Het lijkt erop dat je van zijn, Wil je naar de Andere website?

Kögel Assistance
Contactpersoon
Downloads
Parts shop

Transparantie- en informatieverplichtingen voor klanten, leveranciers, zakenpartners en belangstellenden van Kögel BENELUX B.V.

volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU

Met dit document informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Kögel BENELUX B.V. en de rechten waarop u volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming aanspraak kunt maken.

Personenbezogene Daten sind dabei diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer natürlichen Person möglich machen. Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse aber auch Ihre IP-Adresse.

Anonyme Daten liegen vor, wenn keinerlei Personenbezug zum Nutzer hergestellt werden kann.

Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming

Kögel BENELUX B.V.
Eckertstraat 20

8263 CB Kampen

Tel.: +31 646 356080
Faxnummer: +49 8285 88-17905
Mail: info@koegel.com
Web: www.koegel.com

Contactpersoon van de functionaris voor gegevensbescherming: datenschutz@koegel.com

Uw rechten als betrokkene

Als eerste willen we u op dit punt informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in de artikelen 15 - 22 van de AVG. Dit omvat:

- Het recht op toegang (artikel 15 van de GDPR),
- Het recht op wissen (art. 17 DS-GVO),
- Het recht op rectificatie (art. 16 GDPR),
- Het recht op gegevensportabiliteit (art. 20 EU GDPR),
- Het recht op beperking van de gegevensverwerking (art. 18 DS-GVO),
- Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (art. 21 DS-GVO).

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met: datenschutz@koegel.com
Hetzelfde geldt wanneer u vragen hebt over de gegevensverwerking in ons bedrijf of wanneer u een verleende toestemming wilt intrekken. U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Als we uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen
We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om bezwaar te maken zonder opgaaf van reden; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct- marketingdoeleinden, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden de bepalingen van de AVG, van de BDSG (Duitse federale wet inzake gegevensbescherming) en andere relevante wettelijke bepalingen altijd in acht genomen.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. voor het opstellen van offertes voor producten of diensten) en voor de nakoming van contractuele verplichtingen (bijv. voor de verlening van onze service, de nakoming van het leverancierscontract of voor de afhandeling van bestellingen/orders/betalingen) (art. 6 lid 1 punt b AVG) of indien er een wettelijke verplichting tot verwerking bestaat (bijv. op grond van fiscaalrechtelijke voorschriften) (art. 6 lid 1 punt c AVG). Voor deze doeleinden zijn de persoonlijke gegevens oorspronkelijk verzameld.

Een toestemmingsvereiste voor gegevensbescherming kan natuurlijk ook uw toestemming voor gegevensverwerking zijn (art. 6 lid 1 punt a AVG). Voordat u uw toestemming verleent, informeren wij u over het doel van de gegevensverwerking en over uw herroepingsrecht overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG.

Kögel BENELUX B.V. is ook geïnteresseerd in het onderhouden van de klantrelatie met u en u per e-mail of telefonisch informatie en aanbiedingen over onze producten/diensten te doen toekomen. Daarom verwerken wij uw gegevens om u relevante informatie en aanbiedingen toe te zenden of om telefonisch contact met u op te nemen (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Voor het opsporen van strafbare feiten worden uw persoonlijke gegevens alleen verwerkt onder de voorwaarden van artikel 10 AVG.

 

Delen met derden

Wij zullen uw gegevens alleen aan derden doorgeven in het kader van de wettelijke bepalingen of met de overeenkomstige toestemming. Voor het overige zullen wij uw gegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (bekendmaking aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

 

Ontvangers van de gegevens/categorieën van ontvangers

In ons bedrijf zorgen wij ervoor dat alleen die afdelingen en personen uw gegevens ontvangen die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In bepaalde gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken. Met alle dienstverleners zijn de nodige contracten inzake gegevensbescherming gesloten.

Bovendien zijn wij in wettelijk voorgeschreven gevallen verplicht, bepaalde informatie aan overheidsinstanties te verstrekken, zoals: belastingautoriteiten, wetshandhavingsinstanties en douaneautoriteiten.

Doorgifte naar een derde land/intentie voor doorgifte naar een derde land

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of leveranciersrelatie of wettelijk verplicht is, of als u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan (een) dienstverlener(s) of groepsmaatschappij(en) buiten de Europese Economische Ruimte, en wel in de Verenigde Staten van Amerika.

De naleving van het niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaard contractbepalingen.

 

Opslagduur van de gegevens

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden of u uw toestemming hebt ingetrokken, worden deze door ons verwijderd. Opslag van de gegevens na beëindiging van de contractuele relatie vindt alleen plaats in die gevallen waarin wij hiertoe verplicht of gerechtigd zijn. Voorschriften die ons verplichten gegevens te bewaren, zijn bijvoorbeeld te vinden in het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch) of het Duitse belastingwetboek (Abgabenordnung). Dit houdt mogelijk een bewaartermijn van maximaal tien jaar in. Bovendien moeten de wettelijke verjaringstermijnen in acht worden genomen.

Beveiligde overdracht van uw gegevens

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, gebruiken wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden voortdurend herzien in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.

De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is altijd gecodeerd. Wij bieden HTTPS aan als transmissieprotocol voor onze website met gebruikmaking van de huidige encryptieprotocollen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van alternatieve communicatiekanalen (bijv. per post).

Verplichting tot het verstrekken van de gegevens

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en het nakomen van de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

Wij hebben de details voor u samengevat in het bovengenoemde punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook verzameld of ter beschikking worden gesteld op grond van wettelijke voorschriften. Wij wijzen u erop dat het niet mogelijk is uw aanvraag te verwerken of de onderliggende contractuele verbintenis uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

Welke gegevens we verwerken, wordt bepaald door de respectieve context: dit hangt ervan af of u bijvoorbeeld online een bestelling plaatst, een verzoek invult op ons contactformulier, ons een aanvraag stuurt of een klacht indient.

Wij wijzen u erop dat wij ook informatie afzonderlijk kunnen verstrekken op een geschikte plaats voor speciale verwerkingssituaties, bijv. wanneer u ons een aanvraag stuurt of een contactverzoek indient.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

- Naam van de internetprovider
- Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt
- Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
- Het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen.
- Opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/bestandsexport
- Informatie over de webpagina's die u op onze site bezoekt, inclusief datum en tijd

Bij sollicitaties per e-mail, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

- Naam, voornaam
- Contactgegevens
- Begroeting
- Informatie over wensen en interesses

Wanneer u zich bij onze onderdelenshop aanmeldt, verwerken we de volgende gegevens:

- Begroeting
- Naam, voornaam
- Adres
- UID-nummer
- Klantnummer
- E-mailadres

In het kader van het bestelproces verwerken we de volgende gegevens:

- Begroeting
- Naam, voornaam
- Adres
- UID-nummer
- Klantnummer
- E-mailadres

Bij sollicitaties per e-mail, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

- Naam, voornaam
- Adres
- Contactgegevens
- Gegevens van de sollicitant (kwalificaties, certificaten, enz.)

Voor nieuwsbrieven verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

- E-mailadres

Geautomatiseerde individuele beslissingen

Wij maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing te nemen.

Cookies (art. 6 lid 1 zin 1 punt a, f AVG, § 25 lid 1, 2 TTDSG)

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en (lokaal) door uw browser worden bewaard. Cookies bevatten alleen pseudonieme, meestal zelfs anonieme, gegevens. Sommige cookies worden voor de duur van een browsersessie (zogenaamde sessiecookies) opgeslagen, andere voor langere tijd (zogenaamde permanente cookies, bijv. toestemmingsinstellingen, winkelwagentje in de onderdelenshop). Deze laatste worden na de aangegeven tijd (meestal 12 maanden) automatisch gewist. Naast onze eigen cookies gebruiken we ook cookies die worden beheerd door derden. Zij gebruiken de informatie in de cookies, bijvoorbeeld om u inhoud te tonen of om de pagina's die u bezoekt te registreren.

Op grond van ons legitiem belang (art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG) gebruiken we technisch noodzakelijke cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit ervan te garanderen. Bovendien gebruiken we cookies zonder uw toestemming wanneer deze uitsluitend dienen voor de opslag van of de toegang tot informatie die is opgeslagen in het eindapparaat voor de overdracht van berichten of wanneer deze absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde dienst te kunnen leveren, § 25 lid 2 van de TTDSG.

Na základě Vašeho souhlasu se používají další soubory cookie, které nám nebo třetím stranám umožňují například vyhodnotit využívání našich služeb. To nám umožňuje navrhovat obsah dle potřeb uživatele. Soubory cookie nám navíc umožňují měřit účinnost konkrétní reklamy a umisťovat ji například podle tematických zájmů uživatelů. Právním základem je Váš výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR, § 25 odst. 1 zákona TTDSG).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via onze toestemmingsbanner met effect voor de toekomst en de cookie-instellingen wijzigen. Let op: wijzigingen moeten voor elk eindapparaat afzonderlijk worden doorgevoerd.

[Voeg op dit punt een knop in om het Toestemmingsinstrument op te roepen].

Indien u een account hebt bij de door ons gebruikte derden-providers en u bent daar ingelogd, kunnen uw gegevens aan de desbetreffende account worden gekoppeld. U kunt een dergelijke combinatie vermijden door geen toestemming voor de betreffende cookies te verlenen, uw toestemming in te trekken of door u vooraf af te melden bij de respectieve derden-providers.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt cookies op uw eindapparaat ook handmatig uitschakelen, beperken of verwijderen via de instellingen van uw browser of met behulp van software. Als u de instelling van cookies uitschakelt, kunt u onze website niet volledig of slechts in beperkte mate gebruiken.

Houd ook rekening met onze instructies in de sectie van de respectieve dienst die cookies gebruikt.

Webtracking-procedure: Statistische analyses met Matomo - voorheen PIWIK (art. 6 lid 1 punt f AVG, § 25, lid 2 TTDSG)

Onze website maakt gebruik van Matomo, een zogenaamde webanalysedienst. Matomo maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw afgekorte IP-adres) naar onze server verzonden en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden, wat dient om onze website te optimaliseren. Uw IP-adres wordt daarbij onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
Als u niet akkoord gaat met de opslag en analyse van deze gegevens van uw bezoek, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan door op de toestemmingsbanner te klikken. In dit geval zal een zogenaamde opt-out cookie in uw browser worden opgeslagen, waardoor Matomo geen sessiegegevens zal verzamelen.
Let op: Als u uw cookies verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd en moet u deze eventueel opnieuw activeren.
[Consent Banner Link]

 

OpenStreetMap

Op onze website maken we gebruik van Openstreetmap (https://www.openstreetmap.de), een open-source software van de OpenStreetMap Foundation (OSMF, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk), om kaarten weer te geven en routebeschrijvingen te maken. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1. pagina 1, punt a van de AVG. Door uw toestemming te geven, gaat u akkoord met het verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde en de door u ingevoerde gegevens door Openstreetmap, een van haar vertegenwoordigers of derde-providers.
Openstreetmap zal ingewonnen informatie eventueel aan derden doorsturen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Openstreetmap verwerken. Het is technisch mogelijk dat Openstreetmap op basis van de verkregen gegevens ten minste individuele gebruikers zou kunnen identificeren. Wij hebben geen invloed op het feit dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website door Openstreetmap worden verwerkt voor andere doeleinden.
U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met effect voor de toekomst te wijzigen. Daartoe roept u eenvoudigweg onze toestemmingsbanner op
[Consent Banner Link]

 

Koppelingen naar social media

Op onze website vindt u links naar de sociale mediadiensten van Meta / Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram. Links naar de websites van de sociale mediadiensten herkent u aan het respectievelijke bedrijfslogo. Als u deze links volgt, komt u op de bedrijfswebsite van Kögel Trailer GmbH op de betreffende social media-dienst terecht. Wanneer u op een link naar een socialmediadienst klikt, wordt een verbinding met de servers van de socialmediadienst tot stand gebracht. Daardoor wordt aan de servers van de sociale mediadienst doorgegeven dat u onze website hebt bezocht. Bovendien worden verdere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de sociale mediadienst.

Dit zijn bijvoorbeeld:
- Adres van de website waarop de geactiveerde link staat
- Datum en tijd waarop de website werd geopend of de link werd geactiveerd
- Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
- IP-adres
Bent u op het moment van de activering van de link reeds ingelogd bij de desbetreffende socialmediadienst, dan kan de aanbieder van de socialmediadienst uw gebruikersnaam en mogelijk zelfs uw echte naam uit de doorgegeven gegevens afleiden en deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de socialmediadienst. U kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten als u zich vooraf bij uw gebruikersaccount afmeldt.
De servers van de socialmediadiensten bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen derhalve ook door de aanbieder van de socialmediadienst in landen buiten de Europese Unie worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan gegevensbeschermingswetten die persoonsgegevens in het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie.
Voorts hebben wij geen invloed op de omvang, het type en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de socialmediadienst. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de socialmediadiensten die in onze website zijn geïntegreerd, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de desbetreffende socialmediadienst.

 

Contactformulier/contact per e-mail (art. 6 lid 1 punt a, b AVG)

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de in de e-mail verstrekte persoonsgegevens uitsluitend met het oog op de afhandeling van uw aanvraag.

Nieuwsbrief (art. 6 lid 1 punt a AVG)

U kunt zich abonneren op een gratis nieuwsbrief op onze website. Het e-mailadres dat bij de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt opgegeven, wordt gebruikt als adres waar de nieuwsbrief naartoe wordt verzonden.

De beginselen van gegevenszuinigheid en -vermijding worden in acht genomen, aangezien alleen het e-mailadres vereist is. Uit technische noodzaak en ter bescherming van de wet wordt uw IP-adres ook verwerkt wanneer u de nieuwsbrief bestelt.

Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail. Dit betekent dat u alleen reclame per e-mail zult ontvangen als u van tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u wilt dat wij de nieuwsbriefdienst activeren. Wij doen dit door u een e-mail ter kennisgeving te sturen en u te vragen te bevestigen dat u onze nieuwsbrief op dit e-mailadres wenst te ontvangen door op een link in dit e-mailbericht te klikken.

U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden via de afmeldingsmogelijkheid in de nieuwsbrief en zo uw toestemming intrekken. Bovendien is het ook mogelijk om u op elk moment rechtstreeks via onze website uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Toepassing (Art. 6 lid 1 letter a, b EU-DS-GVO

Hartelijk dank voor uw interesse in een baan bij Kögel Trailer GmbH. Wij zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en verwerken de door u in het kader van het sollicitatieformulier verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor een effectieve en correcte afwikkeling van de sollicitatieprocedure en om in het kader van de sollicitatieprocedure contact met u op te nemen en u te informeren over mogelijke vacatures. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Als onderdeel van het sollicitatieformulier wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Hierbij houden we ons aan het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding door u alleen te vragen ons de gegevens te verstrekken die we nodig hebben om uw sollicitatiedocumenten volledig te beoordelen, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en uw sollicitatiedocumenten, of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Deze verplichte informatie is gemarkeerd met een * (rood sterretje). Om technische redenen en voor wettelijke bescherming wordt ook uw IP-adres verwerkt.

Zonder deze gegevens kunnen we je sollicitatiedocumenten helaas niet controleren. Daarom kun je in ons sollicitatiesysteem in dit geval geen sollicitatiedocumenten uploaden. Je hebt natuurlijk de mogelijkheid om vrijwillig informatie te verstrekken in het sollicitatieformulier.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, implementeren we passende beveiligingsmaatregelen. Uw sollicitatiedocumenten worden in gecodeerde vorm naar ons verzonden via ons sollicitatiesysteem.

Wij bewaren uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden totdat de sollicitatieprocedure is afgerond en eventuele termijnen in dit verband zijn verstreken - uiterlijk zes maanden na ontvangst van een besluit. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kunt u uw toestemming natuurlijk te allen tijde zonder opgaaf van redenen met werking voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar datenschutz@koegel.com. 

Registratie/klantaccount (art. 6 lid 1 punt a, b AVG)

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken om in onze onderdelenshop te kunnen kopen. Wij gebruiken de in dit verband verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitvoering of verwerking van de contractuele relatie, tenzij u instemt met verder gebruik.

Registratie is dus noodzakelijk of mogelijk voor de uitvoering van een contract (via onze online shop) met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De beginselen van gegevenszuinigheid en -vermijding worden hier in acht genomen, aangezien alleen de gegevens die nodig zijn voor de registratie met een asterisk (*) zijn gemarkeerd als verplicht veld. Dit zijn bijvoorbeeld het e-mailadres en het wachtwoord inclusief wachtwoordherhaling, uw naam, uw adres en uw btw-nummer.

Bij registratie op onze website worden ook het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door op de knop "Registreren" te klikken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Houd rekening met het volgende: het wachtwoord dat u aan ons doorgeeft, wordt gecodeerd opgeslagen. Medewerkers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Zij kunnen u dus geen informatie geven als u uw wachtwoord bent vergeten.

V takovém případě použijte funkci „Zapomenuté heslo“, která Vám e-mailem zašle automaticky vygenerované nové heslo. Žádný zaměstnanec není oprávněn vyžadovat od Vás Vaše heslo telefonicky nebo písemně. Obdržíte-li takový požadavek, heslo nikdy neuvádějte.

Na voltooiing van de registratieprocedure worden uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik in het beveiligde klantengebied. Zodra u zich op onze website aanmeldt met uw e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord, worden deze gegevens beschikbaar gesteld voor handelingen die u op onze website verricht (bijv. voor bestellingen in onze online shop). Geplaatste bestellingen kunnen worden getraceerd in de bestelgeschiedenis. Wijzigingen in het factuur- of afleveradres kunnen hier worden ingevoerd.

Geregistreerde personen zijn vrij om zelf wijzigingen/correcties in het adres aan te brengen. Onze klantenservice kan deze wijzigingen/correcties ook aanbrengen als u hiermee contact opneemt. Natuurlijk kunt u ook de registratie of uw klantaccount annuleren of verwijderen.

Betalingssysteem (art. 6 lid 1 punt a, b AVG), risicobeoordeling (art. 6 lid 1 punt f AVG)

In onze onderdelenshop kunt u betalen met creditcard, PayPal of SOFORT-overschrijving. Daartoe worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld om uw bestelling en betaling te kunnen afhandelen. Ook wordt uw IP-adres verwerkt vanwege technische noodzaak en voor wettelijke bescherming.

De beginselen van gegevenszuinigheid en -vermijding worden in acht genomen, in die zin dat u ons alleen die gegevens hoeft te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om de betalingsverwerking uit te voeren en de overeenkomst af te wikkelen, of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Zonder deze gegevens moeten wij helaas het afsluiten van de overeenkomst afwijzen, omdat we deze dan niet kunnen uitvoeren.

Het betalingssysteem dat wij gebruiken, maakt gebruik van SSL-encryptie om de overdracht van uw gegevens te beschermen.

Opmerking over betaling met creditcard: Zoals gebruikelijk bij creditcardbetalingen, worden de gegevens van de creditcard gecontroleerd.

Opmerking over PayPal:

PayPal is een bedrijf van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A..
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg. Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven.

Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn doorgaans voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

Noodzakelijk voor de afwikkeling van het koopcontract zijn ook persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (voor de juridische situatie vanaf 25-5-2018).

Reclamedoeleinden voor klanten in het bestand (art. 6 lid 1 punt f AVG)

Kögel Trailer GmbH is geïnteresseerd in het onderhouden van de klantrelatie met u en u informatie en aanbiedingen over onze producten te doen toekomen. Daarom verwerken wij uw gegevens om u relevante informatie en aanbiedingen via e-mail toe te zenden.

Als u dit niet wilt doen, u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met directe reclame. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Het bezwaar kan kosteloos en zonder formaliteiten worden ingediend zonder opgave van redenen en moet indien mogelijk worden gestuurd naar +49 8285 88-0, per e-mail naar info@koegel.com of per post aan Kögel Trailer GmbH, Am Kögel-Werk 1 89349 Burtenbach.

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat ook - duidelijk herkenbare - links naar de websites van andere bedrijven. Voor zover er links zijn naar websites van andere aanbieders, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

De gelinkte pagina's zijn op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen en zichtbare inbreuken. Illegale inhoud is op het moment van koppelen niet aangetroffen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Dergelijke links zullen onmiddellijk worden verwijderd indien inbreuken bekend worden.