Twoje bezpośrednie połączenie
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
Inne informacje kontaktowe

Adres

Am Kögel-Werk 1
89349 Burtenbach
Germany

Kögel - Twój partner w Polsce

Eurotrailer Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43A
10-410 Olsztyn

tel.: +48 89 539 73 71
kom.:+48 662 241 590
fax:+48 89 533 68 56
koegel(at)eurotrailer.pl

Polityka prywatności na stronie internetowej i zakres usług firmy Kögel Trailer GmbH
 1. O nas

  My jako firma Kögel Trailer GmbH jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych. Szczegółowe informacje na nasz temat znajdą Państwo zawsze w naszej stopce redakcyjnej.
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych z zachowaniem najwyższych standardów jest dla nas najwyższym priorytetem. Przetwarzając dane, stosujemy się do przepisów ustawowych, m.in. podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i związanych z nim przepisów krajowych.
  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich naszych stron internetowych (Opens external link in new windowwww.koegel.com; Opens external link in new windowparts.koegel.com ) działających w domenach naszej firmy. Przechodząc w ramach naszej oferty na strony internetowe innych operatorów należy pamiętać, że obowiązują tam odrębne przepisy o ochronie danych osobowych, za treść których odpowiedzialni są poszczególni operatorzy tych stron.
  Ponieważ chcemy przedstawić Państwu wyczerpujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych w naszej firmie, poniżej znajdą Państwo zestawienie wszystkich naszych usług dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
  Jeśli w odniesieniu do poszczególnych usług obowiązują odrębne lub dodatkowe warunki, lub jeśli użytkownik zostanie poproszony o zgodę, poinformujemy go o tym fakcie osobno, zanim zacznie korzystać z którejkolwiek z nich (np. w przypadku subskrypcji newslettera lub zakupu w naszym sklepie dla fanów marki lub z częściami zamiennymi).
  Stosujemy również różne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Państwa danych osobowych. Na przykład połączenie nawiązywane pomiędzy Państwa przeglądarką a naszymi serwerami jest zawsze szyfrowane; ponadto, stosujemy liczne środki techniczne i organizacyjne celem stałej ochrony Państwa danych.

 2. Cel przetwarzania Państwa danych

  Zasadniczo można korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Użytkownik, który chce zarejestrować się w jednym z naszych spersonalizowanych serwisów, skorzystać z naszych sklepów internetowych, zamówić newsletter lub skontaktować się z nami, zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska i innych danych osobowych. Decyzja, czy wprowadzić te (rozszerzone) dane, należy do użytkownika. Dane, których bezwzględnie potrzebujemy od Państwa w celu świadczenia naszych usług, są oznaczone jako obowiązkowe.
  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w określonych celach na podstawie następujących przepisów prawnych:
  • zawieranie umów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO
  • realizacja umów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • zarządzanie klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i c), f) RODO
  • komunikacja i wymiana danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO
  • zewnętrzna prezentacja i reklama zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO
  • wdrażanie oświadczeń o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO
  • procedury wyboru kandydatów w ramach systemu zarządzania personelem i zasobami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO w związku z § 26 BDSG w nowym brzmieniu.
 3. Rodzaje Państwa danych, które gromadzimy i przetwarzamy

  Gromadzone dane osobowe dzielone są na różnorakie kategorie. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora takiego jak imię i nazwisko. Dane osobowe obejmują m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i datę urodzenia (jeśli została podana). Informacje statystyczne, które nie mogą być powiązane z użytkownikiem bezpośrednio lub pośrednio, np. popularność poszczególnych stron internetowych dotyczących naszej oferty lub liczba użytkowników danej strony, nie stanowią danych osobowych. Dane są gromadzone w sposób bezpośredni lub pośredni. W obu przypadkach dane będą gromadzone tylko w niezbędnym zakresie i przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 2. Jedynie od decyzji użytkownika zależy, czy chce on przesłać nam dane optymalizujące sposób korzystania z naszych usług, które jednak nie są niezbędne. Odpowiednie pola danych są oznaczone jako „nieobowiązkowe”.

  Dane gromadzone bezpośrednio obejmują:
  • zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, np. w celu personalizacji konta użytkownika lub zamówienia złożonego w naszym sklepie dla fanów marki lub w naszych sklepach z częściami zamiennymi
  • adres e-mail i w razie potrzeby hasło wybrane przez użytkownika, np.w celu subskrypcji newslettera, korzystania z konta klienta lub kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego
  • dane adresowe służące np. do celów realizacji zamówienia (dostawy) w naszym sklepie dla fanów marki lub z częściami zamiennymi
  • dane dotyczące płatności z tytułu złożonego zamówienia
  • dane kandydata przesłane przez niego w ramach rekrutacji
  • dane przekazywane nam w sposób aktywny i świadomy w ramach korzystania z naszych usług
  • pozostałe dane przekazywane nam przez Państwa dobrowolnie, np. podane w polach danych oznaczonych jako „nieobowiązkowe”

  Ponadto informacje o użytkowniku są gromadzone pośrednio podczas korzystania z naszych usług:
  • dane techniczne dotyczące połączeń, np. wywołana strona internetowa zawierająca naszą ofertę, adres IP użytkownika, skrócony o trzy ostatnie cyfry, data i godzina połączenia, stosowane urządzenie końcowe
  • dane gromadzone w ramach usługi śledzenia stron internetowych i newsletterów
  • dane, które otrzymujemy od naszych usługodawców w ramach realizacji zamówień w sklepie dla fanów marki lub z częściami zamiennymi, np. informacje o potencjalnych płatnościach, problemach z ich realizacją lub powiadomieniach o dostawie.

  Osoby niepełnoletnie:
  Nasza strona internetowa nie jest adresowana do osób niepełnoletnich; nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób niepełnoletnich. 
  Jeśli osoby w wieku poniżej 16 roku życia przekazują nam dane osobowe, odbywa się to tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego i/lub potwierdzeniem przez niego zgody osoby niepełnoletniej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO należy podać dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego w celu dostarczenia nam dowodu zgody wyrażonej przez opiekuna prawnego. Dane te, jak również dane osoby niepełnoletniej zostaną następnie przetworzone zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
  SJeśli stwierdzimy, że osoba niepełnoletnia w wieku poniżej 16 roku życia przesłała nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego lub potwierdzenia przez niego zgody osoby niepełnoletniej, niezwłocznie je usuniemy. Niniejszy akapit nie ma zastosowania do rekrutacji.

 4. Osoby mające dostęp do Państwa danych i osoby, którym przekazujemy te dane

  1. Dostęp
   Dostęp do Państwa danych posiadają jedynie nasi pracownicy i zleceniobiorcy, którzy mają do czynienia z tymi danymi w ramach wykonywanych przez siebie zadań. 
   SJeśli osoby trzecie uzyskają dostęp do Państwa danych, dzieje się tak wyłącznie za uprzednio uzyskaną od Państwa zgodą lub na istniejącej podstawie prawnej.
   Współpracujemy również z określonymi podmiotami w celu świadczenia usług i przetwarzania danych (m.in. w zakresie hostingu, wysyłania newsletterów, dostarczania zamówionych towarów, realizacji płatności, wysyłania listów lub e-maili oraz prowadzenia i analizowania baz danych, zabezpieczania naszych serwerów lub śledzenia stron internetowych). Jeśli te nadzwyczajne przepisy mają w danym przypadku zastosowanie, realizujemy je w niżej opisany sposób w ramach danej usługi. Usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie na nasze zlecenie i są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Wszyscy kontrahenci, którym zleciliśmy przetwarzanie danych, zostali starannie dobrani i będą mieli dostęp do Państwa danych tylko w zakresie i przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie.
  2. Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw
   Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należymy, odbywa się wyłącznie w obrębie UE/EOG i służy wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych. Przez grupę przedsiębiorstw rozumiemy spółki powiązane w rozumieniu art. 4 nr 19 RODO.
  3. Przekazywanie danych do państw spoza UE i podstawa prawna
   Serwery niektórych usługodawców, z których korzystamy, znajdują się w USA oraz w innych krajach nienależących do Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa działające w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, które generalnie nie chronią danych osobowych w takim samym stopniu, jak w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli Państwa dane są przetwarzane w kraju nieposiadającym tak wysokiego poziomu ochrony danych, jak w Unii Europejskiej, stosujemy przepisy umowne lub inne ogólnie uznane instrumenty prawne mające na celu zapewnienie należytej ochrony Państwa danych osobowych. Ponownie zwracamy na to uwagę w ramach świadczenia poszczególnych usług.
   W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane państwom trzecim, odbywa się to na podstawie decyzji Komisji UE w sprawie adekwatności stosowania porozumienia zawartego pomiędzy UE a USA w sprawie ochrony prywatności (EU-US Privacy Shield) zgodnie z art. 45 RODO lub standardowego traktatu UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w związku z decyzją Komisji UE z dnia 05.02.2010 r. (2010/87/UE) lub na mocy art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Przekazywanie informacji organom wykrywania i ścigania przestępstw
   W wyjątkowych przypadkach przekazujemy dane osobowe organom wykrywania i ścigania przestępstw. Odbywa się to na podstawie odpowiednich zobowiązań prawnych, np. kodeksu postępowania karnego, ordynacji podatkowej, ustawy o praniu pieniędzy lub przepisów policyjnych.
 5. Okresy przechowywania

  Dane osobowe przechowujemy w ramach obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa zgodą.
  W celu określenia konkretnego okresu przechowywania danych stosujemy następujące kryteria:
  Dane osobowe przechowujemy do momentu, w którym przestają mieć zastosowanie cele, dla których zostały zgromadzone (np. w przypadku rozwiązania stosunku umownego lub ostatniej czynności, jeśli nie istnieje stałe zobowiązanie lub w razie odwołania zgody na przetwarzanie konkretnych danych). 
  Pozostałe dane będą przechowywane tylko jeśli
  • istnieją ustawowe obowiązki w zakresie ich przechowywania (np. zgodnie z ordynacją podatkową i kodeksem handlowym);
  • ddane są nadal niezbędne do dochodzenia i egzekwowania roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi, np. ze względu na technologiczne i kryminalistyczne wymogi obrony przed atakami na nasze serwery internetowe i ich ściganie;
  • sunięcie danych byłoby sprzeczne z uzasadnionym interesem podmiotów danych;
  • lub
  • zastosowanie ma inny wyjątek prawny zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO.
 6. Prawa użytkownika

  Przysługuje Państwu szereg praw, na które chcielibyśmy poniżej zwrócić uwagę. Oczywiście, nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych jest również do Państwa dyspozycji w razie wszelkich pytań dotyczących danych osobowych, które zostały przez nas zgromadzone i przetworzone przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych. 
  1. Prawo do informacji i przekazywania danych
   W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa osoby.
   Jeśli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą użytkownika lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, mogą Państwo również na podstawie art. 20 ust. 1 RODO żądać otrzymania danych osobowych przechowywanych na Państwa temat w formie ustrukturyzowanej, dostępnej i nadającej się do odczytu maszynowego. Na Państwa życzenie przekażemy te dane bezpośrednio do wybranego przez Państwa odbiorcy.
  2. Prawo do sprostowania, ograniczania i usuwania danych
   Ponadto, zgodnie z art. od 16 do 18 RODO można żądać od nas sprostowania, ograniczenia (zablokowania) lub usunięcia danych osobowych użytkownika, jeśli były one przez nas nieprawidłowo przetwarzane, jeśli istnieje powód do ograniczenia ich dalszego przetwarzania lub jeśli ich przetwarzanie stało się niezgodne z prawem z różnych powodów, lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Pragniemy podkreślić, że przysługujące Państwu prawo do usuwania danych może być ograniczone przez określone w prawie okresy przechowywania.
  3. Prawo sprzeciwu
   Jeśli przetwarzanie przez nas danych jest podyktowane wyłącznie naszym uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO zgłosić sprzeciw wobec tego procesu. W takim przypadku Państwa dane nie będą już przetwarzane, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i wymagające ochrony powody ich przetwarzania, które przeważą nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub że ich przetwarzanie służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, mają Państwo zawsze prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej ze skutkiem na przyszłość.
  4.  Prawo do wycofania zgody
   Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
  5. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
   Mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza postanowienia europejskiego podstawowego rozporządzenia o ochronie danych lub inne krajowe i międzynarodowe przepisy o ochronie danych.

   Dane kontaktowe właściwego organu nadzorczego:
   Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA) – Bawarski krajowy urząd ochrony danych
   Promenade 27
   91522 Ansbach
   Telefon: +49 (0) 981 53 1300
   undefinedpoststelle(at)lda.bayern.de
  6. Dane kontaktowe
   Aby móc skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo przesłać nam nieformalną wiadomość na niżej podany adres kontaktowy. Prosimy również zgłosić wycofanie zgody na niżej podany adres kontaktowy i wskazać, które konkretnie oświadczenie o wyrażeniu zgody pragniecie Państwo wycofać:

   Osoba odpowiedzialnaDSB
   Kögel Trailer GmbH
   Am Kögel-Werk 1
   89349 Burtenbach
   Niemcy 
   Tel: +49 8285 88-0
   Faks: +49 8285 88-17905 
   E-mail: undefinedinfo(at)koegel.com
   it.sec GmbH & Co. KG
   Einsteinstr. 55
   89077 Ulm
   Tel: +49 731 20589-24
   E-mail: undefineddatenschutz(at)it-sec.de


 7. Korzystanie z naszej strony internetowej – tworzenie profili, pliki cookies i usługi śledzenia na stronach internetowych

  1. Podstawowe informacje na temat plików cookies i możliwości rezygnacji opt-out
   W niektórych obszarach naszej witryny stosujemy tzw. cookies, aby np. rozpoznawać preferencje odwiedzających i móc odpowiednio dostosowywać stronę internetową. Ułatwia to nawigację i uzyskanie wysokiego stopnia intuicyjności obsługi strony internetowej dla użytkowników. Pliki cookies pomagają nam również zidentyfikować szczególnie popularne obszary naszej strony internetowej. Pliki cookies to niewielkie pliki przechowywane na dysku twardym odwiedzającego. Umożliwiają one przechowywanie informacji przez określony czas oraz identyfikację komputera odwiedzającego. W celu ulepszenia orientacji użytkownika i zindywidualizowanej prezentacji usług, używamy stałych plików cookies. 
   Wykorzystujemy również tzw. sesyjne pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Można ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała użytkownika o stosowaniu plików cookies. Czyni to proces korzystania z plików cookies przejrzystym dla użytkownika. Tym samym gromadzimy następujące parametry techniczne połączeń: wywołana strona internetowa zawierająca naszą ofertę, adres IP użytkownika skrócony o trzy ostatnie cyfry, data i godzina połączenia, stosowane urządzenie końcowe, parametry konfiguracji przeglądarki. Ma to na celu zweryfikowanie autoryzacji działań i uwierzytelnienie użytkownika naszych usług wysyłającego zapytanie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 32 i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży zabezpieczenie naszego serwera WWW, np. w celu obrony przed atakami i zapewnienia funkcjonalności naszych usług.
   Pliki cookies, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, są instalowane wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika wyraźnej zgody, którą może on oczywiście w każdej chwili wycofać.
   W ramach naszych informacji na temat plików cookies zamieszczonych na naszej stronie internetowej, wyrazili Państwo w związku z tym zgodę na następujące oświadczenie:
   Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies lub programy do śledzenia, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej, a tym samym lepsze wrażenia podczas korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies i usług śledzenia na stronach internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności na stronie https://www.koegel.com/pl/ochrona-danych/. Jednakże wszystkie pliki cookies lub nasze programy śledzące nie zostaną aktywowane, dopóki użytkownik nie wyrazi na to zgody. 
   Jeśli użytkownik w ogóle nie zaakceptuje plików cookies, może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszej strony internetowej, w tym opartych na plikach cookies funkcji rezygnacji opt-out z naszego systemu śledzenia. Proszę zaakceptować pliki cookies tych usług, których śledzenie chcą Państwo uniemożliwić.
   Należy również pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookies spowoduje również usunięcie plików cookies służących do rezygnacji opt-out. W związku z tym może okazać się konieczne ich zresetowanie. Pliki cookies są również obsługiwane przez przeglądarkę, tzn. należy je ustawić oddzielnie na każdej przeglądarce używanej na każdym urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Niezbędne linki znajdą Państwo poniżej w opisie danego serwisu.
   Niżej wymienione pliki cookies są używane po naszej stronie – jeśli użytkownik na to zezwoli i nie ustawi jednego lub więcej plików cookie opt-out – w celu uzyskiwania bardziej szczegółowych informacji:
   Nazwa plików cookiesCel zastosowaniaCzas przechowywaniaNiezbędne parametry techniczneMożliwość wycofania zgody (jeśli stosowanie plików cookies nie jest konieczne z technicznego punktu widzenia)
   PrestaShop-4208bd649f01e3f7729f5d6afc06c2c2Id użytkownika sklepu dla fanów markiDo końca sesjiTak (logowanie/ zarządzanie treścią)zob. poniżej
   Fe_typyo_userIdentyfikacja użytkownika Typo3Do końca sesjiTak (logowanie/ zarządzanie treścią)zob. poniżej
   RozdzielczośćBuforowanie rozdzielczości ekranuDo końca sesjiTak (stylizacja)zob. poniżej
   _utmaŚledzenie / Google Analytics2 lataŚledzeniezob. poniżej
   _utmbŚledzenie / Google Analytics30 minutŚledzeniezob. poniżej
   _utmcŚledzenie / Google AnalyticsDo końca sesjiŚledzeniezob. poniżej
   _utmtŚledzenie / Google Analytics10 minutŚledzeniezob. poniżej
   _utmzŚledzenie / Google AnalyticsŚledzeniezob. poniżej
   _gaŚledzenie / Google Analyticszob. poniżej
   _gatŚledzenie /Google Analyticszob. poniżej
   authenticationCookieauthenticationCookie is used by ASP.NET for authentication1 hourYeszob. poniżej
   cookieconsent_statuscookieconsent_status is used by the Cookie Consent Javascript Plugin1 yearYeszob. poniżej
   CurrentCustomerIdCurrentCustomerId is used by us to save the current customer1 dayYeszob. poniżej
   XSRF-TokenXSRF token and XSRF-V is also used to prevent cross forgery1 yearYeszob. poniżej
   XSRF-V XSRF token and XSRF-V is also used to prevent cross forgery1 yearYeszob. poniżej
   UMB_UCONTEXTUMB_UCONTEXT is for authentication for Umbraco Backend4 hoursYeszob. poniżej
   CART_IDCART_ID is used by us to save the shopping cartYeszob. poniżej
   ARRAffinity ARRAffinity is used by Azure IIS to make the assignment to the respective Web app instances1 yearYeszob. poniżej
   __RequestVerificationToken__RequestVerificationToken is used to prevent cross forgery1 yearYeszob. poniżej
   ai_userai_user and ai_session is used by Microsoft Azure Application Insights to get client-side logs30 minutesYeszob. poniżej
   ai_sessionai_user and ai_session is used by Microsoft Azure Application Insights to get client-side logs1 yearYeszob. poniżej
  2. Google Analytics
   Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, narzędzia analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek” (cookies), plików tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje utworzone przez ciasteczka na temat sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania usługi anonimizacji na tej stronie www, Państwa adres IP jest jednak uprzednio skracany przez firmę Google wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw stowarzyszonych w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych wypadkach Państwa cały adres IP przenoszony jest przez firmę Google na serwer w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie firma Google korzysta z tych informacji, aby analizować sposób korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, tworząc raporty na temat jego aktywności sieciowej, oraz dostarczać operatorom stron internetowych inne usługi związane z korzystaniem ze strony www oraz z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Opcją sprzeciwu wobec analizy stron internetowych przez usługę Google Analytics jest ustawienie pliku cookie opt-out, który nakazuje firmie Google, aby nie przechowywała ani nie używała danych użytkownika do celów analizy stron internetowych. Należy pamiętać, że dzięki takiemu rozwiązaniu analiza stron internetowych nie będzie wykonywana tak długo, jak długo przeglądarka przechowuje plik cookie opt-out. Jeśli chcą Państwo ustawić opcję cookie opt-out, proszę kliknąć Opens external link in new windowhttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=pl#disable.
   Dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce mogą Państwo udaremnić zapisywanie ciasteczek; jednakże chcemy zwrócić uwagę na to, iż w takim wypadku nie będą mogli Państwo wykorzystywać wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto będą Państwo mogli zapobiec rejestrowaniu utworzonych przez ciasteczka danych na temat korzystania przez Państwa z witryny (włącznie z Państwa adresem IP) i przetwarzania tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując dostępną pod podanym linkiem wtyczkę do przeglądarki i zainstalować ją. Aktualny odnośnik to: Opens external link in new windowhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

   Odbiorca danych: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   Ochrona prywatności: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  3. Google Tag Manager
   Google Tag Manager to produkt firmy Google, który umożliwia nam zarządzanie znacznikami stron internetowych z poziomu aplikacji takich jak Google Analytics za pośrednictwem jednego interfejsu. Ten menedżer znaczników jest domeną bez plików cookies i nie gromadzi żadnych danych osobowych.
  4. Mapy Google
   Nasza witryna korzysta z usługi „Google Maps” oferowanej przez firmę Google, np. w celu umożliwienia wyszukiwania dystrybutora lub zaplanowania trasy.
   Po wywołaniu usługi Mapy Google w tej witrynie dane użytkownika zostaną przekazane do firmy Google, np. jego aktualna lokalizacja. W przypadku tej usługi obowiązują postanowienia polityki prywatności firmy Google (Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/), uzupełnione oddzielną politykę prywatności Google Maps (Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html).
   Można uniemożliwić realizację usługi Mapy Google poprzez selektywne blokowanie wykonywania kodu Java Script przy użyciu aplikacji służącej specjalnie do tego celu; można również alternatywnie całkowicie wyłączyć wykonywanie skryptu Java w ustawieniach przeglądarki.

   Odbiorca danych: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

   Ochrona prywatności: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  5. Youtube Video – usługa zintegrowana z funkcją iFrame w rozszerzonym trybie ochrony danych
   Korzystamy z serwisu Youtube firmy Google, celem prezentacji treści wideo. W celu ochrony prywatności aktywowaliśmy rozszerzony tryb ochrony danych.
   Serwis YouTube używa również plików cookies do zbierania informacji o osobach odwiedzających jego stronę internetową. Serwis YouTube wykorzystuje je między innymi do gromadzenia statystyk dotyczących filmów, zapobiegania oszustwom i optymalizacji jego użytkowania. Uruchomienie odtwarzania filmu powoduje zazwyczaj nawiązanie połączenia z siecią Google DoubleClick. Uruchomienie odtwarzania filmu może spowodować dalsze operacje przetwarzania danych, zwłaszcza jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube. Nie mamy na to żadnego wpływu. 
   Naciskając przycisk start na filmie użytkownik zgadza się na przekazywanie danych firmie Youtube LLC:
   Więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności (Opens external link in new windowhttp://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube).

   Odbiorca danych: Youtube LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   Ochrona prywatności: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 
  6. Przyciski serwisów społecznościowych
   Nasza strona wykorzystuje przyciski mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube), aby umożliwić użytkownikowi interakcję z osobami trzecimi.
   Te przyciski mediów społecznościowych nie są zintegrowane jako wtyczki za pośrednictwem tzw. funkcji iFrame, ale działają jako linki. Klikając przyciski mediów społecznościowych, użytkownik jest przekierowywany na stronę danego dostawcy. Dostawca ten jest wówczas odpowiedzialny za zgodność z przepisami o ochronie danych oraz za dokładność, aktualność i kompletnoś ć informacji dostarczanych w to miejsce w celu przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 nr 17 RODO.
  7. Facebook-Connect
   n/a
  8. Cookie Consent
   Cookie Consent is a free JavaScript plugin for alerting users about the use of cookies on the Kögel Parts Shop (URL: Opens external link in new windowhttps://parts.koegel.com). Further information can be found at Cookie Consent by Insites (URL: Opens external link in new windowhttps://cookieconsent.insites.com/).
 8. Company presences ('fan pages') in social networks

  The following points must be observed in the context of social networks.

  Social_NetworkFacebook
  Controller with whom the fanpage is operated jointly ('platform operator'):Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Ireland

  In an agreement pursuant to Art. 26 (1) GDPR, the joint controllers determined who fulfilled which obligation pursuant to the GDPRThe agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR can be found at the following link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
  The platform operator makes the essential contents of this agreement available to the persons concerned.

  Contact details for data protection:The contact details for data protection can be found in our data protection declaration linked here or the data protection officer of the platform operator can be contacted using the following web form:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/help/contact/540977946302970

  Categories of data subjects:Registered and unregistered visitors of our fanpage in the social network.

  Categories of personal data:We process the following data from registered visitors to our fan page:
  User ID under which you have registered, released profile data (e.g. name details, occupation, addresses, contact data, possibly also special categories of personal data such as religious affiliation, health data, etc.), data that is generated during the sharing of content, the exchange of messages and communication, data that is collected during the processing of a contract.), data that are generated when sharing content, exchanging messages and communicating, data that are required within the framework of contract processing at the request of registered visitors; otherwise we only process pseudonymised data such as statistics and insights, how our fan page, the articles, pages, videos and other content provided about it are interacted with (page activities, page views, "Like" information, range, general demographic, location and interest-related information on age, gender, country, city, language), evaluations of the success and background of our advertisements, other analyses and measurements.
  The pseudonymised data cannot be merged by us with the corresponding attribution feature (e.g. name details). Thus it is not possible for us to identify individual visitors, who thus remain anonymous for us.
  --------------------------------------------------------
  We process the following data from unregistered visitors to our fan page:
  Pseudonymised data such as statistics and insights on how our fan page, the articles, pages, videos and other content provided about it is interacted with (page activities, page views, "Like" information, reach, general demographic, location and interest-related information on age, gender, country, city, language), evaluations of the success and background of our advertisements, other analyses and measurements on ….
  The pseudonymised data cannot be merged by us with the corresponding attribution feature (e.g. name details). Thus it is not possible for us to identify individual visitors, who thus remain anonymous for us.
  --------------------------------------------------------
  Data processed by the platform operator about registered and unregistered visitors to our fan page can be found under the following link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Origin of the dataWe receive the data from the data subjects directly or from the platform operator.

  Legal basis for data processingWe process the data on the basis of the following legal bases:
  • Art. 6 (1) lit. a) GDPR: Consent of the data subject
  • if applicable, Art. 6 (1) lit. b) GDPR: Performance of a contract with the data subject or implementation of pre-contractual measures at the request of the data subject
  • Art. 6 (1) lit. f) GDPR legitimate interest
   • Optimization of our fanpage
   • Promoting sales of our products and services or demand
   • Simplification of communication and data exchange
  We only process special categories of personal data, if at all, on the basis of the following legal bases:
  • Art. 9 (2) lit. a) GDPR: Consent of the data subject
  • Art. 9 (2) lit. e) GDPR: The data subject has manifestly made the personal data public
  --------------------------------------------------------
  The legal bases on which the platform operator bases data processing can be found in the following link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/about/privacy/legal_bases
  If the data subjects are tracked by collecting their data, whether through the use of cookies or comparable techniques or by storing the IP address, the platform operator will obtain the consent of the persons concerned in advance.
  In particular, the platform operator is obliged to inform the persons concerned for what purposes and on what legal basis the first call of a fan page generates entries in the so-called local storage even for non-registered visitors and whether personal data of non-registered visitors (e.g. IP address or other data that condenses into personal data) is also used to create profiles.

  Purposes of data processingThe data will be processed for the following purposes:
  • Public image and advertising
  • Communication and data exchange
  • event management
  • if necessary contract initiation and execution
  Retention periodsThe storage and deletion of the data is the duty of the platform operator according to the agreement in terms of Art. 26 (1) GDPR. Information on this can be found in the following link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Categories of recipientsThe data processed by us can only be accessed by our employees and service providers who maintain our fan page and need the data for the above-mentioned purposes. If the persons concerned post their data publicly on our fan page, they can be accessed by other registered and possibly also non-registered visitors.
  --------------------------------------------------------
  The recipient categories to which the platform operator discloses the data or enables registered visitors to disclose their data, as well as information on intra-group data exchange, can be found under the following link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Data transfers to third countriesIf the data subjects post their data publicly on our fan page, these can be accessed by other registered and possibly also non-registered visitors worldwide.

  In the context of the operation of our fan page, the data is also transferred to third countries by the platform operator.

  The associated data transfers to third countries are secured by an adequacy decision of the EU Commission pursuant to Art. 45 GDPR or by suitable guarantees pursuant to Art. 46 GDPR:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  --------------------------------------------------------
  Facebook Inc. is member of the Privacy Shield:
  Opens external link in new windowwww.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
  Due to the agreements on the EU-US Privacy Shield, Facebook must therefore also grant the persons concerned various rights, which they can then assert directly against Facebook.

  Involved logic and scope of a profiling or an automated individual decision based on the collected dataIf the data subjects are tracked by collecting their data, be it through the use of cookies or comparable techniques or through the storage of the IP address, the platform operator is obliged in accordance with the agreement in terms of Art. 26 (1) GDPR to inform about this. In particular, the platform operator is obliged to inform the persons concerned of the purposes and legal basis if a session cookie and three cookies with lifetimes between four months and two years are stored after a subpage within our fan page has been called up.
  The information for this can be taken from the following link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/policies/cookies/

  Rights of data subjectsThe Joint Controllers must grant the data subjects various rights with regard to the processing of their data, which they can assert directly against the platform operator on the basis of the agreement within the meaning of Art. 26 (1) GDPR.:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  Data subjects have a right to access, rectify or delete personal data concerning them or a right to restrict data processing by the data controller if certain conditions pursuant to Art. 15 to Art. 18 GDPR are met. Data subjects also have the right to revoke their consent to the processing of their personal data at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR). They may also object to the further processing of their data, which is based exclusively on the legitimate interest of the data controller in accordance with Art. 6 (1) lit. f) GDPR (Art. 21(1) GDPR), provided that their particular personal situation gives rise to interests worthy of protection in the exclusion of data processing and that there are no longer any compelling grounds worthy of protection for the data controller for further data processing. If personal data are processed for the purpose of direct marketing, data subjects have the right at any time to object to such processing with effect for the future (Art. 21 (2) GDPR). If the data processing is based on the consent of the data subject pursuant to Art. 6 (1) lit. a), Art. 9 (1) lit. a) GDPR or pursuant to Art. 6 (1) b) GDPR on a contract with the data subject and is carried out using automated procedures, the data subjects may, pursuant to Art. 20 (1) DGVO, request that the personal data stored about them be retained in a structured, common and machine-readable format or that they be transmitted to a third party designated by the data subject.

  In principle data subjects have the right not to be subjected to an automated individual decision according to Art. 22 (1) GDPR. If such an automated individual decision is permissible according to Art. 22 (2) lit. a) to c) GDPR, the following rights according to Art. 22 (3) GDPR are granted to the persons concerned: Right to the statement of the own point of view, right of objection for the acquisition of the intervention of a person on the part of the responsible person, right to be able to contest the automated individual decision (right of rescission).

  Furthermore, data subjects have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if they are of the opinion that the processing of their personal data violates the GDPR ( Art. 77 GDPR.

  The supervisory authority responsible for the platform operator is:

  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Ireland
  Webadresse: Opens external link in new windowgdprandyou.ie/contact-us/

 9. Wskazówki uzupełniające i przepisy dotyczące poszczególnych usług

  1. Newsletter
   Na wyraźne życzenie użytkownika wysyłamy pod jego adresem nasz newsletter zawierający wybrane przez niego tematy oraz informacje o naszej firmie. Należy pamiętać, że jego dostarczenie może nastąpić dopiero po ponownym wyraźnym potwierdzeniu zamówienia subskrypcji w ramach naszej procedury podwójnej akceptacji - double opt-in.
   Dane osobowe gromadzone w ramach subskrypcji newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z wysyłką i personalizacją (np. w celu odpowiedniego tytułowania użytkownika). Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych przekazanych nam w celu wysyłki newslettera ze skutkiem na przyszłość. W celu wycofania zgody każdy newsletter zawiera odpowiedni link; alternatywnie, zapraszamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z nami, abyśmy mogli zrealizować wycofanie zgody. Szczegółowe informacje na temat udzielonej nam zgody przekazujemy użytkownikowi w wiadomości e-mail typu double-opt-in.

   Analiza wykorzystania biuletynu informacyjnego
   Nasz newsletter zawiera piksele śledzące. Piksel śledzący jest niewidoczną grafiką zawartą w wiadomościach e-mail w formacie HTML, umożliwiającą zapis pliku dziennika i rejestrację linków aktywowanych z poziomu newslettera z możliwością ich późniejszej analizy podczas otwierania wiadomości e-mail. Umożliwia nam to ocenę skuteczności naszych kampanii informacyjnych za pomocą analiz statystycznych oraz optymalizację naszego newslettera w celu prezentowania użytkownikom m.in. tematów i ofert optymalnie dopasowanych do ich zainteresowań. 
   Zgromadzone w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane przez naszego usługodawcę wymienionego poniżej.
   Jeśli użytkownik nie wyraża na powyższe zgody, może w każdej chwili anulować subskrypcję newslettera za pomocą linku zawartego w newsletterze.

   Odbiorca danych: CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, D- 26180 Rastede
  2. Formularz kontaktowy
   Dane przekazywane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane w celach komunikacji i wymiany danych, tj. udzielania odpowiedzi na konkretne zapytania użytkownika. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo ich przetwarzanie jest niezbędne do powyższych celów, lub do momentu upłynięcia kolejnych terminów ich przechowywania.
  3. Konkursy
   Od czasu do czasu istnieje możliwość wzięcia udziału w loteriach lub temu podobnych promocjach organizowanych na naszej stronie internetowej. W ramach tych działań dane osobowe mogą być również gromadzone i przechowywane do celów przetwarzania, którego zakres podawany jest w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych. Dane, które nie są nam niezbędne do realizacji konkursu, ale które umożliwiają nam np. szybsze poinformowanie użytkownika w przypadku jego wygranej, są wyraźnie oznaczone jako informacje nieobowiązkowe.  Dane osobowe przekazane przez użytkownika w związku z tego rodzaju konkursem zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji kampanii (w przypadku konkursu np. do ustalenia zwycięzcy, powiadomienia go o nagrodzie i możliwości jej wysłania). Po zakończeniu akcji dane uczestników, którzy nie wygrali nagród, zostaną natychmiast usunięte lub, w przypadku zwycięzcy, po upływie ustawowego okresu przechowywania danych.
  4. Procedura rekrutacji online
   Oferujemy użytkownikom możliwość kontaktowania się z nami za pomocą poczty e-mail, telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Korzystanie z aplikacji WhatsApp jest obecnie klasyfikowane jako wątpliwe z prawnego punktu widzenia, tym bardziej, że organ nadzorczy ani BfDI nie miały do tej pory dostępu do wyników oficjalnej kontroli ochrony danych w związku z usługą telekomunikacyjną WhatsApp. W związku z tym zachęcamy do nawiązywania kontaktu z nami przy użyciu rozwiązań innych niż WhatsApp, które nie budzą zastrzeżeń w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których użytkownik chce przesłać nam dokumenty aplikacyjne oraz, w razie potrzeby, dane podlegające szczególnej ochronie.
   Podczas korzystania z aplikacji WhatsApp w procesie rekrutacji prócz informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych na koncie WhatsApp przechowywane jest imię, nazwisko i numer telefonu komórkowego użytkownika. Pozostałe dane będą gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże je nam w ramach procesu rekrutacji również w inny sposób. 
   Można w każdej chwili wycofać zgodę na przechowywanie tych danych oraz numeru telefonu komórkowego i ich wykorzystywanie w ramach procedury rekrutacji. Wycofanie zgody może nastąpić za pośrednictwem wiadomości WhatsApp lub poczty elektronicznej wysłanej na powyższe dane kontaktowe.
   Dane rekrutacyjne użytkownika w formie elektronicznej zostaną przekazane do odpowiedniego działu personalnego i wyłącznie do działu odpowiedzialnego za dane stanowisko lub osób odpowiedzialnych za realizację procesu rekrutacji. Wszystkie zainteresowane strony mają obowiązek traktowania dokumentacji rekrutacyjnej z należytą starannością i w sposób absolutnie poufny. 
   Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana przez kolejne 3 miesiące, a następnie usuwana lub niszczona, jeśli nie zawarliśmy z użytkownikiem umowy o pracę. Chcąc dołączyć dokumentację rekrutacyjną do naszej listy kandydatów, skontaktujemy się z użytkownikiem w późniejszym czasie. W powiadomieniu można wyrazić aktywną zgodę na dalsze przechowywanie dokumentów.
   Należy pamiętać, że zgłoszenia przesłane przez użytkownika pocztą elektroniczną są do nas przesyłane w postaci niezaszyfrowanej. Dlatego zalecamy stosowanie oprogramowania szyfrującego. Ponadto nie możemy zagwarantować, że dane przekazane nam przez użytkownika podczas korzystania z aplikacji WhatsApp będą szyfrowane, gdyż odpowiedzialność za szyfrowanie ponosi właśnie ta firma i nie mogą one być przez nas weryfikowane.
  5. Sklepy internetowe
   Na naszej stronie internetowej udostępniamysklep z częściami, w którym można zakupić części zamienne oraz sklep dla fanów marki z artykułami promocyjnymi i innymi ofertami marki Kögel.
   DPozyskane od użytkownika dane wykorzystujemy do realizacji umowy, w szczególności w celu umożliwienia mu zakupu i odbioru dostawy produktów oraz dokonania płatności.
   W zależności od wybranej metody wysyłki niezbędne dane uzupełnione o adres e-mail użytkownika, jeśli jest dostępny oraz numer telefonu w celu powiadomienia o doręczeniu paczki, uzgodnienia terminu lub dostarczenia informacji o monitorowaniu paczki przekazujemy wybranemu dostawcy usług spedycyjnych w celu realizacji wysyłki i dostawy.
   Dane niezbędne do realizacji płatności oraz, w razie potrzeby, zarządzania ryzykiem, przekazujemy również wybranemu przez użytkownika dostawcy usług płatniczych. W związku z tym obowiązują następujące dodatkowe informacje i przepisy:
   1. Metoda płatności Paypal
    Umożliwiamy użytkownikom dokonywanie płatności za zakupy dokonane w naszym sklepie internetowym za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal. Płatność jest realizowana za pośrednictwem usługi PayPal lub PayPal po doładowaniu z karty kredytowej lub konta bankowego. Firma PayPal zapewnia również ochronę kupującego oraz usługi powiernicze.
    Po wybraniu dostawcy usług płatniczych PayPal w sklepie internetowym dane są automatycznie przesyłane do firmy PayPal. Tym samym po wybraniu metody płatności PayPal użytkownik wyraża wyraźną zgodę na tego rodzaju transfer danych osobowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, IP, numer(-y) telefonu(-ów), dane zamówienia, dane dostawy) w celu realizacji płatności i zapobiegania oszustwom.
    Wymiana danych służy nie tylko celom płatności, lecz również identyfikacji, zapobiegania nadużyciom finansowym i zmniejszania ryzyka niewykonania zobowiązań, w związku z czym można również wymieniać dane na temat sytuacji gospodarczej oraz zachowań zakupowych i płatniczych w przeszłości. W związku z tym firma Klarna będzie również wymieniać dane z agencjami kredytowymi, pod warunkiem, że istnieje uzasadniony interes w tym zakresie, a interesy osoby zainteresowanej nie są sprzeczne z interesami osób zasługujących na ochronę.
    Dane te mogą być przekazywane firmom powiązanym; dotyczy to również dostawców usług niższego szczebla (podwykonawców, podmiotów obustronnie odpowiedzialnych i osób trzecich, o ile jest to konieczne do realizacji umowy).
    Powyższą zgodę na korzystanie z usług firmy PayPal można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na transmisję danych realizowaną w przeszłości.

    Obowiązującą politykę prywatności firmy PayPal można znaleźć pod adresem Opens external link in new windowhttps://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

    Odbiorca danych: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg
   2. Metoda płatności kartą kredytową
    W naszych sklepach internetowych umożliwiamy użytkownikom dokonywanie płatności kartą kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych - firmy Heidelpay GmbH. Niezbędne dane kart kredytowych są wprowadzane bezpośrednio do formularza umieszczonego na stronie naszego dostawcy usług płatniczych.
    Po wybraniu metody płatności kartą kredytową dane są automatycznie przekazywane do firmy Heidelpay GmbH. Tym samym użytkownik, który zdecyduje się na dokonanie płatności kartą kredytową, wyraża wyraźną zgodę na tego rodzaju transfer danych osobowych (imię i nazwisko, adres, cena zakupu) w celu dokonania płatności i zapobiegania oszustwom. 
    Dane te mogą być przekazywane firmom powiązanym; dotyczy to również dostawców usług niższego szczebla (podwykonawców, podmiotów obustronnie odpowiedzialnych i osób trzecich, o ile jest to konieczne do realizacji umowy).

    Powyższa zgoda udzielona firmie Heidelpay GmbH może być w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na transmisję danych realizowaną w przeszłości.

    Odbiorca danych: Heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg.
   3.  Metoda płatności przelewem ekspresowym
    W ramach naszych sklepów internetowych umożliwiamy użytkownikom dokonywanie płatności przelewem ekspresowym za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych - firmy SOFORT GmbH.
    Za pomocą powyższej metody płatności możliwe jest potwierdzanie nam jako sprzedającemu płatności w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możemy natychmiast rozpocząć realizację dostawy zamówienia.
    Po wybraniu metody płatności przelewem ekspresowym dane są automatycznie przekazywane firmie SOFORT GmbH. Tym samym po wybraniu metody płatności przelewem ekspresowym użytkownik wyraża wyraźną zgodę na tego rodzaju transfer danych osobowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP, numer(-y) telefonu(-ów), dane bankowe, PIN, TAN, cena zakupu) w celu realizacji płatności i zapobiegania oszustwom.
    Wymiana danych służy nie tylko celom płatności, lecz również identyfikacji, zapobiegania nadużyciom finansowym, w związku z czym można również wymieniać dane na temat sytuacji gospodarczej oraz zachowań zakupowych i płatniczych w przeszłości. W związku z tym firma SOFORT GmbH będzie również wymieniać dane z agencjami kredytowymi, pod warunkiem, że istnieje uzasadniony interes w tym zakresie, a interesy osoby zainteresowanej nie są sprzeczne z interesami osób zasługujących na ochronę.
    • Dane te mogą być przekazywane firmom powiązanym; dotyczy to również dostawców usług niższego szczebla (podwykonawców, podmiotów obustronnie odpowiedzialnych i osób trzecich, o ile jest to konieczne do realizacji umowy).
    • Powyższa zgoda udzielona firmie SOFORT GmbH może być w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na transmisję danych realizowaną w przeszłości.

     Obowiązującą politykę prywatności firmy SOFORT GmbH można znaleźć pod adresem Opens external link in new windowhttps://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

    Odbiorca danych: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.
  6. Konto klienta
   Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość utworzenia osobistego konta klienta. Konto klienta umożliwia korzystanie z usług wybranych na naszej stronie internetowej w sposób spersonalizowany, ich łączenie i zapisywanie preferowanych ustawień.
  7. Przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego
   Akwizycja listowna
   W zakresie dozwolonym przez prawo, możemy również używać imienia i nazwiska użytkownika oraz jego adresu pocztowego do wysyłania reklam naszych własnych ofert. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z podstawą rozważań 47 RODO. W naszym uzasadnionym interesie leż y wspieranie sprzedaży lub popytu ze strony naszych aktualnych klientów. Oczywiście w przyszłości użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych do celów reklamowych. Wystarczy wysłać wiadomość tekstową na ww. dane kontaktowe. W następstwie powyższego usuwamy dane użytkownika z naszej listy mailingowej. Dane potwierdzające sprzeciw użytkownika będą przechowywane przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) RODO. Jednak w tym okresie dane osobowe użytkownika zostaną zablokowane do dalszego przetwarzania.

   Akwizycja telefoniczna
   W zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku klientów biznesowych możemy również używać imienia i nazwiska, nazwy firmy i numeru telefonu użytkownika do informowania go o naszych własnych ofertach, pod warunkiem, że istnieje domniemanie zainteresowania nimi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) w związku z podstawą rozważań 47 RODO, § 7 ust. 2 nr 2 UWG. W naszym uzasadnionym interesie leży wspieranie sprzedaży lub popytu ze strony naszych aktualnych klientów biznesowych. Oczywiście w przyszłości użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych do celów reklamowych. Wystarczy wysłać wiadomoś ć tekstową na ww. dane kontaktowe. W następstwie powyższego usuwamy dane użytkownika z naszej listy mailingowej. Dane potwierdzające sprzeciw użytkownika będą przechowywane przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) RODO. Jednak w tym okresie dane osobowe użytkownika zostaną zablokowane do dalszego przetwarzania. 
  8. Blog
   Jednym kliknięciem możesz udostępnić na Facebooku nasze wpisy publikowane na blogu. Ponadto na stronie wpisu znajduje się informacja, jak często był on udostępniany w przeszłości.

   Dodatkowo możesz komentować nasze wpisy. W związku z tym zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:
   • imię i nazwisko (dobrowolnie)
   • treść komentarza

   Twój komentarz zostanie opublikowany na naszej stronie. Pamiętaj o tym, iż przed opublikowaniem możemy w razie potrzeby poprawić komentarz ręcznie, dlatego może on pojawić się na stronie z opóźnieniem. Jeśli podasz swoje imię i nazwisko (może być także pseudonim), dane te zostaną opublikowane obok Twojego komentarza. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym celem jest umożliwienie wymiany opinii.
   Jeśli chciałbyś zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych przekazanych za pośrednictwem funkcji komentarzy, poinformuj nas o tym mailowo na adres: undefineddatenschutz(at)koegel.com.
Kontakt i serwis
Kontakt i serwis

Jeżeli szukasz lokalnego przedstawiciela lub chcesz połączyć się bezpośrednio z osobą kontaktową, znajdziesz tu zestawienie wszystkich najważniejszych kontaktów.

Pojazdy używane
Pojazdy używane

Giełda pojazdów używanych Kögel Używane, ale zadbane. Najlepsze pojazdy w korzystnej cenie

Do mediateki
Do mediateki

Nie znaleziono dokumentu. W mediatece Kögel znajdziesz filmy, broszury, ulotki i wiele więcej.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies lub programy do śledzenia, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej, a tym samym lepsze wrażenia podczas korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies i usług śledzenia na stronach internetowych oraz wyrażonych przez Państwa zezwoleń można znaleźć w naszej polityce prywatności na stronie https://www.koegel.com/pl/ochrona-danych/. Jednakże niepotrzebne technicznie pliki cookies lub nasze programy śledzące nie zostaną aktywowane, dopóki użytkownik nie wyrazi na to zgody.