Vypadá to, že jste z jsou, Chtěli byste jít do Změnit webové stránky?

Číslo pro tísňová volání
Kontakt
Ke stažení
Prodejna součástek

Transparentnost a informační povinnosti podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Kögel Trailer GmbH

Vítáme Vás na našich webových stránkách. Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a prováděcími předpisy jednotlivých zemí, které se na nás vztahují. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás obsáhle informujeme o zpracování Vašich osobních údajů společností Kögel Trailer GmbH a o právech, která Vám náleží.

Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikovat fyzickou osobu. Zahrnují zejména jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ale také Vaši IP adresu.

Anonymní údaje jsou údaje, u kterých nelze provést žádný osobní odkaz na uživatele.

Odpovědný subjekt a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kögel Trailer GmbH
Am-Kögel-Werk 1

89349 Burtenbach

Tel.: +49 (0)8285 88-0
číslo faxu: +49 8285 88-17905
Mail: info@koegel.com
Web: www.koegel.com

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: datenschutz@koegel.com

Vaše práva jako subjektu údajů

Nejprve bychom Vás rádi informovali o Vašich právech jako subjektu údajů. Tato práva jsou standardizována v článcích 15 až 22 GDPR. Zahrnují:

- Právo na přístup (článek 15 GDPR),
- Právo na výmaz (článek 17 DS-GVO),
- Právo na opravu (čl. 16 GDPR),
- Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
- Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 DS-GVO),
- Právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 DS-GVO).

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na: datenschutz@koegel.com.
Totéž platí, pokud máte dotazy ohledně zpracování údajů v naší společnosti nebo chcete odvolat udělený souhlas. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud Vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.
Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud jejich zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo k obraně právních nároků.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitku bez udání důvodů; to platí i pro profilování, pokud je s tímto přímým marketingem spojeno. Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, pak pro tyto účely už nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat.

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou vždy dodržována ustanovení GDPR, BDSG a dalších příslušných právních předpisů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem provedení předsmluvních opatření (např. pro přípravu nabídek produktů nebo služeb) a za účelem plnění smluvních povinností (např. pro realizaci naší služby, dodavatelské smlouvy nebo pro zpracování objednávky/zakázky/platby) (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo pokud existuje zákonná povinnost zpracování (např. z důvodu požadavků daňového práva) (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR). Jedná se o účely, pro které byly osobní údaje původně shromážděny.

Váš souhlas se zpracováním údajů může samozřejmě také představovat nařízení o ochraně osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Před udělením souhlasu vás budeme informovat o účelu zpracování údajů a o vašem právu na odvolání podle čl. 7 odst. 3 GDPR.

Společnost Kögel Trailer GmbH má rovněž zájem udržovat s Vámi, jako se zákazníkem, vztah a zasílat vám informace a nabídky o našich produktech/službách e-mailem nebo Vás v této souvislosti kontaktovat telefonicky. Abychom Vám mohli zasílat relevantní informace a nabídky nebo Vás kontaktovat telefonicky (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pro účely odhalování trestných činů budou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze za podmínek uvedených v čl. 10 GDPR.

 

Předání třetím stranám

Vaše údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo na základě příslušného souhlasu. V opačném případě nebudou údaje předávány třetím stranám, nebudeme-li k tomu povinni na základě závazných právních předpisů (zpřístupnění externím subjektům, jako jsou dozorové orgány nebo orgány činné v trestním řízení).

 

Příjemci osobních údajů / kategorie příjemců

V naší společnosti dbáme na to, aby Vaše osobní údaje dostávala pouze ta oddělení a osoby, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností.

V některých případech podporují naše odborná oddělení při plnění jejich úkolů poskytovatelé služeb. Se všemi poskytovateli služeb byly uzavřeny potřebné smlouvy o ochraně osobních údajů.

Kromě toho jsme ze zákona povinni poskytovat určité informace orgánům veřejné moci, jako jsou: finanční úřady, orgány činné v trestním řízení a celní orgány.

Předávání osobních údajů do třetí země / záměr předání

Osobní údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci smluvního nebo dodavatelského vztahu nebo to vyžaduje zákon, nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme poskytovateli/poskytovatelům služeb nebo společnosti ve skupině mimo Evropský hospodářský prostor, konkrétně do Spojených států amerických.

Dodržování úrovně ochrany osobních údajů je zaručeno standardními smluvními doložkami.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Jakmile Vaše údaje již nebudou pro výše uvedené účely potřebné nebo jakmile svůj souhlas odvoláte, budou vymazány. Údaje budou uchovávány i po skončení smluvního vztahu pouze v případech, kdy jsme k tomu povinni nebo oprávněni. Předpisy, které nám ukládají povinnost uchovávat údaje, najdete například v německém obchodním zákoníku (Handelsgesetzbuch) nebo v německém daňovém zákoníku (Abgabenordnung). Doba uchovávání může být až deset let. Kromě toho je třeba dodržovat zákonné promlčecí lhůty.

Bezpečný přenos údajů

Abychom co nejlépe ochránili údaje, které uchováváme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, používáme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření. Úrovně zabezpečení jsou neustále kontrolovány ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobovány novým bezpečnostním standardům.

Výměna dat v rámci našich webových stránek probíhá vždy zašifrovaně. Jako přenosový protokol pro naše webové stránky nabízíme HTTPS, přičemž vždy používáme aktuální šifrovací protokoly. Lze také využít alternativní komunikační kanály (například poštu).

Povinnost poskytovat údaje

Pro vznik, realizaci a ukončení závazkového vztahu a plnění souvisejících smluvních a právních povinností jsou nezbytné různé osobní údaje. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které nabízejí.

Podrobnosti jsme pro Vás shrnuli ve výše uvedeném bodě. V některých případech musí být údaje shromažďovány nebo zpřístupňovány také na základě zákonných ustanovení. Mějte na paměti, že bez poskytnutí těchto údajů nelze zpracovat Váš dotaz ani realizovat základní závazkový vztah.

Kategorie, zdroje a původ údajů

Údaje, které zpracováváme, jsou dány příslušným kontextem: To závisí například na tom, zda zadáte objednávku online nebo zadáte dotaz do našeho kontaktního formuláře, zašlete nám žádost či podáte stížnost.

Vezměte na vědomí, že v případě zvláštních situací zpracování, např. při zasílání dokumentů k žádosti nebo žádosti o kontaktní údaje, můžeme informace poskytnout také samostatně na vhodném místě.

Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

- Název poskytovatele internetových služeb
- Informace o webové stránce, ze které nás navštěvujete.
- Použitý webový prohlížeč a operační systém
- IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb.
- Požadované soubory, množství přenesených dat, stahování/export souborů
- Informace o webových stránkách, které jste navštívili na našich stránkách, včetně data a času.

V rámci žádosti o kontakt prostřednictvím e-mailu shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

- Jméno, křestní jméno
- Kontaktní údaje
- Pozdrav
- Informace o přáních a zájmech

Při registraci v našem obchodě s díly zpracováváme následující údaje:

- Pozdrav
- Jméno, křestní jméno
- Adresa
- Číslo UID
- Číslo zákazníka
- E-mailová adresa

V rámci procesu objednávání zpracováváme následující údaje:

- Pozdrav
- Jméno, křestní jméno
- Adresa
- Číslo UID
- Číslo zákazníka
- E-mailová adresa

V případě žádostí zaslaných e-mailem shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

- Jméno, křestní jméno
- Adresa
- Kontaktní údaje
- Údaje o uchazeči (kvalifikace, osvědčení atd.)

V případě zpravodajů shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

- E-mailová adresa

Automatizované individuální rozhodování

K rozhodnutí nepoužíváme čistě automatizované metody zpracování.

Soubory cookie (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a, f GDPR, § 25 odst. 1, 2 zákona TTDSG)

Naše webové stránky používají tak zvané soubory cookie. Ty slouží k tomu, aby naše nabídka byla vůči uživateli vstřícnější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou stahovány do Vašeho koncového zařízení a které si Váš prohlížeč (lokálně) ukládá. Soubory cookie obsahují pouze pseudonymní, většinou dokonce anonymní údaje. Některé soubory cookie zůstávají zachovány po dobu trvání relace prohlížeče (tzv. relační soubory cookie), jiné se ukládají po delší dobu (tzv. trvalé soubory cookie, např. nastavení souhlasu, nákupní košík v obchodě s díly). Ty se automaticky vymažou po uplynutí příslušné stanovené doby (obvykle 12 měsíců). Kromě našich vlastních souborů cookie se používají také soubory cookie spravované poskytovateli třetích stran. Ti používají informace obsažené v souborech cookie například k zobrazení obsahu nebo k zaznamenání navštívených stránek.

Na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR) nastavujeme technicky nezbytné soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek a zajištění jejich funkčnosti. Dále používáme soubory cookie bez Vašeho souhlasu, je-li jejich jediným účelem ukládat nebo zpřístupňovat informace uložené v koncovém zařízení pro přenos zpráv nebo jsou-li nezbytně nutné k tomu, abychom mohli poskytnout službu, o kterou jste výslovně požádali, § 25 odst. 2 TTDSG.

Na základě Vašeho souhlasu se používají další soubory cookie, které nám nebo třetím stranám umožňují například vyhodnotit využívání našich služeb. To nám umožňuje navrhovat obsah dle potřeb uživatele. Soubory cookie nám navíc umožňují měřit účinnost konkrétní reklamy a umisťovat ji například podle tematických zájmů uživatelů. Právním základem je Váš výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR, § 25 odst. 1 zákona TTDSG).

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho banneru se souhlasem s účinností do budoucna a změnit nastavení souborů cookie. Mějte na paměti, že změny je třeba provést pro každé koncové zařízení zvlášť.

[V tomto okamžiku vložte tlačítko pro vyvolání nástroje pro souhlas].

Pokud máte účty u poskytovatelů třetích stran, které používáme, a jste k nim přihlášeni, mohou být Vaše údaje propojeny s příslušným účtem. Takovému propojení můžete zabránit tím, že neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas s příslušnými soubory cookie nebo se předem odhlásíte od příslušných poskytovatelů třetích stran.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Soubory cookie můžete na svém koncovém zařízení deaktivovat, omezit nebo odstranit také manuálně prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo pomocí softwaru. Pokud nastavení souborů cookie deaktivujete, nebudete moci naše webové stránky používat v plném rozsahu nebo je budete moci používat jen v omezené míře.

Vezměte prosím na vědomí také naše pokyny v části příslušné služby, která používá soubory cookie.

Postup sledování (tzv. webtracking): Statistická vyhodnocení prostřednictvím softwaru Matomo – dříve PIWIK (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, § 25 odst. 2 TTDSG)

Naše webové stránky používají Matomo, takzvanou službu webové analýzy. Matomo používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Za tímto účelem jsou informace o používání vygenerované souborem cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenášeny na náš server a ukládány pro účely analýzy používání, což slouží k optimalizaci našich webových stránek. Vaše IP adresa je během tohoto procesu okamžitě anonymizována, takže pro nás jako uživatel zůstáváte anonymní. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
Pokud nesouhlasíte s ukládáním a analýzou těchto údajů z vaší návštěvy, můžete kdykoli vznést námitku proti jejich ukládání a používání kliknutím na banner Souhlas. V takovém případě bude ve vašem prohlížeči uložen tzv. opt-out cookie, což znamená, že Matomo nebude shromažďovat žádné údaje o relaci.
Upozornění: Pokud smažete soubory cookie, smaže se tím i soubor cookie opt-out a možná jej budete muset znovu aktivovat.
[Odkaz na souhlasný banner]

 

OpenStreetMap

Na našich webových stránkách používáme OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.de), open source službu nadace OpenStreetMap Foundation (OSMF, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Velká Británie), k zobrazování map a vytváření plánů příjezdu. Právním základem pro zpracování je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR. Udělením souhlasu prohlašujete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky shromážděných údajů a údajů, které jste zadali, společností OpenStreetMap, jedním z jejích zástupců nebo poskytovateli třetích stran.
Společnost OpenStreetMap může získané informace v případě potřeby poskytnout také třetí straně, pokud to předepisuje zákon nebo pokud tato třetí strana zpracovává uvedené informace na zakázku pro OpenStreetMap. Je technicky možné, že by OpenStreetMap mohla na základě získaných údajů identifikovat alespoň jednotlivé uživatele. Nemáme žádný vliv na zpracovávání osobních údajů a osobnostních profilů uživatelů webu OpenStreetMap pro jiné účely.
Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli změnit s účinností do budoucna. Stačí jednoduše kliknout na náš banner se souhlasem:
[Odkaz na souhlasný banner]

 

Odkazy na sociální sítě

Na našich webových stránkách najdete odkazy na služby sociálních médií Meta / Facebook, YouTube, LinkedIn a Instagram. Odkazy na webové stránky služeb sociálních médií poznáte podle loga příslušné společnosti. Pokud budete tyto odkazy sledovat, dostanete se na webové stránky společnosti Kögel Trailer GmbH na příslušné službě sociálních médií. Když kliknete na odkaz na službu sociálních médií, vytvoří se spojení se servery služby sociálních médií. Tím se na servery služby sociálních médií přenese informace, že jste navštívili naše webové stránky. Kromě toho jsou poskytovateli služby sociálních médií předány další údaje.

Jedná se například o:
- Adresa webové stránky, na které se aktivovaný odkaz nachází.
- Datum a čas přístupu na webovou stránku nebo aktivace odkazu.
- Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
- IP adresa
Pokud jste již v době aktivace odkazu přihlášeni k příslušné službě sociálních médií, může poskytovatel služby sociálních médií z přenášených dat určit Vaše uživatelské jméno a případně i Vaše skutečné jméno a tyto informace přiřadit Vašem osobnímu uživatelskému účtu pro službu sociálních médií. Tuto možnost přiřazení k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit, pokud se předem odhlásíte ze svého uživatelského účtu.
Servery služeb sociálních médií se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Údaje proto může zpracovávat také poskytovatel služeb sociálních médií v zemích mimo Evropskou unii. Mějte na paměti, že společnosti v těchto zemích podléhají zákonu o ochraně osobních údajů, který obecně nechrání osobní údaje ve stejném rozsahu jako v členských státech Evropské unie.
Dále upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na rozsah, typ a účel zpracování údajů poskytovatelem služby sociálních médií. Další informace o používání Vašich údajů službami sociálních médií integrovanými na našich webových stránkách najdete v pokynech na ochranu údajů příslušné služby sociálních médií.

 

Kontaktní formulář / kontakt prostřednictvím e-mailu (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR)

Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme osobní údaje uvedené v e-mailu zpracovávat výhradně za účelem vyřízení Vašeho dotazu.

Zpravodaj (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje. Pro zasílání zpravodaje bude použita e-mailová adresa uvedená při přihlášení k odběru zpravodaje.

Je dodržena zásada minimalizace údajů a zamezení jejich zpracování, protože je vyžadována pouze e-mailová adresa. Z technických důvodů a z důvodu právní ochrany se při objednávce zpravodaje zpracovává také Vaše IP adresa.

Pro zasílání zpravodajů e-mailem používáme takzvaný postup double opt-in. To znamená, že budete dostávat reklamu e-mailem pouze v případě, že předtím výslovně potvrdíte, že si přejete, abychom aktivovali službu zasílání zpravodaje. To se provádí zasláním e-mailu s upozorněním a žádostí o potvrzení kliknutím na odkaz v tomto e-mailu, že si přejete dostávat náš zpravodaj na tuto e-mailovou adresu.

Odběr zpravodaje můžete samozřejmě kdykoli zrušit pomocí možnosti odhlášení uvedené ve zpravodaji, a odvolat tak svůj souhlas. Kromě toho se můžete z odběru zpravodaje kdykoli odhlásit přímo na našich webových stránkách.

Použití (čl. 6 odst. 1 písm. a, b EU-DS-GVO)

Děkujeme vám za váš zájem o práci ve společnosti Kögel Trailer GmbH. Jsme si vědomi důležitosti Vašich údajů a zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci přihlášky, pouze za účelem efektivního a správného zpracování přihlášky a za účelem kontaktování v rámci přijímacího řízení, jakož i za účelem informování o případných pracovních nabídkách. Údaje nebudou bez vašeho souhlasu předávány třetím stranám.

V rámci formuláře žádosti budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. Přitom dodržujeme zásadu hospodárnosti a zamezení zpracování údajů tím, že od vás požadujeme pouze údaje, které potřebujeme k úplnému přezkoumání vašich dokumentů k žádosti, jako je vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a dokumenty k žádosti, nebo které jsme povinni shromažďovat ze zákona. Tyto povinné údaje jsou označeny *(červenou hvězdičkou). Z důvodu technické nezbytnosti i právní ochrany je zpracovávána také vaše IP adresa.

Bez těchto údajů bohužel nemůžeme zkontrolovat vaše dokumenty k žádosti, a proto vám náš přihlašovací systém v tomto případě neumožňuje nahrát dokumenty k žádosti. Samozřejmě máte možnost uvést dobrovolné údaje ve formuláři žádosti.

Abychom co nejlépe ochránili bezpečnost a důvěrnost vašich údajů, zavádíme vhodná bezpečnostní opatření. Vaše přihlašovací dokumenty jsou nám předávány v zašifrované podobě prostřednictvím našeho přihlašovacího systému.

Vaše údaje uchováváme pro výše uvedené účely až do ukončení řízení o žádosti a uplynutí případných lhůt v této souvislosti - nejpozději šest měsíců po obdržení rozhodnutí. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním, můžete jej samozřejmě kdykoli odvolat bez udání důvodů s účinností do budoucna, a to zasláním e-mailu na adresu datenschutz@koegel.com. 

Registrace / zákaznický účet (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR)

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost zaregistrovat se poskytnutím osobních údajů, aby mohli poté nakupovat v našem obchodě s díly. Údaje poskytnuté v této souvislosti používáme pouze pro realizaci nebo zpracování smluvního vztahu, pokud neposkytnete souhlas k dalšímu použití.

Registrace je tedy nezbytná nebo možná pro plnění smlouvy (prostřednictvím našeho online obchodu) nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Je dodržena zásada minimalizace údajů a zamezení jejich zpracování, protože pouze údaje potřebné k registraci jsou označeny jako povinné pole hvězdičkou (*). Jedná se například o e-mailovou adresu a heslo, včetně zopakování hesla, Vaše jméno, adresu a DIČ.

Při registraci na našich webových stránkách se ukládá také IP adresa uživatele, datum a čas registrace (technické podklady). Kliknutím na tlačítko „Registrace“ souhlasíte se zpracováním svých údajů.

Mějte prosím na paměti: Vámi poskytnuté heslo bude uloženo v zašifrované podobě. Zaměstnanci naší společnosti si toto heslo nemohou přečíst. Proto Vám nemohou poskytnout žádné informace, pokud heslo zapomenete.

V takovém případě použijte funkci „Zapomenuté heslo“, která Vám e-mailem zašle automaticky vygenerované nové heslo. Žádný zaměstnanec není oprávněn vyžadovat od Vás Vaše heslo telefonicky nebo písemně. Obdržíte-li takový požadavek, heslo nikdy neuvádějte

Po ukončení registrace Vaše údaje uložíme, abyste mohli využívat chráněnou zákaznickou zónu. Jakmile se na našich webových stránkách přihlásíte pomocí e-mailové adresy coby uživatelského jména a pomocí hesla, budou tyto údaje zpřístupněny pro kroky, které na našich webových stránkách provedete (např. objednávky v našem online obchodu). Provedené objednávky lze zobrazit v historii objednávek. Můžete rovněž změnit fakturační a dodací adresu.

Registrovaní uživatelé mohou samostatně měnit/opravovat adresu. Změny/opravy rádi provedou i pracovníci zákaznických služeb, pokud se na ně obrátíte. Registraci, resp. svůj zákaznický účet samozřejmě můžete kdykoli zrušit, resp. nechat smazat.

Platební systémy (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR), kontrola bonity (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

V našem obchodě s díly můžete platit kreditní kartou, službou PayPal nebo okamžitým bankovním převodem. Za tímto účelem shromažďujeme příslušné údaje týkající se plateb, aby bylo možné provést Vaši objednávku a zpracování platby. Kromě toho je z technických důvodů a z důvodu právní ochrany zpracovávána Vaše IP adresa.

Je dodržována zásada minimalizace údajů a zamezení jejich zpracování v tom smyslu, že nám musíte poskytnout pouze údaje, které nezbytně potřebujeme ke zpracování platby, a tedy k plnění smlouvy, nebo které jsme povinni shromažďovat ze zákona.

Bez těchto údajů budeme muset uzavření smlouvy odmítnout, protože ji nebudeme moci plnit.

Platební systém, který používáme, používá k ochraně přenosu Vašich dat šifrování SSL.

Poznámka k platbě kreditní kartou: Jak je u plateb kreditní kartou obvyklé, kontrolují se údaje na kreditní kartě.

Poznámka ke službě PayPal:

PayPal je společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A..
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Lucembursko. Pokud subjekt údajů zvolí v našem internetovém obchodě při objednávce jako možnost platby "PayPal", budou údaje subjektu údajů automaticky předány společnosti PayPal.

Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby. Osobní údaje předávané společnosti PayPal zahrnují obvykle jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby.

Osobní údaje, které se týkají příslušné objednávky, jsou rovněž nezbytné pro plnění kupní smlouvy. Podrobnosti o ochraně údajů ve společnosti PayPal najdete na adrese: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (pro právní stav ke dni 25. 5. 2018).

Reklamní účely pro stávající zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Společnost Kögel Trailer GmbH má rovněž zájem udržovat s Vámi, jako se zákazníkem, vztah a zasílat Vám informace a nabídky o našich produktech. Proto zpracováváme Vaše údaje, abychom Vám mohli e-mailem zasílat relevantní informace a nabídky.

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy; to platí i pro profilování, pokud souvisí s přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

Námitku lze podat bezplatně a bez formalit bez udání důvodů a měla by být zaslána pokud možno na číslo +49 8285 88-0, e-mailem na adresu info@koegel.com nebo poštou na adresu Kögel Trailer GmbH, Am Kögel-Werk 1 89349 Burtenbach.

Odkazy na další poskytovatele

Naše webové stránky obsahují také – jasně rozpoznatelné – odkazy na webové stránky jiných společností. V případě odkazů na webové stránky jiných poskytovatelů nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto za tento obsah nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů a rozpoznatelných porušení předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.