Es sieht so aus, als ob Sie aus sind, Möchten Sie zur Website wechseln?

Numer alarmowy
Kontakt
Materiały do pobrania
Sklep z częściami

Polityka prywatności firmy Kögel Trailer GmbH

Witamy na naszej strony internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą witrynę jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz obowiązującymi nas krajowymi przepisami wykonawczymi. W niniejszej polityce prywatności informujemy dokładnie o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Kögel Trailer GmbH oraz o prawach przysługujących osobom, których dotyczą dane. 

Przez dane osobowe rozumie się informacje, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Należą do nich w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz adres IP.

O danych anonimowych mówi się, gdy w żaden sposób nie można ich odnieść do konkretnego użytkownika.

 

Jednostka odpowiedzialna i inspektor ochrony danych

Kögel Trailer GmbH

Am-Kögel-Werk 1

89349 Burtenbach

Telefon: +49 8285 88-0

Numer faksu: +49 8285 88-17905

Mail: info@koegel.com

Web: www.koegel.com

Kontakt z inspektorem ochrony danych: datenschutz@koegel.com

 

Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane

Na początku informujemy o prawach przysługujących osobie, której dotyczą dane. Prawa te zostały uregulowane w art. 15-22 rozporządzenia RODO. Obejmują one:

 • Prawo do otrzymania informacji (art. 15 RODO),
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • Prawo do sprostowania danych ( art. 16 RODO),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

 

Chcąc skorzystać z tych praw, należy zwrócić się na adres: datenschutz@koegel.com.

Podobnie należy postąpić w razie pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych lub chcąc wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Ponadto osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.

Jeżeli przetwarzamy dane w celu prawnie uzasadnionych interesów, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W takim przypadku zaniechamy przetwarzania danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W razie przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw bez podawania powodów; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, wówczas zaniechamy przetwarzania jej danych osobowych do takich celów.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podczas przetwarzania danych osobowych stale przestrzegamy przepisów rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych, mających zastosowanie przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. w celu przygotowania oferty na produkty lub usługi) oraz w celu wypełnienia obowiązków umownych (np. w celu wykonania usługi, umowy na dostawę bądź w celu obsługi zamówień/zleceń/płatności) (art. 6, ust. 1, lit. b RODO) albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. w związku z przepisami podatkowymi) (art. 6, ust. 1, lit. c RODO). W tych celach były pierwotnie rejestrowane dane osobowe.

Wymóg uzyskania zezwolenia na podstawie przepisów o ochronie danych może stanowić również zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6, ust. 1, lit. a RODO). Przed jej udzieleniem informujemy o celu przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do wycofania zgody stosownie do art. 7, ust. 3 RODO.

Poza tym firma Kögel Trailer GmbH jest zainteresowana utrzymywaniem relacji z klientami oraz przesyłaniem klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów/usług za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź kontaktowaniem się w tej sprawie telefonicznie. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe, aby móc przesłać odpowiednie informacje i oferty lub kontaktować się telefonicznie (art. 6, ust. 1, lit. f RODO.).

W celu wykrycia naruszeń prawa dane osobowe mogą być przetwarzane tylko pod warunkami określonymi w art. 10 RODO.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko w ramach przepisów ustawowych lub po uzyskaniu odpowiedniej zgody. W innym przypadku nie przekazujemy danych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobligowani z mocy obowiązujących przepisów prawa (przekazanie podmiotom zewnętrznym, np. organom nadzorczym lub organom ścigania).

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

W naszej firmie dbamy, aby dostęp do danych osobowych miały jedynie te działy i osoby, które potrzebują ich do wypełnienia naszych obowiązków umownych i ustawowych.

W określonych przypadkach usługodawcy zewnętrzni wspierają nasze działy specjalistyczne w wypełnianiu ich zadań. Z wszystkimi usługodawcami zostały zawarte niezbędne umowy o ochronie danych osobowych.

Ponadto, w ustawowo określonych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przekazać odpowiednie informacje organom publicznym, np.: urzędom skarbowych, organom ścigania i urzędom celnym.

Przekazywanie danych do państw trzecich / zamiar przekazania danych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy lub dostawy albo gdy obligują nas do tego przepisy prawa bądź gdy zostanie nam udzielone odpowiednie pozwolenie.

Przekazujemy dane osobowe do usługodawcy (usługodawców) lub spółek należących do koncernu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a mianowicie do USA.

Przestrzeganie poziomu ochrony danych gwarantują standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych

Gdy dane nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów lub gdy osoba, której dane dotyczą, wycofa wyrażoną zgodę, zostaną one przez nas usunięte. Przechowywanie danych przez okres dłuższy od obowiązywania stosunku umownego ma miejsce jedynie w przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobligowaniu lub uprawnieni. Przepisy, które obligują nas do przechowywania danych, znajdują się na przykład w kodeksie handlowym lub w ordynacji podatkowej. Może z nich wynikać okres przechowywania sięgający nawet dziesięciu lat. Należy również przestrzegać ustawowych terminów przedawnienia.

Bezpieczne przesyłanie danych

W celu optymalnej ochrony gromadzonych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa jest na bieżąco weryfikowany we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywany do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych z naszą stroną internetową odbywa się w formie zaszyfrowanej. Jako protokołu transmisji używamy w naszej witrynie protokołu HTTPS, wykorzystując przy tym aktualne protokoły szyfrowania. Poza tym istnieje możliwość korzystania z alternatywnych kanałów komunikacji (np. poczty tradycyjnej).

Obowiązek udostępnienia danych

Różne dane osobowe są nieodzowne do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku zobowiązaniowego oraz do wypełnienia związanych z tym obowiązków umownych i ustawowych. Dotyczy to również korzystania z naszej strony internetowej oraz różnych funkcji, które udostępnia nasza witryna.

Dotyczące tego szczegóły zebraliśmy w ww. punkcie. W określonych przypadkach dane muszą być rejestrowane lub udostępniane również na podstawie przepisów prawa. Należy pamiętać, że obsługa zapytań ofertowych lub realizacja leżącego u podstaw stosunku zobowiązaniowego nie są możliwe bez udostępnienia danych.

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

O tym, które dane przetwarzamy, decyduje kontekst: zależy to od tego, czy np. użytkownik składa zamówienie online, wypełnia zapytanie w naszym formularzu kontaktowym, chce przesłać do nas aplikację w sprawie pracy czy też składa reklamację.

Prosimy zwrócić uwagę, że w szczególnych sytuacjach przetwarzania danych możemy udostępniać informacje również odrębnie, w odpowiednim miejscu, np. w przypadku wysyłania dokumentów aplikacyjnych lub prośby o nawiązanie kontaktu.

Podczas odwiedzin naszej witryny rejestrujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwa dostawcy usług internetowych
 • Informacje o stronie internetowej, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny
 • Używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny
 • Adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych
 • Zamawiane piliki, ilość transferowanych danych, pobieranie / eksport danych
 • Informacje o stronach otwieranych w naszej witrynie, łącznie z datą i godziną

W ramach prośby o nawiązanie kontaktu mailowego rejestrujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwisko, imię
 • Dane kontaktowe
 • Tytuł
 • Informacje o potrzebach i zainteresowaniach

Podczas rejestracji w naszym sklepie z częściami rejestrujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • Tytuł
 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • NIP
 • Numer klienta
 • Adres e-mail

Podczas składania zamówienia rejestrujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • Tytuł
 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • NIP
 • Numer klienta
 • Adres e-mail

W przypadku aplikowania o pracę drogą e-mailową rejestrujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • Dane kontaktowe
 • Dane kandydata (kwalifikacje, świadectwa, etc.)

W przypadku newslettera rejestrujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • Adres e-mail

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach

Nie stosujemy stricte zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji.

Pliki cookie (art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. a, f RODO; § 25, ust. 1, 2 ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych i mediach przesyłanych na odległość)

Nasza strona internetowa używa tzw. plików cookie. Służą one to kształtowania naszej oferty w sposób przyjazny dla użytkownika, bardziej efektywny i bezpieczny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane (lokalnie) w przeglądarce na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie zawierają jedynie pseudonimizowane, najczęściej wręcz anonimowe dane. Niektóre pliki cookie są przechowywane tylko przez czas trwania sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie), inne są przechowywane długoterminowo (tzw. trwałe pliki cookie, np. ustawienia zgody, koszyk w sklepie z częściami). Te ostatnie są usuwane automatycznie po upływie określonego każdorazowo czasu (z reguły 12 miesięcy). Oprócz naszych własnych plików cookie są również używane pliki cookie kontrolowane przez podmioty trzecie. Wykorzystują one informacje zawarte w plikach cookie np. do wyświetlania określonych treści lub do rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkownika.

Ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. f RODO) używamy technicznie niezbędnych plików cookie, które są nieodzowne do działania strony internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności. Ponadto, bez zgody użytkownika, używamy plików cookie, gdy ich jedynym zadaniem jest zapisywanie lub dostęp do informacji zapisanych na urządzeniu końcowym w celu przesyłania wiadomości lub gdy są one bezwzględnie konieczne do udostępnienia użytkownikowi wybranej usługi, § 25, ust. 2 ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych i mediach przesyłanych na odległość.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, są używane również inne pliki cookie, które umożliwiają nam lub podmiotom trzecim np. analizę, w jaki sposób są wykorzystywane nasze usługi. Dzięki temu możemy kształtować treści odpowiednio do potrzeb użytkowników. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam mierzenie efektywności określonej reklamy i umiejscowienie jej na przykład odpowiednio do zainteresowań tematycznych użytkownika. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku jednoznaczne wyrażenie zgody (art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. a RODO; § 25, ust. 1 ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych i mediach przesyłanych na odległość).

Korzystając z banera zgody, można w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę ze skutkiem działającym na przyszłość i zmienić ustawienia plików cookie. Zmian należy dokonać osobno dla każdego urządzenia końcowego.

https://www.koegel.com/

Jeśli użytkownik posiada konto u dostawców zewnętrznych, z których usług korzystamy, i będzie tam akurat zalogowany, może dojść do powiązania jego danych z odpowiednim kontem. Takiej sytuacji można uniknąć, jeżeli nie wyrazi się zgody lub wycofa się udzieloną wcześniej zgodę na określone pliki cookie albo też wylogowując się wcześniej z konta danego usługodawcy zewnętrznego.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może również ręcznie dezaktywować, ograniczyć lub usunąć pliki cookie na swoim urządzeniu końcowym za pomocą ustawień przeglądarki lub przy użyciu oprogramowania. Dezaktywacja ustawień plików cookie uniemożliwi lub ograniczy korzystanie w pełni z naszych stron internetowych.

Prosimy zapoznać się również z naszymi wskazówkami na etapie danej usługi, która używa plików cookie.

 

Śledzenie ruchu w sieci: analiza statystyczna Matomo – dawniej Piwik (art. 6, ust. 1, lit. f RODO; § 25, ust. 2 ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych i mediach przesyłanych na odległość)

Nasz strona internetowa używa Matomo, usługi umożliwiającej analizowanie aktywności w sieci. Matomo korzysta z tzw. plików cookie – plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają nam analizę aktywności na stronie internetowej. W tym celu informacje o aktywności wygenerowane przez pliki cookie (łącznie ze skróconym adresem IP użytkownika) są przesyłane na nasz serwer i zapisywane w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej, co służy nam do optymalizacji witryny. Podczas tej operacji adres IP użytkownika zostaje poddany anonimizacji, przez co użytkownik pozostaje dla nas anonimowy. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny nie są udostępniane osobom trzecim. Użytkownik może wyeliminować używanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i analizowanie informacji z jego wizyty na stronie internetowej, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec ich zapisywania i wykorzystywania, klikając odpowiednią opcję na banerze zgody. W takim przypadku w przeglądarce użytkownika zostanie zapisany plik cookie typu opt-out, a Matomo nie będzie rejestrować żadnych danych z sesji. Uwaga: usunięcie plików cookie z komputera spowoduje, że zostanie również usunięty plik cookie opt-out i wówczas może być konieczna jego ponowna aktywacja.

https://www.koegel.com/

OpenStreetMap

Na naszych stronach internetowych używamy Openstreetmap (https://www.openstreetmap.de), usługi typu open source fundacji OpenStreetMap Foundation (OSMF, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania) do wyświetlania map i wyznaczania tras dojazdu. Podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda wyrażona stosownie do art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. a RODO. Przez wyrażenie zgody użytkownik akceptuje rejestrowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Openstreetmap, jej przedstawiciela lub usługodawców zewnętrznych takich danych, które zostaną zarejestrowane automatycznie oraz wprowadzone przez użytkownika.

Openstreetmap może przekazywać pozyskane informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane z mocy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie Openstreetmap. Technicznie jest możliwe, że na podstawie uzyskanych danych Openstreetmap będzie w stanie zidentyfikować co najmniej niektórych użytkowników. Nie mamy wpływu na możliwość przetwarzania pozyskanych danych i profili osobowych użytkowników strony internetowej Openstreetmap do innych celów.

Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem działającym na przyszłość. W tym celu wystarczy otworzyć baner zgody:

https://www.koegel.com/

Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do mediów społecznościowych Meta / Facebook, YouTube, LinkedIn oraz Instagram. Linki do stron mediów społecznościowych można rozpoznać po umieszczonym logo danego serwisu. Korzystając z tych linków, można przejść na strony firmy Kögel Trailer GmbH prowadzone w poszczególnych mediach społecznościowych. Klikając jeden z linków do mediów społecznościowych, zostaje nawiązane połączenie z serwerem danego medium społecznościowego. Wskutek tego do serwera danego medium społecznościowego jest przekazywana informacja, że użytkownik odwiedził naszą witrynę. Poza tym do usługodawcy danego serwisu społecznościowego są przesyłane również inne dane. Są to na przykład:

 • Adres strony internetowej, na której znajduje się kliknięty link
 • Data i godzina wejścia na stronę internetową lub kliknięcia linku
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • Adres IP

Jeżeli w momencie kliknięcia linku użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym, wówczas na podstawie przesłanych danych usługodawca określonego medium społecznościowego może być w stanie ustalić jego nazwę użytkownika, a nawet prawdziwe imię i nazwisko oraz przyporządkować te informacje do indywidualnego konta użytkownika w serwisie społecznościowym. Taką możliwość przyporządkowania do indywidualnego konta użytkownika można wykluczyć, jeżeli wcześniej wyloguje się ze swojego konta użytkownika.

Serwery mediów społecznościowych znajdują się w USA i innych krajach poza Unią Europejską. W związku z tym dane mogą być przetwarzane przez usługodawcę medium społecznościowego również w krajach spoza Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, że firmy działające w tych krajach podlegają ustawie o ochronie danych osobowych, która nie chroni danych osobowych w takim samym stopniu, jak to ma miejsce w Unii Europejskiej.

Podkreślamy również, że nie mamy wpływu na zakres, sposób oraz cel przetwarzania danych przez usługodawcę medium społecznościowego. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez serwisy społecznościowe zamieszczone na naszej stronie internetowej można znaleźć w polityce prywatności danego medium społecznościowego.

Formularz kontaktowy / nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6, ust. 1, lit. A, b RODO )

W przypadku zwrócenia się do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w mailu wyłącznie do obsługi przesłanego zapytania.

Newsletter (art. 6, ust. 1, lit. a RODO)

Na naszej stronie internetowej można zapisać się do bezpłatnego newslettera. Adres e-mail podany podczas rejestracji do newslettera będzie używany jako adres do wysyłki newslettera.

Stosuje się przy tym zasadę oszczędności i unikania nadmiaru danych, w związku z czym wymagane jest podanie tylko adresu e-mail. Ze względów technicznych oraz dla bezpieczeństwa prawnego podczas zamawiania newslettera jest przetwarzany również adres IP.

Przy zapisywaniu się do newslettera przesyłanego pocztą elektroniczną stosujemy tzw. Procedurę double opt-in. Oznacza to, że reklama będzie przesyłana pocztą elektroniczną tylko po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu, że mamy aktywować usługę newslettera. Odbywa się to w ten sposób, że najpierw przesyłamy powiadomienie mailowe z prośbą o kliknięcie linku zamieszczonego w mailu, aby potwierdzić, że mamy przesyłać nasz newsletter na wskazany adres poczty elektronicznej.

Oczywiście w dowolnym momencie można zakończyć abonowanie, korzystając z przewidzianej w newsletterze opcji rezygnacji i tym sposobem cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. Poza tym można również w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Rejestracja / konto klienta (art. 6, ust. 1, lit. a, b RODO)

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się po uprzednim podaniu indywidualnych danych, co umożliwi robienie zakupów w naszym sklepie z częściami. Podanych przy tym danych osobowych używamy wyłącznie do realizacji lub obsługi stosunku umownego, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na inne wykorzystanie.

Rejestracja jest zatem konieczna lub możliwa w celu wykonania umowy z użytkownikiem (za pośrednictwem naszego sklepu internetowego) albo w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Stosuje się przy tym zasadę oszczędności i unikania nadmiaru danych, ponieważ tylko informacje niezbędne do rejestracji są oznaczone gwiazdką (*) jako pola obowiązkowe. Są to na przykład adres e-mail oraz hasło, łącznie z powtórzeniem hasła, nazwa, adres pocztowy oraz NIP.

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej są również zapisywane adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji (techniczne dane uzupełniające). Naciśnięcie przycisku „Zarejestruj” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Prosimy pamiętać: wprowadzone hasło jest u nas przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Pracownicy naszej firmy nie są w stanie odczytać hasła. Dlatego nie będą mogli udzielić żadnej informacji, jeżeli użytkownik zapomni swojego hasła.

W takim przypadku należy użyć funkcji „Zapomniałem hasła”, wskutek czego użytkownikowi zostanie wysłane mailem nowe, wygenerowane automatycznie hasło. Żaden pracownik nie ma prawa telefonicznie ani za pośrednictwem poczty elektronicznej pytać użytkownika o hasło. Dlatego nigdy nie należy podawać swojego hasła, gdy pojawi się tego rodzaju pytanie.

Po zakończeniu rejestracji dane użytkownika zostają zapisane u nas i umożliwiają korzystanie ze strefy klienta, do której dostęp jest ograniczony. Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej przy użyciu adresu e-mail jako nazwy użytkownika oraz hasła zapisane dane będą dostępne na potrzeby operacji wykonywanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej (np. do zamówień w naszym sklepie internetowym). Zrealizowane zamówienia można przeglądać w historii zamówień. Utaj można też wprowadzać zmiany w adresie do faktury i adresie dostawy.

Osoby zarejestrowane mają możliwość samodzielnie wprowadzać zmiany/korekty do adresu. Zmian i korekt może dokonać również nasz dział obsługi klienta, jeżeli użytkownik się z nim skontaktuje. Użytkownik może oczywiście anulować rejestrację i zlikwidować bądź usunąć utworzone konto klienta.

Systemy płatności (art. 6, ust. 1, lit. a, b RODO), weryfikacja zdolności kredytowej (art. 6, ust. 1, lit. f RODO)

W naszym sklepie z częściami można płacić kartą kredytową, poprzez PayPal lub szybkim przelewem. W tym celu są rejestrowane dane dotyczące płatności, aby umożliwić realizację zamówienia oraz obsługę płatności. Poza tym ze względów technicznych oraz dla bezpieczeństwa prawnego przetwarzany jest również adres IP.

Stosując się do zasady oszczędności i unikania nadmiaru danych, użytkownik musi podać jedynie takie dane, które są dla nas absolutnie niezbędne do obsługi płatności i realizacji umowy albo takie, do których rejestrowania obligują nas przepisy prawa.

Bez podania takich danych będziemy niestety zmuszeni odmówić zawarcia umowy, gdyż nie będziemy mogli jej wówczas zrealizować. 

Stosowany przez nas system płatności opiera się na protokole szyfrowania SSL w celu bezpiecznej transmisji danych.

Wskazówka dotycząca płatności kartą kredytową: jak zazwyczaj przy płaceniu kartą kredytową, są weryfikowane informacje dotyczące karty kredytowej.

Wskazówka dotycząca płatności poprzez PayPal: PayPal jest usługą płatniczą spółki PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
, L-2449 Luksemburg. Jeżeli w trakcie składania zamówienia w naszym sklepie internetowym użytkownik wybierze jako formę płatność „PayPal”, dane użytkownika zostaną automatycznie przesłane do firmy PayPal.

Wybierając tę formę płatności, użytkownik wyraża zgodę na przesłanie jego danych osobowych, co jest wymagane do obsługi płatności. W przypadku danych osobowych przesyłanych do firmy PayPal chodzi z reguły o imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego lub inne dane, które są niezbędne do obsługi płatności.

Do realizacji umowy kupna są niezbędne również takie dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem. Szczegóły dotyczące ochrony danych w firmie PayPal można znaleźć pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (stan prawny od 25.05.2018 r.).

Cele marketingowe wobec klientów (art. 6, ust. 1, lit. f RODO)

Firma Kögel Trailer GmbH jest zainteresowana utrzymywaniem relacji z klientami oraz przesyłaniem klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe, aby móc przesłać odpowiednie informacje i oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane do tego celu.

Sprzeciw można wnieść bezpłatnie, bez podawania przyczyn i nie musi on mieć charakteru formalnego. W miarę możliwości sprzeciw należy zgłosić pod nr tel. +49 8285 88-0, przesłać pocztą elektroniczną na adres info@koegel.com lub pocztą tradycyjną na adres: Kögel Trailer GmbH, Am Kögel-Werk 1 89349 Burtenbach.

Linki do innych dostawców

Na naszej stronie internetowej znajdują się również – wyraźnie widoczne – linki do stron internetowych innych firm. Nie mamy żadnego wpływu na treści prezentowane przez witryny, do których prowadzą zamieszczone odsyłacze. Dlatego też nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności za owe treści. Wyłączną odpowiedzialność za treści prezentowane na tych stronach ponosi dany dostawca lub operator tych stron.

Strony internetowe znajdujące się pod zamieszczonymi linkami zostały zweryfikowane w chwili ich umieszczania pod kątem możliwych lub dostrzegalnych naruszeń prawa. W momencie umieszczania odsyłaczy nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Bez uzasadnionych podstaw nie jest jednak możliwa ciągła kontrola zawartości stron znajdujących się pod odsyłaczami. W przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniach prawa takie linki będą niezwłocznie usuwane.