Uw directe verbinding met Kögel
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
verdere contactinformatie

Kögel BeNeLux B.V.
Eckerstraat 20
8263 CB Kampen
Nederlands

Tel.: +31 657 742 995

Kamer van Koophandel: 6969962

Verkoop nieuwe voertuigen
+49 18 05 56 34 35 - 22

Reserveonderdelen
Maa.-Vri.: 7 h - 18 h
+49 18 05 56 35 - 36

Inkoop
+49 18 05 56 35 - 66

Boekhouding
+49 18 05 56 35 - 44

Klantenservice
Maa.-Vri.: 7 h - 18 h
+49 18 05 56 34 35 - 55

Voertuigvrijgave
+49 18 05 56 35 - 77

Voertuiglevering
+49 18 05 56 35 - 33

Inkoopvoorwaarden van de firma Kögel Trailer GmbH
 1. Toepassingsgebied
  1. De inkoopvoorwaarden van Kögel gelden uitsluitend in het handelsverkeer met ondernemingen in de zin van § 14 BGB, rechtspersoonlijkheid hebbende openbare instellingen of privaatrechtelijke activa.
  2. Deze inkoopvoorwaarden gelden voor alle prestaties, alle door Kögel geleverde bestellingen en met Kögel afgesloten overeenkomsten. In het kader van lopende handelsbetrekkingen gelden deze AV eveneens voor toekomstige prestaties, zelfs als ze niet meer uitdrukkelijk worden overeengekomen, voor zover afwijkingen in de overeenkomst niet uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Uitsluitingsclausule
  1. Voor zover niet uitdrukkelijk een andere contractuele overeenkomst is getroffen, gelden uitsluitend de inkoopvoorwaarden van Kögel.Andere regelingen, meer in het bijzonder algemene zakelijke voorwaarden, verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van de leverancier worden geen deel van de overeenkomst, ook niet als Kögel er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. De inkoopvoorwaarden gelden ook bij opdrachten op basis van een serviceovereenkomst of wettige overeenkomsten tot fabricage.
  2. Alle bestellingen gebeuren schriftelijk; het gunnen per fax is toelaatbaar, evenals het gunnen door middel van een e-mailbericht door gemachtigde personen van of uit naam van Kögel. Mondelinge of telefonische bestellingen of overeenkomsten vereisen alsnog de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Kögel; hetzelfde geldt voor alle wijzigingen van en aanvullingen op de bestellingen.
  3. Bij meertalig afgegeven verklaringen worden aard en omvang van de levering in geval van twijfel door de Duitse tekst bepaald.
  4. Als tussen de contractanten een algemeen inkoopovereenkomst bestaat, is de leverancier verplicht om opdrachten/bestellingen van Kögel met inachtneming van deze desbetreffende algemene overeenkomst te accepteren en uit te voeren. Orderbevestigingen mogen in geen geval gewijzigde inkoopprijzen en/of gewijzigde inkoopcondities bevatten. Ook een voorbehoudloze acceptatie van de levering of prestatie verandert daar niets aan.
 3. Sluiten van de overeenkomst, bestanddelen van de overeenkomst
  1. Voor zover door de bestelling van Kögel de overeenkomst nog niet tot stand is gekomen, zijn de inkoopbestellingen vrijblijvend. In dit geval komt de overeenkomst pas tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging van leverancier, welke binnen een periode van 7 dagen na ontvangst van de bestelling moet worden geaccepteerd. Anders is Kögel niet meer gebonden aan de bestelling.
  2. Als de orderbevestiging van de leveranciers afwijkt van de bestelling, moet de leverancier Kögel hier nadrukkelijk op wijzen met een afzonderlijk schrijven. Als deze verwijzing achterwege blijft, geldt het zwijgen door Kögel ook dan niet als toestemming voor de afwijkingen van de bestelling als het geleverde object in ontvangst wordt genomen.
  3. De leverancier is enkel gebonden aan schriftelijke bestellingen, voorzien van een bestelnummer.
  4. Als leveringen of afzonderlijke delen van de levering door exportvoorschriften van overheidswege worden vastgelegd, dan behoort het tot de taak van leverancier om op eigen kosten zorg te dragen voor de vereiste vergunningen.
  5. Door leveranciers overhandigde documenten en verklaringen (bijv. tekeningen, beschrijvingen, gewichtsaanduidingen) zijn bindend en worden bestanddeel van de overeenkomst.
  6. Eventuele eigendom- en auteursrechtelijke exploitatierechten van leveranciers op monsters, tekeningen, documentatie en gelijksoortige informatie worden aan Kögel zonder inperking qua tijdsduur overgedragen en mogen door Kögel in het kader van een ordentelijk verlopend handelsverkeer worden gebruikt en aan derden worden doorgegeven.
  7. Alle ontwerpen, tekeningen, berekeningen en overige documenten worden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van eigendom- en auteursrechten uitsluitend ten behoeve van de uitwerking van een offerte of de afwikkeling van de bestelling overhandigd. Het is niet toegestaan om deze voor derden toegankelijk te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toelating. Na afwikkeling moeten deze aan de firma Kögel Trailer GmbH ongevraagd en volledig worden geretourneerd.
  8. Alle documenten moeten ten overstaan van derden geheim worden gehouden. Dit geldt zowel voor de duur van het aanbod tot de uitvoering, alsmede na de afwikkeling van een eventuele contractuele betrekking tot het tijdstip, waarop de eventueel beschreven productiekennis of bedrijfsgeheimen algemeen bekend worden.
  9. Als de leverancier zich niet houdt aan deze bovengenoemde verplichtingen, is hij jegens de fa. Kögel Trailer GmbH verplicht tot de betaling van een contractuele boete ter hoogte van 10% van de in de bestelling vastgelegde eindprijs, maar minstens ter hoogte van € 5000,–. Hij moet bovendien de firma Kögel Trailer GmbH een eventuele geleden schade volledig vergoeden, waarbij de contractuele boete wordt toegerekend aan deze eis tot schadevergoeding.
  10. Leverancier moet ten laatste bij levering alle voor de levering en voor het contractueel vooropgestelde gebruik vereiste bewijsstukken, zoals testcertificaten, overhandigen. Vermeldingen in testrapporten, conformiteitscertificaten en dergelijke door Kögel verlangde attesten of bevestigingen gelden als overeenkomsten over de kwaliteit. De leverancier is verantwoordelijk om alle wettelijke voorschriften in acht te nemen. Noodzakelijke rapporten, analyses die voor de specificatie of voor de beveiliging dienen, dient de leverancier desgewenst op eigen kosten te leveren. Voor de kwaliteitscontrole gelden de richtlijnen van Kögel voor het kwaliteitssysteem conform DIN EN ISO 9001:2000, waarbij de productverantwoordelijkheid uitsluitend bij de leveranciers ligt. De kwaliteitsgarantie wordt op de basis van dit DIN-voorschrift uitgevoerd. De leverancier is verplicht om zijnerzijds volgens dit voorschrift te handelen. Kögel is gerechtigd op elk gewenst moment de conform DIN noodzakelijke audits – zoals systeemaudits, procedure-audits of gedeeltelijke audits – in de leveringsketen van leveranciers uit te voeren. Toetsingen van het kwaliteitssysteem door Kögel, welke in de firma van leveranciers plaatsvinden, vormen geen bevestiging van de contractuele toestand van het voorwerp van de levering. Kögel behoudt het recht te reclameren over goederen die gebreken vertonen.
 4. Prijzen, betaling en facturatie
  1. De in de bestelling genoemde prijzen zijn vaste prijzen en bindend.
  2. Voor zover niets anders is overeengekomen, worden de prijzen uitgedrukt in euro's. Bij opdrachten in buitenlandse valuta gelden de in de bestelling vermelde valutaprijzen.
  3. Als een afwijkende schriftelijke overeenkomst ontbreekt, gelden de prijzen altijd inclusief verpakking, verlading, levering, verzekering, douanekosten (DPP conform Incoterms 2000) en omzetbelasting volgens het wettelijk bepaalde tarief. Voor het retourneren van verpakkingen zijn speciale afspraken vereist.
  4. Facturen mogen niet bij de zending worden ingesloten, maar moeten - voor iedere bestelling afzonderlijk - na de levering in tweevoud – eventueel onder indicatie van de omzetbelasting en onder vermelding van het opdrachtnummer – worden aangeboden. De rekeningen moeten voldoen aan de bepalingen, zoals vermeld in § 14 UStG.
  5. Voor zover niets anders is overeengekomen, geschiedt betaling aan het einde van de maand, volgende op de maand van facturatie en op de ontvangst van de voorwerpen van de levering onder aftrek van 3% voor prompte betaling of twee maanden na het verstrijken van voornoemde maand netto per overschrijving. Bij acceptatie van een eerdere levering of prestatieverrichting wordt de betaaltermijn pas gerekend vanaf de oorspronkelijk overeengekomen datum van levering.
  6. Betalingen betekenen geen contractuele acceptatie van de levering of prestatie.
  7. Bij een gebrekkige prestatie is Kögel gerechtigd de betaling uit te stellen tot het moment van ordentelijke levering, zonder dat daarbij eventuele verleende kortingen of andere betaalvoorwaarden vervallen.
  8. Het vergoeden/betalen voor offertes, het opstellen van offertes of kostenramingen is niet overeengekomen en behoeft niet te worden gehonoreerd.
 5. Levertermijnen
  1. De in de bestelling vermelde momenten van, en afspraken over, de levering zijn voor leveranciers bindend.
  2. Als de leverancier de overeengekomen termijnen en afspraken voor de levering overschrijdt, staat het Kögel vrij om uitvoering van de overeenkomst te eisen of de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding wegens verzuim te eisen. De indiening van andere claims wordt hierdoor niet beïnvloed. Kögel is in het geval van verzuim qua levering in het bijzonder ertoe gerechtigd om schadevergoeding wegens verzuim te eisen, van derden vervangende goederen te betrekken en de in gebreke blijvende leveranciers eventuele prijsverschillen in rekening te brengen. De leverancier moet alle door de te late levering veroorzaakte meerkosten voor transporten, vergoedingen en onkosten dragen.
  3. In geval van vertraging is Kögel ook gerechtigd om een forfaitaire vertragingsschade te eisen ten bedrage van 0,15% van de waarde (bruto) van de levering per dag, echter niet meer dan 5% van de totale waarde (bruto) van de levering. Verdergaande wettelijke claims worden hierdoor niet beïnvloed. De leverancier heeft het recht Kögel te bewijzen dat door de vertraging geen of een aanzienlijk geringere schade werd geleden. Het forfaitaire bedrag wordt dan dienovereenkomstig verlaagd.
  4. Omstandigheden die de naleving van de overeengekomen levertermijnen in gevaar brengen, moeten dadelijk schriftelijk aan Kögel worden doorgegeven. Het recht van Kögel om wettelijke of contractuele claims te laten gelden, blijft intact.
  5. Oorzaken of gebeurtenissen die tot een opschorting of inperking van de bedrijfsactiviteiten leiden, allerhande bedrijfsstoringen, het uitbreken van oorlog of ambtelijke verordeningen door middel van wetten, beschikkingen en dergelijke, voorvallen van overmacht, stakingen en blokkades, geven Kögel het recht het vervullen van de geaccepteerde verplichtingen tot het afnemen op te schorten of volledig danwel gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden. Hieraan kunnen geen claims voor schadevergoeding worden ontleend.
 6. Levering, risico-overdracht, plaats van nakoming, inontvangstneming
  1. Alle leveringen vereisen tijdige afstemming met Kögel.
  2. De leverancier is verplicht om elke zending te melden volgens de per geval overeengekomen wijze van overdracht (bijv. online met barcode). Het berichten van verzending moet 10 kalenderdagen vóór aankomst worden verzonden, zodat deze Kögel vóór de ontvangst van de zending bereiken. De omvang van de levering moet uit de verzenddocumenten voldoende duidelijk blijken; dienovereenkomstig zijn nauwkeurige omschrijvingen van het voorwerp van de levering, de hoeveelheid (aantal stuks, maten, gewichten, en dergelijke) evenals informatie over verzenddatum en bestelnummers vereist.
  3. Deelleveringen en partiële prestaties zijn niet toegestaan, tenzij iets anders werd overeengekomen.
  4. Plaats van nakoming van de overeenkomst is de vestiging van Kögel in Burtenbach.
  5. Bij elke levering moet het bestelnummer worden vermeld op vrachtbrieven, verpakkingsbundels, stickers en dergelijke. Bij verzendformulieren, afleverbonnen en facturen moeten bestelnummer en -datum worden vermeld.
  6. Het risico met betrekking tot het verval en de achteruitgang van de goederen gaat pas naar Kögel over, zodra Kögel de geleverde voorwerpen in ontvangst heeft genomen. voor zover deze goederen zullen worden afgenomen, is dit voor de risico-overdracht doorslaggevend. Als de levering bij een door Kögel bepaalde ontvanger moet plaatsvinden, gaat het risico over op het moment van fysieke overdracht van het voorwerp.
  7. Afwijkingen van hoeveelheden vereisen de uitdrukkelijke instemming van Kögel.
  8. Kögel is niet verplicht om niet-bestelde meerleveringen of -prestaties, minderleveringen of -prestaties, gebrekkige of andere dan de overeengekomen goederen of niet overeengekomen deelleveringen of partiële prestaties te accepteren. In geval van volgens lid 6.6 toelaatbare minderleveringen in de zin van § 377 HGB vindt een overeenkomstige vermindering van de prijs plaats in verhouding tot de kleinere hoeveelheid van de bestelde goederen.
 7. Manco's, onderzoek en garantie
  1. § 377 HGB wordt afgedongen, voor zover het manco niet duidelijk is.
  2. Voor het overige is Kögel alleen conform de hierna volgende regeling verplicht de goederen direct te onderzoeken en bij gebreken onmiddellijk te reclameren.
  3. Kögel zal de goederen door middel van een oordeelvormende steekproefprocedure (toetsing van minstens 10% van de geleverde goederen) op afwijkingen qua kwaliteit en kwantiteit onderzoeken. Elke reclamatie is in elk situatie tijdig, als die binnen een termijn van 14 werkdagen - nadat Kögel de goederen in direct eigendom heeft genomen - bij de leverancier wordt bezorgd.
  4. Worden de goederen door leverancier contractueel rechtstreeks aan een derde partij geleverd, dan is de reclamatie tijdig als deze binnen een termijn van 21 dagen bij de leveranciers wordt bezorgd.
  5. De leverancier vrijwaart Kögel in het kader van de contractuele en wettelijke regelingen.
  6. Door Kögel terecht gereclameerde goederen worden onder toerekening van vrachtkosten voor risico van de leveranciers geretourneerd. Vervangende leveringen moeten daarom tegen nieuwe berekening, maar zonder bijkomende vrachtkosten, onder de aantekening "Vervangende levering" onder vermelding van de voorafgaande gereclameerde bestelling plaatsvinden.
  7. De leverancier garandeert dat de door hem geleverde voorwerpen vrij van rechten van derden zijn en er onbeperkt over kan worden beschikt. Als derden jegens Kögel een claim indienen wegens inbreuk op beschermde rechten in het handelsverkeer (merken-, auteurs- of octrooirechten) of eigendomsrechten danwel andere rechten op basis van de door leverancier geleverde voorwerpen, moet de leverancier Kögel vrijwaren tegen de hieruit resulterende aansprakelijkheidstelling inclusief de kosten van verdediging.
  8. De leverancier is verplicht om aan Kögel alle inspanningen te vergoeden die uit of in samenhang met alle door Kögel uitgevoerde terugroepacties ontstaan, tenzij het terugroepen niet werd veroorzaakt door de levering van de leveranciers. In geval van medeveroorzaking moet de leverancier in overeenstemming met zijn aansprakelijkheidsaandeel bijdragen aan de inspanningen. De in dit opzicht te vergoeden kosten omvatten ook de aangetoonde bedrijfsinterne eigen kosten van Kögel. Kögel zal de leveranciers in kwestie – voor zover mogelijk en redelijk – informeren over de inhoud en de omvang van de uit te voeren terugroepmaatregelen om hen de gelegenheid te bieden een standpunt in te nemen.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. Kögel accepteert geen verlengd of uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Een simpel eigendomsvoorbehoud wordt uitsluitend in zoverre geaccepteerd, als Kögel gerechtigd blijft om de geleverde goederen in het kader van een ordentelijk handelsbedrijf te verkopen, te vermengen en te verwerken.
  2. Kögel maakt een eigendomsvoorbehoud bij alle door Kögel geleverde voorwerpen en beschikbaar gestelde delen. Verwerkingen of vermengingen bij de leveranciers worden voor Kögel uitgevoerd. Als de door Kögel geleverde goederen met eigendomsvoorbehoud worden verwerkt met niet tot het eigendom van Kögel behorende voorwerpen, dan wordt Kögel mede-eigenaar van de nieuwe voorwerpen in verhouding van de waarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud tot de andere verwerkte voorwerpen. Voor de waardeberekening is het tijdstip van de verwerking doorslaggevend.
 9. Auteursrecht, geheimhouding
  1. Modellen, monsterwerktuigen, tekeningen, dia's en dergelijke, welke Kögel ter beschikking stelt aan de leveranciers voor de uitvoering van de overeenkomst, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven en uitsluitend worden gebruikt voor het project dat voorwerp van de overeenkomst vormt. Hetzelfde geldt voor de met behulp van deze fabricagemiddelen vervaardigde voorwerpen. Dit geldt eveneens voor voorwerpen die de leverancier ontwikkelt of doorontwikkelt op aanwijzing van Kögel of met medewerking van Kögel.
  2. De in de relatie tussen de leverancier en Kögel verkregen kennis – in het bijzonder technische eigenschappen, prijzen, informatie over productontwikkelingen – mogen niet aan derden worden doorgegeven en moeten geheim worden gehouden, voor zover deze niet algemeen bekend of rechtmatig door derden zijn verworven. De leverancier moet met toeleveranciers een overeenkomstige geheimhoudingsverplichting afsluiten en dit desgewenst aan Kögel kunnen aantonen. Hetzelfde geldt als de leverancier bij een exclusieve overeenkomst met Kögel op zijn kosten de in deze alinea genoemde apparaten en voorwerpen heeft ontwikkeld.
  3. De in paragraaf 9.1 vermelde voorwerpen en eventuele eenmalige gebruikersrechten moeten na uitvoering van de overeenkomst aan Kögel worden teruggegeven.
  4. Als de leverancier inbreuk op voornoemde verplichtingen maakt, is hij jegens de firma Kögel Trailer GmbH verplicht om een contractuele boete te betalen ter hoogte van 10% van de in de bestelling vastgelegde eindprijs, maar minimaal ter hoogte van € 5000,-. Hij moet bovendien de firma Kögel Trailer GmbH een eventuele geleden schade volledig vergoeden, waarbij de contractuele boete wordt toegerekend aan deze eis tot schadevergoeding.
 10. Verjaring
  1. De garantieclaims van Kögel – ongeacht vanwege welke rechtsbasis – verjaren binnen een termijn van 30 maanden na de datum van aflevering van het voorwerp van de levering. Paragraaf 6.5 alinea 2 geldt overeenkomstig.
  2. Voor binnen de verjaringstermijn in het kader van de garantie gerepareerde of nieuw geleverde onderdelen begint de verjaringstermijn volgens paragraaf 10.1 opnieuw op het tijdstip, waarop de leverancier de nalevering volledig heeft verricht.
 11. Afstand en verpanding
  De overdracht – in het bijzonder het doen van afstand of het verpanden – van rechten en plichten van leverancier uit deze overeenkomst aan derden behoeft de voorafgaande toestemming door Kögel alvorens in werking te kunnen treden.
 12. Reserveonderdelen
  1. De leverancier is verplicht om reserveonderdelen voor de duur van het vermoedelijke technisch gebruik, ten minste echter 10 jaar na de levering tegen passende voorwaarden te leveren.
  2. Als de leverancier de productie van reserveonderdelen staakt, is hij verplicht om Kögel hierover te informeren en hem gelegenheid te bieden een laatste bestelling te plaatsen.
 13. Overige
  1. Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij de medewerker van Kögel gemachtigd is de aanvulling of wijziging overeen te komen.
  2. Kögel slaat persoonsgegevens op met inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen.
  3. De leverancier beschikt niet over het recht van retentie of schuldvereffening, tenzij de tegeneis waarop het retentie- en schuldvereffeningsrecht is gebaseerd, rechtsgeldig is of door Kögel wordt erkend.
  4. Mochten afzonderlijke bepalingen van onze bedrijfsvoorwaarden ongeldig zijn, dan worden de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed.
  5. De exclusieve en door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst resulterende geschillen, is de rechtbank van Augsburg.
  6. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluiting van het UN-kooprecht.
  7. De Duitse taal geldt als erkende ambtstaal van de EG, zowel als verdragstaal als bij de interpretatie van teksten in alle documenten.

Stand per februari 2010, Kögel Trailer GmbH

Contact en service
Contact en service

Zoekt u een dealer ter plekke of wilt u direct contact opnemen met een contactpersoon, dan vindt u hier alle belangrijke contacten in een oogopslag.

Occasions
Occasions

De Kögel occasionbeurs. Deze voertuigen gaan nog jaren mee. Topvoertuigen voor aantrekkelijke prijzen.

Naar de mediatheek
Naar de mediatheek

Een document niet gevonden, in de Kögel mediatheek vindt u alle video's, brochures, flyers en nog veel meer.

Deze website gebruikt trackingcookies of trackingsoftware om u onder andere optimaal te laten gebruikmaken van de functionaliteit van onze website en zo te kunnen genieten van een betere online ervaring. Meer informatie over de bij ons gebruikte cookies en webtrackingprocedures en de door u verleende toestemming vindt u in onze verklaring over bescherming van privacy op https://www.koegel.com/nl/gegevensbescherming/. Technisch overbodige cookies of onze trackingsoftware worden echter pas geactiveerd nadat u ons uw toestemming heeft gegeven.