Twoje bezpośrednie połączenie
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
Inne informacje kontaktowe

Adres

Am Kögel-Werk 1
89349 Burtenbach
Germany

Kögel - Twój partner w Polsce

Eurotrailer Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43A
10-410 Olsztyn

tel.: +48 89 539 73 71
kom.:+48 662 241 590
fax:+48 89 533 68 56
koegel(at)eurotrailer.pl

Ogólne warunki sprzeda¿y i dostaw Kögel Trailer GmbH

A. Postanowienia ogólne

 1. Zakres stosowania
  1. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw (dalej: „Warunki”) firmy Kögel Trailer GmbH (dalej: „Kögel”) mają zastosowanie wyłącznie w stosunkach handlowych z indywidualnymi podmiotami handlowymi, prawnymi spółkami osobowymi, a także przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego], osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnymi podmiotami publiczno-prawnego majątku odrębnego.
  2. Niniejsze warunki obejmują wszelkie usługi, zamówienia złożone przez firmę Kögel i wszelkie zawarte przez nią umowy, również w dziale posprzedażnym oraz sprzedaży części zamiennych. W ramach trwających stosunków handlowych niniejsze warunki obejmują również przyszłe usługi, nawet jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione, bądź o ile w sposób wyraźny i w formie pisemnej nie uzgodniono odstępstw od umowy.
  3. Niniejsze warunki obowiązują dla wszystkich stosunków umownych. Ponadto obowiązują:
   1. w przypadku sprzedaży i dostaw – warunki przedstawione w części B,
   2. w przypadku umów serwisu i napraw – warunki wymienione w części C.
   3. w przypadku systemu Telematics – warunki wymienione w części D.
  4. Uwzględnienie ogólnych warunków sprzedaży i dostaw, a także warunków wskazanych w pkt. 1.3.1 oraz 1.3.2 odbywa się wyłącznie zgodnie z prawem niemieckim.
 2. Wyłączenie innych postanowień
  1. O ile wyraźnie nie poczyniono innych uzgodnień umownych, obowiązują wyłącznie warunki firmy Kögel. Inne regulacje, w szczególności ogólne warunki handlowe, zakupu lub dostaw określone przez Klienta nie są częścią umowy, również wówczas, gdy firma Kögel im się wyraźnie nie sprzeciwia.
  2. Warunki firmy Kögel obowiązują w szczególności również wówczas, gdy Klient przyjmuje bez zastrzeżeń do wiadomości dostawę w rozumieniu niniejszych warunków.
 3. Prawo zatrzymania i wyrównania, odstąpienie od umowy
  1. Prawo zatrzymania lub wyrównania nie przysługuje Klientowi, chyba że roszczenie wzajemne, na którym opierają się te prawa, zostało prawomocnie stwierdzone bądź uznane przez firmę Kögel.
  2. Odstąpienie roszczenia wobec firmy Kögel osobom trzecim, bez względu na jego rodzaj, może nastąpić tylko za pisemną zgodą firmy Kögel.
 4. Prawa własności, ochronne i autorskie
  1. Firma Kögel zastrzega sobie prawo własności w odniesieniu do wszelkich kosztorysów, rysunków, ilustracji, wzorów, dokumentacji i innych informacji o charakterze materialnym i niematerialnym – również w wersji elektronicznej – („Materiały”). Materiały nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio odpowiedniej zgody firmy Kögel. Po zakończeniu umowy oraz jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, materiały należy według uznania firmy Kögel niezwłocznie zwrócić firmie Kögel lub całkowicie je zniszczyć, bądź usunąć. Usunięcie lub zniszczenie materiałów należy udokumentować firmie Kögel.
   Prawo zatrzymania istnieje wyłącznie w przypadku bezspornych lub prawomocnie potwierdzonych roszczeń wzajemnych.
  2. Jeśli firma Kögel przekaże materiały Klientowi, wówczas nie przechodzą w ten sposób na niego żadne komercyjne prawa ochronne ani autorskie, które przysługują firmie Kögel. Takiego przekazania nie można również traktować jako udzielenia licencji lub innych praw w odniesieniu do materiałów.
  3. Przez dostarczenie Klientowi towarów nie zostają przeniesione na niego żadne komercyjne prawa ochronne ani autorskie bądź związane z prawem autorskim prawa do korzystania, które przysługują firmie Kögel. Dostarczenia towarów nie można traktować jako udzielenia licencji dot. komercyjnych praw ochronnych, praw autorskich lub związanych z prawem autorskim praw do korzystania, które są powiązane z dostarczanymi przedmiotami.
 5. Stosowane prawo, właściwość sądu, klauzula salwatoryjna we wszystkich regulacjach, pozostałe regulacje
  1. Dane osobowe są przechowywane przez firmę Kögel wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach obowiązuje odrębna deklaracja o ochronie danych.
  2. Jeśli niektóre postanowienia tych warunków lub ich części są lub okażą się bezskuteczne, wówczas nie ma to wpływu na zakres obowiązywania pozostałych postanowień.
  3. Wyłącznym sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych na tle danego stosunku umownego jest sąd w Augsburgu. Firma Kögel zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu do sądu właściwego dla siedziby Klienta.
  4. Obowiązuje niemieckie prawo materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).
  5. Język niemiecki jako uznany język urzędowy UE obowiązuje zarówno jako język umowy, jak również w przypadku wykładni tekstu umowy.
  6. W przypadku nieskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków obecnie lub w przyszłości skuteczność pozostałych postanowień pozostaje na skutek tego nienaruszona. W miejsce postanowienia nieskutecznego należy powziąć postanowienie skuteczne, które będzie możliwie najbliższe zamierzonemu celowi gospodarczemu. To samo dotyczy ewentualnych luk.

B. Warunki sprzedaży i dostaw

 1. Oferty, zawarcie umowy
  1. Oferty firmy Kögel są niewiążące.
  2. Jeśli zamówienie Klienta można zakwalifikować jako ofertę, wówczas firma Kögel może – z zastrzeżeniem innych ustaleń – przyjąć tę ofertę w terminie trzech tygodni.
  3. Zakres usług firmy Kögel zostanie ostatecznie określony wyłącznie poprzez pisemną akceptację/potwierdzenie oferty wraz z załącznikami. Każda zmiana dokonana z inicjatywy firmy Kögel lub Klienta wymusza aktualizację potwierdzenia zamówienia. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy firmą Kögel a Klientem w celu wykonania postanowień umowy są ostatecznie określone w umowie i jej warunkach. Dodatkowe uzgodnienia ustne i zmiany umowy lub jej warunków wymagają pisemnego potwierdzenia przez firmę Kögel.
  4. Przeniesienie praw i obowiązków Klienta na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Kögel.
 2. Ceny, warunki płatności
  1. Obowiązują ceny ex works zakład firmy Kögel w Burtenbach, chyba że pisemna umowa stron zawiera odmienne regulacje.
   1. Bezpośredni wywóz przez Kögel do państw trzecich
    W przypadku wywozu do krajów spoza UE firma Kögel występuje jako eksporter w rozumieniu prawa celnego i prawa handlu zagranicznego, jeżeli nie otrzymała zlecenia od klienta jako podwykonawca.
   2. Wywóz przez Kögel jako podwykonawcę do państw trzecich
    Jeżeli strony uzgodniły, że wywóz do państw trzecich ma nastąpić przez firmę Kögel jako podwykonawcę, to Kögel sporządza zgłoszenie wywozu z upoważnienia i występuje w zastępstwie klienta (tzw. zastępstwo bezpośrednie) w dokumentach wywozu. Jednakże eksporterem w rozumieniu prawa handlu zagranicznego w tym przypadku jest klient, który odpowiada za wniosek o pozwolenie na wywóz, jak również przestrzeganie wszystkich przepisów prawa handlu zagranicznego.
  2. O ile nie ustalono inaczej, ceny są podane w euro. W przypadku zleceń w innych walutach, obowiązują ceny w walutach określonych w umowie.
  3. Firma Kögel zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 190,00 EUR netto za każdą ingerencję, w razie dokonania przez Klienta późniejszych zmian w pojeździe bądź w uzgodnionym przez niego terminie dostawy. Nie dotyczy to sytuacji, w której Klient zgłosi na piśmie firmie Kögel zmianę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pierwotnego potwierdzenia zlecenia. Ponadto naliczone zostaną koszty dodatkowego materiału niezbędnego do wprowadzenia zmian.
  4. W razie późniejszego, spóźnionego wydania zlecenia opatrzenia opisem bez udostępnienia danych, firma Kögel zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 190,00 EUR netto za każdy pojazd. Ponadto firma Kögel zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 190,00 EUR netto za każdy pojazd w razie spóźnionego zatwierdzenia planu bądź opisu. Za spóźnione uznaje się wydanie przez Klienta zlecenia bądź zatwierdzenie, które nie zostanie zgłoszone firmie Kögel drogą pisemną w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zlecenia lub od pierwotnego przekazania propozycji projektu. Ponadto naliczone zostaną koszty dodatkowego materiału niezbędnego do wprowadzenia zmian.
  5. Do podanych cen netto należy doliczyć aktualnie obowiązujący ustawowy podatek VAT.
  6. W przypadku płatności na podstawie faktury jesteśmy uprawnieni w zakresie dozwolonym przez prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej dla celów środków przedumownych lub w celu realizacji umowy. Korzystamy w tym celu z usług wywiadowni gospodarczych.
   Do określenia wskaźników prawdopodobieństwa przyszłych zachowań związanych z płatnościami wykorzystywane są również informacje teleadresowe. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Wskazówki na temat ochrony danych osobowych w celu informowania o związanym z tym procesem przetwarzania danych, znajdują się poniżej. Jeśli sprzeciwia się Pan/Pani takiemu przetwarzaniu danych lub nie życzy sobie oceny zdolności kredytowej, zapłata w formie faktury/zawarcia umowy z nami nie będzie możliwa.

   WSKAZÓWKI NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Przed zawarciem transakcji obciążonych ryzykiem niewykonania zobowiązania finansowego przeprowadzamy analizę wiarygodności kredytowej. Informujemy o związanym z tym procesem przetwarzania danych zgodnie z art. 13, 14 RODO:  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma Kögel Trailer GmbH, undefineddatenschutz(at)koegel.com. Przekazujemy Pana/Pani dane osobowe (nazwisko, adres, dane umowne (np. przyjęcie i realizacja umowy transakcji, informacje na temat bezspornych, zasadnych i wielokrotnych upomnień lub egzekwowalnych roszczeń, jak również ich rozliczenia, zachowania o charakterze niezgodnym z umową lub oszustwa) do Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss lub Euler Hermes Deutschland – filii Euler Hermes SA, Friedensallee 254, D-22763 Hamburg w celu zweryfikowania Pana/Pani zdolności kredytowej. Celem jest sprawdzenie wiarygodności kredytowej (weryfikacja tożsamości w celu ustalenia, czy nie występują jakiekolwiek zapisy negatywne, określenie wartości prawdopodobieństwa w oparciu o procedury matematyczno-statystyczne dotyczące wypłacalności i gotowości do zapłaty) oraz przekazanie nam wyników (informacje / wartości punktowe do oceny wiarygodności kredytowej / wypłacalności i gotowości do zapłaty). Dane te wspierają nasz proces decyzyjny w zakresie oceny wiarygodności kredytowej lub przyszłych zachowań związanych z płatnościami. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych przez wywiadownię gospodarczą można znaleźć pod następującym linkiem: Opens external link in new windowhttps://www.creditreform.de/navigations/content-footer/datenschutzerklaerung.html, i Opens external link in new windowhttps://www.eulerhermes.de/datenschutz.html. Przetwarzanie przez nas danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile jest to konieczne w ramach wdrażania środków przedumownych lub realizacji umowy, jak również w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży wypełnianie naszych zobowiązań wynikających z polisy ubezpieczenia od nieściągalnych długów, unikaniu zaległości w spłacie, a tym samym chronieniu naszej firmy przed stratami finansowymi. Tego rodzaju przetwarzanie danych jest przez nas przeprowadzane tylko wtedy, gdy w grę wchodzi zawarcie umowy, która nieuchronnie wiąże się z ryzykiem finansowym (np. umowy kredytowe lub umowy o spłatę rat, zamówienie/dostawę na fakturę, inne świadczone przez nas usługi zaliczkowe) i której zawarcie zależy wyłącznie od kwestii zdolności kredytowej użytkownika. W przypadku już istniejących niezmienionych umów, nasz uzasadniony interes zostanie zrewidowany w przypadku naruszenia umowy. Oprócz przekazywania danych osobowych do wywiadowni gospodarczej, dostęp do Pana/Pani danych mają tylko nasi pracownicy działu księgowości finansowej i nasi dostawcy usług, którzy muszą się nimi posługiwać w ww. celach w ramach swoich zadań. Dane nie są przekazywane do państw spoza UE. Dane przekazane nam przez wywiadownię gospodarczą przechowujemy do momentu ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem (np. zawarcie z Panem/Panią umowy). Od tej zasady obowiązują wyjątki, jeśli ustawowe lub umowne okresy przechowywania danych są sprzeczne z powyższym lub gdy dane są nam jeszcze potrzebne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych (np. jeśli zaistnieje konieczność potwierdzenia odpowiedniej wiarygodności kredytowej w ramach naszej polisy ubezpieczeniowej od nieściągalnych długów.). Oczywiście w każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które opiera się wyłącznie na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, o ile w nawiązaniu do przetwarzania danych z Pana/Pani szczególnej sytuacji osobistej wynikają interesy zasługujące na ochronę, a dla nas nie występują już istotne powody zasługujące na ochronę w związku z przetwarzaniem danych. Oprócz prawa sprzeciwu, pod pewnymi warunkami zgodnie z art. 15 do art. 18 RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do informacji, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez nas. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, art. 77 RODO.

  7. Koszty transportu, wysyłki, załadunku, opakowania i frachtu nie są zawarte w cenach i ujęte są w oddzielnej fakturze, chyba że pisemna umowa między stronami stanowi inaczej.
  8. W przypadku dostaw realizowanych na obszarze Unii Europejskiej Klient w celu zwolnienia z podatku VAT musi podać swój numer identyfikacji podatkowej VAT UE przed upływem uzgodnionego umownie terminu dostawy. W przypadku nieterminowego udzielenia kompletnej informacji firma Kögel zastrzega sobie prawo do naliczenia aktualnie obowiązującego podatku VAT.
  9. W przypadku dostaw realizowanych poza Unią Europejską firma Kögel jest uprawniona do naliczenia podatku VAT, jeśli Klient w ciągu miesiąca od daty wysyłki nie dostarczy dowodu wywozu.
  10. Firma Kögel zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany swoich cen, jeśli między zawarciem umowy a dostawą wystąpią obniżki lub podwyżki kosztów z przyczyn niezależnych od firmy Kögel, w szczególności w przypadku zawarcia układów zbiorowych pracy lub zmiany cen materiałów i surowców, np. aluminium, stali, gumy, PCW, drewna lub energii, np. prądu albo gazu, bądź też zmian stawek podatków od przedsiębiorstw. Firma Kögel udokumentuje powyższe obniżki lub podwyżki na żądanie Zamawiającego.
  11. Jeśli nie uzgodniono inaczej, cena zakupu (netto) bez potrąceń staje się obowiązująca po zgłoszeniu gotowości do wysyłki przedmiotu dostawy przez firmę Kögel. Jeśli cena nie jest w tym momencie ustalona lub nie została podana Klientowi z innych powodów, cena zakupu staje się obowiązująca wraz z wpłynięciem faktury.
  12. W przypadku produkcji specjalnych lub większych ilości dostaw firma Kögel jest uprawniona do żądania zaliczki już przed rozpoczęciem ich realizacji, wystawiając klientowi odpowiednią fakturę częściową. Powyższa faktura częściowa zobowiązuje Klienta do jej uregulowania w momencie jej dostarczenia. Firma Kögel jest uprawniona do uzależnienia odpowiedniej realizacji zlecenia od opłacenia zaliczki. Opłacona faktura częściowa jest uwzględniana przy wystawianiu faktury końcowej.
  13. Jedynym potwierdzeniem płatności jest ostateczne zaksięgowanie zafakturowanej kwoty na koncie bankowym firmy Kögel. Skutki prawne opóźnienia płatności Klienta są określone w przepisach BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego], o ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej.
  14. Jeśli Klient zalega z płatnością, firma Kögel ma prawo po bezskutecznym upływie tygodniowego okresu dodatkowego zażądać od Klienta spełnienia wszelkich istniejących zobowiązań lub/i do odstąpienia od umowy.
  15. Firma Kögel ma prawo, przy każdym wezwaniu do zapłaty lub wyznaczeniu dodatkowego terminu, do doliczania stałej opłaty za upomnienie w wysokości 5,00 EUR za pierwsze upomnienie, 10,00 EUR za wezwanie do zapłaty i 16,00 EUR za przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dodatkowo obowiązuje regulacja zgodnie z § 288 ust. IV BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego].
  16. Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie związane z płatnością jest zagrożone z powodu niedostatecznej płynności finansowej Klienta, firmie Kögel przysługują prawa określone w § 321 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego] (przewidywane naruszenie umowy). Firma Kögel jest wówczas również uprawniona do zmiany wszelkich nieprzedawnionych roszczeń z tytułu bieżących transakcji handlowych na wymagalne. Przewidywane naruszenie umowy rozciąga się na wszystkie inne nieopłacone dostawy i usługi wynikające ze stosunków handlowych z Klientem.
  17. Niedozwolone jest dokonywanie potrąceń skonta, chyba, że strony uzgodnią na piśmie inaczej.
 3. Terminy dostaw i czas świadczenia usługi
  1. Wszelkie określone przez firmę Kögel okresy i terminy dostaw obowiązują jedynie w przybliżeniu, chyba że okresy te określono wyraźnie i wiążąco w umowie.
  2. Okresy i terminy dostaw zaczynają obowiązywać dopiero po wyczerpującym wyjaśnieniu wszelkich szczegółów dotyczących wykonania i kwestii technicznych, które dotyczą przedmiotu dostawy. Dodatkowo Klient musi prawidłowo i terminowo wypełnić wszystkie podlegające mu zobowiązania. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, okresy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu, chyba że firma Kögel odpowiada za opóźnienia dostaw. Zastrzega się prawo do zgłoszenia zarzutu niewypełnienia umowy.
  3. Terminy i okresy nie zaczynają obowiązywać przed przedłożeniem przez Klienta wymaganych zaświadczeń lub zezwoleń urzędowych.
  4. Siła wyższa lub inne utrudnienia niezależne od firmy Kögel, np. wojna, strajk, czasowe zawieszenie pracy itp. powodują wydłużenie terminów i przesunięcie w czasie odpowiednio do skutków.
  5. Termin dostawy obwarowany jest zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej realizacji dostaw własnych, chyba że za nieprawidłową lub opóźnioną dostawę własną winę ponosi firma Kögel.
  6. Firma Kögel musi poinformować Klienta o fakcie ukończenia produkcji i przygotowania przedmiotu dostawy do wysyłki. Klient jest zobowiązany odebrać przedmiot dostawy w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania informacji o jego gotowości do wysyłki.
  7. Firma Kögel jest uprawniona do realizowania uzasadnionych dostaw częściowych i wystawiania faktur częściowych.
  8. Jeśli Klient spóźni się z odbiorem lub naruszy inne zobowiązanie do współpracy, firma Kögel ma prawo do żądania rekompensaty z tytułu powstałych z tego powodu szkód włącznie z ewentualnymi kosztami dodatkowymi. Zastrzega się możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń.
  9. Jeśli firma Kögel z innych przyczyn opóźnia realizację umowy, rekompensata za szkody z tytułu opóźnienia ogranicza się do 0,5% ceny umownej pozostałej dostawy za każdy pełny tydzień opóźnienia, jednak nie przekracza 5% ceny umownej.
  10. Klient na żądanie firmy Kögel jest zobowiązany do zadeklarowania w odpowiednim terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni, czy z powodu opóźnienia dostawy zawinionego przez firmę Kögel odstępuje od umowy, czy też oczekuje na dostawę.
  11. Opłata za składowanie / opóźnienie dostawy
   1. Jeśli wysyłka lub dostawa naczepy opóźnia się z winy Klienta, firma Kögel w przypadku opóźnienia przekraczającego 20 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru może obciążyć Klienta za każdy dzień, licząc od 21. do 30. dnia od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru opłatą za składowanie w wysokości 15 EUR netto za każdy dzień, licząc od 31. do 60. dnia od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru opłatą za składowanie w wysokości 30 EUR netto oraz za każdy dzień licząc od 61. dnia opłatą za składowanie w wysokości 45 EUR netto.
    Dotyczy to tylko Klienta posiadającego swoją siedzibę w Niemczech.
    Stronom pozostawia się możliwość wykazania wyższych lub niższych kosztów magazynowych.
   2. Jeśli wysyłka lub dostawa naczepy opóźnia się z winy Klienta, którego siedziba znajduje się poza granicami Niemiec, firma Kögel w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru może obciążyć go za każdy dzień, licząc od 31.do 60. dnia od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru opłatą za składowanie w wysokości 15 EUR netto, za każdy dzień, licząc od 61. do 90. dnia od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru opłatą za składowanie w wysokości 30 EUR netto oraz za każdy dzień, licząc od 91. dnia opłatą za składowanie w wysokości 45 EUR netto.
    Dotyczy to tylko Klienta posiadającego swoją siedzibę poza granicami Niemiec.
    Stronom pozostawia się możliwość wykazania wyższych lub niższych kosztów magazynowych.
  12. Jeśli umowa dostawy zostanie anulowana, a Klient ma wobec firmy Kögel zobowiązania odszkodowawcze, jest ona uprawniona do żądania zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 15% wartości zlecenia netto, jeśli Klient nie udowodni, że ciążące na nim naruszenie umowy nie spowodowało żadnej szkody lub zmniejszenia wartości lub powstała w ten sposób szkoda po stronie firmy Kögel jest znacznie mniejsza niż ryczałt.
  13. Firma Kögel alternatywnie do punktu 3.12 zastrzega sobie możliwość konkretnego obliczenia wysokości szkody i jej dochodzenia. Pismo przedstawiające wysokość obliczonego roszczenia będzie oznaczać skorzystanie z tej możliwości.
 4. Miejsce realizacji i przeniesienie ryzyka
  1. Ryzyko całkowitego zniszczenia lub pogorszenia przechodzi na Klienta od dnia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru („informacja o gotowości do wysyłki”).
  2. Na życzenie Klienta firma Kögel obejmie dostawę ubezpieczeniem transportowym. Koszty powstałe z tego tytułu ponosi Klient.
  3. Miejscem realizacji wszelkich dostaw i usług, jak również wykonania ewentualnych czynności naprawczych jest zakład produkcyjny firmy Kögel w Burtenbach.
 5. Wady fizyczne
  1. Za wady fizyczne nowo wyprodukowanych przedmiotów dostawy odpowiada firma Kögel przez okres 12 miesięcy licząc od daty przeniesienia ryzyka w następujący sposób:
   1. Roszczenia gwarancyjne Klienta zakładają, że musi on prawidłowo wypełnić swoje obowiązki dot. kontroli i złożenia reklamacji zgodnie z § 377 HGB [niemieckiego kodeksu handlowego].
   2. Jeśli wada powstała wyraźnie przed przeniesieniem ryzyka, firma Kögel według swojego uznania jest uprawniona do jej usunięcia (maksymalnie 3-krotne usunięcie tej samej wady) lub dostarczenia nowego produktu. W przypadku usunięcia wady firma Kögel jest zobowiązana do poniesienia bezpośrednich kosztów naprawy lub – w przypadku dostawy zamiennej – kosztów dostawy zamiennej włącznie z kosztami tradycyjnej wysyłki, o ile koszty te nie ulegają zwiększeniu z powodu faktu, że przedmiot wysyłki został umieszczony w innym miejscu niż miejsce wypełnienia umowy. Jeśli miejsce dostawy znajduje się poza granicami Republiki Federalnej Niemiec, ponoszone koszty ograniczają się do wartości zlecenia. Wyraźnie wyłącza się wszelkie inne koszty ponoszone przez Klienta, np. koszty pobytu Klienta w miejscu wykonywania naprawy lub wystąpienia awarii, albo koszty udostępnienia mu pojazdu zastępczego.
   3. Roszczenia gwarancyjne nie dotyczą nieznacznych odstępstw od uzgodnionych właściwości lub nieznacznego wpływu na wartość użytkową.
   4. Wyklucza się również roszczenia gwarancyjne Klienta w przypadku naturalnego zużycia lub szkód, które powstały po przeniesieniu ryzyka wskutek nieprawidłowego lub niestarannego użytkowania, nadmiernego obciążenia, stosowania nieodpowiednich środków eksploatacyjnych lub z powodu szczególnych czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w umowie.
   5. Jeśli Klient lub osoby trzecie wprowadzą zmiany lub wykonają prace naprawcze, ich skutek nie stanowi podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji.
   6. Poza gwarancją na okres 12 miesięcy zgodnie z zapisami w punktach B.5.1. do 5., firma Kögel udziela również gwarancji na uszkodzenie ramy pojazdu spowodowane korozją na okres 10 lat, liczonych od momentu przeniesienia ryzyka. Rama pojazdu musi być pokryta metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL). Uszkodzenie korozyjne obejmuje korozję od wewnątrz na zewnątrz, a także korozję wżerową.
    Gwarancja na uszkodzenia korozyjne jest ważna tylko pod warunkiem, jeśli oryginalna powłoka KTL jest nieuszkodzona.
    Gwarancja wygasa w odniesieniu do obszaru ramy pojazdu pokrytego lakierem katodowym (KTL), na którym naprawiono wszelkie uszkodzenia. Wspomniana powyżej gwarancja jednak nie wygasa, jeżeli naprawa dokonana przez firmę Kögel w ramach gwarancji zgodnie z B.5.1. zostanie przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od momentu przeniesienia ryzyka.
    W ramach gwarancji firma Kögel usunie uszkodzenia korozyjne zgodnie korzystając z dostępnej aktualnie technologii.
   7. Jeśli wada jest nieznaczna, Klientowi przysługuje jedynie prawo do obniżenia ceny umownej. Poza tym przypadkiem prawo do obniżenia ceny nie przysługuje.
   8. Jeśli wada została spowodowana również przez Klienta, w szczególności z powodu nieprzestrzegania obowiązku dotyczącego unikania i minimalizowania szkód, firmie Kögel po naprawie przysługuje prawo do odszkodowania proporcjonalnego do współwiny Klienta.
   9. Ochrona danych osobowych: Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest firma Kögel Trailer GmbH, undefineddatenschutz(at)koegel.com. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja istniejących relacji handlowych z klientem. W uzasadnionym interesie firmy Kögel leży szybka, efektywna i ekonomiczna realizacja zamówionych towarów, jak również obsługa umów serwisowych i wypełnianie roszczeń gwarancyjnych klienta. Dostęp do tych danych posiadają pracownicy firmy Kögel, którzy potrzebują ich do realizacji swoich zadań jak również, w niezbędnym zakresie dostawcy upoważnieni przez firmę Kögel dostarczający zamówiony towar bezpośrednio do klienta lub świadczący usługi, takie jak naprawy lub podobne. W razie potrzeby na podstawie przepisów ustawowych dane są przekazywane organom publicznym (np. prowadzącym dochodzenie). Wszelkie przypadki przekazywania danych do państw nienależących do UE, związane z korzystaniem z usług dostawców, są zabezpieczone decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub odpowiednimi gwarancjami zgodnie z art. 46 RODO. Firma Kögel przechowuje dane klienta przez cały okres obowiązywania umowy, a następnie usuwa je, jeśli nie istnieją prawne zobowiązania do ich przechowywania mające na celu zapobieżenie ich usunięciu lub jeśli dane te nie są już potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, art. 17 ust. 3 lit. b), e) RODO. Klient ma pod pewnymi warunkami prawo zgodnie z art. 15 do art. 18 RODO do informacji, sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez firmę Kögel. Ponadto klient ma prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego danych osobowych, jeśli jego szczególna sytuacja osobista prowadzi do powstania interesów zasługujących na ochronę w związku z wyłączeniem przetwarzania danych oraz jeśli firma Kögel nie ma już żadnych istotnych powodów zasługujących na ochronę przy dalszym przetwarzaniu danych, art. 21 ust. 1 RODO. Ponadto klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, art. 77 RODO.
  2. Odpowiedzialność za używane przedmioty dostawy, pojazdy lub części ponoszona jest z wyłączeniem rękojmi za wady rzeczowe.
  3. Odchyłki kolorów powłok lakierniczych oraz kolorystyki wszelkiego rodzaju części i plandek, a także druków cyfrowych w technicznie dopuszczalnym zakresie nie stanowią wad. W związku z wprowadzeniem farb oraz procesów produkcyjnych zgodnych z rozporządzeniem REACH nie można zagwarantować wiernego odtworzenia kolorów powłok lakierniczych, ani kolorystyki wszelkiego rodzaju części oraz plandek, jak również druków cyfrowych w porównaniu z dotychczas dostarczonymi pojazdami.
 6. Wady prawne
  1. O ile nie postanowiono inaczej, firma Kögel jest zobowiązana tylko na terenie Niemiec do dostarczania przedmiotów wolnych od komercyjnych praw ochronnych (np. praw do znaku towarowego, patentowych i związanych z wzorami użytkowymi), praw autorskich i innych praw osób trzecich.
  2. Jeśli podmiot trzeci wysuwa wobec Klienta uzasadnione roszczenie z tytułu naruszenia praw ochronnych, firma Kögel ponosi odpowiedzialność cywilną przez okres 12 (dwunastu) miesięcy licząc od daty realizacji dostawy zgodnie z poniższymi przepisami:
   1. Firma Kögel według swojego uznania i na własny koszt w odniesieniu do danej dostawy uzyska prawo korzystania lub wprowadzi takie zmiany w przedmiocie dostawy, albo go wymieni na nowy w taki sposób, aby nie dochodziło już do naruszania obowiązujących praw ochronnych („Świadczenie uzupełniające“). Jeśli świadczenie uzupełniające nie przyniesie skutku, Klientowi przysługują ustawowe prawa do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
   2. Wymienione w punkcie 6.2.1 zobowiązanie firmy Kögel występuje tylko wówczas, gdy Klient poinformuje firmę Kögel bezzwłocznie i w formie pisemnej o roszczeniach wysuwanych przez osoby trzecie, nie uzna tego naruszenia i zachowa wszelkie środki związane z obroną i pertraktacjami ugodowymi. Jeśli Klient przerwie użytkowanie przedmiotu dostawy w celu zminimalizowania szkody lub z innych ważnych powodów, jest on zobowiązany do wskazania stronie trzeciej na to, że samo zaprzestanie użytkowania nie stanowi uznania naruszenia praw ochronnych.
  3. Wyklucza się roszczenia Klienta wobec firmy Kögel, jeśli ponosi on odpowiedzialność za naruszenie praw ochronnych:
   1. Odpowiedzialność firmy Kögel wobec Klienta jest wykluczona w szczególności, jeśli wprowadził on zmiany w przedmiocie dostawy, dokonał montażu dodatkowych urządzeń lub połączenia przedmiotu dostawy z innymi urządzeniami lub instalacjami, a naruszenie praw ochronnych jest z tym faktem związane.
   2. Jeśli podmioty trzecie zgłoszą wobec firmy Kögel roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych, z przyczyn wskazanych w punkcie 6.3.1, Klient zobowiązany jest zwolnić firmę Kögel z odpowiedzialności cywilnej.
   3. Firma Kögel nie odpowiada ponadto wobec Klienta za naruszenia cudzych praw ochronnych w związku z przedmiotem dostawy, który został wykonany na podstawie rysunków, projektów, wytycznych lub innych informacji podanych przez Klienta. Firma Kögel nie odpowiada również za stosowanie przez Klienta przedmiotu dostawy w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
   4. Jeśli podmioty trzecie zgłoszą wobec firmy Kögel roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych, z przyczyn wskazanych w punkcie 6.3.3, Klient zobowiązany jest zwolnić firmę Kögel z odpowiedzialności cywilnej.
   5. Ponadto oprócz odpowiedzialności cywilnej firmy Kögel zgodnie z punktami 6.2. i 6.3 mają zastosowanie przepisy punktu 7.
  4. Pozostałe wady prawne
   1. Jeśli zaistnieją inne wady prawne, zastosowanie mają odpowiednio przepisy punktów 6.2 do 6.3.
   2. Poza tym odpowiedzialność firmy Kögel za pozostałe wady prawne jest ustalana na podstawie przepisów punktu 7.
  5. Wyklucza się dodatkowe roszczenia lub inne niż podane w tym punkcie oraz punkcie 7 wysuwane przez Klienta wobec firmy Kögel i jej podwykonawców z powodu wad prawnych.
 7. Odpowiedzialność cywilna
  1. Firma Kögel odpowiada również za szkody z tytułu naruszenia obowiązków podczas negocjowania umowy, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności również za szkody, które nie powstały w obrębie samego przedmiotu dostawy, lecz spowodowane były przez umyślne naruszenie istotnych zobowiązań umownych, rażące zaniedbanie organów lub kadry kierowniczej, zawinione narażenie życia i zdrowia, umyślne ukrycie wad, zagwarantowanie niewystępowania wad oraz braków, o ile odpowiedzialność ta wynika z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.
  2. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych firma Kögel ponosi odpowiedzialność cywilną również za rażące zaniedbania pracowników niepełniących funkcji kierowniczych oraz inne lżejsze zaniedbania. W przypadku lżejszych zaniedbań odpowiedzialność cywilna ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód realistycznie przewidziany w umowie. Istotne obowiązki umowne występują, jeśli umowne wyłączenie odpowiedzialności odnosi się do obowiązku, którego wypełnienie w pierwszym rzędzie umożliwia prawidłowe wykonanie postanowień umowy a Klient może ufać w ich regularne dotrzymywanie.
  3. Innego rodzaju odpowiedzialność – bez względu na podstawę prawną – w szczególności w odniesieniu do rekompensaty szkód, które nie powstały w obrębie przedmiotu dostawy, jest wykluczona.
  4. Firma Kögel nie odpowiada za skutki wad nieobjętych gwarancją.
  5. Niezależnie od podstawy roszczenia firma Kögel ponosi odpowiedzialność za szkody materialne i majątkowe oraz osobowe wyłącznie w ramach istniejącego obowiązkowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma ubezpieczenia wynosi ryczałtowo w razie szkód osobowych lub materialnych 5 mln euro. Jeśli ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku świadczenia umownego (np. udział własny, szkoda seryjna, osiągnięcie maksymalnego progu rocznego, wykluczenie ryzyka), firma Kögel występuje z własnymi świadczeniami odszkodowawczymi o maksymalnym wymiarze sięgającym udziału własnego z tytułu ubezpieczenia przedsiębiorstwa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  6. W razie zainicjowanej przepisami prawa lub zorganizowanej przez firmę Kögel dobrowolnej akcji serwisowej bądź naprawczej, firma Kögel ma prawo do poinformowania o tym fakcie Klienta i zażądania od niego, by w ustalonym terminie udostępnił swój pojazd do kontroli we wskazanym przez firmę Kögel serwisie warsztatowym. W innych okolicznościach obowiązują zasady wspomniane w pkt. od 7.1 do 7.5.
 8. Przedawnienie
  1. Jeśli nie ustalono w inny sposób, roszczenia Klienta wobec firmy Kögel w związku z dostawą przedawniają się, bez względu na to, z jakiego tytułu przysługują – jeden rok po dostawie bądź przeniesieniu ryzyka.
 9. Rozliczenie w przypadku zaliczenia wartości pojazdów używanych
  1. W przypadku zaliczenia wartości pojazdów używanych miarodajna jest wartość stwierdzona w dniu przekazania, jeśli pomiędzy zawarciem umowy a przekazaniem nastąpiło pomniejszenie wartości lub uszkodzenie pojazdu używanego.
  2. Jeśli zawarcie porozumienia w sprawie pomniejszenia wartości w drodze negocjacji nie jest możliwe, firma Kögel ma prawo do przeprowadzenia wyceny wg DAT. Wynik wyceny staje się podstawą do rozliczenia pojazdu używanego. Koszty wyceny zostaną potrącone.
  3. Jeśli uzgodniono umownie, że pojazd używany przyjmowany przez firmę Kögel w rozliczeniu ma być przekazany wraz z przeglądem przeprowadzonym przez TÜV, kontrola przez inny urząd certyfikujący lub dopuszczoną urzędowo jednostkę jest wykluczona. Jednocześnie data przeprowadzonego przeglądu nie może być starsza niż 14 dni. Wszelkie wady stwierdzone przez TÜV, które zgodnie z raportem z kontroli powodują konieczność przeprowadzenia dodatkowej kontroli, Klient usuwa na własny rachunek bez wpływu na ustaloną kwotę spłaty.
   Raport z kontroli należy przedłożyć przed oddaniem pojazdu. Jeśli klient nie wypełni tych zobowiązań do ustalonego terminu, firma Kögel jest uprawniona do samodzielnego usunięcia wad na koszt Klienta lub odmowy przyjęcia używanego pojazdu w rozliczeniu oraz żądania natychmiastowej zapłaty ustalonej kwoty wynikającej z tego rozliczenia.
 10. Zastrzeżenie własności
  1. Firma Kögel zastrzega sobie prawo własności dostawy do momentu wpłynięcia wszelkich płatności wynikających z umowy dostawy włącznie ze wszystkimi kwotami sald stanowiącymi należność z bieżącego rachunku bankowego, które przysługują firmie Kögel w danym momencie lub będą przysługiwały w przyszłości.
  2. W razie naruszania przez Klienta postanowień umowy, w szczególności opóźnienia płatności firma Kögel jest uprawniona do skorzystania z prawa zastrzeżenia własności i odstąpienia od umowy.
  3. W okresie zastrzeżenia prawa własności firmie Kögel przysługuje prawo do posiadania karty pojazdu (zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do transportu część II).
  4. Odebranie dostawy przez firmę Kögel nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że złożyła ona wyraźne pisemne oświadczenie w tej sprawie. Zajęcie dostawy przez firmę Kögel nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że złożyła ona wyraźne pisemne oświadczenie w tej sprawie. Kwota uzyskana ze sprzedaży lub dalszego wykorzystania zostanie zaliczona w poczet zobowiązań Klienta – z potrąceniem odpowiednich kosztów manipulacyjnych.
  5. Klient jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z dostawą, w szczególności do ubezpieczenia jej na własny koszt polisą pełnego AC o wartości przedmiotu nowego.
  6. W razie zajęcia lub innej interwencji osób trzecich Klient ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie firmy Kögel w formie pisemnej po to, aby mogła wnieść pozew zgodnie z § 771 ZPO [niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego]. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić firmie Kögel kosztów sądowych i pozasądowych zgodnie z § 771 ZPO [niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego], Klient odpowiada za poniesione koszty i przestoje.
  7. Klient jest uprawniony do dalszej odsprzedaży dostawy w zwykłym obrocie rynkowym; jednak już teraz odstępuje firmie Kögel wszelkie roszczenia w wysokości kwoty końcowej faktury (włącznie z VAT) równe roszczeniom firmy Kögel, które powstały po jego stronie z tytułu dalszej odsprzedaży wobec jego odbiorców lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy dostawa została sprzedana po przetworzeniu czy też nie.
  8. Klient pozostaje uprawniony do ściągnięcia takiej należności również po odstąpieniu od umowy. Prawo firmy Kögel do samodzielnego ściągnięcia należności pozostaje wówczas nienaruszone. Firma Kögel zobowiązuje się do nieściągania należności, dopóki Klient wypełnia swoje zobowiązania dotyczące płatności z tytułu przejętych dochodów również wobec osób trzecich, nie zalega z płatnościami, w szczególności nie złożono wobec niego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, ugodowego lub egzekucyjnego bądź nie zawieszono płatności.
  9. Firma Kögel może domagać się, aby zamawiający podał do wiadomości wysokość odstąpionych należności i tożsamość dłużników, udzielił wszelkich informacji wymaganych do ściągnięcia, wydał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużnika (stronę trzecią) o odstąpieniu od umowy.
  10. Przetwarzanie lub modyfikacja procesu dostawy przez Klienta jest przeprowadzana zawsze na rzecz firmy Kögel. Jeśli dostawa jest poddawana obróbce z wykorzystaniem innych przedmiotów, które nie należą do firmy Kögel, firma Kögel nabywa prawa do współwłasności nowych przedmiotów w proporcji wartości dostawy (kwota końcowa na fakturze, włącznie z VAT) do innych przedmiotów poddanych obróbce w czasie jej trwania.
  11. W odniesieniu do przedmiotów powstałych w wyniku obróbki firma Kögel zastrzega sobie prawo wynikające z powyższych regulacji. Stosownie do tego obowiązuje punkt 10.
  12. Firma Kögel na żądanie Klienta zobowiązuje się do udostępnienia przysługujących jej zabezpieczeń w takim zakresie, w jakim realizowana wartość zabezpieczenia przekracza zabezpieczaną należność o ponad 10%; prawo wyboru udostępnianych zabezpieczeń należy do firmy Kögel.
 11. Leasing i najem z opcją kupna
  1. Jeśli firma Kögel Trailer wyrazi zgodę na zawarcie porozumienia kupna z towarzystwem leasingowym na jego warunkach w ramach leasingu lub z towarzystwem finansowym w ramach najmu z opcją kupna przez Klienta w związku z istniejącym dotychczas porozumieniem kupna przez Klienta, a także na jego życzenie aktualnie bądź w przyszłości przyjmuje się co następuje:
  2. Zgoda zostanie wydana wyraźnie na rzecz Klienta w oparciu o istniejące porozumienie kupna pod warunkiem mogącym stanowić o wstrzymaniu porozumienia, że nowe porozumienie kupna zawarte z leasingodawcą/towarzystwem finansowym wejdzie w życie na jego warunkach i w pełnym zakresie. W przeciwnym razie pozostaje w mocy dotychczasowe porozumienie kupna zawarte między Klientem a firmą Kögel Trailer z uwzględnieniem niezmienionych warunków. Anulowanie dotychczasowego porozumienia kupna zawartego z Klientem nastąpi dopiero po zawarciu w pełnym zakresie i opłaceniu nowego porozumienia kupna z leasingodawcą/towarzystwem finansowym.
  3. Jeśli leasingodawca/towarzystwo finansowe jako warunek należności/zapłacenia ceny zakupu zażąda z góry od Klienta wpłaty zaliczki tytułem pierwszej raty bądź zapłaty podatku obrotowego od ceny zakupu na rzecz firmy Kögel Trailer lub leasingodawcy/ towarzystwa finansowego, wówczas Klient będzie zobowiązany dokonać takiej zapłaty na rzecz firmy Kögel Trailer niezwłocznie, bądź w ustalonym terminie.
  4. Jeśli leasingodawca/towarzystwo finansowe jako zabezpieczenia zapłacenia ceny zakupu wymaga podpisanego przez Klienta oświadczenia odbioru/protokołu przekazania, wówczas Klient zobowiązuje się wobec firmy Kögel Trailer do podpisania takiego oświadczenia/protokołu bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni po udostępnieniu pojazdu i otrzymaniu przez Klienta protokołu przekazania/oświadczenia odbioru oraz do odesłania jego kopii zgodnie z wymogami towarzystwa leasingowego do leasingodawcy i firmy Kögel Trailer, jeśli przedmiot zakupu nie wykazuje wad. Klient ma możliwość sprawdzenia pojazdu pod kątem braku wad.
  5. Jeśli Klient nie wywiąże się z obowiązku zgodnego z punktem 1.3 lub 1.4 w ogóle bądź terminowo, lub leasingodawca /towarzystwo finansowe odstąpi od porozumienia z przyczyn niezależnych od firmy Kögel Trailer, przyjmuje się, co następuje:
   1. Jeśli leasingodawca odstąpi od leasingu / towarzystwo finansowe od najmu z opcją kupna z winy Klienta, w szczególności niedopełnienia przez niego obowiązku wynikającego z punktu 1.3 lub 1.4, pierwotna umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą Kögel Trailer zacznie obowiązywać na nowo z powodu niespełnienia warunku mogącego stanowić o wstrzymaniu porozumienia.
   2. Jeśli Klient spóźnia się z wypełnieniem obowiązku wynikającego z punktu 1.3 o ponad 7 dni, wówczas ponosi odpowiedzialność cywilną wraz z leasingodawcą w związku z należną ceną zakupu.
   3. Prawo firmy Kögel Trailer do odszkodowania od Klienta w związku z naruszeniem punktu 1.3 pozostaje wówczas nienaruszone.

C. Warunki umów serwisowych i naprawy

 1. Zakres stosowania
  Jeśli firma Kögel na podstawie umowy serwisowej lub naprawy świadczy na rzecz Klienta usługi związane z serwisem i naprawą, wówczas oprócz regulacji podanych w częściach A i B obowiązują również postanowienia części C, chyba że umowa serwisu lub naprawy zawiera inne postanowienia.
 2. Odbiór
  1. Po zakończeniu prac i poinformowaniu przez firmę Kögel o tym fakcie odbiór powinien nastąpić bezzwłocznie. Odbiór następuje w miejscu montażu.
  2. Sporządzany jest protokół odbioru, który podpisują obie strony.
  3. Jeśli Klient nie stawi się w uzgodnionym terminie odbioru, usługa traktowana jest jako odebrana.
 3. Odpowiedzialność osób
  Firma Kögel nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za karygodne zachowanie osób, które występują z ramienia Klienta. Osoby takie są pełnomocnikami Klienta przy wypełnianiu jego obowiązków.
 4. Błędy montażowe
  W przypadku wystąpienia błędów montażowych, za które odpowiada firma Kögel, Klient ma prawo do bezpłatnej naprawy.
 5. Odpowiedzialność
  W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej i jej wymiaru zastosowanie ma analogicznie część B. punkt 7.
 6. Okresy i terminy
  1. Jeśli zostaną ustalone wiążące terminy prac montażowych, ich bieg rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy Klient wypełni wszystkie obowiązki związane ze współdziałaniem.
  2. Jeśli terminy nie zostaną dotrzymane z winy firmy Kögel, Klient jest zobowiązany do pisemnego wyznaczenia okresu dodatkowego.
  3. Po upływie tego okresu Klient może odstąpić od umowy. Wyklucza się roszczenia z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem, o ile nie dotyczą zaniechania lub rażącego zaniedbania.
  4. Późniejsze zmiany na wniosek Klienta zostaną wprowadzone na jego koszt i w miarę możliwości. Wydłużają one terminy odpowiednio do ich skutków.
 7. Zwiększone nakłady
  Koszty dodatkowe przekraczające wartość udzielonego zlecenia, w szczególności zmienione usługi montażowe oraz inne nieprzewidziane trudności, które wchodzą w zakres odpowiedzialności zamawiającego, podlegają osobnemu wynagrodzeniu w zależności od nakładów.
 8. Warunki płatności
  1. Po odbiorze (zob. C. 2.1) faktura za usługi serwisowe, naprawy, montaż staje się wymagalna.
  2. Firma Kögel ma prawo do zatrzymania danego pojazdu do chwili uregulowania pełnej kwoty wynikającej z faktury.

D. System Telematics firmy Kögel

 1. Informacje ogólne
  1. System Telematics gromadzi i przetwarza dane dotyczące danej naczepy firmy Kögel, np. dotyczące ustalania pozycji, czasu jazdy, przebiegu trasy, geofencingu, chłodzenia, danych EBS przyczepy i naczepy („Dane z naczepy”). Do ustalania położenia wykorzystywane są systemy satelitarne GPS niezależnych operatorów zewnętrznych.
  2. System Telematics składa się z modułu telematycznego („Urządzenie Telematics”), który jest podłączony do elektronicznego układu hamulcowego (EBS) w przyczepie lub do urządzenia zabudowanego na pojeździe, takiego jak np. agregat chłodniczy, jak również oprogramowania specjalnie opracowanego dla systemu Telematics („Oprogramowanie Telematics”), za pomocą którego sterowane jest urządzenie Telematics.
  3. Po dokonaniu odczytu danych z naczepy są one tymczasowo zapisywane na urządzeniu Telematics i przesyłane do portalu internetowego firmy Kögel („portal internetowy Kögel ”). Do przesyłu danych z naczepy wykorzystywane są sieci telefonii komórkowej niezależnych operatorów zewnętrznych.
  4. Następnie klient ma możliwość odczytu przesłanych danych z naczepy w portalu internetowym Kögel. W tym celu dane zgromadzone i przesłane z naczepy są gromadzone, zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane na serwerze. Dane z naczepy przetwarzane są na postać graficzną. Do zapisu danych z naczepy wykorzystywane są serwery niezależnych operatorów zewnętrznych.
  5. Oprócz regulacji podanych w punktach A., B. i C obowiązują dodatkowo przepisy punktu D.
 2. System Telematics
  1. Firma Kögel sprzedaje, dostarcza i wynajmuje naczepy z systemem Telematics lub system Telematics jako osobną jednostkę, do wykorzystania przez Klienta lub Użytkownika („Klienci”). System Telematics obejmuje urządzenie Telematics i preinstalowane oprogramowanie Telematics.
  2. W zakresie produkcji, dostawy i wynajmu systemu Telematics, zastosowanie maja uzupełniająco Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Kögel.
  3. Firma Kögel zakłada, że system Telematics będzie w stanie ustanowić połączenie z portalem firmy Kögel za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej stron trzecich, w celu przesłania danych z naczepy do portalu Kögel.
  4. Wszystkie prawa do urządzenia i oprogramowania Telematics, takie jak prawa autorskie, patenty, wzory konstrukcyjne i inne prawa własności intelektualnej, pozostają po stronie firmy Kögel.
 3. Strona internetowa
  1. Firma Kögel udostępnia stronę internetową Kögel, na której zbierane, zapisywane i przetwarzane są dane z naczep.
  2. Po zawarciu umowy Kögel tworzy dla klienta profil użytkownika. Profil użytkownika obejmuje nazwę użytkownika i hasło. Klient poda do wiadomości firmie Kögel osobę do kontaktu w celach administracyjnych („Osoba do kontaktu”). Osoba ta otrzyma od firmy Kögel hasło i nazwę użytkownika wraz z uprawnieniami administratora. Ze względów bezpieczeństwa osoba do kontaktu jest zobowiązana do niezwłocznej zmiany hasła po jego otrzymaniu.
  3. Osoba do kontaktu może umożliwić korzystanie z portalu innym osobom. W tym celu wygeneruje ona dodatkowe dane dostępowe.
  4. Klient musi zapewnić bezpieczne i uważne wykorzystywanie danych dostępowych przez wszystkie upoważnione osoby oraz uniemożliwić nieuprawnionym osobom trzecim dostęp do tych danych.
  5. Wszystkie prawa do portalu Kögel, takie jak prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, pozostają po stronie Kögel.
  6. Firma Kögel będzie rozwijała portal internetowy według własnego uznania, np. poprzez rozszerzenie istniejących funkcji, dodanie nowych funkcji lub modernizację portalu internetowego Kögel. Nie istnieją roszczenia prawne w zakresie dalszego rozwoju lub modernizacji portalu internetowego Kögel.
  7. Dane z naczepy zapisywane są przez 24 miesiące i w tym okresie są one dostępne za pośrednictwem portalu.
 4. Urządzenia Telematics – Obowiązki klienta
  1. Klient nie ma prawa otwierać ani modyfikować urządzenia Telematics. Jeśli istniał będzie powód do otwarcia urządzenia Telematics, na przykład w celu sprawdzenia jego komponentów, wówczas klient zwróci się do firmy Kögel lub do autoryzowanego przez nią dystrybutora. Samowolne otwieranie lub modyfikowanie urządzenia prowadzi do utraty wszystkich praw przysługujących z gwarancji i rękojmi.
  2. Urządzenie Telematics jest wyposażone w kartę SIM, jaka jest niezbędna do ustanowienia połączenia pomiędzy urządzeniem Telematics a sieciami telefonii komórkowej firm trzecich. Karta SIM pozostaje własnością firmy Kögel. Klient nie ma prawa wykorzystywania karty SIM do innych celów, aniżeli do należytej eksploatacji systemu Telematics. Klient w szczególności nie ma prawa do wyjmowania karty SIM i wykorzystywania jej w innych urządzeniach niż w urządzeniach systemu Telematics.
  3. W przypadku zakończenia świadczenia usług Kögel przez firmę Kögel lub przez klienta, karta SIM zostanie dezaktywowana przez firmę Kögel
  4. Klient ma obowiązek zadbania o należyte wykorzystywanie karty SIM. Na wypadek utraty lub nieprawidłowego wykorzystywania karty SIM, klient zwalnia firmę Kögel z wszelkich szkód, kosztów, wydatków lub kar pieniężnych, jakie firma Kögel poniosła w związku z utratą lub nienależytym wykorzystaniem.
 5. Oprogramowanie Telematics wraz z portalem internetowym – Obowiązki klienta
  1. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kögel, klient nie ma prawa dokonywać zmian w oprogramowaniu Telematics.
  2. IKlient w szczególności nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kögel, eksploatować urządzenia Telematics za pomocą innego oprogramowania, aniżeli oprogramowania Telematics wstępnie zainstalowanego lub udostępnionego przez firmę Kögel.
  3. Warunkiem uzyskania dostępu do portalu internetowego Kögel jest posiadanie przez klienta połączenia internetowego oraz stosowanie przeglądarki internetowej kompatybilnej z portalem Kögel. Koszty, jakie powstaną w związku z utrzymaniem i korzystaniem z połączenia internetowego, np. taryfa internetowa dostawcy Internetu, ponosi klient.
 6. Zablokowanie portalu internetowego
  1. Kögel zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do portalu internetowego Kögel, jeśli będzie to konieczne ze względu na prace konserwacyjne lub aktualizacje.
  2. Kögel zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do portalu internetowego Kögel także w przypadkach, gdy klient nie będzie wywiązywał się z istotnych obowiązków umownych. Do istotnych obowiązków umownych należą:
   1. Obowiązek zapłaty klienta;
   2. Obowiązek wykorzystywania systemu Telematics, w szczególności karty SIM, wyłącznie zgodnie z przewidzianym celem;
   3. Obowiązek nieotwierania urządzenia Telematics oraz niemodyfikowania oprogramowania Telematics;
 7. Ochrona danych
  1. Standardowo w ramach użytkowania systemu Telematics niezbędny jest odczyt danych z naczepy, ich pobranie, przetworzenie i przesłanie do firmy Kögel celem ich przetworzenia i wykorzystania. Odczytane dane z naczepy mogą zawierać dane osobowe w myśl art. 4 punkt 1 RODO. Klient jest tego świadomy i zapewnia, że dysponuje odpowiednią podstawą prawną.
  2. Przed odczytem, przetworzeniem i wykorzystaniem danych z naczepy, klient ma obowiązek o tym powiadomić, w ramach ustawowych przepisów, wszystkie zainteresowane strony, tj. kierowcę, radę zakładową lub komitet pracowniczy, oraz pozyskać wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia przed uruchomieniem systemu Telematics.
  3. Klient zapewnia, że ustalanie, zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych z naczepy w danym kraju, w którym ma być stosowany system Telematics, jest dozwolone i przestrzegane są wszystkie wymagania prawne.
  4. Firma Kögel ma prawo do korzystania z pomocy osób trzecich podczas realizacji umowy.
  5. Klient zgadza się, aby firma Kögel wykorzystywała samodzielnie dane z naczepy, które zostały ustalone, zebrane i przetworzone zgodnie z punktem 1, w formie anonimowej wyłącznie do celów statystycznych.
  6. Na życzenie klienta, firma Kögel udostępni klientowi złącze do programowania („API”) do wykorzystania danych z naczepy. Wykorzystywanie danych z naczepy poza systemem Telematics firmy Kögel odbywa się na własną odpowiedzialność klienta.
 8. Odpowiedzialność firmy Kögel
  1. Do ustalania danych dotyczących położenia przyczepy niezbędne jest wolne od zakłóceń, stałe połączenie pomiędzy urządzeniem Telematics a systemami satelitarnymi GPS firm trzecich. W szczególności obiekty budowlane, np. mosty czy też tunele, przeszkody ziemne jak również awarie, czy też przeciążenia systemów satelitarnych GPS stron trzecich mogą wpływać na połączenie z danym systemem satelitarnym GPS. Kögel nie odpowiada za miejscową i czasową dostępność połączenia GPS pomiędzy urządzeniem Telematics a systemami satelitarnymi GPS firm trzecich ani za odpowiednią jakość tego połączenia. Kögel nie ponosi ponadto odpowiedzialności za dokładność danych dotyczących położenia pojazdu.
  2. Do przesyłania danych z naczepy do portalu internetowego Kögel niezbędne jest wolne od zakłóceń, stałe połączenie pomiędzy urządzeniem Telematics a sieciami telefonii komórkowej firm trzecich. W szczególności obiekty budowlane, np. mosty czy też tunele, przeszkody ziemne jak również awarie, czy też przeciążenia po stronie operatorów sieci komórkowych mogą wpływać na połączenie z sieciami komórkowymi. Nie gwarantuje się również pokrycia wszystkich obszarów zasięgiem sieci komórkowych. Kögel nie odpowiada za miejscową, czasową i posiadającą odpowiednią jakość dostępność sygnału sieci komórkowych, za pomocą których odbywa się transmisja danych między naczepą a portalem internetowym Kögel.
  3. W zależności od dostępności i jakości sygnału sieci komórkowych może dochodzić do opóźnień w transmisji danych z naczepy do portalu internetowego Kögel. Kögel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transmisji lub możliwość odczytu danych z naczepy w portalu internetowym Kögel.
  4. Kögel dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia dostępności portalu internetowego Kögel. Kögel nie odpowiada jednak za przejściowe zakłócenia dostępności portalu internetowego Kögel lub systemu Telematics, jakie będą niezbędne w celu ulepszenia lub rozbudowy portalu lub rozszerzenia zakresu usług systemu Telematics (np. naprawy, konserwacje, aktualizacje lub rozszerzenia). Dotyczy to również usterek technicznych
  5. Poza tym odpowiedzialność jest wykluczona, w szczególności również w zakresie szkód pośrednich i następczych, jak również w przypadkach utraty danych lub ich uszkodzenia
  6. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach, (i) w których firma Kögel udzieliła pisemnej gwarancji lub zapewniła na piśmie określone właściwości, (ii) w których zastosowanie ma ustawa o odpowiedzialności za produkt, (iii) w których szkody zostały spowodowane przez firmę Kögel umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania ze strony organów lub pracowników zarządzających, jak również (iv) w przypadkach narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.
  7. Odpowiedzialność za urządzenie Telematics regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Kögel.
  8. Firma Kögel nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość ani kompletność danych z naczepy w przypadku ich wykorzystania ich jako ewidencji przebiegu pojazdu dla urzędu skarbowego.
 9. Ceny i warunki płatności
  1. O ile nie ustalono inaczej, podane ceny są cenami w euro. W przypadku zleceń w innych walutach, obowiązują ceny w walutach określonych w umowie.
  2. Do podanych cen należy doliczyć aktualnie obowiązujący ustawowy podatek VAT.
  3. Niedozwolone jest dokonywanie potrąceń skonta, chyba, że strony uzgodnią na piśmie inaczej.
  4. Firma Kögel ma prawo, przy każdym wezwaniu do zapłaty lub wyznaczeniu dodatkowego terminu, do doliczania stałej opłaty za upomnienie w wysokości 5,00 EUR za pierwsze upomnienie, 10,00 EUR za wezwanie do zapłaty i 16,00 EUR za przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Stan na 2 marca 2020 r., Kögel Trailer GmbH

Kontakt i serwis
Kontakt i serwis

Jeżeli szukasz lokalnego przedstawiciela lub chcesz połączyć się bezpośrednio z osobą kontaktową, znajdziesz tu zestawienie wszystkich najważniejszych kontaktów.

Pojazdy używane
Pojazdy używane

Giełda pojazdów używanych Kögel Używane, ale zadbane. Najlepsze pojazdy w korzystnej cenie

Do mediateki
Do mediateki

Nie znaleziono dokumentu. W mediatece Kögel znajdziesz filmy, broszury, ulotki i wiele więcej.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies lub programy do śledzenia, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej, a tym samym lepsze wrażenia podczas korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies i usług śledzenia na stronach internetowych oraz wyrażonych przez Państwa zezwoleń można znaleźć w naszej polityce prywatności na stronie https://www.koegel.com/pl/ochrona-danych/. Jednakże niepotrzebne technicznie pliki cookies lub nasze programy śledzące nie zostaną aktywowane, dopóki użytkownik nie wyrazi na to zgody.