfactuur. Kögel is gerechtigd om de betreffende uitvoering van de opdracht afhankelijk te maken van het moment van ontvangst van de betaling van de aanbetaling. De betaalde deelfactuur wordt bij het opmaken van de afsluitende factuur verrekend.
  13. Een betaling geldt als volbracht indien het definitieve tegoed op de bankrekening van Kögel is bijgeschreven. De rechtsgevolgen bij betalingsverzuim door de klant worden bepaald volgens de wettelijke regelingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), voor zover deze voorwaarden geen afwijkende regelingen bevatten.
  14. Indien de klant achterstallig is qua betalingen, is Kögel – na het vruchteloze verstrijken van een extra termijn van één week – gerechtigd om alle vorderingen jegens de klant opeisbaar te stellen of/en terug te treden uit de overeenkomst.
  15. Kögel is gerechtigd om bij elke aanmaning of termijnverlenging forfaitaire aanmaningskosten aan te rekenen ten bedrage van € 5,00 voor de eerste aanmaning, € 10,00 voor de tweede aanmaning en € 16,00 voor de derde aanmaning. Aanvullend geldt de regeling conform § 288 punt IV van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).
  16. Wordt na het afsluiten van de overeenkomst duidelijk dat de betalingsaanspraak door te weinig draagkracht van de klant in gevaar wordt gebracht, dan geniet Kögel de rechten uit § 321 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) (onzekerheidsexceptie). Kögel is dan ook gerechtigd om alle niet-verjaarde vorderingen uit de lopende handelsrelatie met de klant opeisbaar te stellen. Deze onzekerheidsexceptie strekt zich uit over alle andere uitstaande leveringen en prestaties uit de handelsrelatie met de klant.
  17. Korting aftrekken is niet toegestaan, tenzij de partijen overeenkomen hiervan schriftelijk af te wijken.
 3. Termijnen voor levering en tijdstip voor prestaties
  1. Alle door Kögel genoemde leveringstermijnen en -perioden gelden slechts bij benadering, behalve als de termijnen uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid in de overeenkomst.
  2. Deze leveringstermijnen en -perioden beginnen pas te lopen nadat volledig duidelijkheid is verkregen over alle uitvoeringsdetails en technische vragen die het voorwerp van levering betreffen. Bovendien moet de klant alle op hem rustende verplichtingen correct en tijdig nakomen. Indien deze voorwaarden niet worden nagekomen, worden de termijnen op passende wijze verlengd, waarbij Kögel wel de vertraging van de levering moet verantwoorden. De exceptie van de niet-nagekomen overeenkomst blijft voorbehouden.
  3. Termijnen en perioden beginnen niet voordat de vereiste ambtelijke verklaringen of toestemmingen zijn overlegd door de klant.
  4. Overmacht of andere redenen van verhindering die buiten de invloedsfeer van Kögel liggen, bijvoorbeeld oorlog, staking, blokkade en dergelijke, verlengen de termijnen en verschuiven de perioden overeenkomstig de effecten ervan.
  5. Het naleven van de leveringstermijn is onder voorbehoud van juiste en tijdige zelfbevoorrading, tenzij de niet-correcte of te late zelfbevoorrading aan Kögel te wijten is.
  6. Kögel stuurt de klant na het voltooien van het voorwerp van levering een gereedmelding. De klant is verplicht het voorwerp van levering binnen een periode van drie werkdagen na ontvangst van de gereedmelding af te halen.
  7. Kögel is gerechtigd tot redelijke deelleveringen en deelfacturaties.
  8. Blijft de klant in gebreke de levering in ontvangst te nemen of schendt hij zijn andere verplichtingen tot medewerking, dan is Kögel gerechtigd om vergoeding te eisen voor de op dat moment veroorzaakte schade, inclusief eventuele meerkosten. Nadere aanspraken blijven voorbehouden.
  9. Raakt Kögel om andere redenen in verzuim bij het nakomen van de overeenkomst, dan wordt de aan te tonen verzuimschade beperkt tot 0,5% van de contractsom van de achterstallige levering voor elke volle week, tot een maximum van 5% van de contractsom.
  10. De klant is verplicht op verzoek van Kögel binnen een passende termijn van twee weken te verklaren of hij – wegens de onder verantwoordelijkheid van Kögel vallende vertraging in de levering – zich terugtrekt uit de overeenkomst of dat hij aan de levering vasthoudt.
  11. Opslagkosten / vertraagde levering
   1. Wanneer de verzending of levering van een kipper/oplegger door de schuld van een klant vertraging oploopt, kan Kögel bij een vertraging van meer dan 20 dagen na ontvangst van de gereedmelding: voor elke dag vanaf de 21e tot de 30e dag na ontvangst van de gereedmelding opslagkosten ten bedrage van € 15 netto aanrekenen, voor elke dag vanaf de 31e tot de 60e dag na ontvangst van de gereedmelding opslagkosten ten bedrage van € 30 netto aanrekenen, en voor elke verdere dag na de 61e dag na ontvangst van de gereedmelding opslagkosten ten bedrage van € 45 netto aanrekenen.
    Dit geldt uitsluitend voor een binnenlandse klant.
    Het leveren van bewijs voor hogere of lagere opslagkosten blijft beide contractpartijen voorbehouden.
   2. Wanneer de verzending of levering van een kipper/oplegger vertraging oploopt door de schuld van een klant die in het buitenland gevestigd is, kan Kögel bij een vertraging van meer dan 30 dagen na ontvangst van de gereedmelding: voor elke dag vanaf de 31e tot de 60e dag na ontvangst van de gereedmelding opslagkosten ten bedrage van € 15 netto aanrekenen, voor elke dag vanaf de 61e tot de 90e dag na ontvangst van de gereedmelding opslagkosten ten bedrage van € 30 netto aanrekenen, en voor elke verdere dag na de 91e dag na ontvangst van de gereedmelding opslagkosten ten bedrage van € 45 netto aanrekenen.
    Dit geldt uitsluitend voor een buitenlandse klant.
    Het leveren van bewijs voor hogere of lagere opslagkosten blijft beide contractpartijen voorbehouden.
  12. Wordt de overeenkomst tot levering alsnog afgewikkeld en is de klant jegens Kögel verplicht tot schadevergoeding, dan is Kögel gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 15% van de nettowaarde van de opdracht te eisen, voor zover de klant niet bewijst dat de hem aan te rekenen schending van de overeenkomst niet tot schade of tot waardevermindering heeft geleid of een dergelijk voor Kögel optredend verlies wezenlijk lager is dan het forfaitaire bedrag.
  13. Kögel behoudt zich – als alternatief voor het gestelde in paragraaf 3.12 – facultatief het recht voor om de hoogte van de schade concreet te berekenen en te laten gelden. De berekende melding van aansprakelijkheid geldt als uitoefening van deze keuze.
 4. Plaats van nakoming en risico-overdracht
  1. Het gevaar van optredend verlies of kwaliteitsvermindering gaat vanaf de dag van de melding van gereedheid voor verzending of afname ('gereedmelding') over op de klant.
  2. Indien de klant dit wenst, zal Kögel de levering door middel van een transportverzekering dekken. De daarvoor verschuldigde kosten komen ten laste van de klant.
  3. Plaats van nakoming voor alle leveringen en prestaties en ook voor de uitvoering van eventueel herstel van manco's is de fabriek van Kögel in Burtenbach.
 5. Materiële manco's
  1. Voor materiële manco's bij nieuw vervaardigde voorwerpen van levering is Kögel gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf het moment van risico-overdracht, als volgt aansprakelijk:
   1. Garantieaanspraken van de klant veronderstellen dat deze zijn verplichtingen met betrekking tot onderzoek en reclamatie volgens § 377 van het Duitse Handelswetboek (Handelsgesetzbuch – HGB) correct is nagekomen.
   2. Voor zover sprake is van een manco in de levering die aantoonbaar vóór de risico-overdracht is ontstaan, is Kögel gerechtigd om naar eigen goeddunken correcte nakoming uit te voeren in de vorm van herstel van manco's (tot maximaal 3 keer per identiek manco) of levering van een nieuwe zaak. In geval van herstel van manco's is Kögel verplicht de directe kosten van de herstelling of – bij vervangende levering – de kosten van de vervangende levering inclusief de gebruikelijke verzendkosten te dragen, voor zover deze kosten niet worden verhoogd door het feit dat het voorwerp van levering werd overgebracht naar een andere locatie dan de plaats van nakoming. Bij leveringslocaties buiten de Bondsrepubliek Duitsland zijn de in totaal te dragen kosten beperkt tot de hoogte van de waarde van de opdracht. Het overnemen van verdere kosten door de klant, zoals bijvoorbeeld verblijfskosten van de klant op de locatie van herstelling of uitval van gebruik of kosten voor het gebruik van een vervangend voertuig, is uitdrukkelijk uitgesloten.
   3. Er bestaat geen aanspraak op garantie in geval van een slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit of bij onbeduidende inperking van de bruikbaarheid.
   4. Aanspraken door de klant op garantie zijn verder uitgesloten in geval van natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overdracht ontstaat ten gevolge van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of die ontstaat als gevolg van bijzondere externe of weersafhankelijke invloeden die volgens de overeenkomst niet vooraf bekend waren.
   5. Voeren de klant of derden wijzigingen of reparaties uit, dan bestaat voor de daaruit resulterende gevolgen eveneens geen mogelijkheid tot garantieaanspraken.
   6. Voor voertuigframes en andere metalen van nieuwe voertuigen die in de KTL-installatie van Kögel zijn gelakt en dienovereenkomstig zijn gekenmerkt, biedt Kögel een langetermijngarantie tegen doorroesten, vervallen van de werking, vervallen van de functionaliteit of beïnvloeding van contractuele kwaliteiten voor een duur van 10 jaar vanaf het moment van uitlevering. Dit veronderstelt dat de speciale voorschriften van de fabrikant met betrekking tot het behandelen van de lak en het onderhoud daarvan conform de betreffende bedrijfshandleiding worden nageleefd en dat onderhoud door Kögel of geautoriseerde servicewerkplaatsen wordt uitgevoerd en gedocumenteerd.
   7. Is er sprake van een onbeduidend manco, dan geniet de klant alleen een recht op vermindering van de contractsom. Het recht op vermindering blijft anders uitgesloten.
   8. Indien het manco eveneens door de klant is veroorzaakt, in het bijzonder door veronachtzaming van zijn verplichting tot het voorkomen of verminderen van schade, maakt Kögel jegens de klant na uitvoering van de herstelling aanspraak op schadevergoeding overeenkomstig het aandeel van de klant in de medeverschuldigdheid.
   9. Gegevensbescherming: De verantwoordelijke in de zin van de gegevensbescherming is Kögel Trailer GmbH, undefineddatenschutz(at)koegel.com. De rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant zijn te vinden in artikel 6, lid 1, punt b), c), f) van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking is het verwezenlijken van de bestaande zakelijke relatie met de klant. Het gerechtvaardigde belang van Kögel is de snelle, efficiënte en voordelige levering van de bestelde goederen, de afwikkeling van de service-overeenkomsten of de nakoming van de garantie-aanspraken van de klant. Toegang tot de gegevens hebben Kögel-medewerkers die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie, en ook, in de noodzakelijke omvang, de door Kögel gemachtigde leveranciers om de bestelde goederen direct af te leveren of diensten zoals reparaties en dergelijke te verlenen aan de klant. Eventueel worden de gegevens op basis van wettelijke bepalingen doorgegeven aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld justitiële onderzoeksinstanties). Eventuele gegevensdoorgiften naar derde landen die samenhangen met het gebruik van leveranciers, vallen onder de bescherming van een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie conform artikel 45 van de AVG of van geschikte waarborgen conform artikel 46 van de AVG. Kögel bewaart de klantgegevens voor de duur van de contractlooptijd en wist deze vervolgens conform artikel 17, lid 3, punt b), e) van de AVG indien er geen wettelijke bewaarplichten zijn, die de verwijdering in de weg staan of indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen. De klant heeft onder zekere voorwaarden conform artikel 15 tot en met artikel 18 van de AVG een recht op inzage, rectificatie of verwijdering van op de klant betrekking hebbende persoonsgegevens of een recht op beperking van de gegevensverwerking door Kögel. Bovendien heeft de klant het recht om conform artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens indien hiervoor uit zijn specifieke persoonlijke situatie blijkt dat hij er een beschermingswaardig belang bij heeft om te worden uitgesloten van de gegevensverwerking en er aan de kant van Kögel geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verdere gegevensverwerking meer bestaan. Verder heeft de klant het recht om conform artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyrechtelijke bepalingen.
  2. De aansprakelijkheid voor gebruikte voorwerpen van levering, occasions of gebruikte delen gebeurt onder uitsluiting van de garantie tegen materiële manco's.
  3. Kleurafwijkingen van laklagen, kleurgevingen van allerhande delen, kleuren van overkappingen en digitale afdrukken in technisch toelaatbare omvang zijn geen gebreken. In samenhang met de invoering en omzetting van REACH-conforme kleuren en productiemethoden kan geen garantie worden aanvaard voor een kleurgetrouwheid van laklagen, kleurgevingen van allerhande delen, kleuren van overkappingen en digitale afdrukken in vergelijking met reeds uitgeleverde voertuigen.
 6. Juridische manco's
  1. Indien er niets anders is overeengekomen, is Kögel verplicht om de voorwerpen van levering alleen in Duitsland vrij van industriële eigendomsrechten (bijvoorbeeld merken-, patent- en gebruiksmodelrechten), auteursrechten en andere rechten van derden te leveren.
  2. Indien een derde wegens schending van eigendomsrechten gerechtigde aanspraken maakt jegens de klant, is Kögel gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden, gerekend vanaf de aflevering, aansprakelijk conform de volgende voorschriften:
   1. Kögel zal naar eigen goeddunken en op eigen kosten voor de betreffende levering een gebruiksrecht verkrijgen of het voorwerp van levering zo wijzigen of vervangen dat de gerechtigd geldend gemaakte eigendomsrechten niet meer worden geschonden ('Nacherfüllung' – Duits recht op correcte nakoming bij non-conformiteit). Voor zover de correcte nakoming mislukt, heeft de klant recht op de wettelijke terugtrekkings- en verminderingsrechten.
   2. De in paragraaf 6.2.1 vermelde verplichting van Kögel bestaat alleen voor zover de klant Kögel over de door de derde geldend gemaakte aanspraken onmiddellijk schriftelijk informeert, deze een schending niet erkent en alle uitsluitingsmaatregelen en onderhandelingen om tot een vergelijk te komen voorbehouden blijven. Stopt de klant het gebruik van het voorwerp van levering om redenen van schadevermindering of andere belangrijke redenen, dan is hij verplicht de derde erop te wijzen dat het stoppen van het gebruik geen erkenning inhoudt van schending van eigendomsrecht.
  3. Aanspraken van de klant jegens Kögel zijn uitgesloten voor zover de klant schending van eigendomsrecht moet verantwoorden:
   1. De aansprakelijkheid van Kögel jegens de klant is met name uitgesloten voor zover de klant het voorwerp van levering wijzigt, nevenapparaten inbouwt of het voorwerp van levering op apparaten of installaties aansluit en schending van eigendomsrecht hierop berust.
   2. Voor zover door derden aanspraak wordt gemaakt jegens Kögel wegens een schending van eigendomsrecht die op de in paragraaf 6.3.1 genoemde redenen berust, moet de klant Kögel vrijwaren van aansprakelijkheid.
   3. Kögel aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid jegens de klant voor schending van vreemde eigendomsrechten door een voorwerp van levering dat volgens tekeningen, ontwikkelingen, richtlijnen of andere gegevens van de klant is vervaardigd. Evenmin aanvaardt Kögel aansprakelijkheid voor een niet te voorzien gebruik van het voorwerp van levering.
   4. Voor zover door derden aanspraak wordt gemaakt jegens Kögel wegens een schending van eigendomsrecht die op de in paragraaf 6.3.3 genoemde redenen berust, moet de klant Kögel vrijwaren van aansprakelijkheid.
   5. Voor het overige gelden naast de aansprakelijkheid van Kögel conform de paragrafen 6.2. en 6.3 ook de voorschriften van paragraaf 7.
  4. Andere juridische manco's
   1. Voor zover er sprake is van andere juridische manco's, gelden de voorschriften van de paragrafen 6.2 tot 6.3 dienovereenkomstig.
   2. Voor het overige wordt de aansprakelijkheid van Kögel voor andere juridische manco's vastgesteld volgens de voorschriften van paragraaf 7.
  5. Nadere of andere dan de in deze paragraaf en in paragraaf 7 geregelde aanspraken van de klant jegens Kögel en diens bij de levering betrokkenen wegens een juridisch manco zijn uitgesloten.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Ook in geval van schade wegens schending van verplichtingen bij de contractonderhandelingen, onafhankelijk vanuit welke rechtsgrond – in het bijzonder ook voor schade die niet bij het voorwerp van levering zelf is ontstaan – is Kögel alleen aansprakelijk bij opzet, verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, grove nalatigheid van organen of leidinggevende medewerkers, verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid, arglistig verzwijgen van gebreken, garanties van afwezigheid van gebreken of gebreken, voor zover volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG) hiervoor aansprakelijkheid moet worden aanvaard.
  2. Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is Kögel ook bij grove nalatigheid van niet-leidinggevende medewerkers en ook bij lichte nalatigheid aansprakelijk. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst typische, redelijkerwijs te voorziene schade. Er is sprake van wezenlijke contractuele verplichtingen indien de exoneratie van aansprakelijkheid betrekking heeft op een verplichting die überhaupt pas kan worden vervuld door de correcte uitvoering van de overeenkomst en de naleving ervan waarop de klant doorgaans mag vertrouwen.
  3. Uitgesloten is een verdere aansprakelijkheid – vanuit welke rechtsgronden dan ook – in het bijzonder ook voor vergoeding van schade die niet bij het voorwerp van levering is ontstaan.
  4. Kögel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebreken waarvoor garantie uitgesloten is.
  5. Onafhankelijk van de grondslag van aanspraken is Kögel alleen in het kader van de in dit opzicht bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aansprakelijk voor materiële en vermogenschade en ook voor persoonlijk letsel. De dekkingsom bedraagt forfaitair voor persoonlijk letsel en materiële schade 5 miljoen euro.
   Voor zover de verzekeraar prestatievrij is (bijvoorbeeld zelfbehoud, serieschade, jaarmaximalisering, risico-uitsluiting), voorziet Kögel in eigen vervangende prestaties met een maximale grens ter hoogte van het zelfbehoud van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  6. In het geval van een om wettelijke redenen gevraagde of een door Kögel gevraagde vrijwillige service- of terugroepactie is Kögel gerechtigd om de klant te informeren en de klant aan te sporen binnen een vastgelegde termijn een keuring van het voertuig in een door Kögel te benoemen servicewerkplaats te laten uitvoeren. Voor het overige gelden de hiervoor genoemde paragrafen 7.1 tot 7.5.
 8. Verjaring
  1. Voor zover niets anders is overeengekomen, verjaart één jaar na overdracht van de levering of risico-overdracht het recht dat de klant geniet om jegens Kögel aanspraken te maken naar aanleiding van en in samenhang met de levering – vanuit welke rechtsgrond dan ook.
 9. Berekening bij het inruilen van occasions
  1. Bij het inruilen van occasions is de op de dag van de overname vast te stellen waarde doorslaggevend indien er tussen het afsluiten van de overeenkomst en de overname sprake is van een waardevermindering of beschadiging van de occasion.
  2. Indien tijdens onderhandelingen geen overeenstemming kan worden verkregen over de hoogte van de waardevermindering, is Kögel gerechtigd om een DAT-taxatie uit te voeren. Het resultaat van de taxatie wordt als uitgangspunt gebruikt bij de afrekening van de occasion. Daarbij worden de kosten van de taxatie afgetrokken.
  3. Voor zover contractueel is overeengekomen dat een bij Kögel in te ruilen occasion met APK-keuring moet worden overgedragen, is keuring door een andere ambtelijke of ambtelijk toegelaten keuringsinstantie uitgesloten. Tegelijkertijd mag de keuring niet langer dan 14 dagen geleden hebben plaatsgevonden. Alle bij de APK geconstateerde gebreken die volgens het keuringsrapport een herkeuring vereisen van het voertuig, moet de klant voor eigen rekening laten herstellen zonder dat dit invloed heeft op het overeengekomen bedrag van de inruil.
   Het keuringsrapport moet voorafgaand aan de overdracht van het voertuig worden overlegd. Indien de klant deze verplichtingen tot op het overeengekomen moment van overdracht niet naleeft, is Kögel gerechtigd om het herstel van manco's tegen toerekening van de kosten zelf uit te voeren of het inruilen van de occasion te weigeren en het overeengekomen bedrag van de inruil direct op te eisen.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  1. Kögel behoudt zich het eigendom van de levering voor tot de ontvangst van alle betalingen uit de leveringsovereenkomst, inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant, waarop Kögel nu of in de toekomst jegens de klant recht heeft.
  2. Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder bij betalingsverzuim, is Kögel gerechtigd om het eigendomsvoorbehoud te laten gelden en zich terug te trekken uit de overeenkomst.
  3. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud geniet Kögel het recht op bezit van de boorddocumenten (kentekenbewijs Deel II).
  4. Bij terugname van de levering door Kögel is er geen sprake van terugtrekking uit de overeenkomst tenzij Kögel dit uitdrukkelijk en schriftelijk verklaart.
   Bij inbeslagname van de levering door Kögel is er geen sprake van terugtrekking uit de overeenkomst tenzij Kögel dit uitdrukkelijk en schriftelijk verklaart.
   Bij het weer verkopen wordt de opbrengst daarvan – verminderd met passende verkoopkosten – afgetrokken van de verplichtingen van de klant.
  5. De klant is verplicht om de levering zorgvuldig te behandelen; in het bijzonder is hij verplicht om deze op eigen kosten all-risk – voor de nieuwwaarde – te verzekeren.
  6. Bij inbeslagnames of andere ingrepen van derden moet de klant Kögel onmiddellijk schriftelijk informeren, zodat Kögel een klacht conform § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung – ZPO) kan indienen. Indien de derde niet in staat is Kögel de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een klacht conform § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung – ZPO) te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de kosten en het verlies die daaruit resulteren.
  7. De klant is gerechtigd om de levering volgens de regels van het gewone handelsverkeer te verkopen; hij cedeert Kögel echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het totaalbedrag van de factuur (inclusief btw) van de vordering van Kögel die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemer of derde toekomen en wel onafhankelijk van of de levering zonder of na verwerking werd doorverkocht.
  8. De klant blijft – ook na een cessie – gemachtigd om deze vordering te innen.
   De bevoegdheid van Kögel om de vordering zelf te innen, wordt hierdoor niet beïnvloed. Kögel is verplicht om de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde aflossingen ook jegens derden nakomt, niet in betalingsverzuim raakt en in het bijzonder niet wordt onderworpen aan een surseance-, vereffenings- of insolventieprocedure.
  9. Kögel kan eisen dat de besteller de gecedeerde vorderingen en de schuldenaars ervan bekendmaakt, alle voor het innen vereiste gegevens verstrekt, de daarbij horende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) informeert over de cessie.
  10. De verwerking of omvorming van de levering door de klant wordt altijd ten behoeve van Kögel uitgevoerd. Wordt de levering verwerkt met andere, niet aan Kögel toebehorende voorwerpen, dan verwerft Kögel op het moment van verwerking het mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van de levering (totaalbedrag van de factuur, inclusief btw) tot deze van de andere verwerkte voorwerpen.
  11. Van de door verwerking ontstane zaak behoudt Kögel zich het eigendom voor overeenkomstig de hiervoor genoemde regelingen. In zoverre geldt paragraaf 10 naar de geest.
  12. Kögel is verplicht om de onderpanden waarop Kögel recht heeft, op verzoek van de klant in zoverre vrij te geven indien de realiseerbare waarde van het onderpand de veilig te stellen vordering met meer dan 10% overschrijdt; de keuze van het al dan niet vrijgeven van onderpanden berust bij Kögel.
 11. Lease en huurkoop
  1. Indien en voor zover Kögel Trailer een nieuwe koopovereenkomst afsluit met een leasemaatschappij tegen diens voorwaarden in het kader van een lease of een financieringsmaatschappij in het kader van een huurkoop door de klant in verband met een reeds beschikbare koopovereenkomst van een klant en op verzoek van de klant actueel of achteraf heeft toegestemd, geldt het volgende:
  2. De toestemming geldt uitdrukkelijk jegens de klant met het oog op de bestaande koopovereenkomst onder de verschuivende voorwaarde dat de nieuwe koopovereenkomst met de leasinggever/de financieringsmaatschappij tegen diens voorwaarden volledig effectief wordt. Anders blijft de huidige koopovereenkomst tussen de klant en Kögel Trailer tegen ongewijzigde voorwaarden gelden.
   Een stornering van deze oorspronkelijke koopovereenkomst met de klant geschiedt pas wanneer de nieuwe koopovereenkomst met de leasinggever/de financieringsmaatschappij volledig is afgewikkeld en betaald.
  3. Indien en voor zover de leasinggever/de financieringsmaatschappij als voorwaarde voor het opeisen/betalen van de koopsom een door de klant uit te voeren aanbetaling als eerste tranche of de betaling van de belasting over de toegevoegde waarde op de koopsom vooruit aan Kögel Trailer of aan de leasinggever/ de financieringsmaatschappij eist, verplicht de klant zich jegens Kögel Trailer deze betaling onmiddellijk dan wel binnen de wettelijke termijn te voldoen.
  4. Indien en voor zover de leasinggever/de financieringsmaatschappij als voorwaarde voor het opeisen/betalen van de koopsom een door de klant ondertekende verklaring van afname/een protocol van overdracht eist, is de klant jegens Kögel verplicht om deze verklaring/dit protocol onmiddellijk, ten laatste 3 dagen nadat het voertuig is voltooid en de klant het protocol van overdracht/de verklaring van afname heeft ontvangen, te ondertekenen en de andere door de leasemaatschappij geëiste documenten dienovereenkomstig aan de leasinggever en een duplicaat daarvan aan Kögel Trailer te retourneren indien het voorwerp van aankoop geen gebreken vertoont. De klant wordt in de gelegenheid gesteld het voertuig op gebreken te onderzoeken.
  5. Indien de klant zijn verplichting conform paragraaf 1.3 of conform paragraaf 1.4 niet of niet tijdig nakomt of de leasinggever/de financieringsmaatschappij zich terugtrekt om redenen die Kögel Trailer niet hoeft te verantwoorden, geldt het volgende:
   1. Ziet de leasinggever van het in lease nemen af/de financieringsmaatschappij van huurkoop af om redenen die de klant moet verantwoorden, in het bijzonder omdat de klant zijn verplichting conform paragraaf 1.3 of paragraaf 1.4 niet nakomt, dan wordt de oorspronkelijke overeenkomst tussen de klant en Kögel Trailer weer van kracht.
   2. Raakt de klant met zijn verplichting conform paragraaf 1.3 met meer dan 7 dagen in verzuim, dan is hij, evenals de leasinggever, in principe aansprakelijk voor de koopsomvordering.
   3. Het recht van Kögel Trailer om wegens een overtreding conform paragraaf 1.3 bovendien schadevergoeding van de klant te eisen, blijft onaangetast.

C. Voorwaarde voor service- en reparatiecontracten

 1. Toepassingsgebied
  1. Indien Kögel voor de klant op basis van een onderhouds- of reparatiecontract dergelijke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert, gelden in aanvulling op de regelingen onder A. en B. de onder C. weergegeven bepalingen, tenzij het schriftelijke onderhouds- of reparatiecontract hiervan afwijkende regelingen bevat.
 2. Afname
  1. Na beëindiging van de werkzaamheden en na een melding van voltooiing door Kögel vindt er onmiddellijk een afname plaats. De afname vindt plaats op de locatie van de montage.
  2. Van de afname moet een protocol worden opgesteld dat beide partijen moeten ondertekenen.
  3. Indien de klant de overeengekomen afnametermijn niet in acht neemt, geldt de prestatie als afgenomen.
 3. Verantwoordelijkheid van personen
  Kögel aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schuldig gedrag van personen die door de klant zijn afgevaardigd. Dergelijke personen zijn bij de levering betrokkenen van de klant.
 4. Montagefouten
  Bij het optreden van montagefouten waarvoor Kögel verantwoordelijk is, heeft de klant recht op gratis herstelling.
 5. Aansprakelijkheid
  Met betrekking tot de aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsmaatstaf geldt B. paragraaf 7 dienovereenkomstig.
 6. Termijnen en perioden
  1. Indien voor montagewerkzaamheden termijnen bindend worden vastgelegd, beginnen deze pas te lopen indien de klant al zijn verplichtingen tot medewerking heeft vervuld.
  2. Indien termijnen door schuld van Kögel niet worden nageleefd, is de klant verplicht om schriftelijk een passende uiterste termijn te stellen.
  3. Na afloop van deze termijn kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst. Aanspraken op vergoeding van schade door vertraging zijn uitgesloten voor zover deze niet op opzet of grove nalatigheid berusten.
  4. Latere wensen van de klant tot wijziging worden op diens kosten in het kader van het mogelijke en het redelijke uitgevoerd. Ze verlengen de termijnen overeenkomstig de effecten ervan.
 7. Meerwerk
  Meerwerk dat uitgaat boven de verleende opdracht, in het bijzonder voor gewijzigde montage- en servicewerkzaamheden en ook voor andere niet te voorziene moeilijkheden waarvoor de besteller verantwoordelijk is, worden afzonderlijk op basis van de verrichte inspanningen in rekening gebracht.
 8. Betalingsvoorwaarden
  1. Na de afname (zie C. 2.1) is de betaling van de factuur voor prestaties op het gebied van onderhoud, reparatie en montage opeisbaar.
  2. Kögel geniet een retentierecht op het betreffende voertuig tot het moment van ontvangst van de betaling van het volledige factuurbedrag.

D. Het Kögel Telematics-systeem

 1. Algemeen
  1. Het Telematics-systeem registreert en verwerkt gegevens over de betreffende Kögel-trailer, bijvoorbeeld positiebepaling-, rijtijd-, route-, geofencing-, koeling-, aanhanger- en trailer-EBS-gegevens ('trailergegevens'). Voor de positiebepaling worden GPS-satellietsystemen van onafhankelijke derde aanbieders gebruikt.
  2. Het Telematics-systeem bestaat uit een telematicamodule ('Telematics-hardware'), die op het elektronische remsysteem (EBS) in de trailer of op een in de trailer gemonteerd apparaat, zoals een koelaggregaat, wordt aangesloten, alsook speciaal voor het Telematics-systeem ontwikkelde software ('Telematics-software'), waarmee de Telematics-hardware wordt gebruikt.
  3. Na de registratie van de trailergegevens worden de trailergegevens tussentijds opgeslagen op de Telematics-hardware en overgedragen naar het Telematics-webportaal van Kögel ('Kögel-webportaal'). Voor de overdracht van de trailergegevens worden mobiele netwerken van onafhankelijke derde aanbieders gebruikt.
  4. De klant kan vervolgens de geregistreerde trailergegevens opvragen via het Kögel-webportaal. Hiervoor worden de geregistreerde en verzonden trailergegevens op een server verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. De trailergegevens worden met name grafisch bewerkt. Voor de opslag van de trailergegevens worden servers van onafhankelijke derde aanbieders gebruikt.
  5. Aanvullend op de regelingen onder A., B. en C. gelden de onder D. weergegeven bepalingen.
 2. Telematics-systeem
  1. Kögel verkoopt, levert en verhuurt trailers met het Telematics-systeem of het Telematics-systeem als afzonderlijke eenheid voor daaropvolgend gebruik door de klant of een gebruiker ('klant'). Het Telematics-systeem bestaat uit de Telematics-hardware en de voorgeïnstalleerde Telematics-software.
  2. Op de productie, de levering en het verhuur van het Telematics-systeem zijn aanvullend de algemene verkoop- en levervoorwaarden van Kögel van toepassing.
  3. Kögel beoogt dat het Telematics-systeem via mobiele netwerken van derden verbinding kan maken met het Kögel-webportaal om trailergegevens naar het Kögel-webportaal te verzenden.
  4. Alle rechten op de Telematics-hardware en de Telematics-software, zoals auteursrechten, patenten, designs en andere industriële eigendomsrechten, blijven eigendom van Kögel.
 3. Webportaal
  1. Kögel stelt het Kögel-webportaal ter beschikking waarvoor trailergegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.
  2. Kögel zal na sluiting van de overeenkomst een gebruikersprofiel aanmaken voor de klant. Het gebruikersprofiel omvat een gebruikersnaam en een wachtwoord. De klant deelt aan Kögel een contactpersoon als administrator mede ('contactpersoon'). Deze ontvangt van Kögel een wachtwoord en een gebruikersnaam, inclusief administratorrechten. Om veiligheidsredenen dient de contactpersoon het wachtwoord na ontvangst direct te wijzigen.
  3. De contactpersoon kan andere personen de mogelijkheid bieden het webportaal te gebruiken. Hiervoor maakt hij of zij nieuwe toegangsgegevens aan.
  4. De klant dient ervoor te zorgen dat alle bevoegden de toegangsgegevens veilig en zorgvuldig gebruiken en dat onbevoegde derden geen toegang tot deze toegangsgegevens kunnen verkrijgen.
  5. AAlle rechten op het Kögel-webportaal, zoals auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten, blijven eigendom van Kögel.
  6. Kögel ontwikkelt het webportaal naar eigen goeddunken verder, bijvoorbeeld door bestaande functies uit te breiden, nieuwe functies toe te voegen of het Kögel-webportaal te moderniseren. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op verdere ontwikkeling of modernisering van het Kögel-webportaal.
  7. De trailergegevens worden 24 maanden opgeslagen en zijn voor deze periode beschikbaar om te worden opgevraagd via het webportaal. .
 4. Telematics-hardware – verplichtingen van de klant
  1. De klant is niet bevoegd om de Telematics-hardware te openen of aan te passen. Mocht er aanleiding zijn om de Telematics-hardware te openen, bijvoorbeeld om hardwareonderdelen te controleren, dan zal de klant contact opnemen met Kögel of een door Kögel geautoriseerde speciaalzaak. Als de hardware eigenmachtig wordt geopend of aangepast, kan er geen enkele aanspraak op garantie meer worden gemaakt.
  2. De Telematics-hardware bevat een simkaart, die nodig is om de verbinding tussen de Telematics-hardware en de mobiele netwerken van derden tot stand te brengen. De simkaart blijft eigendom van Kögel. De klant mag de simkaart niet voor andere doeleinden dan het correcte gebruik van het Telematics-systeem inzetten. Het is met name verboden voor de klant om de simkaart eruit te halen en in andere apparaten dan de Telematics-hardware te gebruiken.
  3. In geval van beëindiging van de diensten van Kögel door Kögel of de klant wordt de simkaart door Kögel gedeactiveerd.
  4. De klant dient ervoor te zorgen dat de simkaart correct wordt gebruikt. In geval van verlies of oneigenlijk gebruik van de simkaart vrijwaart de klant Kögel van alle schade, kosten, onkosten of geldboetes die Kögel door het verlies of het oneigenlijke gebruik heeft geleden.
 5. Telematics-software, inclusief webportaal – verplichtingen van de klant
  1. De klant mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kögel geen wijzigingen aanbrengen aan de Telematics-software.
  2. Het is met name verboden voor de klant om de Telematics-hardware zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kögel met andere software dan de door Kögel voorgeïnstalleerde of beschikbaar gestelde Telematics-software te gebruiken.
  3. Voor de toegang tot het Kögel-webportaal dient de klant een internetverbinding te hebben en een met het Kögel-webportaal compatibele webbrowser te gebruiken. De kosten die door het aanhouden en gebruik van een internetverbinding ontstaan, bijvoorbeeld internettarieven van de internetprovider, zijn voor rekening van de klant.
 6. Blokkering van het webportaal
  1. Kögel behoudt zich het recht voor de toegang tot het Kögel-webportaal te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is in het kader van onderhoudswerkzaamheden of updates.
  2. Kögel behoudt zich het recht op blokkering van de toegang tot het Kögel-webportaal ook voor in gevallen waarin de klant wezenlijke contractuele verplichtingen niet nakomt. Als wezenlijke contractuele verplichtingen worden beschouwd:
   1. de betalingsverplichtingen van de klant;
   2. de verplichting om het Telematics-systeem, met name de simkaart, alleen voor het voorgeschreven doeleinde te gebruiken;
   3. de verplichting om de Telematics-hardware niet te openen noch de Telematics-software te wijzigen;
 7. Privacybescherming
  1. Voor een normaal gebruik van het Telematics-systeem is vereist dat trailergegevens worden geregistreerd, verzameld, verwerkt en aan Kögel worden verzonden ter verwerking en gebruik. De geregistreerde trailergegevens kunnen persoonsgegevens bevatten overeenkomstig art. 4 Nr. 1 AVG. De klant is zich hiervan bewust en waarborgt over een dienovereenkomstige rechtsgrond te beschikken.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voor de registratie, de vergaring, de verwerking en het gebruik van de trailergegevens alle betrokkenen, bijv. de chauffeur, de ondernemingsraad of de personeels- of medewerkersvertegenwoordiging, conform de wettelijke voorschriften op de hoogte te stellen of alle noodzakelijke toestemmingen in te winnen voor de inbedrijfstelling van het Telematics-systeem.
  3. De klant waarborgt dat de registratie, de vergaring, de verwerking en het gebruik van de trailergegevens in het land waarin het Telematics-systeem moet worden ingezet, toegestaan is en alle wettelijke vereisten worden nageleefd.
  4. Kögel heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de hulp van derden.
  5. De klant gaat ermee akkoord dat Kögel de conform punt 1. geregistreerde, verzamelde en verwerkte trailergegevens zelf in geanonimiseerde vorm gebruikt voor uitsluitend statistische doeleinden.
  6. Op verzoek van de klant stelt Kögel een programmeerinterface ('API') beschikbaar voor het gebruik van de trailergegevens. Het gebruik van de trailergegevens buiten het Kögel Telematics-systeem is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant.
 8. Aansprakelijkheid van Kögel
  1. Voor de registratie van de trailerpositiegegevens is een storingsvrije, permanente verbinding noodzakelijk tussen de Telematics-hardware en de GPS-satellietsystemen van derden. Met name bouwkundige omstandigheden, bijvoorbeeld bruggen of tunnels, aardse verstoringen alsook uitvallen of overbelastingen van de GPS-satellietsystemen van derden, kunnen een verbinding met het betreffende GPS-satellietsysteem beïnvloeden. Kögel is er niet aansprakelijk voor als de GPS-verbinding tussen de Telematics-hardware en de GPS-satellietsystemen van derden plaatselijk en tijdelijk niet beschikbaar is of niet in een toereikende kwaliteit ter beschikking staat. Kögel aanvaardt verder geen aansprakelijkheid inzake de nauwkeurigheid van de geregistreerde positiegegevens.
  2. Voor de overdracht van de trailergegevens naar het Kögel-webportaal is een storingsvrije, permanente verbinding noodzakelijk tussen de Telematics-hardware en de mobiele netwerken van derden. Met name bouwkundige omstandigheden, bijvoorbeeld bruggen of tunnels, aardse verstoringen alsook uitvallen of overbelastingen bij de beheerder van het mobiele netwerk, kunnen een verbinding met de mobiele netwerken beïnvloeden. Ook is een volledige dekking van het mobiele netwerk niet in alle regio's gegarandeerd. Kögel aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake de plaatselijke, tijdelijke en kwalitatief toereikende beschikbaarheid van de mobiele netwerken waarlangs de trailergegevens naar het Kögel-webportaal worden overgebracht.
  3. Afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van de mobiele netwerken kan een overdracht van de trailergegevens aan het Kögel-webportaal worden vertraagd. Kögel is niet aansprakelijk voor vertraagde overdracht of opvraagbaarheid van trailergegevens via het Kögel-webportaal.
  4. Kögel zal alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen doen om ervoor te zorgen dat het Kögel-webportaal bereikbaar is. Kögel is echter niet aansprakelijk voor tijdelijke storingen van het Kögel-webportaal of het Telematics-systeem die noodzakelijk zijn om het webportaal of de prestaties van het Telematics-systeem te verbeteren of uit te breiden (bijvoorbeeld reparaties, onderhoud, updates of uitbreidingen) alsook in gevallen van technische storingen.
  5. Voor het overige is aansprakelijkheid uitgesloten, met name ook voor directe schade en gevolgschade alsook in gevallen van gegevensverlies of beschadiging van gegevens.
  6. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in gevallen (i) waarin Kögel schriftelijk een garantie heeft gegeven of een bepaalde eigenschap schriftelijk heeft bevestigd, (ii) waarin de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG) van toepassing is, (iii) waarin de schade door opzet van Kögel werd veroorzaakt of door grove nalatigheid van organen of leidinggevenden werd veroorzaakt alsook (iv) in gevallen van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.
  7. De aansprakelijkheid voor de Telematics-hardware wordt geregeld in de algemene verkoop- en levervoorwaarden van Kögel.
  8. Kögel is niet aansprakelijk inzake de juistheid en volledigheid van trailergegevens die worden gebruikt voor het bijhouden van rij- en rusttijden voor de belastingdienst.
 9. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  1. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen uitgedrukt in euro. Bij opdrachten in buitenlandse valuta gelden de in de overeenkomst vermelde valutaprijzen.
  2. De prijzen gelden exclusief de alsdan wettelijk geldende belasting over de toegevoegde waarde.
  3. Het in mindering brengen van betalingskorting is niet toegestaan, tenzij de partijen overeenkomen hiervan schriftelijk af te wijken.
  4. Kögel heeft het recht om bij elke aanmaning of termijnstelling vaste aanmaningskosten in rekening te brengen ten bedrage van € 5,00 voor de eerste aanmaning, € 10,00 voor de tweede aanmaning en € 16,00 voor de derde aanmaning.

Stand per 9 mei 2019, Kögel Trailer GmbH

Contact en service
Contact en service

Zoekt u een dealer ter plekke of wilt u direct contact opnemen met een contactpersoon, dan vindt u hier alle belangrijke contacten in een oogopslag.

Occasions
Occasions

De Kögel occasionbeurs. Deze voertuigen gaan nog jaren mee. Topvoertuigen voor aantrekkelijke prijzen.

Naar de mediatheek
Naar de mediatheek

Een document niet gevonden, in de Kögel mediatheek vindt u alle video's, brochures, flyers en nog veel meer.

Deze website gebruikt trackingcookies of trackingsoftware om u onder andere optimaal te laten gebruikmaken van de functionaliteit van onze website en zo te kunnen genieten van een betere online ervaring. Meer informatie over de bij ons gebruikte cookies en webtrackingprocedures en de door u verleende toestemming vindt u in onze verklaring over bescherming van privacy op https://www.koegel.com/nl/gegevensbescherming/. Technisch overbodige cookies of onze trackingsoftware worden echter pas geactiveerd nadat u ons uw toestemming heeft gegeven.