Twoje bezpośrednie połączenie
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
Inne informacje kontaktowe

Adres

Am Kögel-Werk 1
89349 Burtenbach
Germany

Kögel - Twój partner w Polsce

Eurotrailer Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43A
10-410 Olsztyn

tel.: +48 89 539 73 71
kom.:+48 662 241 590
fax:+48 89 533 68 56
koegel(at)eurotrailer.pl

Warunki zakupu firmy Kögel Trailer GmbH
 1. Zakres zastosowania
  1. Warunki zakupu firmy Kögel obowiązują wyłącznie w obrocie handlowym z przedsiębiorstwami w rozumieniu § 14 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego], osobami prawnymi prawa publicznego oraz jednostkami wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego.
  2. Niniejsze warunki zakupu obowiązują dla wszelkich usług, wszelkich zamówień złożonych przez Kögel i umów zawartych z Kögel. W ramach trwających stosunków handlowych niniejsze warunki obowiązują również dla przyszłych świadczeń, nawet jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione, o ile nie uzgodniono ich wyraźnie i w formie pisemnej w umowie.
 2. Wyłączenie innych postanowień
  1. O ile wyraźnie nie poczyniono innych uzgodnień umownych, obowiązują wyłącznie warunki zakupu Kögel. Inne regulacje, w szczególności ogólne warunki handlowe, zakupu lub dostaw dostawcy nie są częścią umowy, również wówczas, gdy Kögel im się wyraźnie nie sprzeciwił. Warunki zakupu obowiązują również dla wszelkich zleceń na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło wobec zleceniobiorców i wykonawców.
  2. Wszystkie zamówienia składane są pisemnie; udzielenie zamówienia przez telefaks jest dopuszczalne, podobnie jak przez e-mail przez autoryzowany personel na stronach Kögel. Ustne lub zdalne zamówienia lub uzgodnienia wymagają wyraźnego, późniejszego potwierdzenia przez Kögel w formie pisemnej; to samo obowiązuje dla wszelkich zmian i uzupełnień w zamówieniach.
  3. W przypadku oświadczeń składanych w wielu językach rodzaj i zakres dostawy w przypadkach wątpliwych określa tekst niemiecki.
  4. Jeśli pomiędzy stronami umowy istnieje umowa ramowa, dostawca jest zobowiązany do przyjmowania i wykonywania zleceń/zamówień od Kögel z uwzględnieniem umowy ramowej. Potwierdzenia zleceń nie mogą zawierać zmienionych w jakikolwiek sposób cen zakupu i/lub zmienionych warunków zakupu. Nie zmienia tego również przyjęcie dostawy lub usługi bez zastrzeżeń.
 3. Zawarcie umowy, części umowy
  1. O ile umowa nie dochodzi do skutku poprzez zamówienie Kögel, zamówienia zakupowe nie są wiążące. W takim wypadku umowa dochodzi do skutku dopiero po pisemnym potwierdzeniu zlecenia dostawcy, które następuje w ciągu 7 dni od wpływu zamówienia. W innym wypadku Kögel nie jest związany zamówieniem.
  2. Jeśli potwierdzenie zlecenia dostawcy odbiega od zamówienia, dostawca musi na to wskazać Kögel wyraźnie w osobnym piśmie. Jeśli wskazanie to nie nastąpi, milczenie Kögel nie obowiązuje jako zgoda na odchylenia o zamówienia, jeżeli przedmiot dostawy zostanie odebrany.
  3. Tylko pisemne i opatrzone numerem zamówienia są wiążące dla dostawcy.
  4. Jeśli dostawy lub poszczególne części dostaw są ujęte w krajowych przepisach eksportowych, to po stronie dostawcy leży pozyskanie wymaganych pozwoleń na jego koszt.
  5. Dokumenty i informacje przekazane przez dostawcę (np. rysunki, opisy, dane wagowe) są wiążące i stają się częścią umowy.
  6. Ewentualne prawa użytkowania dotyczące własności lub praw autorskich dostawcy do wzorów, rysunków, dokumentacji i podobnych informacji są przyznawane Kögel w sposób nieograniczony i mogą być wykorzystywane oraz przekazywane przez Kögel osobom trzecim w ramach regularnego wykonywania działalności.
  7. Wszelkie projekty, rysunki, obliczenia i inne dokumenty są wydawane wyłącznie przy wyraźnym zastrzeżeniu własności lub praw autorskich i tylko do celów opracowania oferty lub realizacji zamówienia. Przekazywanie ich osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody jest zabronione. Po realizacji należy je bez żądania i w komplecie zwrócić firmie Kögel Trailer GmbH.
  8. Wszelkie dokumenty należy utrzymywać w tajemnicy wobec osób trzecich. Obowiązuje to zarówno w okresie od oferty do wykonania, jak również po rozwiązaniu ewentualnego stosunku umownego do momentu, w którym pozyskana wiedza w odniesieniu do produkcji lub tajemnice przedsiębiorstwa staną się powszechnie znane.
  9. Jeśli dostawca naruszy jedno z powyższych zobowiązań, to będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz firmy Kögel Trailer GmbH kary umownej w wysokości 10% ceny końcowej ustalonej w zamówieniu, jednak nie mniej niż 5000,- €. Ponadto całkowicie pokryje szkody firmy Kögel Trailer GmbH, przy czym kara umowna jest doliczana do roszczenia odszkodowawczego.
  10. Dostawca przedstawi najpóźniej przy dostawie wszelkie wymagane dla dostawy i użytkowania świadectwa zgodnie z umową, jak np. certyfikaty badań. Informacje w certyfikatach badań, świadectwach pochodzenia i innych zaświadczeniach lub potwierdzeniach wymaganych przez Kögel obowiązują jako uzgodnienia dotyczące cech i właściwości. Dostawca odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów ustawowych. Konieczne ekspertyzy, analizy, które służą specyfikacji lub zabezpieczeniu, dostawca przedłoży na żądanie na własny koszt. Dla badań jakościowych obowiązują wytyczne Kögel dla jakości wg DIN EN ISO 9001:2000, przy czym odpowiedzialność za produkt leży wyłącznie po stronie dostawcy. Zapewnienie jakości realizowane jest na podstawie norm DIN. Dostawca jest zobowiązany do postępowania ze swojej strony zgodnie z tymi normami. Kögel jest uprawniony do przeprowadzenia w każdym czasie koniecznych audytów wg norm DIN — jak audyty systemowe, procesowe lub części — w zakładzie dostawcy. Kontrole jakości przez Kögel, które są przeprowadzane w zakładzie dostawcy, nie stanowią potwierdzenia stanu przedmiotu dostawy zgodnego z umową. Kögel zastrzega sobie prawo do zareklamowania wadliwych towarów.
 4. Ceny, płatność i faktura
  1. Ceny wymienione w zamówieniu są cenami stałymi i są wiążące.
  2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, ceny podawane są w euro. W przypadku zleceń w walucie obcej obowiązują kursy walut podane w zamówieniu.
  3. W przypadku braku innych uzgodnień obowiązują ceny zawsze włącznie z opakowaniem, załadunkiem, dostawą, ubezpieczeniem, cłem (DDP wg Incoterms 2000) i podatkiem VAT w ustawowej wysokości. Zwrot opakowań wymaga osobnego uzgodnienia.
  4. Faktur nie należy dołączać do wysyłki, lecz przesyłać osobno dla każdego zamówienia po dostawie w dwóch egzemplarzach — ew. z wykazaniem podatku VAT z podaniem numeru zlecenia. Faktury muszą spełniać wymogi § 14 UStG [niemieckiej ustawy o podatku obrotowym].
  5. Jeśli nie uzgodniono inaczej, płatność następuje na koniec miesiąca po miesiącu wystawienia faktury i wpływu przedmiotów zamówienia z uwzględnieniem skonta 3% lub dwa miesiące po zakończeniu wymienionego miesiąca netto przelewem. Również w przypadku przyjęcia wcześniejszej dostawy lub usługi okres płatności biegnie dopiero od pierwotnie uzgodnionego terminu.
  6. Płatności nie oznaczają uznania dostawy lub usługi za zgodną z umową.
  7. W przypadku wadliwej usługi Kögel ma prawo do wstrzymania płatności do momentu jej prawidłowego wykonania, bez udzielania rabatów, skonta lub innych obniżek płatności.
  8. Nie uzgadnia się wynagrodzenia/płatności za oferty, sporządzenie oferty lub kosztorysu i nie będą one wypłacane.
 5. Terminy dostaw
  1. Okresy i terminy dostaw podane w zamówieniu są dla dostawcy wiążące.
  2. Jeśli dostawca przekroczy uzgodnione okresy i terminy dostaw, Kögel może zażądać wykonania umowy lub odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania z powodu jej niewykonania. Dochodzenie dalszych roszczeń pozostaje przy tym nienaruszone. Kögel ma w przypadku opóźnienia w dostawie prawo do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania, pozyskania od strony trzeciej zastępstwa i obciążenia dostawcy ewentualnymi różnicami cenowymi. Wszelkie zwiększone koszty z tytułu opóźnionej wysyłki za przewóz, opłaty i diety ponosi dostawca.
  3. W przypadku opóźnienia Kögel jest również uprawniony do zażądania zryczałtowanego odszkodowania za opóźnienie w wysokości 0,15% wartości dostawy (brutto) za każdy dzień, jednak nie więcej niż 5% całkowitej wartości dostawy (brutto). Dalej idące roszczenia ustawowe pozostają nienaruszone. Dostawca ma prawo wykazać Kögel, że wskutek opóźnienia powstała istotnie niższa szkoda lub nie powstały żadne szkody. Ryczałt obniża się wówczas odpowiednio.
  4. O okolicznościach, które zagrażają dotrzymaniu uzgodnionych terminów dostaw, należy bezzwłocznie poinformować Kögel w formie pisemnej. Prawo Kögel do dochodzenia roszczeń ustawowych lub umownych pozostaje nienaruszone.
  5. Przyczyny i zdarzenia, które prowadzą do zawieszenia lub ograniczenia działalności, awarie wszelkiego rodzaju, wybuch wojny lub rozporządzenia władz realizowane poprzez ustawy, dyspozycje i podobne, przypadki siły wyższej, strajki i blokady uprawniają Kögel do przesunięcia zobowiązania odbioru w czasie lub do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. Nie można z tego tytułu wyprowadzać roszczeń odszkodowawczych.
 6. Dostawa, przeniesienie ryzyka, miejsce wypełnienia, odbiór
  1. Wszystkie dostawy wymagają uzgodnienia na czas z Kögel.
  2. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania o każdej wysyłce w uzgodniony sposób (np. online za pomocą kodu kreskowego). Informacja o wysyłce powinna być wysłana 10 dni kalendarzowych przed wpływem, żeby dotarła do Kögel przed wysyłką. Zakres dostawy musi jasno wynikać z informacji o wysyłce; zgodnie z tym wymagane są jasne oznaczenia przedmiotu wysyłki, ilości (ilość sztuk, wymiary, masa itd.) oraz informacje o danych wysyłki i numerach zamówienia.
  3. Dostawy i usługi częściowe są niedopuszczalne, chyba że uzgodniono inaczej.
  4. Miejscem wypełnienia jest siedziba Kögel w Burtenbach.
  5. Na każdej dostawie należy podać numer zamówienia na liście przewozowym, odcinkach opakowań, naklejkach itp. Przy informacji o wysyłce, dowodach dostawy i fakturach należy podawać numer zamówienia i datę.
  6. Ryzyko utraty lub pogorszenia towaru przechodzi na Kögel dopiero wówczas, gdy Kögel przejmuje przedmioty dostawy bezpośrednio w swoje posiadanie. Jeśli ma nastąpić przyjęcie, jest ono decydujące dla przeniesienia ryzyka. Jeśli dostawa nastąpi do określonego przez Kögel odbiorcy, ryzyko przechodzi wraz z fizycznym przekazaniem przedmiotu.
  7. Różnice ilościowe wymagają wyraźnej zgody Kögel.
  8. Kögel nie jest zobowiązany do przyjmowania dostaw i usług dodatkowych, których nie zamawiał, dostaw i usług w pomniejszonej ilości, wadliwych lub innych niż uzgodnione, lub nieuzgodnionych dostaw i usług częściowych. W przypadku zatwierdzonych zgodnie z punktem 6.6 dostaw pomniejszonych w rozumieniu § 377 HGB [niemieckiego kodeksu handlowego] nastąpi odpowiednia redukcja ceny w proporcji ilości zamówionego towaru do pomniejszonej ilości.
 7. Wady, badania i gwarancja
  1. Wyłącza się § 377 HGB [niemieckiego kodeksu handlowego], jeżeli wada nie jest oczywista.
  2. W pozostałych przypadkach Kögel jest zobowiązany do natychmiastowego zbadania towaru i bezzwłocznego zareklamowania tylko zgodnie z poniższymi regulacjami.
  3. Kögel sprawdzi towar metodą wyrywkową w dostatecznym wymiarze (badanie co najmniej 10% przyjętych towarów) pod względem jakości i różnic w jakości. Reklamacja jest uznawana za złożoną na czas, jeżeli wpłynie do dostawcy w terminie 14 dni roboczych po przejęciu przez Kögel towaru w posiadanie.
  4. Jeśli towar będzie zgodnie z umową dostarczony przez dostawcę do strony trzeciej, reklamacja obowiązuje jako złożona na czas, jeśli wpłynie do dostawcy w okresie 21 dni.
  5. Dostawca udziela Kögel gwarancji w ramach regulacji umownych i ustawowych.
  6. Towary zareklamowane w sposób uprawniony przez Kögel zostaną odesłane za rozliczeniem kosztów przewozu na ryzyko dostawcy. Dostawy zastępcze następują za ponownym rozliczeniem, jednak bez dodatkowych kosztów transportu, z adnotacją „dostawa zastępcza” z podaniem zareklamowanego zamówienia.
  7. Dostawca gwarantuje, że przedmioty dostaw są wolne od praw osób trzecich i dysponuje nimi w sposób nieograniczony. Jeśli w stosunku do Kögel zostaną wysunięte roszczenia osób trzecich z powodu naruszenia intelektualnej ochrony prawnej (praw do marki, autorskich, patentowych) lub praw własności, lub innych praw na podstawie dostarczonych przez dostawcę przedmiotów, dostawca zwolni Kögel z wynikających z tego obciążeń włącznie z kosztami reprezentacji.
  8. Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Kögel wszelkich nakładów, które wynikają z lub w związku z przeprowadzonymi przez Kögel akcjami wycofania, chyba że wycofanie nie zostało spowodowane przez dostawę dostawcy. W przypadku przyczynienia się do wad związanych z akcją wycofania, dostawca ponosi udział odpowiednio do swojego udziału w odpowiedzialności w nakładach. Podlegający wyrównaniu nakład obejmuje również wykazane, wewnętrzne nakłady własne Kögel. Kögel poinformuje dostawcę o treści i zakresie przeprowadzanych akcji wycofania w takim zakresie, jak to możliwe, i stworzy dla niego okazję do zajęcia stanowiska.
 8. Zastrzeżenie własności
  1. Kögel nie uznaje przedłużonych lub rozszerzonych zastrzeżeń własności. Proste zastrzeżenie własności zostanie uznane tylko w takim zakresie, w jakim dostarczony towar będzie sprzedawany, mieszany lub poddawany obróbce w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa.
  2. Kögel zastrzega sobie prawo własności wszystkich przedmiotów dostarczonych przez Kögel i udostępnionych części. Obróbka lub wymieszanie u dostawcy są przeprowadzane na rzecz Kögel. Jeśli dostarczony towar zastrzeżony Kögel zostanie przetworzony wraz z przedmiotami, które nie stanowią własności Kögel, to Kögel uzyskuje współwłasność nowych przedmiotów w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do innych przetworzonych przedmiotów. Dla obliczenia wartości miarodajny jest moment przetworzenia.
 9. Prawa autorskie, poufność
  1. Modele, narzędzia wzorcowe, rysunki, slajdy itp., które Kögel udostępnia dostawcy w celu wykonania umowy, nie mogą być przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody i mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów projektu będącego przedmiotem umowy. To samo obowiązuje dla przedmiotów wyprodukowanych za pomocą tych środków. Obowiązuje to również dla przedmiotów, które dostawca zaprojektował lub rozwinął w oparciu o dane Kögel lub przy udziale Kögel.
  2. Wiedza pozyskana w związku ze współpracą pomiędzy dostawcą a Kögel – w szczególności o technicznych właściwościach, cenach, informacjach o projektach produktowych – nie może być przekazywana stronom trzecim i musi być utrzymywana w tajemnicy, dopóki nie stanie się ogólnodostępna lub strony trzecie nie zdobędą jej zgodnie z prawem. Dostawca zawiera z poddostawcami odpowiednią umowę o zachowaniu tajemnicy i przedkłada ją Kögel na żądanie. To samo obowiązuje, jeżeli dostawca opracował w ramach umowy na wyłączność z Kögel na własny koszt wymienione w tym punkcie urządzenia lub przedmioty.
  3. Po wykonaniu umowy przedmioty wymienione w punkcie 9.1 należy zwrócić Kögel i przenieść wraz z nimi ewentualne prawa użytkowania.
  4. Jeśli dostawca naruszy powyższe zobowiązania, to zapłaci firmie Kögel Trailer GmbH karę umowną w wysokości 10% ceny końcowej uzgodnionej w zamówieniu, co najmniej jednak 5000,– €. Ponadto całkowicie pokryje szkody firmy Kögel Trailer GmbH, przy czym kara umowna jest doliczana do roszczenia odszkodowawczego.
 10. Przedawnienie
  1. Roszczenia gwarancyjne Kögel — bez względu na ich podstawę prawną — przedawniają się w ciągu 30 miesięcy od dostarczenia przedmiotu dostawy. Punkt 6.5 zdanie 2 obowiązuje odpowiednio.
  2. Dla części naprawionych lub nowo dostarczonych w okresie przedawnienia w toku gwarancji okres przedawnienia zgodnie z punktem 10.1 liczony jest od nowa od momentu, w którym dostawca całkowicie wywiązał się z realizacji.
 11. Odstąpienie i zastaw
  Przeniesienie — w szczególności odstąpienie lub zastaw — praw i obowiązków dostawcy z niniejszej umowy na stronę trzecią wymaga dla swojej skuteczności uprzedniej pisemnej zgody Kögel.
 12. Części zamienne
  1. Dostawca jest zobowiązany do dostaw części zamiennych przez okres przewidywalnego technicznie użytkowania, jednak nie krócej niż przez 10 lat od dostawy na odpowiednich warunkach.
  2. Jeśli dostawca zawiesza produkcję części zamiennych, to jest on zobowiązany do poinformowania o tym Kögel i umożliwienia złożenia ostatniego zamówienia.
 13. Pozostałe
  1. Uzupełnienia lub zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, chyba że pracownik Kögel jest umocowany do dokonywania uzupełnień lub zmian.
  2. Dane osobowe są przechowywane przez Kögel z uwzględnieniem przepisów ustawowych.
  3. Prawo zatrzymania lub wyrównania nie przysługują dostawcy, chyba że roszczenie wzajemne, na którym opierają się te prawa, zostało prawomocnie stwierdzone i uznane przez Kögel.
  4. Jeśli poszczególne postanowienia naszych warunków handlowych okażą się bezskuteczne, to nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.
  5. Wyłącznym i wyraźnie uzgodnionym przez strony sądem właściwym we wszystkich sporach wynikających ze stosunku umownego jest sąd z siedzibą w Augsburgu.
  6. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
  7. Język niemiecki obowiązuje jako uznany język urzędowy UE oraz jako język umowy, jak również dla wykładni tekstów we wszystkich dokumentach.

Stan luty 2010 roku, Kögel Trailer GmbH

Kontakt i serwis
Kontakt i serwis

Jeżeli szukasz lokalnego przedstawiciela lub chcesz połączyć się bezpośrednio z osobą kontaktową, znajdziesz tu zestawienie wszystkich najważniejszych kontaktów.

Pojazdy używane
Pojazdy używane

Giełda pojazdów używanych Kögel Używane, ale zadbane. Najlepsze pojazdy w korzystnej cenie

Do mediateki
Do mediateki

Nie znaleziono dokumentu. W mediatece Kögel znajdziesz filmy, broszury, ulotki i wiele więcej.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies lub programy do śledzenia, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej, a tym samym lepsze wrażenia podczas korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies i usług śledzenia na stronach internetowych oraz wyrażonych przez Państwa zezwoleń można znaleźć w naszej polityce prywatności na stronie https://www.koegel.com/pl/ochrona-danych/. Jednakże niepotrzebne technicznie pliki cookies lub nasze programy śledzące nie zostaną aktywowane, dopóki użytkownik nie wyrazi na to zgody.