Uw directe verbinding met Kögel
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
verdere contactinformatie

Kögel BeNeLux B.V.
Eckerstraat 20
8263 CB Kampen
Nederlands

Tel.: +31 657 742 995

Kamer van Koophandel: 6969962

Verkoop nieuwe voertuigen
+49 18 05 56 34 35 - 22

Reserveonderdelen
Maa.-Vri.: 7 h - 18 h
+49 18 05 56 35 - 36

Inkoop
+49 18 05 56 35 - 66

Boekhouding
+49 18 05 56 35 - 44

Klantenservice
Maa.-Vri.: 7 h - 18 h
+49 18 05 56 34 35 - 55

Voertuigvrijgave
+49 18 05 56 35 - 77

Voertuiglevering
+49 18 05 56 35 - 33

Verklaring over bescherming van privacy voor de website en services van Kögel Trailer GmbH
 1. Over ons

  Wij, de Kögel Trailer GmbH, zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en opslaan van uw gegevens. Details over ons kunt u te allen tijde vinden in ons impressum.
  Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens heeft bij ons een zeer hoge prioriteit. Wij houden ons bij het verwerken aan de wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan verbonden nationale bepalingen.
  Deze verklaring over bescherming van privacy geldt voor al onze domeinen (Opens external link in new windowwww.koegel.com; Opens external link in new windowparts.koegel.com )van te openen webpagina’s van onze onderneming. Indien u in het kader van ons aanbod gaat naar websites van andere exploitanten, gelden daar telkens eigen bepalingen over bescherming van privacy, waarvan de inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende exploitanten van deze websites.
  Aangezien wij u een uitgebreid overzicht van de verwerking van persoonsgegevens in onze onderneming willen geven, vindt u hierna een overzicht van al onze diensten waarvoor wij in het kader ervan persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
  Voor zover voor afzonderlijke diensten aparte of aanvullende voorwaarden gelden of wij u om toestemming vragen, wijzen wij u apart erop voordat u gebruikmaakt van de desbetreffende dienst (bijvoorbeeld voor het abonneren op de nieuwsbrief of het doen van een aankoop in onze fanshop of Parts Shop).
  Wij treffen bovendien de meest verschillende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo geschiedt de overdracht tussen uw webbrowser en onze servers bijvoorbeeld in principe versleuteld; bovendien houden wij een groot aantal technische en organisatorische maatregelen in stand om uw informatie steeds te beschermen.

 2. Waarom wij uw gegevens verwerken

  U kunt onze website in principe gebruiken zonder uw identiteit te verstrekken. Indien u zich wilt registreren voor een van onze gepersonaliseerde diensten, wilt gebruikmaken van onze online shops, zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief of contact met ons wilt opnemen, vragen wij u om uw naam en om andere persoonlijke informatie. Het staat u vrij om te kiezen of u deze (uitgebreide) gegevens invoert. Gegevens die wij absoluut nodig hebben voor het verrichten van onze diensten, zijn als zodanig aangeduid.
  Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt voor de volgende doeleinden op basis van de volgende rechtsgronden:
  • Totstandbrenging van de overeenkomst conform artikel 6, lid 1, punt a) en b) van de AVG
  • Afwikkeling van de overeenkomst conform artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG
  • Klantbeheer conform artikel 6, lid 1, punt b) en c), f) van de AVG
  • Communicatie en gegevensuitwisseling conform artikel 6, lid 1, punt a), b), c), f) van de AVG
  • Presentatie naar buiten toe en advertenties conform artikel 6, lid 1, punt a), f) van de AVG
  • Uitvoering van verklaringen van toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG
  • Veiligstelling van een correcte exploitatie van de uitrusting voor gegevensverwerking conform artikel 6, lid 1, punt c) en f) van de AVG
  • Selectieprocedure voor sollicitanten in het kader van het personeels- en middelenbeheer conform artikel 6, lid 1, punt a), b) van de AVG in combinatie met § 26 van de nieuwe Duitse wet over bescherming van privacy (neues Bundesdatenschutzgesetz – BDSG-Neu)
 3. Welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken

  Wij verzamelen uiteenlopende categorieën persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals bijvoorbeeld een naam. Onder persoonsgegevens valt bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum (indien opgegeven). Statistische informatie die noch direct noch indirect met u in verband kan worden gebracht – zoals bijvoorbeeld de populariteit van afzonderlijke webpagina’s van ons aanbod of het aantal gebruikers van een pagina – zijn geen persoonsgegevens. Daarbij zijn er direct en indirect verzamelde gegevens. In beide gevallen worden gegevens alleen in de noodzakelijke omvang verzameld; de gegevens worden uitsluitend voor de onder cijfer 2 genoemde doeleinden verwerkt. Het is aan u om te kiezen of u ons gegevens wilt doorgeven die weliswaar het gebruik van onze diensten voor u optimaliseren maar niet noodzakelijk zijn. Overeenkomstige gegevensvelden zijn aangeduid als optioneel.
  De direct verzamelde gegevens omvatten:
  • Aanspreking en naam, bijvoorbeeld voor het personaliseren van uw gebruikersaccount of voor het plaatsen van een bestelling in onze fanshop en ook in onze Parts Shops
  • E-mailadres en eventueel een door u gekozen wachtwoord, bijvoorbeeld ten behoeve van het abonneren op de nieuwsbrief, het gebruik van uw klantaccount of het opnemen van contact via ons contactformulier
  • Adresgegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van het afwikkelen van bestellingen (leveren) in het kader van onze fanshop of Parts Shop
  • Betaalgegevens voor het afwikkelen van de betaling van uw bestelling
  • Gegevens als sollicitant die u ons in het kader van een sollicitatie doet toekomen
  • Gegevens die u ons actief en bewust in het kader van het gebruik van onze services doorgeeft
  • Verdere gegevens die u ons vrijwillig doorgeeft, bijvoorbeeld door u ingevulde gegevensvelden die als optioneel zijn aangeduid

  Bovendien worden bij het gebruik van onze services indirect gegevens over u verzameld:
  • Technische verbindingsgegevens, bijvoorbeeld de geopende pagina van ons aanbod op internet, uw IP-adres, ingekort met de laatste drie cijfers, datum en tijd van het openen, gebruikt apparaat
  • Gegevens die worden verzameld in het kader van het tracken van webpagina’s en het tracken van de nieuwsbrief
  • Gegevens die wij via onze dienstverleners doorgegeven krijgen in het kader van het afwikkelen van een bestelling in de fanshop of in de Parts Shop, bijvoorbeeld informatie over kansen op betaling en betalingsachterstanden of bezorgmeldingen

  Minderjarigen:
  Onze website richt zich niet tot minderjarigen en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen.
  Indien personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons doorgeven, is dit alleen toegestaan indien de ouder of voogd zelf toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming voor de jongere heeft verleend. Hiervoor moeten conform artikel 8, lid 2 van de AVG de contactgegevens van de ouder of voogd aan ons worden meegedeeld om ons te overtuigen van de toestemming of machtiging door de ouder of voogd. Deze gegevens en ook de gegevens van de minderjarige worden dan verwerkt overeenkomstig deze verklaring over bescherming van privacy.
  Indien wij vaststellen dat een minderjarige jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verzonden zonder dat de ouder of voogd zelf toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming voor de minderjarige heeft verleend, wissen wij de gegevens direct. Deze paragraaf geldt niet voor sollicitaties.

 4. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven wij uw gegevens door

  1. Toegang
   De toegang tot bij ons opgeslagen persoonsgegevens beperkt zich tot onze medewerkers en de door ons gemachtigde dienstverleners die vanwege hun takenpakket met deze persoonsgegevens moeten omgaan.
   Voor zover derden toegang krijgen tot uw gegevens, hebben wij hiervoor toestemming van u verkregen of bestaat hiervoor een wettelijke grond.
   Wij maken voor het verrichten van prestaties en voor het verwerken van uw gegevens ook gebruik van dienstverleners (onder andere voor het hosten, het verzenden van de nieuwsbrief, het leveren van bestelde goederen, het afwikkelen van de betaling, het verzenden van brieven of e-mails en ook voor het onderhouden en analyseren van databases en het beveiligen van onze webservers of voor het tracken van webpagina’s). Voor zover hiervoor bijzondere bepalingen gelden, hebben wij deze hierna voor u vermeld bij de desbetreffende service. De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn verplicht om de geldende bepalingen over bescherming van privacy na te leven. Alle verwerkers werden zorgvuldig geselecteerd en krijgen alleen toegang tot uw gegevens in de omvang en voor de benodigde termijn die zijn vereist voor het verrichten van de prestaties of in de omvang waarin u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking en het gebruik van de gegevens.
  2. Gegevensuitwisseling binnen het concern
   Een gegevensuitwisseling binnen het concern waartoe wij behoren, vindt uitsluitend binnen de EU/EER plaats en dient enkel voor interne administratiedoeleinden. Daarbij verstaan wij onder concern gelieerde ondernemingen in de zin van artikel 4, nummer 19 van de AVG.
  3. Doorgifte aan derde staten en rechtsgrond
   De servers van sommigen van de door ons gebruikte dienstverleners bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Ondernemingen in deze landen zijn onderworpen aan een wet over bescherming van privacy die over het algemeen persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie het geval is. Voor zover uw gegevens worden verwerkt in een land dat niet zoals de Europese Unie beschikt over een erkend hoog niveau van gegevensbescherming, stellen wij via contractuele regelingen of andere erkende instrumenten veilig dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd. Wij wijzen u hierop nogmaals uitdrukkelijk in het kader van de afzonderlijke services.
   Voor zover een doorgifte van persoonsgegevens naar derde staten plaatsvindt, geschiedt deze op basis van het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie over het EU-VS-privacyschild conform artikel 45 van de AVG of op basis van het EU-modelcontract van 2010 conform artikel 46, lid 2, punt c van de AVG in combinatie met het besluit van de EU-Commissie van 05.02.2010 (2010/87/EU) of conform artikel 49, lid 1, punt a van de AVG.
  4. Doorgifte aan rechtshandhavings- en strafrechtelijke onderzoeksautoriteiten
   In uitzonderlijke gevallen geven wij persoonsgegevens door aan rechtshandhavings- en strafrechtelijke onderzoeksautoriteiten. Dit geschiedt op basis van overeenkomstige wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld uit hoofde van het Duitse Wetboek van Strafvordering (Strafprozessordnung – StPO), het Duitse Belastingwetboek (Abgabenordnung – AO), de Duitse witwaswet (Geldwäschegesetz – GwG) of politiewetten van de Duitse deelstaten (Landespolizeigesetzen).
 5. Opslagtermijnen

  Wij slaan persoonsgegevens op in het kader van de wettelijke voorschriften of uw toestemming.
  Daarbij gebruiken wij de hierna volgende criteria voor het vastleggen van de concrete opslagduur:
  Wij slaan de persoonsgegevens op totdat de doeleinden wegvallen waarvoor ze werden verzameld (bijvoorbeeld bij het beëindigen van een contractuele relatie of door de laatste activiteit indien er geen sprake is van een langdurige schuldovereenkomst of in geval van het intrekken van uw toestemming voor de concrete gegevensverwerking).
  Een verder reikende opslag geschiedt alleen indien
  • er wettelijke bewaarplichten bestaan (bijvoorbeeld volgens het Duitse Belastingwetboek (Abgabenordnung – AO) en het Duitse Handelswetboek (Handelsgesetzbuch – HGB));
  • de gegevens nog nodig zijn voor het instellen en uitoefenen van rechtsvorderingen of voor het verdedigen tegen rechtsvorderingen, bijvoorbeeld als gevolg van technologische en forensische eisen voor het afweren van aanvallen op onze webservers en het vervolgen ervan;
  • het wissen in strijd zou zijn met het gerechtvaardigde belang van de betrokken personen;
  • of
  • een andere uitzondering conform artikel 17, lid 3 van de AVG van toepassing is.
 6. Uw rechten

  U geniet een aantal wettelijke rechten waarop wij u hierna willen wijzen. Aanvullend staat via de hieronder vermelde contactgegevens uiteraard ook onze functionaris voor gegevensbescherming tot uw beschikking voor alle vragen rondom door ons met betrekking tot uw persoon verzamelde en verwerkte gegevens.
  1. Recht op inzage en overdraagbaarheid van gegevens
   U heeft te allen tijde recht op inzage in de u betreffende, bij ons verwerkte persoonsgegevens.
   Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst conform artikel 6, lid 1, b) van de AVG, kunt u conform artikel 20, lid 1 van de AVG ook verlangen de over u opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Op uw verzoek sturen wij de gegevens ook direct door naar de door u bepaalde ontvanger.
  2. Recht op rectificatie, beperking en wissing
   Ook kunt u conform artikel 16 tot 18 van de AVG een rectificatie, beperking (afscherming) en wissing van uw persoonsgegevens door ons verlangen indien de gegevens bij ons verkeerd werden verwerkt, een reden is gegeven voor een beperking van de verdere gegevensverwerking of de gegevensverwerking om uiteenlopende redenen onwettig is geworden of indien de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is. Wij wijzen u erop dat uw recht op wissing beperkt kan zijn door wettelijke bewaartermijnen.
  3. Rechten van bezwaar
   Indien onze gegevensverwerking uitsluitend op ons gerechtvaardigde belang conform artikel 6, lid 1, f) van de AVG berust, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking conform artikel 21, lid 1 van de AVG. Dan staken wij de verwerking van uw gegevens tenzij wij gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Bovendien heeft u altijd conform artikel 21, lid 2 van de AVG het recht om met vooruitwerkende kracht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.
  4. Recht van intrekking
   Indien u ons toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u conform artikel 7, lid 3 van de AVG over een recht van intrekking met vooruitwerkende kracht.
  5. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
   Het staat u vrij om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere nationale en internationale wetten over bescherming van privacy.

   De contactgegevens van de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit luiden als volgt:
   Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)
   Promenade 27
   91522 Ansbach, Duitsland
   Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
   undefinedpoststelle(at)lda.bayern.de
  6. Contactgegevens
   Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u ons een aan de volgende contactgegevens gerichte informele mededeling verzenden. Het intrekken van uw toestemming onder opgave van welke verklaring van toestemming u wilt intrekken, richt u aan de volgende contactgegevens:

   VerantwoordelijkeFunctionaris voor gegevensbescherming
   Kögel Trailer GmbH
   Am Kögel-Werk 1
   89349 Burtenbach
   Duitsland
   Tel.: +49 8285 88-0
   Fax: +49 8285 88-17905
   E-mail: undefinedinfo(at)koegel.com
   it.sec GmbH & Co. KG
   Einsteinstr. 55
   89077 Ulm
   Duitsland
   Tel.: +49 731 20589-24
   E-mail: undefineddatenschutz(at)it-sec.de


 7. Gebruik van onze website – Profilering, cookies en webtracking

  1. Basisinformatie over cookies en opt-outmogelijkheden
   Wij maken in sommige gedeelten van onze website gebruik van zogenaamde cookies, bijvoorbeeld om de voorkeuren van de bezoekers te herkennen en de website dienovereenkomstig optimaal te kunnen ontwerpen. Dit maakt vereenvoudiging van de navigatie en een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid van een website mogelijk. Cookies helpen ons ook bij het identificeren van bijzonder populaire gedeelten van ons aanbod op internet. Cookies zijn kleine bestanden die worden geplaatst op de harde schijf van een bezoeker. Ze maken het mogelijk om informatie gedurende een bepaalde termijn bij te houden en de computer van de bezoeker te identificeren. Voor betere gebruikersbegeleiding en individuele prestatieweergave maken wij gebruik van permanente cookies.
   Voorts gebruiken wij zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden gewist wanneer u uw browser afsluit. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies transparant voor u. Daarbij verzamelen wij de volgende technische verbindingsgegevens: de geopende pagina van ons aanbod op internet, uw IP-adres ingekort met de laatste drie cijfers, datum en tijd van het openen, gebruikt apparaat, browserconfiguratiegegevens. Dit geschiedt om de autorisatie van acties en de verificatie van de verzoekende gebruiker van onze diensten te controleren. De rechtsgronden zijn artikel 6, lid 1, punt c) in combinatie met artikel 32 en artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het beveiligen van onze webserver om bijvoorbeeld ons te verdedigen tegen aanvallen en het garanderen van de operationaliteit van onze diensten.
   Technisch niet noodzakelijke cookies gebruiken wij pas na uw uitdrukkelijke toestemming, die u uiteraard te allen tijde kunt intrekken.
   In het kader van onze cookie-informatie op onze website heeft u hieromtrent ingestemd met de volgende verklaring:
   Deze website gebruikt trackingcookies of trackingsoftware om u onder andere optimaal te laten gebruikmaken van de functionaliteit van onze website en zo te kunnen genieten van een betere online ervaring. Meer informatie over de bij ons gebruikte cookies en webtrackingprocedures en de door u verleende toestemming vindt u in onze verklaring over bescherming van privacy op https://www.koegel.com/nl/gegevensbescherming/. Technisch overbodige cookies of onze trackingsoftware worden echter pas geactiveerd nadat u ons uw toestemming heeft gegeven.
   Indien u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u afzonderlijke functies van onze website – inclusief de mogelijkheid tot cookiegebaseerde opt-out – niet gebruiken. Sta eventueel opt-outcookies toe voor de diensten waarbij u het tracken wilt verbieden.
   Bedenk ook dat het wissen van alle cookies ertoe leidt dat ook opt-outcookies worden gewist. U moet deze derhalve eventueel opnieuw instellen. Cookies zijn voorts browsergebonden, dit wil zeggen dat ze in principe afzonderlijk moeten worden ingesteld voor elke door u gebruikte browser op elk door u gebruikt apparaat. De daarvoor noodzakelijke links vindt u hierna bij de beschrijving van de desbetreffende services.
   De hierna volgende cookies worden bij ons gebruikt – indien u dit toestaat en niet een of meer opt-outcookies heeft ingesteld – voor een nader beschreven doeleinde:
   Naam van de cookieGebruiksdoeleindeOpslagduurTechnisch noodzakelijkMogelijkheid tot intrekking van de toestemming (indien cookie technisch niet noodzakelijk)
   PrestaShop-4208bd649f01e3f7729f5d6afc06c2c2Gebruikers-identificatie voor de fanshopAan het einde van de sessieJa (login/ contentbeheer)Zie onderaan
   Fe_typyo_userTypo3-gebruikers-identificatieAan het einde van de sessieJa (login/ contentbeheer)Zie onderaan
   resolutionTijdelijke opslag van de schermresolutieAan het einde van de sessieJa (styling)Zie onderaan
   _utmaTracking / Google Analytics2 jaarTrackingZie onderaan
   _utmbTracking / Google Analytics30 minutenTrackingZie onderaan
   _utmcTracking / Google AnalyticsAan het einde van de sessieTrackingZie onderaan
   _utmtTracking / Google Analytics10 minutenTrackingZie onderaan
   _utmzTracking / Google AnalyticsTrackingZie onderaan
   _gaTracking / Google AnalyticsZie onderaan
   _gatTracking / Google AnalyticsZie onderaan
   authenticationCookieauthenticationCookie is used by ASP.NET for authentication1 hourYessee below
   cookieconsent_statuscookieconsent_status is used by the Cookie Consent Javascript Plugin1 yearYessee below
   CurrentCustomerIdCurrentCustomerId is used by us to save the current customer1 dayYessee below
   XSRF-TokenXSRF token and XSRF-V is also used to prevent cross forgery1 yearYessee below
   XSRF-VXSRF token and XSRF-V is also used to prevent cross forgery1 yearYessee below
   UMB_UCONTEXTUMB_UCONTEXT is for authentication for Umbraco Backend4 hoursYessee below
   CART_IDCART_ID is used by us to save the shopping cart1 dayYessee below
   ARRAffinityARRAffinity is used by Azure IIS to make the assignment to the respective Web app instances1 yearYessee below
   __RequestVerificationToken__RequestVerificationToken is used to prevent cross forgery1 yearYessee below
   ai_userai_user and ai_session is used by Microsoft Azure Application Insights to get client-side logs30 minutesYessee below
   ai_sessionai_user and ai_session is used by Microsoft Azure Application Insights to get client-side logs1 yearYessee below
  2. Google Analytics
   Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere aan het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten jegens de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de webanalyse door Google Analytics bestaat erin om een opt-outcookie in te stellen, die Google instrueert om uw gegevens niet op te slaan of te gebruiken ten behoeve van webanalyse. Houd er rekening mee dat bij deze oplossing het niet geschieden van de webanalyse alleen geldt zolang de opt-outcookie door de browser wordt opgeslagen. Indien u de opt-outcookie nu wilt instellen, klikt u hier Opens external link in new windowhttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=nl#disable.
   U kunt echter ook het opslaan van de cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de door de cookie gegenereerde en uw gebruik van de website betreffende gegevens (inclusief uw IP-adres) bij Google en ook het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. De huidige link is: Opens external link in new windowhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

   Ontvanger van de gegevens: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

   Privacy-Shield / Privacyschild: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  3. Google Tag Manager
   Google Tag Manager is een product van Google dat het ons mogelijk maakt om websitetags van toepassingen zoals bijvoorbeeld Google Analytics te beheren via een interface. Tag Manager is een cookieloos domein en registreert geen persoonsgegevens. 
  4. Google Maps
   Toepassing:Onze website gebruikt de dienst ‘Google Maps’. Bij het openen van Google Maps op deze website worden zo gegevens doorgegeven aan Google LLC. In het kader van het beschikbaar stellen van Google Maps is een joint control-overeenkomst met Google LLC afgesloten. De volgende informatie stellen wij u op grond daarvan beschikbaar.

   Verantwoordelijke met wie Google Maps op onze website gezamenlijk wordt geëxploiteerd (‘Google’):Google Building Gordon House
   4 Barrow St
   Dublin
   D04 E5W5
   Irland


   In een overeenkomst conform artikel 26, lid 1 van de AVG is tussen de gezamenlijke verantwoordelijken vastgelegd wie aan welke verplichting conform de AVG voldoet:

   De overeenkomst in de zin van artikel 26, lid 1 van de AVG is te vinden via de volgende link:
   Opens external link in new windowhttps://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

   Contactgegevens voor de gegevensbescherming:De contactgegevens voor de gegevensbescherming zijn te vinden in onze privacyverklaring. De functionaris voor gegevensbescherming van Google heet als volgt:

   Keith Enright
   Director, Privacy Legal
   Google LLC
   Google Data Protection Office
   1600 Amphitheatre Pkwy
   Mountain View, California 94043

   E-mail: undefinedprivacy-shield-google(at)google.com
   Tel.: 650-253-0000
   Fax: 650-618-1806

   Categorieën van betrokkenen:Bezoekers van onze website die Google Maps gebruiken.

   Categorieën van persoonsgegevens:Gegevens die Google verwerkt over onze websitebezoekers, zijn te vinden via de volgende link:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, aangevuld met de aparte bepalingen over de privacybescherming voor Google Maps:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Herkomst van de gegevensGoogle verkrijgt de gegevens via onze website rechtstreeks van de betrokkenen.

   Rechtsgrond voor de gegevensverwerkingWij gebruiken Google Maps alleen met uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
   U kunt het uitvoeren van Google Maps uitschakelen door het uitvoeren van de gebruikte JavaScript-code selectief te verhinderen door gebruik te maken van een JavaScript-blocker; als alternatief kunt u echter ook in uw browserinstellingen het uitvoeren van JavaScript volledig deactiveren.

   --------------------------------------------------------

   De rechtsgronden waarop Google de gegevensverwerking baseert, zijn te vinden via de volgende link:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, aangevuld met de aparte bepalingen over de privacybescherming voor Google Maps:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Doeleinden van de gegevensverwerkingWij gebruiken Google Maps om het zoeken naar een dealer of het plannen van een route mogelijk te maken en streven daarbij de volgende doeleinden na:
   • Presentatie naar buiten toe en reclame
   • Communicatie en gegevensuitwisseling
   • Evenementenmanagement
   • Eventuele totstandbrenging en afwikkeling van een overeenkomst
   De doeleinden die Google nastreeft met de gegevensverwerking, zijn te vinden via de volgende link: Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, aangevuld met de aparte bepalingen over de privacybescherming voor Google Maps:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   OpslagduurWij slaan geen gegevens op.
   Het bewaren en wissen van de gegevens is de plicht van Google. De informatie hierover is te vinden via de volgende link:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, aangevuld met de aparte bepalingen over de privacybescherming voor Google Maps:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Categorieën van ontvangersDe door Google verwerkte gegevens zijn niet toegankelijk voor ons of onze medewerkers en dienstverleners.

   --------------------------------------------------------

   De categorieën van ontvangers aan wie Google de gegevens openbaar maakt, en ook informatie over gegevensuitwisseling binnen de groep zijn te vinden via de volgende link:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, aangevuld met de aparte bepalingen over privacybescherming voor Google Maps:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Gegevensdoorgiften naar derde landenBij gebruik van Google Maps worden de gegevens bovendien doorgegeven naar derde landen.
   Daarmee samenhangende gegevensdoorgiften naar derde landen vallen onder de bescherming van een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie conform artikel 45 van de AVG en van geschikte waarborgen conform artikel 46 van de AVG:
   Google LLC is gecertificeerd volgens het Privacyschild: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
   Als gevolg van de afspraken over het EU-VS-privacyschild moet Google de betrokkenen derhalve ook verschillende rechten toekennen, die zij dan rechtstreeks jegens Google kunnen doen gelden.

   Onderliggende logica en reikwijdte van een profilering of van een geautomatiseerd individueel besluit aan de hand van de verzamelde gegevensIndien de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getrackt, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, hetzij door de opslag van het IP-adres, is Google verplicht om hen hierover te informeren.
   De informatie hierover is te vinden via de volgende link:
   Opens external link in new windowhttps://policies.google.com/privacy?hl=de, aangevuld met de aparte bepalingen over de privacybescherming voor Google Maps:
   Opens external link in new windowhttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

   Rechten van de betrokkenenDe gezamenlijke verantwoordelijken moeten de betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun gegevens verschillende rechten toekennen.
   De rechten die betrokkenen genieten, zijn te vinden in onze privacyverklaring. Deze kan men rechtstreeks jegens Google doen gelden.
   De voor Google bevoegde toezichthoudende autoriteit is die van de lidstaat waar Google zijn hoofdvestiging (Google Ireland Ltd.) binnen de Europese Unie heeft:

   Data Protection Commission
   21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
   D02 RD28, Ierland
   Webadres: Opens external link in new windowhttp://gdprandyou.ie/contact-us/
  5. YouTube-video, ingesloten via iFrame in de uitgebreide privacymodus
   Wij gebruiken YouTube, een service van Google, om u videocontent weer te geven. Ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer hebben wij daarbij de uitgebreide privacymodus geactiveerd.
   Ook YouTube gebruikt cookies om informatie over de bezoekers van diens website te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor het registreren van videostatistieken, voor het voorkomen van fraude en voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Het openen van een video leidt daarbij meestal ook tot het maken van verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Indien u de video start, kan dit verdere processen voor gegevensverwerking in werking doen treden, in het bijzonder indien u al bent ingelogd bij YouTube. Daarop hebben wij geen invloed.
   Door te drukken op de startknop bij een video, geeft u uw toestemming voor het doorgeven van de gegevens aan YouTube LLC:
   Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in diens verklaring over bescherming van privacy (Opens external link in new windowhttp://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube).

   Ontvanger van de gegevens: Youtube LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

   Privacy-Shield / Privacyschild: Opens external link in new windowhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 
  6. Knoppen voor social media
   Onze website gebruikt knoppen voor social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube) om interactie met derden mogelijk te maken.
   Deze knoppen voor social media zijn niet geïntegreerd als plug-ins via een zogenaamd iFrame maar toegevoegd als links. Door de knoppen voor social media te bedienen, wordt u direct doorgestuurd naar de pagina van de overeenkomstige aanbieder. Voor het naleven van de bepalingen over bescherming van privacy en voor de juistheid, actualiteit en ook volledigheid van de daar beschikbaar gestelde informatie over gegevensverwerking is dan de overeenkomstige aanbieder verantwoordelijk in de zin van artikel 4, nummer 17 van de AVG.
  7. Facebook-Connect
   n/a
  8. Cookie Consent
   Cookie Consent is a free JavaScript plugin for alerting users about the use of cookies on the Kögel Parts Shop (URL: Opens external link in new windowhttps://parts.koegel.com). Further information can be found at Cookie Consent by Insites (URL: Opens external link in new windowhttps://cookieconsent.insites.com/).
 8. Aanwezigheid van de onderneming (“fanpages”) op sociale netwerken

  The following points must be observed in the context of social networks.

  Sociaal_netwerkfacebook.com
  Verantwoordelijke met wie de fanpage gezamenlijk wordt geëxploiteerd (“platformexploitant”):Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2 Ierland

  In een overeenkomst conform artikel 26, lid 1 van de AVG is tussen de gezamenlijke verantwoordelijken vastgelegd wie aan welke verplichting conform de AVG voldoetDe overeenkomst in de zin van artikel 26, lid 1 van de AVG is te vinden via de volgende link::
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
  De platformexploitant stelt de essentiële inhoud van deze overeenkomst ter beschikking van de betrokkenen.

  Contactgegevens voor de gegevensbescherming:De contactgegevens voor de gegevensbescherming zijn in onze hier gekoppelde verklaring over bescherming van privacy te vinden of er kan via het volgende webformulier contact worden opgenomen met de functionaris voor gegevensbescherming van de platformexploitant:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/help/contact/540977946302970

  Categorieën van betrokkenen:Geregistreerde en ook niet-geregistreerde bezoekers van onze fanpage op het sociale netwerk.

  Categorieën van persoonsgegevens:Gegevens die wij verwerken van geregistreerde bezoekers van onze fanpage:
  Gebruikers-ID waaronder u zich heeft geregistreerd, vrijgegeven profielgegevens (bijvoorbeeld naamgegevens, beroep, adressen, contactgegevens, eventueel ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals geloofsovertuiging, gezondheidsgegevens etc.), gegevens die ontstaan bij het delen van content, bij het versturen van chatberichten en bij het communiceren, gegevens die in het kader van de afwikkeling van een overeenkomst op verzoek van de geregistreerde bezoekers vereist zijn; voor het overige verwerken wij alleen gepseudonimiseerde gegevens zoals statistieken en inzichten over hoe met onze fanpage en de via deze weg beschikbaar gestelde berichten, pagina’s, video’s en overige content wordt geïnterageerd (activiteiten op pagina’s, paginaweergaven, vind-ik-leuks, bereik, algemene demografische, plaats- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, plaats, taal), evaluaties over succes en achtergronden van onze advertenties, overige analyses en metingen met betrekking tot ….
  De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door onszelf niet worden samengevoegd met de overeenkomstige ID (bijvoorbeeld naamgegevens). Daardoor is het voor ons niet mogelijk om individuele bezoekers te identificeren, die dus anoniem voor ons blijven.
  --------------------------------------------------------
  Gegevens die wij verwerken van niet-geregistreerde bezoekers van onze fanpage:
  Gepseudonimiseerde gegevens zoals statistieken en inzichten over hoe met onze fanpage en de via deze weg beschikbaar gestelde berichten, pagina’s, video’s en overige content wordt geïnterageerd (activiteiten op pagina’s, paginaweergaven, vind-ik-leuks, bereik, algemene demografische, plaats- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, plaats, taal), evaluaties over succes en achtergronden van onze advertenties, overige analyses en metingen met betrekking tot ….
  De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door onszelf niet worden samengevoegd met de overeenkomstige ID (bijvoorbeeld naamgegevens). Daardoor is het voor ons niet mogelijk om individuele bezoekers te identificeren, die dus anoniem voor ons blijven.
  --------------------------------------------------------
  Gegevens die de platformexploitant verwerkt over de geregistreerde en niet-geregistreerde bezoekers van onze fanpage, zijn te vinden via de volgende link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Herkomst van de gegevensWij verkrijgen de gegevens rechtstreeks van de betrokkenen of van de platformexploitant.

  Rechtsgrond voor de gegevensverwerkingWij verwerken de gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
  • Artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG: toestemming van de betrokkenen
  • Eventueel artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG: uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene
  • Artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG: gerechtvaardigd belang
   • Optimalisatie van onze fanpage
   • Bevordering van de afzet van onze producten en diensten of van de vraag ernaar
   • Vereenvoudiging van de communicatie en van de gegevensuitwisseling
  Wij verwerken bijzondere categorieën van persoonsgegevens, indien van toepassing, alleen op basis van de volgende rechtsgronden:
  • Artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG: toestemming van de betrokkene
  • Artikel 9, lid 2, punt e) van de AVG: de betrokkene heeft de persoonsgegevens duidelijk openbaar gemaakt
  --------------------------------------------------------
  De rechtsgronden waarop de platformexploitant de gegevensverwerking baseert, zijn te vinden via de volgende link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/about/privacy/legal_bases
  Indien de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getrackt, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, hetzij door de opslag van het IP-adres, verkrijgt de platformexploitant vooraf toestemming van de betrokkenen.
  In het bijzonder is de platformexploitant verplicht om de betrokkenen te informeren voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond de eerste weergave van een fanpage ook bij niet-geregistreerde bezoekers vermeldingen in de zogenaamde local storage genereert en of ook persoonsgegevens van niet-geregistreerde bezoekers (bijvoorbeeld IP-adres of overige gegevens die te herleiden zijn tot persoonsgegevens) worden gebruikt om profielen aan te maken.

  Doeleinden van de gegevensverwerkingDe gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Presentatie naar buiten toe en advertenties
  • Communicatie en gegevensuitwisseling
  • Evenementenmanagement
  • Eventuele totstandbrenging en afwikkeling van een overeenkomst
  OpslagduurConform de overeenkomst in de zin van artikel 26, lid 1 van de AVG is het de plicht van de platformexploitant om de gegevens te bewaren en te wissen. De informatie hierover is te vinden via de volgende link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Categorieën van ontvangersDe door ons verwerkte gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers en dienstverleners die onze fanpage onderhouden en de gegevens nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. Indien de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpage plaatsen, zijn deze toegankelijk voor andere geregistreerde en eventueel ook voor niet-geregistreerde bezoekers.
  --------------------------------------------------------
  De categorieën van ontvangers aan wie de platformexploitant de gegevens openbaar maakt of aan wie de geregistreerde bezoeker zijn gegevens openbaar kan maken, en ook informatie over gegevensuitwisseling binnen de groep zijn te vinden via de volgende link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation

  Gegevensdoorgiften naar derde statenIndien de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpage plaatsen, zijn deze toegankelijk voor andere geregistreerde en eventueel ook voor niet-geregistreerde bezoekers over de hele wereld.

  In het kader van de exploitatie van onze fanpage worden de gegevens bovendien door de platformexploitant naar derde staten doorgegeven.

  Daarmee samenhangende gegevensdoorgiften naar derde staten vallen onder de bescherming van een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie conform artikel 45 van de AVG en van geschikte waarborgen conform artikel 46 van de AVG:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  --------------------------------------------------------
  Facebook Inc. is gecertificeerd volgens het Privacyschild:
  Opens external link in new windowwww.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
  Als gevolg van de afspraken over het EU-VS-privacyschild moet Facebook de betrokkenen derhalve ook verschillende rechten toekennen, die zij dan rechtstreeks jegens Facebook kunnen doen gelden.

  Onderliggende logica en belang van een profilering of van een geautomatiseerd individueel besluit aan de hand van de verzamelde gegevensIndien de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getrackt, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, hetzij door de opslag van het IP-adres, is de platformexploitant conform de overeenkomst in de zin van artikel 26, lid 1 van de AVG verplicht om hen hierover te informeren. In het bijzonder is de platformexploitant verplicht om de betrokkenen op de hoogte te stellen van de doeleinden en rechtsgrond, indien een sessiecookie en drie cookies met een levensduur tussen de vier maanden en twee jaar worden opgeslagen nadat een subpagina binnen onze fanpage is weergegeven.
  De informatie hierover is te vinden via de volgende link:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/policies/cookies/

  Rechten van de betrokkenenDe gezamenlijke verantwoordelijken moeten de betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun gegevens verschillende rechten toekennen, die zij op basis van de overeenkomst in de zin van artikel 26, lid 1 van de AVG rechtstreeks jegens de platformexploitant kunnen doen gelden:
  Opens external link in new windowwww.facebook.com/privacy/explanation
  Betrokkenen hebben onder zekere voorwaarden conform artikel 15 tot en met artikel 18 van de AVG een recht op inzage, rectificatie of wissing van hen betreffende persoonsgegevens of een recht op beperking van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke. Betrokkenen hebben bovendien het recht om de door hen verleende toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met vooruitwerkende kracht (artikel 7, lid 3 van de AVG). Zij kunnen bovendien bezwaar maken (artikel 21, lid 1 van de AVG) tegen de verdere verwerking van hun gegevens die uitsluitend berust op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, indien hiervoor uit hun specifieke persoonlijke situatie blijkt dat zij er beschermingswaardige belangen bij hebben om te worden uitgesloten van de gegevensverwerking en er voor de verantwoordelijke geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verdere gegevensverwerking meer bestaan. Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebben betrokkenen te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met vooruitwerkende kracht (artikel 21, lid 2 van de AVG). Indien de gegevensverwerking berust op de toestemming van de betrokkene conform artikel 6, lid 1, punt a), artikel 9, lid 1, punt a) van de AVG of conform artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG op een overeenkomst met de betrokkene en geschiedt met behulp van geautomatiseerde procedures, kunnen de betrokkenen conform artikel 20, lid 1 van de AVG verzoeken de over hen opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of deze te laten doorgeven aan een door de betrokkene bepaalde derde.

  In principe hebben betrokkenen conform artikel 22, lid 1 van de AVG het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit. Indien een dergelijk geautomatiseerd individueel besluit is toegestaan conform artikel 22, lid 2, punt a) tot en met c) van de AVG, worden de volgende rechten conform artikel 22, lid 3 van de AVG toegekend aan betrokkenen: recht om het eigen standpunt kenbaar te maken, recht op bezwaar om menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke te bewerkstelligen, recht om het geautomatiseerde individuele besluit te kunnen aanvechten (aanvechtingsrecht).

  Bovendien hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens inbreuk maakt op artikel 77 van de AVG.

  De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de platformexploitant is:

  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Ierland
  Webadres: Opens external link in new windowgdprandyou.ie/contact-us/

 9. Aanvullende informatie en bepalingen over afzonderlijke services

  1. Nieuwsbrief
   Op uw uitdrukkelijke verzoek verzenden wij u onze nieuwsbrief over de door u gekozen onderwerpen en ook informatie over onze onderneming. Houd er rekening mee dat het bezorgen alleen kan geschieden indien u uw abonnementsverzoek uitdrukkelijk heeft bevestigd in het kader van onze double-opt-inprocedure.
   De in het kader van het aanmelden voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden en het personaliseren van de nieuwsbrief (bijvoorbeeld om u aan te spreken met uw naam). De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens die u ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde intrekken met vooruitwerkende kracht. Ten behoeve van het intrekken van de toestemming bevat elke nieuwsbrief een overeenkomstige link; als alternatief kunt u ook gerust direct contact met ons opnemen, zodat wij uw intrekking kunnen uitvoeren. Details over de aan ons gegeven toestemming hebben wij meegedeeld in de double-opt-ine-mail.

   Analyse van het nieuwsbriefgebruik
   Onze nieuwsbrief bevat metingspixels. Een metingspixel is een onzichtbare grafische afbeelding in HTML-e-mails met als doeleinde bij het openen van de e-mail logboekregistratie en ook registratie met betrekking tot de in de nieuwsbrief geactiveerde links met daarop volgende analyse mogelijk te maken. Dit maakt het voor ons mogelijk om door middel van statistische evaluaties het succes van onze nieuwsbriefcampagnes te evalueren en onze nieuwsbrief te optimaliseren om u bijvoorbeeld beter bij uw interesses passende onderwerpen en aanbiedingen te presenteren.
   De op deze manier verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door onze hieronder genoemde dienstverlener.
   Voor zover u hiermee niet akkoord gaat, kunt u zich te allen tijde uitschrijven via de in de nieuwsbrief vervatte link.

   Ontvanger van de gegevens: CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstrasse 43, 26180 Rastede, Duitsland. Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, D-10179 Berlin, Duitsland.
  2. Contactformulier
   Gegevens die u ons via ons contactformulier doorgeeft, worden verwerkt ten behoeve van communicatie en van gegevensuitwisseling, dus om te antwoorden op uw concrete vraag of verzoek. Deze gegevens worden opgeslagen zolang de verwerking ervan is vereist voor deze doeleinden of totdat eventuele erop aansluitende bewaartermijnen zijn verstreken.
  3. Sweepstake
   U heeft van tijd tot tijd de mogelijkheid om op onze website deel te nemen aan sweepstakes of vergelijkbare acties. In het kader van deze acties kunnen ten behoeve van het afwikkelen ook persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen waarvan u de omvang vindt in het desbetreffende deelnameformulier. Gegevens die wij niet noodzakelijk nodig hebben voor het uitvoeren van de sweepstake maar het ons bijvoorbeeld mogelijk maken om u in geval van een gewonnen prijs sneller in kennis te stellen, zijn uitdrukkelijk aangeduid als optionele gegevens.
   De in het kader van een dergelijke sweepstakeactie door u met ons gedeelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor het afwikkelen van de actie gebruikt (in het geval van een sweepstake bijvoorbeeld voor het bepalen van de gewonnen prijs, het in kennis stellen van de gewonnen prijs en het toesturen van de gewonnen prijs). Na het beëindigen van de actie worden de gegevens van de deelnemers gewist: direct in het geval van de deelnemers die niet hebben gewonnen, of na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht in het geval van de winnaar.
  4. Online sollicitatieprocedure
   Wij bieden u de mogelijkheid om online bij ons te solliciteren door middel van e-mail of contact met ons op te nemen per telefoon, brief of WhatsApp. Het gebruik van WhatsApp is momenteel vanuit het oogpunt van de toezichthoudende autoriteit geclassificeerd als bedenkelijk, in het bijzonder aangezien er tot nu toe geen sprake is van een officieel resultaat van controle van de gegevensbescherming van de telecommunicatiedienst WhatsApp door een toezichthoudende autoriteit of de Duitse commissaris voor Gegevensbescherming en Informatievrijheid (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – BfDI). U kunt derhalve gerust door middel van de aangeboden vanuit het oogpunt van het recht op gegevensbescherming onbedenkelijke alternatieven contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per post of e-mail. Dit geldt in het bijzonder voor het geval dat u ons sollicitatiedocumenten en zo eventueel bijzonder gevoelige gegevens wilt toesturen.
   Bij het gebruik van WhatsApp in het kader van de sollicitatieprocedure slaan wij in aanvulling op de in uw sollicitatiedocumenten vervatte informatie ook uw aan uw WhatsApp-account toegevoegde voornaam en naam en uw mobiele telefoonnummer op. Verdere gegevens worden alleen verzameld indien u ons deze in het kader van de sollicitatieprocedure eventueel ook via andere wegen doet toekomen.
   Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het mobiele telefoonnummer en het gebruik ervan in het kader van de sollicitatieprocedure kunt u te allen tijde intrekken. Het intrekken kan geschieden per WhatsApp-bericht of per e-mail gericht aan de bovengenoemde contactgegevens.
   Uw elektronische sollicitatiegegevens worden telkens in ontvangst genomen door de verantwoordelijke afdeling Personeelszaken en worden doorgestuurd naar de voor de desbetreffende functie verantwoordelijke afdeling of de persoon aan wij het afwikkelen is toevertrouwd. Alle betrokkenen behandelen uw sollicitatiedocumenten met de geboden zorgvuldigheid en absoluut vertrouwelijk.
   Na het voltooien van de selectieprocedure voor sollicitanten bewaren wij uw sollicitatiedocumenten nog 3 maanden en daarna wissen wij ze of vernietigen wij eventuele kopieën indien wij geen arbeidsovereenkomst met u hebben afgesloten. Indien wij uw sollicitatiedocumenten willen opnemen in onze sollicitantenpool, nemen wij contact met u op. In de melding kunt u actief uw toestemming geven voor het verder bewaren van uw documenten.
   Houd er rekening mee dat sollicitaties die u ons per e-mail verzendt, onversleuteld naar ons worden overgedragen. Wij bevelen derhalve het gebruik van versleutelingssoftware aan. Bovendien kunnen wij niet garanderen dat gegevens die u ons bij het gebruik van WhatsApp beschikbaar stelt versleuteld wordt overgedragen, aangezien de versleuteling valt onder de verantwoordelijkheid van WhatsApp en niet door ons kan worden getoetst.
  5. Online-Shops
   Wij bieden u op onze website een Parts Shop, waarin u onderdelen kunt kopen, en ook een fanshop voor promotionele artikelen en verdere aanbiedingen rondom het merk Kögel.
   De daar van u verzamelde gegevens gebruiken wij voor het uitvoeren van de overeenkomst, in het bijzonder om het kopen en leveren van producten mogelijk te maken voor u en de betaling uit te voeren.
   Afhankelijk van de gekozen verzendmethode geven wij de daarvoor noodzakelijke gegevens – voor zover beschikbaar aangevuld met uw e-mailadres en telefoonnummer ten behoeve van het aankondigen van het pakket of het maken van een afspraak of voor het verzenden van trackinginformatie voor het pakket – aan de door u gekozen dienstverlener voor het verzenden door bestemd voor het uitvoeren van de verzending en bezorging.
   Ook geven wij de voor het uitvoeren van de betaling en eventueel het risicobeheer noodzakelijke gegevens door aan de door u gekozen betaaldienstverlener. Hiervoor gelden de hierna volgende aanvullende informatie en bepalingen:
   1. Betaalmethode PayPal
    Wij maken het u mogelijk om in het kader van onze online shop de betaling uit te voeren door middel van de betaaldienstverlener PayPal. Het afwikkelen van de betaling geschiedt daarbij via uw PayPal of door middel van PayPal via uw creditcard of bankrekening. Voorts biedt PayPal Aankoopbescherming en prestaties op het gebied van tussenrekeningen.
    Bij het selecteren van de betaaldienstverlener PayPal in de online shop worden de gegevens geautomatiseerd overgedragen naar PayPal. Hierbij geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor deze doorgifte van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer(s), bestelgegevens, levergegevens) bestemd voor het uitvoeren van de betaling en ook voor het voorkomen van fraude indien u kiest voor de betaalmethode PayPal.
    Het uitwisselen van de gegevens geschiedt daarbij niet alleen ten behoeve van het uitvoeren van de betaling maar ook ten behoeve van het identificeren, het voorkomen van fraude en ook het verminderen van het wanbetalingsrisico voor ons indien eventueel ook gegevens over de situatie op het gebied van rendabiliteit en ook over eerder aankoop- en betalingsgedrag worden uitgewisseld. In deze context worden door Klarna ook gegevens uitgewisseld met kredietbureaus indien hiervoor sprake is van een gerechtvaardigd belang en dit niet in strijd is met het gerechtvaardigde belang van de betrokkenen.
    Het delen van de gegevens met gelieerde ondernemingen kan geschieden; dit geldt ook voor downstreamdienstverleners (verwerkers, gezamenlijke verantwoordelijken en ook derden voor zover vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst).
    De bovenstaande toestemming jegens PayPal kunt u te allen tijde intrekken met vooruitwerkende kracht. Het intrekken heeft daarbij geen terugwerkende kracht op eerder uitgevoerde doorgiften.

    De geldende bepalingen over bescherming van privacy van PayPal zijn te openen via Opens external link in new windowhttps://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

    Ontvanger van de gegevens: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.
   2. Betaalmethode creditcard
    Wij maken het u mogelijk om in het kader van onze online shops de betaling per creditcard uit te voeren door middel van de betaaldienstverlener Heidelpay GmbH. De hiervoor noodzakelijke creditcardgegevens voert u direct in het ingesloten formulier van onze betaaldienstverlener in.
    Bij het selecteren van de betaalmethode creditcard worden gegevens geautomatiseerd overgedragen naar Heidelpay GmbH. Hierbij geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor deze doorgifte van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, aankoopprijs) bestemd voor het uitvoeren van de betaling en ook voor het voorkomen van fraude indien u kiest voor betalen per creditcard.

    Het delen van de gegevens met gelieerde ondernemingen kan geschieden; dit geldt ook voor downstreamdienstverleners (verwerkers, gezamenlijke verantwoordelijken en ook derden voor zover vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst).
    De bovenstaande toestemming jegens Heidelpay GmbH kunt u te allen tijde intrekken met vooruitwerkende kracht. Het intrekken heeft daarbij geen terugwerkende kracht op eerder uitgevoerde doorgiften.

    Ontvanger van de gegevens: Heidelpay GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg, Duitsland.
   3. Betaalmethode directe overschrijving
    Wij maken het u mogelijk om in het kader van onze online shop de betaling uit te voeren door middel van de service voor directe overschrijving van de betaaldienstverlener SOFORT GmbH.
    Door middel van de bovenstaande betaalmethode is een realtime betalingsbevestiging aan ons als verkoper mogelijk, zodat wij direct kunnen beginnen met het leveren van uw bestelling.
    Bij het selecteren van de betaalmethode directe overschrijving worden gegevens geautomatiseerd overgedragen naar SOFORT GmbH. Hierbij geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor deze doorgifte van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer(s), bankverbinding, pincode, TAN-code, aankoopprijs) bestemd voor het uitvoeren van de betaling en ook voor het voorkomen van fraude indien u kiest voor betalen per directe overschrijving.
    Het uitwisselen van de gegevens geschiedt daarbij niet alleen ten behoeve van het uitvoeren van de betaling maar ook ten behoeve van het identificeren en het voorkomen van fraude indien eventueel ook gegevens over de situatie op het gebied van rendabiliteit en ook over eerder aankoop- en betalingsgedrag worden uitgewisseld. In deze context worden door SOFORT GmbH ook gegevens uitgewisseld met kredietbureaus indien hiervoor sprake is van een gerechtvaardigd belang en dit niet in strijd is met het gerechtvaardigde belang van de betrokkenen.
    Het delen van de gegevens met gelieerde ondernemingen kan geschieden; dit geldt ook voor downstreamdienstverleners (verwerkers, gezamenlijke verantwoordelijken en ook derden voor zover vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst).
    De bovenstaande toestemming jegens SOFORT GmbH kunt u te allen tijde intrekken met vooruitwerkende kracht. Het intrekken heeft daarbij geen terugwerkende kracht op eerder uitgevoerde doorgiften.

    De geldende bepalingen over bescherming van privacy van SOFORT GmbH zijn te openen op Opens external link in new windowhttps://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

    Ontvanger van de gegevens: SOFORT GmbH, Fussbergstrasse 1, 82131 Gauting, Duitsland.
  6. Klantaccount
   Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om een persoonlijk klantaccount te maken. Het klantaccount maakt het u mogelijk om de door u geselecteerde diensten van onze website gepersonaliseerd te gebruiken en te koppelen en uw voorkeursinstellingen op te slaan.
  7. Gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing
   Direct mail
   In het wettelijk toegestane kader gebruiken wij eventueel ook uw naam en het ons bekende postadres voor het toesturen van advertenties voor eigen aanbiedingen. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt f) in combinatie met overweging 47 van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het bevorderen van de afzet of de vraag bij ons klantenbestand. Uiteraard kunt u te allen tijde met vooruitwerkende kracht bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor adverteerdoeleinden. Een mededeling in tekstvorm gericht aan de bovengenoemde contactgegevens is voldoende. Vervolgens wissen wij uw gegevens uit onze mailinglist. De gegevens die uw bezwaar staven, bewaren wij vervolgens nog 6 jaar conform artikel 17, lid 3, punt e) van de AVG. Gedurende deze tijd worden uw persoonsgegevens echter afgeschermd tegen verdere verwerkingen.

   Telemarketing
   In het wettelijk toegestane kader gebruiken wij eventueel bij zakelijke klanten ook uw naam en link met het bedrijf en uw opgegeven telefoonnummer om u over eigen aanbiedingen te informeren, uitgaande van uw vermeende interesse. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt f) in combinatie met overweging 47 van de AVG, § 7 lid 2 nummer 2 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). Ons gerechtvaardigde belang is het bevorderen van de afzet of de vraag bij ons zakelijke klantenbestand. Uiteraard kunt u te allen tijde met vooruitwerkende kracht bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor adverteerdoeleinden. Een mededeling in tekstvorm gericht aan de bovengenoemde contactgegevens is voldoende. Vervolgens wissen wij uw gegevens uit onze mailinglist. De gegevens die uw bezwaar staven, bewaren wij vervolgens nog 6 jaar conform artikel 17, lid 3, punt e) van de AVG. Gedurende deze tijd worden uw persoonsgegevens echter afgeschermd tegen verdere verwerkingen.
  8. Blog
   U heeft de mogelijkheid om onze blogberichten met een klik op Facebook te delen en ziet bovendien al bij het openen van de berichten hoe vaak deze al werden gedeeld.

   U heeft bovendien de mogelijkheid om een opmerking te plaatsen bij onze berichten. In het kader hiervan wordt u gevraagd om de volgende gegevens op te geven:
   • Naam (vrijwillig)
   • Tekst van de opmerking

   Uw opmerking wordt op onze pagina gepubliceerd. Houd er rekening mee dat we deze vóór publicatie eventueel nog handmatig controleren en opmerkingen derhalve met vertraging kunnen verschijnen. Indien u een naam opgeeft (hierbij kan het gerust ook om een pseudoniem gaan), wordt deze naast uw opmerking gepubliceerd. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Onze interesse bestaat erin een uitwisseling van standpunten mogelijk te maken.
   Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw via de functie voor opmerkingen doorgegeven gegevens, wendt u zich tot undefineddatenschutz(at)koegel.com.
Contact en service
Contact en service

Zoekt u een dealer ter plekke of wilt u direct contact opnemen met een contactpersoon, dan vindt u hier alle belangrijke contacten in een oogopslag.

Occasions
Occasions

De Kögel occasionbeurs. Deze voertuigen gaan nog jaren mee. Topvoertuigen voor aantrekkelijke prijzen.

Naar de mediatheek
Naar de mediatheek

Een document niet gevonden, in de Kögel mediatheek vindt u alle video's, brochures, flyers en nog veel meer.

Deze website gebruikt trackingcookies of trackingsoftware om u onder andere optimaal te laten gebruikmaken van de functionaliteit van onze website en zo te kunnen genieten van een betere online ervaring. Meer informatie over de bij ons gebruikte cookies en webtrackingprocedures en de door u verleende toestemming vindt u in onze verklaring over bescherming van privacy op https://www.koegel.com/nl/gegevensbescherming/. Technisch overbodige cookies of onze trackingsoftware worden echter pas geactiveerd nadat u ons uw toestemming heeft gegeven.