Het lijkt erop dat je van zijn, Wil je naar de Andere website?

Kögel Assistance
Contactpersoon
Downloads
Parts shop

Transparantie- en informatieverplichtingen voor klanten, leveranciers, zakenpartners en belangstellenden van Kögel BENELUX B.V.

volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU

Met dit document informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Kögel BENELUX B.V. en de rechten waarop u volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming aanspraak kunt maken.

Verantwoordelijke instantie / gegevensbescherming

Kögel BENELUX B.V.
vertegenwoordigd door de directie:
Mr. de Haan, Mr. Schmid

Eckertstraat 20
8263 CB Kampen
Deutschland
tel: +31 646 356080
fax: +49 8285 88-17905
mail: info@koegel.com
web: www.koegel.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: datenschutz@koegel.com

Categorieën / herkomst van de gegevens

In het kader van de contractuele relatie en voor de totstandkoming van het contract verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

Bij zakelijke klanten:

 • Contactgegevens (bijv. voor-/achternaam van de huidige en, indien van toepassing, vorige contactpersoon, alsmede naamstoevoegingen, bedrijfsnaam en adres van de klant (werkgever), telefoonnummer met doorkiesnummer, zakelijk e-mailadres)
 • Functiegerelateerde gegevens (bijv. functie in het bedrijf, afdeling)

Bij particuliere klanten:

 • Stamgegevens (aanhef, voor-/achternaam, naamstoevoegingen, indien van toepassing, geboortedatum)
 • Contactgegevens (bijv. naam en privéadres (indien van toepassing, verdieping, stadsdeel, deelstaat), mobiel of vast telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer)
 • Afwijkend leverings-/factuuradres (bijv. naam en adres (indien van toepassing, verdieping, stadsdeel, deelstaat), indien van toepassing, telefoonnummer, indien van toepassing, e-mailadres)
 • Bestelgeschiedenis
 • Indien van toepassing, bankgegevens (in het kader van een SEPA incassomachtiging ook voor-/ achternaam van de rekeninghouder)
 • Indien van toepassing, betaalsysteem waar de voorkeur naar uitgaat, informatie over kredietwaardigheid en kredietgeschiedenis

Uw persoonlijke gegevens ontvangen wij in principe van u in het kader van de totstandkoming van het contract of tijdens de lopende contractuele relatie.

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden de bepalingen van de AVG, van de BDSG (Duitse federale wet inzake gegevensbescherming) en andere relevante wettelijke bepalingen altijd in acht genomen.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. voor het opstellen van offertes voor producten of diensten) en voor de nakoming van contractuele verplichtingen (bijv. voor de verlening van onze service, de nakoming van het leverancierscontract of voor de afhandeling van bestellingen/orders/betalingen) (art. 6 lid 1 punt b AVG) of indien er een wettelijke verplichting tot verwerking bestaat (bijv. op grond van fiscaalrechtelijke voorschriften) (art. 6 lid 1 punt c AVG). Voor deze doeleinden zijn de persoonlijke gegevens oorspronkelijk verzameld.
Verpflichtung zur Verarbeitung (z. B. aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben) besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Zu diesen Zwecken wurden die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben.

Een toestemmingsvereiste voor gegevensbescherming kan natuurlijk ook uw toestemming voor gegevensverwerking zijn (art. 6 lid 1 punt a AVG). Voordat u uw toestemming verleent, informeren wij u over het doel van de gegevensverwerking en over uw herroepingsrecht overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG.

Kögel BENELUX B.V. is ook geïnteresseerd in het onderhouden van de klantrelatie met u en u per e-mail of telefonisch informatie en aanbiedingen over onze producten/diensten te doen toekomen. Daarom verwerken wij uw gegevens om u relevante informatie en aanbiedingen toe te zenden of om telefonisch contact met u op te nemen (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Voor het opsporen van strafbare feiten worden uw persoonlijke gegevens alleen verwerkt onder de voorwaarden van artikel 10 AVG.

Opslagduur van de gegevens

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden of u uw toestemming hebt ingetrokken, worden deze door ons verwijderd. Opslag van de gegevens na beëindiging van de contractuele relatie vindt alleen plaats in die gevallen waarin wij hiertoe verplicht of gerechtigd zijn. Voorschriften die ons verplichten gegevens te bewaren, zijn bijvoorbeeld te vinden in het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch) of het Duitse belastingwetboek (Abgabenordnung). Dit houdt mogelijk een bewaartermijn van maximaal tien jaar in. Bovendien moeten de wettelijke verjaringstermijnen in acht worden genomen.

Ontvangers van de gegevens/categorieën van ontvangers

In ons bedrijf zorgen wij ervoor dat alleen die afdelingen en personen uw gegevens ontvangen die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In bepaalde gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken. Met alle dienstverleners zijn de nodige contracten inzake gegevensbescherming gesloten. Bovendien zijn wij in wettelijk voorgeschreven gevallen verplicht, bepaalde informatie aan overheidsinstanties te verstrekken, zoals: belastingautoriteiten, wetshandhavingsinstanties en douaneautoriteiten.

Doorgifte naar een derde land/intentie voor doorgifte naar een derde land

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of leveranciersrelatie of wettelijk verplicht is, of als u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan (een) dienstverlener(s) of groepsmaatschappij(en) buiten de Europese Economische Ruimte, en wel in de Verenigde Staten van Amerika.

De naleving van het niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaard contractbepalingen.

Rechten van de betrokkenen

Uw rechten als betrokkene zijn gestandaardiseerd in de artikelen 15 - 22 van de AVG. Dit omvat:

 • Het recht op informatie (art. 15 AVG)
 • Het recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)
 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Het recht van bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG)
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: datenschutz@koegel.comHetzelfde geldt wanneer u vragen hebt over de gegevensverwerking in ons bedrijf of wanneer u een verleende toestemming wilt intrekken. Bovendien kunt u een klacht tegen de gegevensverwerking indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Als we uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen. We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om bezwaar te maken zonder opgaaf van reden; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Verplichting tot het verstrekken van de gegevens

Om een contractuele relatie aan te gaan respectievelijk na te komen, bent u verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken.

Dit is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en het nakomen van de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen. De uitvoering van het contract is niet mogelijk zonder de verstrekking van deze gegevens.

Geautomatiseerde individuele beslissingen

Wij maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing te nemen.

PDF | 1 MB

Transparenz- und Informationspflichten
für Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Interessenten
der Kögel Trailer GmbH

(nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) )

Downloads

PDF | 1 MB

Transparency and information obligations
for customers, suppliers, business partners and stakeholders
Kögel BENELUX B.V.

(in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) )

Downloads

PDF | 1 MB

Transparentnost a informační povinnosti
pro zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a
zainteresované strany Kögel Trailer GmbH

(podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) )

Downloads

PDF | 1 MB

Obblighi di trasparenza e di informazione
per clienti, fornitori, partner commerciali e interessati della
Kögel Italia S.R.L.

(ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) )

Downloads

PDF | 1 MB

Obligation de transparence et d'information
pour les clients, les fournisseurs, les partenaires commerciaux
et les parties intéressées de Kögel France SAS

(conformément au règlement général de l'UE sur la protection des)

Downloads

PDF | 1 MB

Transparantie- en informatieverplichtingen
voor klanten, leveranciers, zakenpartners en belangstellenden
van Kögel BENELUX B.V.

(volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU)

Downloads